EUR
CAD 1 437.61
CHF 989.58
GBP 890.50
IDR 16 225 300.00
JPY 140 816.00
MYR 4 613.47
USD 1 073.27

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf