USD
AUD 1 313.98
CAD 1 257.31
CHF 923.89
GBP 727.65
IDR 14 635 296.29
JPY 109 631.30
MYR 4 134.51
USD 1 000.00

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf