S&P500 SPX500

2834 9 0,3 %
Thông tin
khai mạc 2822
phạm vi hàng ngày 2820 2836
phạm vi hàng tuần 2820 2836
phạm vi hàng năm 2437 2836
tuần 0,3%
tháng 1,77%
năm 13,05%