FTSE 100 UK100

7328 7 0,09 %
Thông tin
khai mạc 7314
phạm vi hàng ngày 7300 7351
phạm vi hàng tuần 7293 7370
phạm vi hàng năm 6599 7725
tuần -0,11%
tháng 1,31%
năm 8,82%