Nasdaq 100 NAS100

7685 19 0,25 %
Thông tin
khai mạc 7665
phạm vi hàng ngày 7665 7686
phạm vi hàng tuần 7628 7744
phạm vi hàng năm 6118 8029
tuần 1,07%
tháng -1,68%
năm 21,36%