ความสัมพันธ์ Forex

ตารางต่อไปนี้แทนตลาดความสัมพันธ์ต่างๆระหว่าง parities แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ไฮไลท์สองคล้ายคลึงของการเคลื่อนไหวระหว่าง parities

  • ถ้าความสัมพันธ์เป็นบวกสูงแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในลักษณะเดียว กัน
  • ถ้าความสัมพันธ์สูงและลบแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในทางตรงข้าม
  • ถ้า ความสัมพันธ์ในระดับต่ำสกุลเงินจะไม่ย้ายไปในทางเดียวกัน

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -2.3 -81 -83.2 -38.7 32.3 -50.7 81.9 -38.3 -76.2
GBPUSD -2.3 100 14 18.2 38.8 4.7 3.5 -3.6 38.3 21.8
USDCHF -81 14 100 86.8 69.2 -42.3 66.4 -83.3 43.5 84.3
USDJPY -83.2 18.2 86.8 100 86.6 -58.7 72.9 -88.5 45.3 91.1
EURJPY -38.7 38.8 69.2 86.6 100 -66.8 84.4 -69.1 40.6 77.5
USDCAD 32.3 4.7 -42.3 -58.7 -66.8 100 -61.4 56.2 11.3 -59.6
AUDUSD -50.7 3.5 66.4 72.9 84.4 -61.4 100 -90.8 23.7 71.7
EURAUD 81.9 -3.6 -83.3 -88.5 -69.1 56.2 -90.8 100 -34.8 -84.6
USDZAR -38.3 38.3 43.5 45.3 40.6 11.3 23.7 -34.8 100 51.7
USDHKD -76.2 21.8 84.3 91.1 77.5 -59.6 71.7 -84.6 51.7 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 12.4 -44.5 -1.2 54.2 -76.6 14.3 49.8 -11.7 6.3
GBPUSD 12.4 100 -18.9 -45.5 -27.9 -39 31.4 -19.6 -56.9 -9.9
USDCHF -44.5 -18.9 100 68.9 36.3 63.4 -49.7 16.2 54.2 45
USDJPY -1.2 -45.5 68.9 100 78 39.9 -61 53.1 77.7 64.7
EURJPY 54.2 -27.9 36.3 78 100 -8.8 -44.4 72.9 59.7 58.9
USDCAD -76.6 -39 63.4 39.9 -8.8 100 -47.8 -5.9 57.7 31.7
AUDUSD 14.3 31.4 -49.7 -61 -44.4 -47.8 100 -78.7 -65.1 -41.8
EURAUD 49.8 -19.6 16.2 53.1 72.9 -5.9 -78.7 100 50 40.8
USDZAR -11.7 -56.9 54.2 77.7 59.7 57.7 -65.1 50 100 76.6
USDHKD 6.3 -9.9 45 64.7 58.9 31.7 -41.8 40.8 76.6 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -51.3 -88.2 -69.1 45.5 -76.2 13.1 83.8 -42.3 9.1
GBPUSD -51.3 100 59.3 42.6 -14.3 31.7 26.7 -61.6 -16.3 -31.2
USDCHF -88.2 59.3 100 83.8 -11.8 51.9 18.8 -90.6 14.4 -17.7
USDJPY -69.1 42.6 83.8 100 33 36.9 29.6 -79.1 -6.7 -5.2
EURJPY 45.5 -14.3 -11.8 33 100 -54.1 53.8 11.7 -63.8 4.8
USDCAD -76.2 31.7 51.9 36.9 -54.1 100 -42.9 -45.8 56.2 -6.2
AUDUSD 13.1 26.7 18.8 29.6 53.8 -42.9 100 -43.2 -79.2 -59.9
EURAUD 83.8 -61.6 -90.6 -79.1 11.7 -45.8 -43.2 100 5.3 41.2
USDZAR -42.3 -16.3 14.4 -6.7 -63.8 56.2 -79.2 5.3 100 43.6
USDHKD 9.1 -31.2 -17.7 -5.2 4.8 -6.2 -59.9 41.2 43.6 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 77.8 -23.5 12.1 68.7 -36.7 56.5 -4.5 -41.7 -49.9
GBPUSD 77.8 100 29 58.7 89.6 -36.1 78.4 -45.6 -67.6 -72.5
USDCHF -23.5 29 100 84.6 47.9 2.4 27.6 -49.1 -39.3 -32
USDJPY 12.1 58.7 84.6 100 80.4 -34 64.3 -70.8 -74.3 -63.7
EURJPY 68.7 89.6 47.9 80.4 100 -46.8 80.9 -54.5 -79.3 -76.5
USDCAD -36.7 -36.1 2.4 -34 -46.8 100 -78 70.7 79.1 69.3
AUDUSD 56.5 78.4 27.6 64.3 80.9 -78 100 -84.9 -91.7 -84.3
EURAUD -4.5 -45.6 -49.1 -70.8 -54.5 70.7 -84.9 100 84.5 70.5
USDZAR -41.7 -67.6 -39.3 -74.3 -79.3 79.1 -91.7 84.5 100 82.9
USDHKD -49.9 -72.5 -32 -63.7 -76.5 69.3 -84.3 70.5 82.9 100

เครื่องมือการค้า