ฝาก
+4 495 EUR
ถอน -60 EUR
กำไร/ขาดทุน
+526 EUR
+29.48%
ผลกำไร & การขาดทุนลอยตัว
0 EUR
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
+4 962 EUR

การวิเคราะห์แบบปรับแต่งส่วนตัวของบัญชีการเทรดของคุณ

  • การวิเคราะห์รายละเอียดอย่างรวดเร็ว
  • เคล็ดลับในการจำกัดการขาดทุนของคุณ
  • ข้อสรุปของจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ

การรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

  • บัญชีของคุณนั้นเป็นส่วนตัวและนิรนามตามค่าเริ่มต้น
  • ข้อมูลของคุณจะเป็นของคุณและสามารถลบได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อร้องขอ
  • ความปลอดภัยของคุณคือความสำคัญอันดับหนึ่งของเรา

สัญลักษณ์ที่มีการเทรดมากที่สุด

สถิติ

อัตราผลกำไร
+32.01%
ผลกำไรเฉลี่ยต่อการเทรด
+26 EUR
การขาดทุนเฉลี่ยต่อการเทรด
-10 EUR
ยอดขาดทุนสะสมสูงสุด
-465 EUR
ระยะเวลาการเทรดเฉลี่ย
46.00 hour
จำนวนของการเทรด
378
การเทรดต่อสัปดาห์
11.81
ปีของการสร้าง
2020
223 วันตั้งแต่เปิดบัญชี

Performances

วันที่ดีที่สุด
+282 EUR
สัปดาห์ที่ดีที่สุด
+282 EUR
เดือนที่ดีที่สุด
+713 EUR
การเทรดที่ดีที่สุด
+230 EUR
วันที่แย่ที่สุด
-125 EUR
สัปดาห์ที่แย่ที่สุด
-125 EUR
เดือนที่แย่ที่สุด
-131 EUR
การเทรดที่แย่ที่สุด
-25 EUR
 

ROI รายปี

Not enough data

  เข้าสู่ระบบ