EUR
CAD 1 499.93
CHF 1 100.06
GBP 868.80
IDR 17 494 700.00
JPY 130 189.00
MYR 4 939.96
USD 1 195.97

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf