USD
USD 1.00
JPY 104.11
GBP 0.75
CHF 0.91
CAD 1.30
IDR 14 074.46
MYR 4.07

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf