chuyển đổi Dalasi Gambia (GMD) Junkcoin (JKC)

D
JKC
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi GMD/JKC được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Dalasi Gambia sang Junkcoin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dalasi Gambia = 13 054.3012 Junkcoin

Ngày xấu nhất để đổi từ Dalasi Gambia sang Junkcoin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dalasi Gambia = 13 054.3012 Junkcoin

Lịch sử Dalasi Gambia / Junkcoin

Lịch sử của giá hàng ngày GMD /JKC kể từ Sunday, 15 November 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Dalasi Gambia = 611.40511055025 Junkcoin

tối thiểu trên

  • 1 Dalasi Gambia = 82.947003008563 Junkcoin
Date GMD/JKC
208.2909
208.1430
208.3501
210.2446
211.0522
210.9277
210.5443
210.4497
210.5728
210.5816
210.1516
209.4793
208.5306
209.3463
209.5021
209.4550
209.5574
210.6070
211.7015
212.1138
211.8933
212.2023
212.0264
212.1316
212.2220
211.6187
212.2215
212.7603
213.7192
213.4842
213.5146
213.8486
211.5080
213.5830
213.3378
212.7822
212.6268
212.8152
213.2319
213.1234
212.9400
212.6548
212.9728
212.3276
212.3152
212.0571
212.0781
213.1430
212.2761
210.2919
chuyển đổi trong Kết quả -
1 GMD JKC 1 Dalasi Gambia GMD = 218.48 Junkcoin JKC
2 GMD JKC 2 Dalasi Gambia GMD = 436.96 Junkcoin JKC
15 GMD JKC 15 Dalasi Gambia GMD = 3 277.22 Junkcoin JKC
50 GMD JKC 50 Dalasi Gambia GMD = 10 924.05 Junkcoin JKC

bảng chuyển đổi

Dalasi Gambia (GMD)/Junkcoin (JKC)
1 Dalasi Gambia = 218.48 Junkcoin
2 Dalasi Gambia = 436.96 Junkcoin
3 Dalasi Gambia = 655.44 Junkcoin
4 Dalasi Gambia = 873.92 Junkcoin
5 Dalasi Gambia = 1 092.41 Junkcoin
6 Dalasi Gambia = 1 310.89 Junkcoin
7 Dalasi Gambia = 1 529.37 Junkcoin
8 Dalasi Gambia = 1 747.85 Junkcoin
9 Dalasi Gambia = 1 966.33 Junkcoin
10 Dalasi Gambia = 2 184.81 Junkcoin
15 Dalasi Gambia = 3 277.22 Junkcoin
20 Dalasi Gambia = 4 369.62 Junkcoin
25 Dalasi Gambia = 5 462.03 Junkcoin
30 Dalasi Gambia = 6 554.43 Junkcoin
40 Dalasi Gambia = 8 739.24 Junkcoin
50 Dalasi Gambia = 10 924.05 Junkcoin
60 Dalasi Gambia = 13 108.86 Junkcoin
70 Dalasi Gambia = 15 293.67 Junkcoin
80 Dalasi Gambia = 17 478.48 Junkcoin
90 Dalasi Gambia = 19 663.29 Junkcoin
100 Dalasi Gambia = 21 848.10 Junkcoin
150 Dalasi Gambia = 32 772.15 Junkcoin
200 Dalasi Gambia = 43 696.20 Junkcoin
500 Dalasi Gambia = 109 240.50 Junkcoin
1 000 Dalasi Gambia = 218 481.00 Junkcoin
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());