chuyển đổi Isracoin (ISR) Đô la Mỹ (USD)

ISR
$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi ISR/USD được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Isracoin sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000000 Isracoin = 51.00520141 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Isracoin sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000000 Isracoin = 51.00520141 Đô la Mỹ

Lịch sử Isracoin / Đô la Mỹ

Lịch sử của giá hàng ngày ISR /USD kể từ Sunday, 15 November 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Isracoin = 6.5405959597766E-5 Đô la Mỹ

tối thiểu trên

  • 1 Isracoin = 4.4278672470972E-5 Đô la Mỹ
Date ISR/USD
0.00006478
0.00006482
0.00006476
0.00006416
0.00006399
0.00006395
0.00006407
0.00006417
0.00006413
0.00006413
0.00006426
0.00006443
0.00006470
0.00006443
0.00006437
0.00006439
0.00006436
0.00006405
0.00006383
0.00006373
0.00006381
0.00006371
0.00006375
0.00006374
0.00006368
0.00006386
0.00006371
0.00006352
0.00006329
0.00006337
0.00006336
0.00006329
0.00006398
0.00006337
0.00006343
0.00006361
0.00006364
0.00006359
0.00006348
0.00006355
0.00006364
0.00006375
0.00006369
0.00006389
0.00006389
0.00006395
0.00006387
0.00006357
0.00006365
0.00006445
chuyển đổi trong Kết quả -
10 000 ISR USD 10 000 Isracoin ISR = 0.58 Đô la Mỹ USD
20 000 ISR USD 20 000 Isracoin ISR = 1.16 Đô la Mỹ USD
150 000 ISR USD 150 000 Isracoin ISR = 8.72 Đô la Mỹ USD
500 000 ISR USD 500 000 Isracoin ISR = 29.05 Đô la Mỹ USD

bảng chuyển đổi

Isracoin (ISR)/Đô la Mỹ (USD)
10 000 Isracoin = 0.58 Đô la Mỹ
20 000 Isracoin = 1.16 Đô la Mỹ
30 000 Isracoin = 1.74 Đô la Mỹ
40 000 Isracoin = 2.32 Đô la Mỹ
50 000 Isracoin = 2.91 Đô la Mỹ
60 000 Isracoin = 3.49 Đô la Mỹ
70 000 Isracoin = 4.07 Đô la Mỹ
80 000 Isracoin = 4.65 Đô la Mỹ
90 000 Isracoin = 5.23 Đô la Mỹ
100 000 Isracoin = 5.81 Đô la Mỹ
150 000 Isracoin = 8.72 Đô la Mỹ
200 000 Isracoin = 11.62 Đô la Mỹ
250 000 Isracoin = 14.53 Đô la Mỹ
300 000 Isracoin = 17.43 Đô la Mỹ
400 000 Isracoin = 23.24 Đô la Mỹ
500 000 Isracoin = 29.05 Đô la Mỹ
600 000 Isracoin = 34.86 Đô la Mỹ
700 000 Isracoin = 40.67 Đô la Mỹ
800 000 Isracoin = 46.48 Đô la Mỹ
900 000 Isracoin = 52.29 Đô la Mỹ
1 000 000 Isracoin = 58.10 Đô la Mỹ
1 500 000 Isracoin = 87.15 Đô la Mỹ
2 000 000 Isracoin = 116.20 Đô la Mỹ
5 000 000 Isracoin = 290.50 Đô la Mỹ
10 000 000 Isracoin = 581.00 Đô la Mỹ
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());