ความสัมพันธ์ Forex

ตารางต่อไปนี้แทนตลาดความสัมพันธ์ต่างๆระหว่าง parities แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ไฮไลท์สองคล้ายคลึงของการเคลื่อนไหวระหว่าง parities

  • ถ้าความสัมพันธ์เป็นบวกสูงแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในลักษณะเดียว กัน
  • ถ้าความสัมพันธ์สูงและลบแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในทางตรงข้าม
  • ถ้า ความสัมพันธ์ในระดับต่ำสกุลเงินจะไม่ย้ายไปในทางเดียวกัน

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 90.9 -89.4 -77.5 10.9 -86.8 91.9 -55.8 -85.1 67.5
GBPUSD 90.9 100 -93.3 -90.2 -21.3 -92.1 93.1 -72.8 -92.9 81.5
USDCHF -89.4 -93.3 100 86.8 17.7 93.4 -94.9 77.3 95.8 -83.5
USDJPY -77.5 -90.2 86.8 100 54.3 81.8 -79.1 63.1 85 -78.7
EURJPY 10.9 -21.3 17.7 54.3 100 13.3 -2.5 25.6 20.7 -34.4
USDCAD -86.8 -92.1 93.4 81.8 13.3 100 -96.7 83.9 93.1 -83.3
AUDUSD 91.9 93.1 -94.9 -79.1 -2.5 -96.7 100 -83.5 -91.8 77.6
EURAUD -55.8 -72.8 77.3 63.1 25.6 83.9 -83.5 100 77.4 -73.2
USDZAR -85.1 -92.9 95.8 85 20.7 93.1 -91.8 77.4 100 -90.4
USDHKD 67.5 81.5 -83.5 -78.7 -34.4 -83.3 77.6 -73.2 -90.4 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 85.3 -98.4 -94.6 -45.8 -65.9 71.2 4.2 -11 -1.2
GBPUSD 85.3 100 -87.6 -68.4 -5.9 -91.1 92.6 -42 -56.8 -0.3
USDCHF -98.4 -87.6 100 92.8 44.5 69.4 -73.3 0.5 16.3 -4.7
USDJPY -94.6 -68.4 92.8 100 72.2 45.3 -48.6 -30.6 -17.1 -9.8
EURJPY -45.8 -5.9 44.5 72.2 100 -15.8 18.5 -74.3 -69.5 -30.2
USDCAD -65.9 -91.1 69.4 45.3 -15.8 100 -91.1 60.3 75.5 1.3
AUDUSD 71.2 92.6 -73.3 -48.6 18.5 -91.1 100 -67.1 -73.6 -22.2
EURAUD 4.2 -42 0.5 -30.6 -74.3 60.3 -67.1 100 93.4 29.9
USDZAR -11 -56.8 16.3 -17.1 -69.5 75.5 -73.6 93.4 100 21.5
USDHKD -1.2 -0.3 -4.7 -9.8 -30.2 1.3 -22.2 29.9 21.5 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 79.3 -73.7 -76.7 -18 -81.3 76.7 17.3 -20.7 -28.1
GBPUSD 79.3 100 -35 -52.2 -0.6 -81.8 73.9 -6.1 -37.8 -58.3
USDCHF -73.7 -35 100 79.7 49 42 -30.6 -52.3 -27.1 -9
USDJPY -76.7 -52.2 79.7 100 76.9 49.1 -38.8 -43.6 -30.4 0.7
EURJPY -18 -0.6 49 76.9 100 -5.7 16.8 -49.6 -67 -27.6
USDCAD -81.3 -81.8 42 49.1 -5.7 100 -92.2 31.9 55.9 33.2
AUDUSD 76.7 73.9 -30.6 -38.8 16.8 -92.2 100 -50 -65.5 -39.6
EURAUD 17.3 -6.1 -52.3 -43.6 -49.6 31.9 -50 100 72.4 22
USDZAR -20.7 -37.8 -27.1 -30.4 -67 55.9 -65.5 72.4 100 32.1
USDHKD -28.1 -58.3 -9 0.7 -27.6 33.2 -39.6 22 32.1 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 74.2 -21.1 2.8 57 -68.4 57.7 -9.6 -47.6 19.9
GBPUSD 74.2 100 -26.6 -44 4.5 -83.1 76.1 -48 -71.4 6.5
USDCHF -21.1 -26.6 100 64.2 41.4 18 -55.2 54.4 12.5 57.7
USDJPY 2.8 -44 64.2 100 83.7 33.8 -48.5 60.9 37.5 47.3
EURJPY 57 4.5 41.4 83.7 100 -9.7 -8.3 44.8 4.7 49.8
USDCAD -68.4 -83.1 18 33.8 -9.7 100 -83.1 59.9 88.1 -2.9
AUDUSD 57.7 76.1 -55.2 -48.5 -8.3 -83.1 100 -86.9 -79.8 -14.7
EURAUD -9.6 -48 54.4 60.9 44.8 59.9 -86.9 100 68.5 29.8
USDZAR -47.6 -71.4 12.5 37.5 4.7 88.1 -79.8 68.5 100 -2.9
USDHKD 19.9 6.5 57.7 47.3 49.8 -2.9 -14.7 29.8 -2.9 100

เครื่องมือการค้า

ทดสอบการบริการหุ้นส่วนของเราและแพลตฟอร์มการเทรดด้วยบัญชีทดลองใช้งานฟรีในระหว่าง 30 วัน

ลูกค้ามากกว่า 200000 รายทั่วโลก