ความสัมพันธ์ Forex

ตารางต่อไปนี้แทนตลาดความสัมพันธ์ต่างๆระหว่าง parities แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ไฮไลท์สองคล้ายคลึงของการเคลื่อนไหวระหว่าง parities

  • ถ้าความสัมพันธ์เป็นบวกสูงแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในลักษณะเดียว กัน
  • ถ้าความสัมพันธ์สูงและลบแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในทางตรงข้าม
  • ถ้า ความสัมพันธ์ในระดับต่ำสกุลเงินจะไม่ย้ายไปในทางเดียวกัน

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 91.7 -89.8 -47.4 30.1 -20.6 25.9 31.6 51.1 -14.5
GBPUSD 91.7 100 -88.1 -50.9 20.7 -8.8 15.8 36.6 49.9 -26.8
USDCHF -89.8 -88.1 100 72.1 8.6 -19 11.1 -50.1 -74.2 52.6
USDJPY -47.4 -50.9 72.1 100 63.1 -68.6 61.9 -87.8 -82.4 64.7
EURJPY 30.1 20.7 8.6 63.1 100 -90.2 92.6 -73.8 -43.3 76.3
USDCAD -20.6 -8.8 -19 -68.6 -90.2 100 -90.3 84.6 58.8 -60.2
AUDUSD 25.9 15.8 11.1 61.9 92.6 -90.3 100 -83.4 -49.5 63.7
EURAUD 31.6 36.6 -50.1 -87.8 -73.8 84.6 -83.4 100 77.7 -72
USDZAR 51.1 49.9 -74.2 -82.4 -43.3 58.8 -49.5 77.7 100 -70
USDHKD -14.5 -26.8 52.6 64.7 76.3 -60.2 63.7 -72 -70 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 33.8 3.5 -11.7 62.9 -6 50.6 -17.3 -66 -49.1
GBPUSD 33.8 100 18.9 -17.7 10.5 36.6 63.9 -59.1 -75.4 -31.6
USDCHF 3.5 18.9 100 20.8 18.7 -43.4 22.6 -24.5 -26.3 -37.7
USDJPY -11.7 -17.7 20.8 100 69.7 -68.6 51 -63.2 16.9 28.2
EURJPY 62.9 10.5 18.7 69.7 100 -57.8 76.5 -62 -34.6 -13.1
USDCAD -6 36.6 -43.4 -68.6 -57.8 100 -20.4 21.2 -18.3 5.1
AUDUSD 50.6 63.9 22.6 51 76.5 -20.4 100 -93.7 -64.4 -21.1
EURAUD -17.3 -59.1 -24.5 -63.2 -62 21.2 -93.7 100 46.5 4.1
USDZAR -66 -75.4 -26.3 16.9 -34.6 -18.3 -64.4 46.5 100 54.4
USDHKD -49.1 -31.6 -37.7 28.2 -13.1 5.1 -21.1 4.1 54.4 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -77.3 -87.4 24.4 98.9 78.2 -4 87 0.1 -71.7
GBPUSD -77.3 100 64.1 -7.8 -74.7 -81.9 43.2 -87 -33.9 44.9
USDCHF -87.4 64.1 100 -28.2 -87.5 -69.3 -16.3 -66.3 22.6 50.6
USDJPY 24.4 -7.8 -28.2 100 38.7 -11.4 63.1 -10.4 -39.7 -7.5
EURJPY 98.9 -74.7 -87.5 38.7 100 72.6 5.8 81.2 -5.9 -69.4
USDCAD 78.2 -81.9 -69.3 -11.4 72.6 100 -43.8 88.1 25.1 -57.9
AUDUSD -4 43.2 -16.3 63.1 5.8 -43.8 100 -52.8 -81.2 8.1
EURAUD 87 -87 -66.3 -10.4 81.2 88.1 -52.8 100 40.2 -64.8
USDZAR 0.1 -33.9 22.6 -39.7 -5.9 25.1 -81.2 40.2 100 -7.5
USDHKD -71.7 44.9 50.6 -7.5 -69.4 -57.9 8.1 -64.8 -7.5 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 53 -34.3 -42.1 85 -78.2 83.4 -32.8 -82.1 57.1
GBPUSD 53 100 -1.5 -39.4 35.1 -38.8 41.1 -12.2 -34.4 54.5
USDCHF -34.3 -1.5 100 25.3 -22.9 37.7 -7.9 -24.5 8.7 43.6
USDJPY -42.1 -39.4 25.3 100 11.9 32.5 -23.2 -7.1 29.5 -25.2
EURJPY 85 35.1 -22.9 11.9 100 -66.7 78 -40.2 -73 48
USDCAD -78.2 -38.8 37.7 32.5 -66.7 100 -85.5 60.4 82.4 -37.4
AUDUSD 83.4 41.1 -7.9 -23.2 78 -85.5 100 -79.4 -94.5 68.6
EURAUD -32.8 -12.2 -24.5 -7.1 -40.2 60.4 -79.4 100 71.4 -54.6
USDZAR -82.1 -34.4 8.7 29.5 -73 82.4 -94.5 71.4 100 -66.1
USDHKD 57.1 54.5 43.6 -25.2 48 -37.4 68.6 -54.6 -66.1 100

เครื่องมือการค้า