Nasdaq 100 NAS100

7484 -12 -0,15 %
Thông tin
khai mạc 7495
phạm vi hàng ngày 7452 7521
phạm vi hàng tuần 7421 7601
phạm vi hàng năm 6118 7860
tuần 0,75%
tháng 4,88%
năm 18,19%