USD
USD 1.00
JPY 108.94
GBP 0.77
CHF 0.97
CAD 1.32
IDR 13 580.07
MYR 4.07

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf