USD
USD 1.00
JPY 105.46
GBP 0.78
CHF 0.93
CAD 1.34
IDR 14 932.42
MYR 4.17

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf