FTSE 100 UK100

7426 30 0,4 %
Thông tin
khai mạc 7396
phạm vi hàng ngày 7396 7435
phạm vi hàng tuần 7369 7435
phạm vi hàng năm 6599 7531
tuần 0,62%
tháng 3,81%
năm 10,27%