bảng chuyển đổi: Đồng Việt Nam/Đô la Mỹ

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
10 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 0.44 Đô la Mỹ USD
20 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 0.88 Đô la Mỹ USD
30 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 1.32 Đô la Mỹ USD
40 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 1.76 Đô la Mỹ USD
50 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 2.20 Đô la Mỹ USD
60 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 2.64 Đô la Mỹ USD
70 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 3.08 Đô la Mỹ USD
80 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 3.52 Đô la Mỹ USD
90 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 3.96 Đô la Mỹ USD
100 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 4.40 Đô la Mỹ USD
150 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 6.60 Đô la Mỹ USD
200 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 8.80 Đô la Mỹ USD
250 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 11.00 Đô la Mỹ USD
300 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 13.19 Đô la Mỹ USD
400 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 17.59 Đô la Mỹ USD
500 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 21.99 Đô la Mỹ USD
600 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 26.39 Đô la Mỹ USD
700 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 30.79 Đô la Mỹ USD
800 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 35.18 Đô la Mỹ USD
900 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 39.58 Đô la Mỹ USD
1 000 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 43.98 Đô la Mỹ USD
1 500 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 65.97 Đô la Mỹ USD
2 000 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 87.96 Đô la Mỹ USD
5 000 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 219.90 Đô la Mỹ USD
10 000 000 Đồng Việt Nam VND VND USD 439.80 Đô la Mỹ USD

chuyển đổi VND USD - Biểu đồ lịch sử của tiền tệ - Lịch sử của giá hàng ngày - Print