S&P500 SPX500

3001 4 0,14 %
Thông tin
khai mạc 2997
phạm vi hàng ngày 2996 3005
phạm vi hàng tuần 2971 3020
phạm vi hàng năm 2437 3020
tuần -0,32%
tháng 1,75%
năm 19,7%