ความสัมพันธ์ Forex

ตารางต่อไปนี้แทนตลาดความสัมพันธ์ต่างๆระหว่าง parities แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ไฮไลท์สองคล้ายคลึงของการเคลื่อนไหวระหว่าง parities

  • ถ้าความสัมพันธ์เป็นบวกสูงแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในลักษณะเดียว กัน
  • ถ้าความสัมพันธ์สูงและลบแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในทางตรงข้าม
  • ถ้า ความสัมพันธ์ในระดับต่ำสกุลเงินจะไม่ย้ายไปในทางเดียวกัน

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 35.4 -28 14.6 17.8 -39.8 20.6 -2.7 -16 -40.3
GBPUSD 35.4 100 -15.8 8 34.4 -25.4 -4 24.7 9.4 -13.2
USDCHF -28 -15.8 100 -48.5 38.5 -3.3 -5.2 8.6 45.8 21
USDJPY 14.6 8 -48.5 100 -6.9 -17.3 36.7 -45.2 -51.1 -65.1
EURJPY 17.8 34.4 38.5 -6.9 100 -22 35.1 4.8 37.3 -13.5
USDCAD -39.8 -25.4 -3.3 -17.3 -22 100 -28 3 6.4 58.5
AUDUSD 20.6 -4 -5.2 36.7 35.1 -28 100 -51 -20.2 -59.1
EURAUD -2.7 24.7 8.6 -45.2 4.8 3 -51 100 27.1 57
USDZAR -16 9.4 45.8 -51.1 37.3 6.4 -20.2 27.1 100 29.4
USDHKD -40.3 -13.2 21 -65.1 -13.5 58.5 -59.1 57 29.4 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 97.4 -91.2 11.4 98.3 -84.9 96 72.8 -82.7 11.6
GBPUSD 97.4 100 -94.2 93.7 -82.1 96.4 63.8 -76 14.8
USDCHF -91.2 -94.2 100 8.9 -86 76.2 -93.5 -51.7 58 -13.7
USDJPY 11.4 8.9 100 29.2 -19.8 1 33.4 -39.5 30.3
EURJPY 98.3 93.7 -86 29.2 100 -85.2 92.5 76.3 -86.9 15.9
USDCAD -84.9 -82.1 76.2 -19.8 -85.2 100 -84.5 -54.5 80.6 -16.8
AUDUSD 96 96.4 -93.5 1 92.5 -84.5 100 50.8 -75.6 13.3
EURAUD 72.8 63.8 -51.7 33.4 76.3 -54.5 50.8 100 -69.7 3.2
USDZAR -82.7 -76 58 -39.5 -86.9 80.6 -75.6 -69.7 100 -28.4
USDHKD 11.6 14.8 -13.7 30.3 15.9 -16.8 13.3 3.2 -28.4 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 71.6 -53.5 26 70.9 -41.6 59.9 33 -43.1 -21.2
GBPUSD 71.6 100 -89.3 -35.8 11.6 -50.4 21.8 48.4 -60.9 -62.5
USDCHF -53.5 -89.3 100 51.7 9.3 55.6 8.1 -64.9 50.2 66.7
USDJPY 26 -35.8 51.7 100 86.5 38.8 37.6 -17.4 35 55.9
EURJPY 70.9 11.6 9.3 86.5 100 7.1 57.9 5.3 3.4 29.2
USDCAD -41.6 -50.4 55.6 38.8 7.1 100 -39 2.9 67.3 42.5
AUDUSD 59.9 21.8 8.1 37.6 57.9 -39 100 -55.8 -35.3 9.8
EURAUD 33 48.4 -64.9 -17.4 5.3 2.9 -55.8 100 -3.1 -33.5
USDZAR -43.1 -60.9 50.2 35 3.4 67.3 -35.3 -3.1 100 23.1
USDHKD -21.2 -62.5 66.7 55.9 29.2 42.5 9.8 -33.5 23.1 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 38.8 -28.8 -25.4 59.5 -60.6 30.6 51.1 -26.9 8.6
GBPUSD 38.8 100 -41.1 9.9 39.9 4.2 -15 44.2 36.2 27.2
USDCHF -28.8 -41.1 100 49.8 17.8 8.1 0.1 -22.5 -25.4 -21.6
USDJPY -25.4 9.9 49.8 100 62.6 29.1 -5 -15.3 -7.8 -19
EURJPY 59.5 39.9 17.8 62.6 100 -24.4 20 29 -27.5 -8.5
USDCAD -60.6 4.2 8.1 29.1 -24.4 100 -48.3 -4.1 61.2 -7.8
AUDUSD 30.6 -15 0.1 -5 20 -48.3 100 -66.2 -69.4 -54.8
EURAUD 51.1 44.2 -22.5 -15.3 29 -4.1 -66.2 100 41.4 56.1
USDZAR -26.9 36.2 -25.4 -7.8 -27.5 61.2 -69.4 41.4 100 46.2
USDHKD 8.6 27.2 -21.6 -19 -8.5 -7.8 -54.8 56.1 46.2 100

เครื่องมือการค้า