EUR
CAD 1 538.60
CHF 1 076.05
GBP 888.95
IDR 17 095 300.00
JPY 125 434.00
MYR 4 875.89
USD 1 207.95

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf