bảng chuyển đổi: Đồng Việt Nam/Som Uzbekistan

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
1 Đồng Việt Nam VND VND UZS 0.47 Som Uzbekistan UZS
2 Đồng Việt Nam VND VND UZS 0.93 Som Uzbekistan UZS
3 Đồng Việt Nam VND VND UZS 1.40 Som Uzbekistan UZS
4 Đồng Việt Nam VND VND UZS 1.86 Som Uzbekistan UZS
5 Đồng Việt Nam VND VND UZS 2.33 Som Uzbekistan UZS
6 Đồng Việt Nam VND VND UZS 2.79 Som Uzbekistan UZS
7 Đồng Việt Nam VND VND UZS 3.26 Som Uzbekistan UZS
8 Đồng Việt Nam VND VND UZS 3.72 Som Uzbekistan UZS
9 Đồng Việt Nam VND VND UZS 4.19 Som Uzbekistan UZS
10 Đồng Việt Nam VND VND UZS 4.65 Som Uzbekistan UZS
15 Đồng Việt Nam VND VND UZS 6.98 Som Uzbekistan UZS
20 Đồng Việt Nam VND VND UZS 9.31 Som Uzbekistan UZS
25 Đồng Việt Nam VND VND UZS 11.64 Som Uzbekistan UZS
30 Đồng Việt Nam VND VND UZS 13.96 Som Uzbekistan UZS
40 Đồng Việt Nam VND VND UZS 18.62 Som Uzbekistan UZS
50 Đồng Việt Nam VND VND UZS 23.27 Som Uzbekistan UZS
60 Đồng Việt Nam VND VND UZS 27.92 Som Uzbekistan UZS
70 Đồng Việt Nam VND VND UZS 32.58 Som Uzbekistan UZS
80 Đồng Việt Nam VND VND UZS 37.23 Som Uzbekistan UZS
90 Đồng Việt Nam VND VND UZS 41.89 Som Uzbekistan UZS
100 Đồng Việt Nam VND VND UZS 46.54 Som Uzbekistan UZS
150 Đồng Việt Nam VND VND UZS 69.81 Som Uzbekistan UZS
200 Đồng Việt Nam VND VND UZS 93.08 Som Uzbekistan UZS
500 Đồng Việt Nam VND VND UZS 232.70 Som Uzbekistan UZS
1 000 Đồng Việt Nam VND VND UZS 465.40 Som Uzbekistan UZS

chuyển đổi VND UZS - Biểu đồ lịch sử của tiền tệ - Lịch sử của giá hàng ngày - Print