EUR
CAD 1 557.04
CHF 1 072.54
GBP 909.32
IDR 17 380 000.00
JPY 124 206.00
MYR 4 915.82
USD 1 186.25

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf