bảng chuyển đổi: Đồng Việt Nam/Bạt Thái Lan

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
1 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 1.42 Bạt Thái Lan THB
2 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 2.85 Bạt Thái Lan THB
3 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 4.27 Bạt Thái Lan THB
4 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 5.69 Bạt Thái Lan THB
5 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 7.12 Bạt Thái Lan THB
6 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 8.54 Bạt Thái Lan THB
7 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 9.96 Bạt Thái Lan THB
8 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 11.39 Bạt Thái Lan THB
9 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 12.81 Bạt Thái Lan THB
10 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 14.24 Bạt Thái Lan THB
15 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 21.35 Bạt Thái Lan THB
20 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 28.47 Bạt Thái Lan THB
25 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 35.59 Bạt Thái Lan THB
30 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 42.71 Bạt Thái Lan THB
40 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 56.94 Bạt Thái Lan THB
50 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 71.18 Bạt Thái Lan THB
60 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 85.41 Bạt Thái Lan THB
70 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 99.65 Bạt Thái Lan THB
80 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 113.88 Bạt Thái Lan THB
90 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 128.12 Bạt Thái Lan THB
100 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 142.35 Bạt Thái Lan THB
150 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 213.53 Bạt Thái Lan THB
200 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 284.70 Bạt Thái Lan THB
500 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 711.75 Bạt Thái Lan THB
1 000 000 Đồng Việt Nam VND VND THB 1 423.50 Bạt Thái Lan THB

chuyển đổi VND THB - Biểu đồ lịch sử của tiền tệ - Lịch sử của giá hàng ngày - Print