USD
USD 1.00
JPY 109.78
GBP 0.78
CHF 1.00
CAD 1.33
IDR 14 159.40
MYR 4.11

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf