bảng chuyển đổi: Lia Thổ Nhĩ Kỳ/Franc Thụy sĩ

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
10 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 1.07 Franc Thụy sĩ CHF
20 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 2.14 Franc Thụy sĩ CHF
30 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 3.21 Franc Thụy sĩ CHF
40 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 4.29 Franc Thụy sĩ CHF
50 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 5.36 Franc Thụy sĩ CHF
60 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 6.43 Franc Thụy sĩ CHF
70 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 7.50 Franc Thụy sĩ CHF
80 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 8.57 Franc Thụy sĩ CHF
90 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 9.64 Franc Thụy sĩ CHF
100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 10.71 Franc Thụy sĩ CHF
150 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 16.07 Franc Thụy sĩ CHF
200 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 21.43 Franc Thụy sĩ CHF
250 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 26.78 Franc Thụy sĩ CHF
300 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 32.14 Franc Thụy sĩ CHF
400 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 42.85 Franc Thụy sĩ CHF
500 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 53.57 Franc Thụy sĩ CHF
600 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 64.28 Franc Thụy sĩ CHF
700 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 74.99 Franc Thụy sĩ CHF
800 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 85.70 Franc Thụy sĩ CHF
900 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 96.42 Franc Thụy sĩ CHF
1 000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 107.13 Franc Thụy sĩ CHF
1 500 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 160.70 Franc Thụy sĩ CHF
2 000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 214.26 Franc Thụy sĩ CHF
5 000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 535.65 Franc Thụy sĩ CHF
10 000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY TRY CHF 1 071.30 Franc Thụy sĩ CHF

chuyển đổi TRY CHF - Biểu đồ lịch sử của tiền tệ - Lịch sử của giá hàng ngày - Print