Converter เงินเยนของญี่ปุ่น บาทไทย

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / บาทไทย

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

บาทไทย currency

  • iso 4217: THB
  • ประเทศไทย

Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / บาทไทย

2016-08-29 ► 1 JPY = 0.3387 THB ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น บาทไทย . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น บาทไทย ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-29

1 JPY = 0.3387 THB

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ