EUR
USD 101.80
CHF 97.87
GBP 84.31
EUR 100.00
CAD 131.71
AUD 146.97
JPY 13 768.10
IDR 1 520 010.00

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf