Dow Jones US30

25632 -590 -2,25 %
Thông tin
khai mạc 26221
phạm vi hàng ngày 25490 26343
phạm vi hàng tuần 25490 26371
phạm vi hàng năm 22563 27388
tuần -1,07%
tháng -4,28%
năm 9,94%