EUR
CAD 1 481.93
CHF 989.88
GBP 850.75
IDR 17 532 800.00
JPY 170 612.00
MYR 5 097.97
USD 1 084.68

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf