USD
AUD 1 357.42
CAD 1 256.19
CHF 919.82
GBP 727.01
IDR 14 475 121.69
JPY 110 551.09
MYR 4 226.50
USD 1 000.00

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf