ฝาก
+1 495 EUR
ถอน 0 EUR
กำไร/ขาดทุน
-21 EUR
-0.89%
ผลกำไร & การขาดทุนลอยตัว
+263 EUR
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
+1 758 EUR

การวิเคราะห์แบบปรับแต่งส่วนตัวของบัญชีการเทรดของคุณ

  • การวิเคราะห์รายละเอียดอย่างรวดเร็ว
  • เคล็ดลับในการจำกัดการขาดทุนของคุณ
  • ข้อสรุปของจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ

การรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

  • บัญชีของคุณนั้นเป็นส่วนตัวและนิรนามตามค่าเริ่มต้น
  • ข้อมูลของคุณจะเป็นของคุณและสามารถลบได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อร้องขอ
  • ความปลอดภัยของคุณคือความสำคัญอันดับหนึ่งของเรา

สัญลักษณ์ที่มีการเทรดมากที่สุด

สถิติ

อัตราผลกำไร
+43.86%
ผลกำไรเฉลี่ยต่อการเทรด
+12 EUR
การขาดทุนเฉลี่ยต่อการเทรด
-10 EUR
ยอดขาดทุนสะสมสูงสุด
0 EUR
ระยะเวลาการเทรดเฉลี่ย
31.10 hour
จำนวนของการเทรด
114
การเทรดต่อสัปดาห์
6.00
ปีของการสร้าง
2020
131 วันตั้งแต่เปิดบัญชี

Performances

วันที่ดีที่สุด
+68 EUR
สัปดาห์ที่ดีที่สุด
+68 EUR
เดือนที่ดีที่สุด
+119 EUR
การเทรดที่ดีที่สุด
+89 EUR
วันที่แย่ที่สุด
-128 EUR
สัปดาห์ที่แย่ที่สุด
-128 EUR
เดือนที่แย่ที่สุด
-140 EUR
การเทรดที่แย่ที่สุด
-19 EUR

บัญชีในเวลาจริง

ผลกำไร & การขาดทุนลอยตัว
+280.21 EUR
+18.74%
ความเสี่ยงสูงสุด
+174.14 EUR
+11.64%
ตำแหน่งเปิด
8
คำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ
0

การอัปเดตครั้งล่าสุด: 1 เดือน ที่แล้ว

 

ยอดขาดทุนสะสม

พัฒนาการ: ยาก ผลกระทบ:
พอร์ตโฟลิโอของคุณมียอดขาดทุนสะสมสูงสุดเท่ากับ -0.26%
99
99
+0

ความเสี่ยงต่อตำแหน่ง

พัฒนาการ: ง่าย ผลกระทบ:
ความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรดเท่ากับ -0.93%
79
79
+0

ความเสี่ยงสูงสุด

พัฒนาการ: ง่าย ผลกระทบ:
ความเสี่ยงสูงสุดของพอร์ตโฟลิโอเท่ากับ -1.14%
83
83
+0

ROI รายปี

Not enough data

  เข้าสู่ระบบ