EUR
CAD 1 474.60
CHF 1 064.90
GBP 852.45
IDR 15 693 300.00
JPY 120 080.00
MYR 4 633.45
USD 1 098.62

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf