bảng chuyển đổi: Bảng Ai Cập/Đô la Mỹ

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
10 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 0.64 Đô la Mỹ USD
20 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 1.27 Đô la Mỹ USD
30 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 1.91 Đô la Mỹ USD
40 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 2.55 Đô la Mỹ USD
50 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 3.19 Đô la Mỹ USD
60 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 3.82 Đô la Mỹ USD
70 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 4.46 Đô la Mỹ USD
80 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 5.10 Đô la Mỹ USD
90 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 5.74 Đô la Mỹ USD
100 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 6.37 Đô la Mỹ USD
150 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 9.56 Đô la Mỹ USD
200 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 12.75 Đô la Mỹ USD
250 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 15.94 Đô la Mỹ USD
300 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 19.12 Đô la Mỹ USD
400 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 25.50 Đô la Mỹ USD
500 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 31.87 Đô la Mỹ USD
600 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 38.24 Đô la Mỹ USD
700 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 44.62 Đô la Mỹ USD
800 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 50.99 Đô la Mỹ USD
900 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 57.37 Đô la Mỹ USD
1 000 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 63.74 Đô la Mỹ USD
1 500 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 95.61 Đô la Mỹ USD
2 000 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 127.48 Đô la Mỹ USD
5 000 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 318.70 Đô la Mỹ USD
10 000 Bảng Ai Cập EGP EGP USD 637.40 Đô la Mỹ USD

chuyển đổi EGP USD - Biểu đồ lịch sử của tiền tệ - Lịch sử của giá hàng ngày - Print