ความสัมพันธ์ Forex

ตารางต่อไปนี้แทนตลาดความสัมพันธ์ต่างๆระหว่าง parities แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ไฮไลท์สองคล้ายคลึงของการเคลื่อนไหวระหว่าง parities

  • ถ้าความสัมพันธ์เป็นบวกสูงแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในลักษณะเดียว กัน
  • ถ้าความสัมพันธ์สูงและลบแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในทางตรงข้าม
  • ถ้า ความสัมพันธ์ในระดับต่ำสกุลเงินจะไม่ย้ายไปในทางเดียวกัน

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 69.3 -43.6 21.8 51.2 -10 37.7 66.1 -34 -3.3
GBPUSD 69.3 100 11.3 59.2 74.5 -54.1 -9.6 70.3 -70.6 73.6
USDCHF -43.6 11.3 100 35.8 16.8 -63 -64.4 11.1 -28.7 38.6
USDJPY 21.8 59.2 35.8 100 95 -81.7 -51.7 59.8 -92.1 86.9
EURJPY 51.2 74.5 16.8 95 100 -75.3 -35.3 73.6 -92.1 90.6
USDCAD -10 -54.1 -63 -81.7 -75.3 100 46.2 -46.8 77.2 -74
AUDUSD 37.7 -9.6 -64.4 -51.7 -35.3 46.2 100 -44.4 48.5 -33.7
EURAUD 66.1 70.3 11.1 59.8 73.6 -46.8 -44.4 100 -68.7 69.9
USDZAR -34 -70.6 -28.7 -92.1 -92.1 77.2 48.5 -68.7 100 -88.5
USDHKD -3.3 73.6 38.6 86.9 90.6 -74 -33.7 69.9 -88.5 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 94.6 -87.5 2.8 87.3 -59 75.9 2.5 -82 -31
GBPUSD 94.6 100 -82.9 12.7 87.6 -62.5 83.4 -15.6 -87.1 -23.9
USDCHF -87.5 -82.9 100 12.4 -69.2 34.2 -63.4 -7.4 65.8 23.3
USDJPY 2.8 12.7 12.4 100 51.2 -57 33 -48.2 -48.6 -5.9
EURJPY 87.3 87.6 -69.2 51.2 100 -78.7 81.8 -21.7 -94.4 -29.7
USDCAD -59 -62.5 34.2 -57 -78.7 100 -83.7 58.6 83.2 34
AUDUSD 75.9 83.4 -63.4 33 81.8 -83.7 100 -63.2 -89.2 -28.6
EURAUD 2.5 -15.6 -7.4 -48.2 -21.7 58.6 -63.2 100 39.9 6.8
USDZAR -82 -87.1 65.8 -48.6 -94.4 83.2 -89.2 39.9 100 38.2
USDHKD -31 -23.9 23.3 -5.9 -29.7 34 -28.6 6.8 38.2 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 56.6 -75.3 -63 38.2 -53.2 39.6 45.6 -31.3 -8.8
GBPUSD 56.6 100 1 -70.8 -20.1 -23.9 52.8 -3.7 -75.9 -37.2
USDCHF -75.3 1 100 37.5 -40.5 29.4 -0.7 -62.6 -25.4 -25.1
USDJPY -63 -70.8 37.5 100 47.7 17.2 -23.1 -30.5 37.2 2.5
EURJPY 38.2 -20.1 -40.5 47.7 100 -40.3 17.4 15.3 8.7 -6.5
USDCAD -53.2 -23.9 29.4 17.2 -40.3 100 -22.5 -23.4 20.5 4.9
AUDUSD 39.6 52.8 -0.7 -23.1 17.4 -22.5 100 -63.6 -84.6 -12.4
EURAUD 45.6 -3.7 -62.6 -30.5 15.3 -23.4 -63.6 100 55.6 4.9
USDZAR -31.3 -75.9 -25.4 37.2 8.7 20.5 -84.6 55.6 100 29
USDHKD -8.8 -37.2 -25.1 2.5 -6.5 4.9 -12.4 4.9 29 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 71.9 -59.5 -69.8 69.5 -71.1 -39.1 74.1 19.2 40.3
GBPUSD 71.9 100 -0.7 -35 64.8 -81.3 -30.8 55.1 23.5 57.7
USDCHF -59.5 -0.7 100 52.5 -30.7 -2.4 12.6 -36.4 12.1 21
USDJPY -69.8 -35 52.5 100 3 57.3 62.3 -77.5 -44.7 -45.5
EURJPY 69.5 64.8 -30.7 3 100 -41.2 8.4 25.3 -18.7 10.2
USDCAD -71.1 -81.3 -2.4 57.3 -41.2 100 50.9 -69.6 -39.4 -77.7
AUDUSD -39.1 -30.8 12.6 62.3 8.4 50.9 100 -90.8 -84.1 -64.1
EURAUD 74.1 55.1 -36.4 -77.5 25.3 -69.6 -90.8 100 70 65.2
USDZAR 19.2 23.5 12.1 -44.7 -18.7 -39.4 -84.1 70 100 54.7
USDHKD 40.3 57.7 21 -45.5 10.2 -77.7 -64.1 65.2 54.7 100

เครื่องมือการค้า

ทดสอบการบริการหุ้นส่วนของเราและแพลตฟอร์มการเทรดด้วยบัญชีทดลองใช้งานฟรีในระหว่าง 30 วัน

ลูกค้ามากกว่า 200000 รายทั่วโลก