ความสัมพันธ์ Forex

ตารางต่อไปนี้แทนตลาดความสัมพันธ์ต่างๆระหว่าง parities แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ไฮไลท์สองคล้ายคลึงของการเคลื่อนไหวระหว่าง parities

  • ถ้าความสัมพันธ์เป็นบวกสูงแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในลักษณะเดียว กัน
  • ถ้าความสัมพันธ์สูงและลบแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในทางตรงข้าม
  • ถ้า ความสัมพันธ์ในระดับต่ำสกุลเงินจะไม่ย้ายไปในทางเดียวกัน

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 32.9 11.5 39.1 68.9 -91.1 71.7 41.2 -45 20.5
GBPUSD 32.9 100 90.8 89.1 82.7 -21.1 -1.8 45.5 22.5 -67.4
USDCHF 11.5 90.8 100 89.1 74.6 2.8 -22.8 44 38.2 -70.8
USDJPY 39.1 89.1 89.1 100 93.7 -22.4 -9.1 63.7 39.9 -58.9
EURJPY 68.9 82.7 74.6 93.7 100 -52.6 20.1 65.9 14.2 -38.7
USDCAD -91.1 -21.1 2.8 -22.4 -52.6 100 -76.1 -23.9 46.6 -23
AUDUSD 71.7 -1.8 -22.8 -9.1 20.1 -76.1 100 -33.9 -70.9 51.9
EURAUD 41.2 45.5 44 63.7 65.9 -23.9 -33.9 100 31.7 -39.7
USDZAR -45 22.5 38.2 39.9 14.2 46.6 -70.9 31.7 100 -59.7
USDHKD 20.5 -67.4 -70.8 -58.9 -38.7 -23 51.9 -39.7 -59.7 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 43.8 17.6 59.2 82.1 -87.1 77.1 58.9 65.4 -47.8
GBPUSD 43.8 100 -33.2 2 18.6 -23.7 53.1 0.3 -1.4 -17.4
USDCHF 17.6 -33.2 100 84.4 67 -38.2 -37.7 76.4 80.3 -2.4
USDJPY 59.2 2 84.4 100 94.6 -72.6 4.4 87.9 96.7 -31.3
EURJPY 82.1 18.6 67 94.6 100 -86.4 34.1 85.9 94.6 -41
USDCAD -87.1 -23.7 -38.2 -72.6 -86.4 100 -56.6 -64.8 -74.6 35.6
AUDUSD 77.1 53.1 -37.7 4.4 34.1 -56.6 100 -6 12.4 -43.1
EURAUD 58.9 0.3 76.4 87.9 85.9 -64.8 -6 100 86.8 -18.8
USDZAR 65.4 -1.4 80.3 96.7 94.6 -74.6 12.4 86.8 100 -34
USDHKD -47.8 -17.4 -2.4 -31.3 -41 35.6 -43.1 -18.8 -34 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 53.3 -79.6 -31.6 62.6 -76.4 20 45.5 -24.8 -3.1
GBPUSD 53.3 100 -56.9 -69.7 -16.7 -39.8 67.5 -25.6 -72 34.3
USDCHF -79.6 -56.9 100 69.6 -13.2 32.8 -3.3 -41.4 30.6 -2.7
USDJPY -31.6 -69.7 69.6 100 54.2 -3.8 -45.4 22.6 69.2 -40
EURJPY 62.6 -16.7 -13.2 54.2 100 -70 -19.6 56.2 35 -35.3
USDCAD -76.4 -39.8 32.8 -3.8 -70 100 -33.5 -14.3 18.2 4.9
AUDUSD 20 67.5 -3.3 -45.4 -19.6 -33.5 100 -82.2 -88.2 43.3
EURAUD 45.5 -25.6 -41.4 22.6 56.2 -14.3 -82.2 100 65.1 -40.8
USDZAR -24.8 -72 30.6 69.2 35 18.2 -88.2 65.1 100 -60.4
USDHKD -3.1 34.3 -2.7 -40 -35.3 4.9 43.3 -40.8 -60.4 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 22.1 -76 -47.1 7.8 -73.9 81.4 -7.4 -69.2 10.7
GBPUSD 22.1 100 22.3 61.3 82.8 -53.6 7.4 16.9 35 -70.6
USDCHF -76 22.3 100 84.8 49.6 48.7 -81.9 40.1 85.7 -57.7
USDJPY -47.1 61.3 84.8 100 84.3 15.7 -65.2 49.5 85.5 -77
EURJPY 7.8 82.8 49.6 84.3 100 -27.2 -23.9 51.5 54.4 -80.3
USDCAD -73.9 -53.6 48.7 15.7 -27.2 100 -71 23.8 40.7 23.4
AUDUSD 81.4 7.4 -81.9 -65.2 -23.9 -71 100 -64 -84.2 32.4
EURAUD -7.4 16.9 40.1 49.5 51.5 23.8 -64 100 53.1 -41.5
USDZAR -69.2 35 85.7 85.5 54.4 40.7 -84.2 53.1 100 -65.8
USDHKD 10.7 -70.6 -57.7 -77 -80.3 23.4 32.4 -41.5 -65.8 100

เครื่องมือการค้า

ทดสอบการบริการหุ้นส่วนของเราและแพลตฟอร์มการเทรดด้วยบัญชีทดลองใช้งานฟรีในระหว่าง 30 วัน

ลูกค้ามากกว่า 200000 รายทั่วโลก