Euro Stoxx 50 EU50

3464 4 0,1 %
Thông tin
khai mạc 3465
phạm vi hàng ngày 3463 3465
phạm vi hàng tuần 3367 3465
phạm vi hàng năm 2937 3536
tuần 2,39%
tháng 5,43%
năm 15,94%