USD
CAD 1.37
CHF 0.89
GBP 0.77
IDR 16 200.09
JPY 157.42
MYR 4.68
USD 1.00

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf