ความสัมพันธ์ Forex

ตารางต่อไปนี้แทนตลาดความสัมพันธ์ต่างๆระหว่าง parities แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ไฮไลท์สองคล้ายคลึงของการเคลื่อนไหวระหว่าง parities

  • ถ้าความสัมพันธ์เป็นบวกสูงแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในลักษณะเดียว กัน
  • ถ้าความสัมพันธ์สูงและลบแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในทางตรงข้าม
  • ถ้า ความสัมพันธ์ในระดับต่ำสกุลเงินจะไม่ย้ายไปในทางเดียวกัน

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 12.9 -84.1 -38.7 69.1 -73.8 66.6 70.3 53.5 -38.2
GBPUSD 12.9 100 -43.8 -31.8 -2.3 2.7 15.4 7.4 -36.4 30.2
USDCHF -84.1 -43.8 100 61.9 -40.5 52.8 -54.4 -62.5 -26.9 26.4
USDJPY -38.7 -31.8 61.9 100 32 16.5 -10.2 -50.8 -34 23.8
EURJPY 69.1 -2.3 -40.5 32 100 -62.7 63.5 34.8 25.7 -18
USDCAD -73.8 2.7 52.8 16.5 -62.7 100 -78.3 -23.8 -46.8 59.4
AUDUSD 66.6 15.4 -54.4 -10.2 63.5 -78.3 100 -6 12.7 -59.6
EURAUD 70.3 7.4 -62.5 -50.8 34.8 -23.8 -6 100 61.4 7.5
USDZAR 53.5 -36.4 -26.9 -34 25.7 -46.8 12.7 61.4 100 -1.1
USDHKD -38.2 30.2 26.4 23.8 -18 59.4 -59.6 7.5 -1.1 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 70.3 -87.8 -48.2 48.3 54.8 -60.4 87.3 -35.4 -20
GBPUSD 70.3 100 -63.1 7.5 75.5 35.8 -58.8 71.2 -43.1 2
USDCHF -87.8 -63.1 100 51.5 -37.2 -34 67.8 -85.7 43.8 30.3
USDJPY -48.2 7.5 51.5 100 53.4 -21.9 18.1 -35.2 15.9 60.3
EURJPY 48.3 75.5 -37.2 53.4 100 31.8 -40.8 49.4 -19.2 40.5
USDCAD 54.8 35.8 -34 -21.9 31.8 100 -17.7 38.5 28.9 17.2
AUDUSD -60.4 -58.8 67.8 18.1 -40.8 -17.7 100 -91.7 52.3 25.3
EURAUD 87.3 71.2 -85.7 -35.2 49.4 38.5 -91.7 100 -49.1 -25
USDZAR -35.4 -43.1 43.8 15.9 -19.2 28.9 52.3 -49.1 100 41.9
USDHKD -20 2 30.3 60.3 40.5 17.2 25.3 -25 41.9 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 53.1 -84.8 -82.4 -55.1 -33.4 11.6 55.9 -86.8 -60.1
GBPUSD 53.1 100 -16.9 -33.5 -14.1 -60.6 53.5 -10 -65.5 -16.3
USDCHF -84.8 -16.9 100 77.4 57.7 8 34.3 -84.2 65.4 62.6
USDJPY -82.4 -33.5 77.4 100 92.7 12.5 6.4 -59.3 86.9 44.6
EURJPY -55.1 -14.1 57.7 92.7 100 -3.4 16.9 -50.1 70.5 25.7
USDCAD -33.4 -60.6 8 12.5 -3.4 100 -54.3 23.3 44 31.2
AUDUSD 11.6 53.5 34.3 6.4 16.9 -54.3 100 -75.8 -21.2 13.5
EURAUD 55.9 -10 -84.2 -59.3 -50.1 23.3 -75.8 100 -39.2 -50.2
USDZAR -86.8 -65.5 65.4 86.9 70.5 44 -21.2 -39.2 100 47.7
USDHKD -60.1 -16.3 62.6 44.6 25.7 31.2 13.5 -50.2 47.7 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 8.7 -92.6 -3.6 78.9 -40.2 5.3 86.1 -65.6 78.5
GBPUSD 8.7 100 8.8 44.9 34.7 66.9 -63.8 40.1 36.4 -32.5
USDCHF -92.6 8.8 100 36.5 -52.7 56.8 -28.9 -67.6 76.4 -69
USDJPY -3.6 44.9 36.5 100 58.6 59.8 -68.6 31.6 53.8 7.1
EURJPY 78.9 34.7 -52.7 58.6 100 4.2 -37.9 89.3 -20.1 67.8
USDCAD -40.2 66.9 56.8 59.8 4.2 100 -74.1 1.9 73 -54.2
AUDUSD 5.3 -63.8 -28.9 -68.6 -37.9 -74.1 100 -46.2 -52.2 19.2
EURAUD 86.1 40.1 -67.6 31.6 89.3 1.9 -46.2 100 -31.8 59.8
USDZAR -65.6 36.4 76.4 53.8 -20.1 73 -52.2 -31.8 100 -62.6
USDHKD 78.5 -32.5 -69 7.1 67.8 -54.2 19.2 59.8 -62.6 100

เครื่องมือการค้า

ทดสอบการบริการหุ้นส่วนของเราและแพลตฟอร์มการเทรดด้วยบัญชีทดลองใช้งานฟรีในระหว่าง 30 วัน