FTSE 100 UK100

7485 8 0,1 %
Thông tin
khai mạc 7473
phạm vi hàng ngày 7438 7494
phạm vi hàng tuần 7438 7494
phạm vi hàng năm 6599 7494
tuần 0,1%
tháng 2,68%
năm 11,16%