Nasdaq 100 NAS100

5061 4 0.08 %
Thông tin
khai mạc 5057
phạm vi hàng ngày 5045 5083
phạm vi hàng tuần 5045 5083
phạm vi hàng năm 4878 5083
tuần 0.08%
tháng 4.02%
năm 4.02%