ความสัมพันธ์ Forex

ตารางต่อไปนี้แทนตลาดความสัมพันธ์ต่างๆระหว่าง parities แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ไฮไลท์สองคล้ายคลึงของการเคลื่อนไหวระหว่าง parities

  • ถ้าความสัมพันธ์เป็นบวกสูงแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในลักษณะเดียว กัน
  • ถ้าความสัมพันธ์สูงและลบแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในทางตรงข้าม
  • ถ้า ความสัมพันธ์ในระดับต่ำสกุลเงินจะไม่ย้ายไปในทางเดียวกัน

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 99.5 -98.2 -98 -90.3 -96.8 75.6 60.4 -86 -97.5
GBPUSD 99.5 100 -98.4 -97.3 -89.5 -96.9 75.5 60 -84.6 -97.5
USDCHF -98.2 -98.4 100 98 92.7 96.6 -84.5 -51.6 84.1 96.1
USDJPY -98 -97.3 98 100 97 95.9 -82.1 -49.3 90 97.2
EURJPY -90.3 -89.5 92.7 97 100 89.8 -85.8 -32.8 90.4 91.6
USDCAD -96.8 -96.9 96.6 95.9 89.8 100 -82.5 -47.2 85.6 95.4
AUDUSD 75.6 75.5 -84.5 -82.1 -85.8 -82.5 100 -6.3 -80 -75.1
EURAUD 60.4 60 -51.6 -49.3 -32.8 -47.2 -6.3 100 -33.2 -57.3
USDZAR -86 -84.6 84.1 90 90.4 85.6 -80 -33.2 100 87.1
USDHKD -97.5 -97.5 96.1 97.2 91.6 95.4 -75.1 -57.3 87.1 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 63.3 -89.6 -79.1 21.3 -65.4 14 53.8 -24.8 -48.5
GBPUSD 63.3 100 -85.3 -65.9 -12.5 -93.6 71.2 -19.1 -83.7 -90.9
USDCHF -89.6 -85.3 100 86.2 5.7 82.7 -36.3 -27.9 54.6 73
USDJPY -79.1 -65.9 86.2 100 42.9 71.4 -30.3 -26 45.7 56.7
EURJPY 21.3 -12.5 5.7 42.9 100 17.9 -28.3 38.1 37.2 19.8
USDCAD -65.4 -93.6 82.7 71.4 17.9 100 -76.5 22.3 86.5 83.5
AUDUSD 14 71.2 -36.3 -30.3 -28.3 -76.5 100 -75.9 -91.2 -71.9
EURAUD 53.8 -19.1 -27.9 -26 38.1 22.3 -75.9 100 61.4 29.4
USDZAR -24.8 -83.7 54.6 45.7 37.2 86.5 -91.2 61.4 100 77.6
USDHKD -48.5 -90.9 73 56.7 19.8 83.5 -71.9 29.4 77.6 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 91 -88 10.3 93.3 -81.7 90.1 -40.4 40.8 29.2
GBPUSD 91 100 -85.3 -2.1 80.8 -86.9 90 -53.7 23.1 7.1
USDCHF -88 -85.3 100 12.3 -74.5 92.6 -84 45.4 -17.1 -33.3
USDJPY 10.3 -2.1 12.3 100 45.5 11.5 23 -32.7 50.7 52.7
EURJPY 93.3 80.8 -74.5 45.5 100 -69.3 89 -48 54.9 45.3
USDCAD -81.7 -86.9 92.6 11.5 -69.3 100 -87.8 62.8 2.7 -25.9
AUDUSD 90.1 90 -84 23 89 -87.8 100 -76.1 28.4 41.2
EURAUD -40.4 -53.7 45.4 -32.7 -48 62.8 -76.1 100 1.4 -42.7
USDZAR 40.8 23.1 -17.1 50.7 54.9 2.7 28.4 1.4 100 34.5
USDHKD 29.2 7.1 -33.3 52.7 45.3 -25.9 41.2 -42.7 34.5 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 8.7 -56.1 -21.5 14.8 -81.7 36.5 1.2 7.6 -41
GBPUSD 8.7 100 70.5 77.1 81.3 11.2 75.5 -77.8 -64.5 38.2
USDCHF -56.1 70.5 100 84.4 65 57.7 41.5 -67.2 -58.1 56.1
USDJPY -21.5 77.1 84.4 100 93.4 25 73.2 -87.1 -69.1 44.7
EURJPY 14.8 81.3 65 93.4 100 -4.6 87.5 -87.9 -67.2 29.9
USDCAD -81.7 11.2 57.7 25 -4.6 100 -14.2 -17.9 -8.9 59
AUDUSD 36.5 75.5 41.5 73.2 87.5 -14.2 100 -92.7 -56.8 18.1
EURAUD 1.2 -77.8 -67.2 -87.1 -87.9 -17.9 -92.7 100 63.7 -36.3
USDZAR 7.6 -64.5 -58.1 -69.1 -67.2 -8.9 -56.8 63.7 100 -33.5
USDHKD -41 38.2 56.1 44.7 29.9 59 18.1 -36.3 -33.5 100

เครื่องมือการค้า