USD
USD 1.00
JPY 111.60
GBP 0.75
CHF 1.00
CAD 1.33
IDR 14 239.27
MYR 4.09

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf