EUR
CAD 1 481.57
CHF 1 082.08
GBP 856.38
IDR 17 044 800.00
JPY 129 922.00
MYR 4 971.89
USD 1 177.20

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf