Dow Jones US30

26479 -69 -0,26 %
Thông tin
khai mạc 26574
phạm vi hàng ngày 26422 26603
phạm vi hàng tuần 26422 26603
phạm vi hàng năm 22563 26603
tuần -0,26%
tháng 2,14%
năm 13,58%