USD
USD 1.00
JPY 108.84
GBP 0.80
CHF 0.96
CAD 1.35
IDR 14 175.50
MYR 4.27

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf