bảng chuyển đổi: Vatican Lira/Đồng Schiling Áo

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
100 Vatican Lira VAL VAL ATS 0.71 Đồng Schiling Áo ATS
200 Vatican Lira VAL VAL ATS 1.42 Đồng Schiling Áo ATS
300 Vatican Lira VAL VAL ATS 2.13 Đồng Schiling Áo ATS
400 Vatican Lira VAL VAL ATS 2.84 Đồng Schiling Áo ATS
500 Vatican Lira VAL VAL ATS 3.55 Đồng Schiling Áo ATS
600 Vatican Lira VAL VAL ATS 4.26 Đồng Schiling Áo ATS
700 Vatican Lira VAL VAL ATS 4.97 Đồng Schiling Áo ATS
800 Vatican Lira VAL VAL ATS 5.69 Đồng Schiling Áo ATS
900 Vatican Lira VAL VAL ATS 6.40 Đồng Schiling Áo ATS
1 000 Vatican Lira VAL VAL ATS 7.11 Đồng Schiling Áo ATS
1 500 Vatican Lira VAL VAL ATS 10.66 Đồng Schiling Áo ATS
2 000 Vatican Lira VAL VAL ATS 14.21 Đồng Schiling Áo ATS
2 500 Vatican Lira VAL VAL ATS 17.77 Đồng Schiling Áo ATS
3 000 Vatican Lira VAL VAL ATS 21.32 Đồng Schiling Áo ATS
4 000 Vatican Lira VAL VAL ATS 28.43 Đồng Schiling Áo ATS
5 000 Vatican Lira VAL VAL ATS 35.54 Đồng Schiling Áo ATS
6 000 Vatican Lira VAL VAL ATS 42.64 Đồng Schiling Áo ATS
7 000 Vatican Lira VAL VAL ATS 49.75 Đồng Schiling Áo ATS
8 000 Vatican Lira VAL VAL ATS 56.86 Đồng Schiling Áo ATS
9 000 Vatican Lira VAL VAL ATS 63.96 Đồng Schiling Áo ATS
10 000 Vatican Lira VAL VAL ATS 71.07 Đồng Schiling Áo ATS
15 000 Vatican Lira VAL VAL ATS 106.61 Đồng Schiling Áo ATS
20 000 Vatican Lira VAL VAL ATS 142.14 Đồng Schiling Áo ATS
50 000 Vatican Lira VAL VAL ATS 355.35 Đồng Schiling Áo ATS
100 000 Vatican Lira VAL VAL ATS 710.70 Đồng Schiling Áo ATS

chuyển đổi VAL ATS - Biểu đồ lịch sử của tiền tệ - Lịch sử của giá hàng ngày - Print