USD
USD 1.00
JPY 107.72
GBP 0.80
CHF 0.98
CAD 1.31
IDR 13 919.97
MYR 4.11

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf