Dow Jones US30

26763 97 0,36 %
Thông tin
khai mạc 26721
phạm vi hàng ngày 26713 26805
phạm vi hàng tuần 26713 26805
phạm vi hàng năm 22563 26913
tuần 0,36%
tháng 7,91%
năm 14,79%