ความสัมพันธ์ Forex

ตารางต่อไปนี้แทนตลาดความสัมพันธ์ต่างๆระหว่าง parities แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ไฮไลท์สองคล้ายคลึงของการเคลื่อนไหวระหว่าง parities

  • ถ้าความสัมพันธ์เป็นบวกสูงแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในลักษณะเดียว กัน
  • ถ้าความสัมพันธ์สูงและลบแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในทางตรงข้าม
  • ถ้า ความสัมพันธ์ในระดับต่ำสกุลเงินจะไม่ย้ายไปในทางเดียวกัน

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 82.1 -70.4 -54.3 91 -88.6 -13.4 77.3 79.7 -72.4
GBPUSD 82.1 100 -63.9 -13.7 90.2 -76.6 21.4 42.8 56.7 -94.3
USDCHF -70.4 -63.9 100 44.1 -62.8 58.5 4.4 -64.1 -63.7 53.5
USDJPY -54.3 -13.7 44.1 100 -14.8 34 71.2 -82.8 -58.4 -5
EURJPY 91 90.2 -62.8 -14.8 100 -86.7 18.6 50.6 66 -87.8
USDCAD -88.6 -76.6 58.5 34 -86.7 100 -9.8 -55.2 -59.7 68.7
AUDUSD -13.4 21.4 4.4 71.2 18.6 -9.8 100 -73.2 -42.7 -33.4
EURAUD 77.3 42.8 -64.1 -82.8 50.6 -55.2 -73.2 100 81.8 -28.7
USDZAR 79.7 56.7 -63.7 -58.4 66 -59.7 -42.7 81.8 100 -41.3
USDHKD -72.4 -94.3 53.5 -5 -87.8 68.7 -33.4 -28.7 -41.3 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 39 -93.8 40.3 91.9 -93.9 17.2 88.3 36.7 7.5
GBPUSD 39 100 -37 -18.5 21.2 -19 -15.7 44.7 24.1 -11
USDCHF -93.8 -37 100 -30 -83 88 -21.7 -80.2 -24.9 -14.3
USDJPY 40.3 -18.5 -30 100 73 -52.6 -32.7 54.7 22.5 -1
EURJPY 91.9 21.2 -83 73 100 -92.7 -1.2 89.4 36.8 5
USDCAD -93.9 -19 88 -52.6 -92.7 100 -14.9 -83.6 -36.7 -2.6
AUDUSD 17.2 -15.7 -21.7 -32.7 -1.2 -14.9 100 -31 -39.2 16.3
EURAUD 88.3 44.7 -80.2 54.7 89.4 -83.6 -31 100 54.3 -0.7
USDZAR 36.7 24.1 -24.9 22.5 36.8 -36.7 -39.2 54.3 100 -16.9
USDHKD 7.5 -11 -14.3 -1 5 -2.6 16.3 -0.7 -16.9 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 77.1 -95.1 -83.9 17.1 -57.1 90.9 -47.7 -68.7 53.7
GBPUSD 77.1 100 -78.3 -77.6 -10.3 -78.7 76.7 -50.7 -46.9 35.9
USDCHF -95.1 -78.3 100 93.6 8.7 50.7 -94.2 61.7 60.9 -50.8
USDJPY -83.9 -77.6 93.6 100 39.2 42.8 -88.1 64.9 50.9 -48
EURJPY 17.1 -10.3 8.7 39.2 100 -18.9 -5.6 36.6 -23.9 3.9
USDCAD -57.1 -78.7 50.7 42.8 -18.9 100 -47.4 17.7 18.3 -17.4
AUDUSD 90.9 76.7 -94.2 -88.1 -5.6 -47.4 100 -79.9 -70.8 56.8
EURAUD -47.7 -50.7 61.7 64.9 36.6 17.7 -79.9 100 50.2 -42.3
USDZAR -68.7 -46.9 60.9 50.9 -23.9 18.3 -70.8 50.2 100 -44.2
USDHKD 53.7 35.9 -50.8 -48 3.9 -17.4 56.8 -42.3 -44.2 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 64.7 -71.4 33 78.3 -77.5 77.2 -16.2 -44.3 9.2
GBPUSD 64.7 100 -45 77.5 87.7 -42.6 64.7 -33.6 -78.2 -54.9
USDCHF -71.4 -45 100 3.6 -38 39.9 -61.4 21.3 12.7 0.8
USDJPY 33 77.5 3.6 100 84.5 -34.6 46.6 -38.6 -73.4 -56.5
EURJPY 78.3 87.7 -38 84.5 100 -66.7 74.5 -34.7 -73.5 -32
USDCAD -77.5 -42.6 39.9 -34.6 -66.7 100 -65.4 21.2 42.9 -27.3
AUDUSD 77.2 64.7 -61.4 46.6 74.5 -65.4 100 -75.2 -42.2 -23.2
EURAUD -16.2 -33.6 21.3 -38.6 -34.7 21.2 -75.2 100 20.2 45.7
USDZAR -44.3 -78.2 12.7 -73.4 -73.5 42.9 -42.2 20.2 100 43.8
USDHKD 9.2 -54.9 0.8 -56.5 -32 -27.3 -23.2 45.7 43.8 100

เครื่องมือการค้า