VND
USD 0.00
JPY 0.61
GBP 0.00
CHF 0.00
CAD 0.01
IDR 63.27
MYR 0.02

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf