Tỷ giá hối đoái Taka Bangladesh (BDT) Sexcoin (SXC)

SXC
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi BDT/SXC được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Sexcoin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Taka Bangladesh = 46.8934 Sexcoin

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Sexcoin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Taka Bangladesh = 46.8934 Sexcoin

Lịch sử Taka Bangladesh / Sexcoin

Lịch sử của giá hàng ngày BDT /SXC kể từ Sunday, 15 November 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Taka Bangladesh = 185.21200304703 Sexcoin

tối thiểu trên

  • 1 Taka Bangladesh = 0.064103826610683 Sexcoin
Date BDT/SXC
3.9015
3.9073
3.9306
3.9250
3.9369
3.9348
3.9344
3.9351
3.9225
3.9100
3.8890
3.9063
3.9083
3.8551
3.8557
3.9038
3.9406
3.9596
4.0179
3.9862
3.9585
3.9591
4.0305
3.9234
3.9029
3.8819
3.8717
3.8758
3.8770
3.8843
3.8765
3.8693
3.8443
3.8245
3.8583
3.8583
3.8566
3.8671
3.8638
3.8750
3.8768
3.8850
3.8850
3.8951
3.9124
3.9033
3.9137
3.9121
3.9093
3.9094
chuyển đổi trong Kết quả -
1 BDT SXC 1 Taka Bangladesh BDT = 3.90 Sexcoin SXC
2 BDT SXC 2 Taka Bangladesh BDT = 7.81 Sexcoin SXC
15 BDT SXC 15 Taka Bangladesh BDT = 58.56 Sexcoin SXC
50 BDT SXC 50 Taka Bangladesh BDT = 195.21 Sexcoin SXC

bảng chuyển đổi

Taka Bangladesh (BDT)/Sexcoin (SXC)
1 Taka Bangladesh = 3.90 Sexcoin
2 Taka Bangladesh = 7.81 Sexcoin
3 Taka Bangladesh = 11.71 Sexcoin
4 Taka Bangladesh = 15.62 Sexcoin
5 Taka Bangladesh = 19.52 Sexcoin
6 Taka Bangladesh = 23.42 Sexcoin
7 Taka Bangladesh = 27.33 Sexcoin
8 Taka Bangladesh = 31.23 Sexcoin
9 Taka Bangladesh = 35.14 Sexcoin
10 Taka Bangladesh = 39.04 Sexcoin
15 Taka Bangladesh = 58.56 Sexcoin
20 Taka Bangladesh = 78.08 Sexcoin
25 Taka Bangladesh = 97.60 Sexcoin
30 Taka Bangladesh = 117.12 Sexcoin
40 Taka Bangladesh = 156.16 Sexcoin
50 Taka Bangladesh = 195.21 Sexcoin
60 Taka Bangladesh = 234.25 Sexcoin
70 Taka Bangladesh = 273.29 Sexcoin
80 Taka Bangladesh = 312.33 Sexcoin
90 Taka Bangladesh = 351.37 Sexcoin
100 Taka Bangladesh = 390.41 Sexcoin
150 Taka Bangladesh = 585.62 Sexcoin
200 Taka Bangladesh = 780.82 Sexcoin
500 Taka Bangladesh = 1 952.05 Sexcoin
1 000 Taka Bangladesh = 3 904.10 Sexcoin
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());