ความสัมพันธ์ Forex

ตารางต่อไปนี้แทนตลาดความสัมพันธ์ต่างๆระหว่าง parities แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ไฮไลท์สองคล้ายคลึงของการเคลื่อนไหวระหว่าง parities

  • ถ้าความสัมพันธ์เป็นบวกสูงแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในลักษณะเดียว กัน
  • ถ้าความสัมพันธ์สูงและลบแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในทางตรงข้าม
  • ถ้า ความสัมพันธ์ในระดับต่ำสกุลเงินจะไม่ย้ายไปในทางเดียวกัน

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 82 -94.7 -79.7 87.8 -90.5 91.4 10.4 -72.4 47.2
GBPUSD 82 100 -90.3 -94.9 48.8 -90.6 70.9 23.9 -81.1 46.1
USDCHF -94.7 -90.3 100 88.1 -73.2 94.8 -90.7 -6.8 82.2 -46.8
USDJPY -79.7 -94.9 88.1 100 -41.1 87.2 -69.1 -15.8 76.9 -37.8
EURJPY 87.8 48.8 -73.2 -41.1 100 -67.9 83.3 3.1 -48.6 41.7
USDCAD -90.5 -90.6 94.8 87.2 -67.9 100 -88.3 -6.2 90.4 -58.3
AUDUSD 91.4 70.9 -90.7 -69.1 83.3 -88.3 100 -7.5 -76.7 43.6
EURAUD 10.4 23.9 -6.8 -15.8 3.1 -6.2 -7.5 100 11.2 26
USDZAR -72.4 -81.1 82.2 76.9 -48.6 90.4 -76.7 11.2 100 -52
USDHKD 47.2 46.1 -46.8 -37.8 41.7 -58.3 43.6 26 -52 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -12.4 -80.9 -48.7 -1.1 27.6 20.8 33.4 20.8 -40.9
GBPUSD -12.4 100 29.9 39.2 38.1 -85.6 73 -76.9 -69.9 47.5
USDCHF -80.9 29.9 100 87 55.2 -51.6 -14 -29.8 -44.2 34.3
USDJPY -48.7 39.2 87 100 87.8 -65.7 6.4 -32.3 -47.2 14.8
EURJPY -1.1 38.1 55.2 87.8 100 -60.2 18.6 -18.6 -42.8 -5
USDCAD 27.6 -85.6 -51.6 -65.7 -60.2 100 -62.4 74.8 79 -42.8
AUDUSD 20.8 73 -14 6.4 18.6 -62.4 100 -85.2 -36.3 28.1
EURAUD 33.4 -76.9 -29.8 -32.3 -18.6 74.8 -85.2 100 46.1 -49.2
USDZAR 20.8 -69.9 -44.2 -47.2 -42.8 79 -36.3 46.1 100 -50.3
USDHKD -40.9 47.5 34.3 14.8 -5 -42.8 28.1 -49.2 -50.3 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 80.5 -75.3 -74.3 20.1 -60 51.7 35 -84.8 -71.9
GBPUSD 80.5 100 -74.2 -71.2 -0.2 -38.3 25.4 46 -87.1 -49.6
USDCHF -75.3 -74.2 100 92 37.6 14 -15.4 -52.3 79.4 69.4
USDJPY -74.3 -71.2 92 100 50.7 4.4 -5.5 -62.1 75.7 72.6
EURJPY 20.1 -0.2 37.6 50.7 100 -70.5 58.2 -45.4 1.5 13.6
USDCAD -60 -38.3 14 4.4 -70.5 100 -80.4 33.2 43.5 23.7
AUDUSD 51.7 25.4 -15.4 -5.5 58.2 -80.4 100 -62 -21.1 -27.9
EURAUD 35 46 -52.3 -62.1 -45.4 33.2 -62 100 -54.7 -35.5
USDZAR -84.8 -87.1 79.4 75.7 1.5 43.5 -21.1 -54.7 100 62
USDHKD -71.9 -49.6 69.4 72.6 13.6 23.7 -27.9 -35.5 62 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 14.6 -78.4 -44.7 -4.4 -8.2 30.2 24 -18.9 1.7
GBPUSD 14.6 100 29.3 -45.3 -44.1 -67.8 40.4 -33.5 -84.9 79.1
USDCHF -78.4 29.3 100 35.1 3.5 -33.4 3.6 -46.8 -26.8 32.2
USDJPY -44.7 -45.3 35.1 100 91.4 24.6 11.3 -35.9 43.2 -68.5
EURJPY -4.4 -44.1 3.5 91.4 100 24.3 25.8 -28.7 39.9 -75.8
USDCAD -8.2 -67.8 -33.4 24.6 24.3 100 -75.6 72.7 90.5 -54.8
AUDUSD 30.2 40.4 3.6 11.3 25.8 -75.6 100 -85.3 -63 3.2
EURAUD 24 -33.5 -46.8 -35.9 -28.7 72.7 -85.3 100 54 -2.8
USDZAR -18.9 -84.9 -26.8 43.2 39.9 90.5 -63 54 100 -69.4
USDHKD 1.7 79.1 32.2 -68.5 -75.8 -54.8 3.2 -2.8 -69.4 100

เครื่องมือการค้า

ทดสอบการบริการหุ้นส่วนของเราและแพลตฟอร์มการเทรดด้วยบัญชีทดลองใช้งานฟรีในระหว่าง 30 วัน

ลูกค้ามากกว่า 200000 รายทั่วโลก