ความสัมพันธ์ Forex

ตารางต่อไปนี้แทนตลาดความสัมพันธ์ต่างๆระหว่าง parities แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ไฮไลท์สองคล้ายคลึงของการเคลื่อนไหวระหว่าง parities

  • ถ้าความสัมพันธ์เป็นบวกสูงแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในลักษณะเดียว กัน
  • ถ้าความสัมพันธ์สูงและลบแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในทางตรงข้าม
  • ถ้า ความสัมพันธ์ในระดับต่ำสกุลเงินจะไม่ย้ายไปในทางเดียวกัน

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -11 41.1 24.3 67.5 -62.1 24.3 36.8 58.7 44.7
GBPUSD -11 100 -77.8 -87.3 -72.2 13.2 75.8 -79.2 -63.6 -84.1
USDCHF 41.1 -77.8 100 78.6 79.8 -50.5 -48.6 70.4 84.5 86.4
USDJPY 24.3 -87.3 78.6 100 87.8 -21.9 -76.3 88 62.7 89
EURJPY 67.5 -72.2 79.8 87.8 100 -46.1 -45.9 84.8 76.7 90
USDCAD -62.1 13.2 -50.5 -21.9 -46.1 100 -13.3 -24.3 -31.5 -23.1
AUDUSD 24.3 75.8 -48.6 -76.3 -45.9 -13.3 100 -81 -25.7 -58.8
EURAUD 36.8 -79.2 70.4 88 84.8 -24.3 -81 100 59 82.9
USDZAR 58.7 -63.6 84.5 62.7 76.7 -31.5 -25.7 59 100 83.2
USDHKD 44.7 -84.1 86.4 89 90 -23.1 -58.8 82.9 83.2 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 52.6 -86.6 34.3 84.7 -5.5 2.9 79 51.7 -40.8
GBPUSD 52.6 100 -63.6 -18.7 23.8 -45.6 49.4 12 93.3 -38.7
USDCHF -86.6 -63.6 100 -16.6 -65.9 20.9 -11 -62.9 -61.9 46.6
USDJPY 34.3 -18.7 -16.6 100 79 86.2 -67.4 69.1 -20.1 -12.3
EURJPY 84.7 23.8 -65.9 79 100 45.2 -36.1 90.5 22.4 -33.5
USDCAD -5.5 -45.6 20.9 86.2 45.2 100 -70.9 39.1 -49.7 8.4
AUDUSD 2.9 49.4 -11 -67.4 -36.1 -70.9 100 -59 45.6 21.4
EURAUD 79 12 -62.9 69.1 90.5 39.1 -59 100 13.5 -45.7
USDZAR 51.7 93.3 -61.9 -20.1 22.4 -49.7 45.6 13.5 100 -45.1
USDHKD -40.8 -38.7 46.6 -12.3 -33.5 8.4 21.4 -45.7 -45.1 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 38.1 -75.3 -63.6 -14.8 -68.5 34.8 -3.7 -26 43.8
GBPUSD 38.1 100 -5.3 -27.2 -9.5 -28.3 9.9 2.4 16.2 8.8
USDCHF -75.3 -5.3 100 65.6 33.9 57.3 -74.4 54.2 51.2 -32.8
USDJPY -63.6 -27.2 65.6 100 85.7 77.2 -66 49 61.5 -72.4
EURJPY -14.8 -9.5 33.9 85.7 100 53.3 -61.4 60.4 61.4 -63.6
USDCAD -68.5 -28.3 57.3 77.2 53.3 100 -38.5 18.2 26.7 -64.5
AUDUSD 34.8 9.9 -74.4 -66 -61.4 -38.5 100 -95 -75.1 31.9
EURAUD -3.7 2.4 54.2 49 60.4 18.2 -95 100 71.3 -19.3
USDZAR -26 16.2 51.2 61.5 61.4 26.7 -75.1 71.3 100 -46.6
USDHKD 43.8 8.8 -32.8 -72.4 -63.6 -64.5 31.9 -19.3 -46.6 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 64.3 -82.5 -76.8 41 -27.7 -1.9 52.5 -58 57.1
GBPUSD 64.3 100 -33.8 -50.7 24.5 25.7 -44.1 70.2 -53.8 61.3
USDCHF -82.5 -33.8 100 74.5 -17.8 69.8 -44.7 -3.9 65.9 -38.4
USDJPY -76.8 -50.7 74.5 100 26.9 28.8 2.5 -41 47.7 -56.7
EURJPY 41 24.5 -17.8 26.9 100 -0.6 0.4 20.6 -19.2 5.4
USDCAD -27.7 25.7 69.8 28.8 -0.6 100 -81.4 55.1 40.2 -5.2
AUDUSD -1.9 -44.1 -44.7 2.5 0.4 -81.4 100 -86.1 -32.8 -29.9
EURAUD 52.5 70.2 -3.9 -41 20.6 55.1 -86.1 100 -1.7 54.5
USDZAR -58 -53.8 65.9 47.7 -19.2 40.2 -32.8 -1.7 100 -44.8
USDHKD 57.1 61.3 -38.4 -56.7 5.4 -5.2 -29.9 54.5 -44.8 100

เครื่องมือการค้า

ทดสอบการบริการหุ้นส่วนของเราและแพลตฟอร์มการเทรดด้วยบัญชีทดลองใช้งานฟรีในระหว่าง 30 วัน

ลูกค้ามากกว่า 200000 รายทั่วโลก