EUR
CAD 1 537.47
CHF 1 064.30
GBP 895.13
IDR 16 302 300.00
JPY 120 947.00
MYR 4 825.98
USD 1 132.46

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf