USD
AUD 1 292.78
CAD 1 271.74
CHF 886.65
GBP 728.15
IDR 14 099 974.50
JPY 103 708.33
MYR 4 044.49
USD 1 000.00

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp bởi Mataf