Nasdaq 100 NAS100

7706 9 0,12 %
Thông tin
khai mạc 7698
phạm vi hàng ngày 7651 7710
phạm vi hàng tuần 7651 7710
phạm vi hàng năm 6118 7715
tuần 0,12%
tháng 4,27%
năm 21,69%