ความสัมพันธ์ Forex

ตารางต่อไปนี้แทนตลาดความสัมพันธ์ต่างๆระหว่าง parities แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ไฮไลท์สองคล้ายคลึงของการเคลื่อนไหวระหว่าง parities

  • ถ้าความสัมพันธ์เป็นบวกสูงแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในลักษณะเดียว กัน
  • ถ้าความสัมพันธ์สูงและลบแล้วสกุลเงินที่มีการย้ายในทางตรงข้าม
  • ถ้า ความสัมพันธ์ในระดับต่ำสกุลเงินจะไม่ย้ายไปในทางเดียวกัน

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 94.8 -90 -41.3 46.4 -81.3 18.1 63.4 55 51.1
GBPUSD 94.8 100 -82.3 -49.8 34.4 -80.4 9 66.1 58.5 51.5
USDCHF -90 -82.3 100 12.1 -63.3 89.8 -44.1 -41.1 -32.1 -36.2
USDJPY -41.3 -49.8 12.1 100 64.8 1.6 57.4 -65.5 -70.2 -7.7
EURJPY 46.4 34.4 -63.3 64.8 100 -66.5 74.1 -14.1 -21.5 32.4
USDCAD -81.3 -80.4 89.8 1.6 -66.5 100 -40.8 -33.4 -24 -38.4
AUDUSD 18.1 9 -44.1 57.4 74.1 -40.8 100 -43.1 -34.3 -16.9
EURAUD 63.4 66.1 -41.1 -65.5 -14.1 -33.4 -43.1 100 81.9 59.4
USDZAR 55 58.5 -32.1 -70.2 -21.5 -24 -34.3 81.9 100 29.5
USDHKD 51.1 51.5 -36.2 -7.7 32.4 -38.4 -16.9 59.4 29.5 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 64 -88 -0.1 73.8 -64.8 33.5 4.7 -4.7 -51.2
GBPUSD 64 100 -35.9 10.9 55.2 -13.4 -35.4 63.3 62.7 -8.8
USDCHF -88 -35.9 100 15.8 -53.9 68.2 -58.8 27 34.2 49.6
USDJPY -0.1 10.9 15.8 100 67.3 -41.5 17 -18 -14.6 -52.3
EURJPY 73.8 55.2 -53.9 67.3 100 -75.3 35.3 -7.7 -12.4 -72.8
USDCAD -64.8 -13.4 68.2 -41.5 -75.3 100 -81.3 60.1 62 67.9
AUDUSD 33.5 -35.4 -58.8 17 35.3 -81.3 100 -92.5 -89.4 -58.1
EURAUD 4.7 63.3 27 -18 -7.7 60.1 -92.5 100 93 41
USDZAR -4.7 62.7 34.2 -14.6 -12.4 62 -89.4 93 100 49.2
USDHKD -51.2 -8.8 49.6 -52.3 -72.8 67.9 -58.1 41 49.2 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 28.8 -96.3 3 70.6 -27.9 59.5 -22.6 -62.1 -51
GBPUSD 28.8 100 -23.2 -44.6 -11.4 61 -15.3 33.4 13.7 40.9
USDCHF -96.3 -23.2 100 -7.8 -71.4 36.2 -71.7 39.2 73.4 52
USDJPY 3 -44.6 -7.8 100 72.9 -72 52.1 -61.8 -48.5 -42.4
EURJPY 70.6 -11.4 -71.4 72.9 100 -70 77.5 -59 -76.7 -64.8
USDCAD -27.9 61 36.2 -72 -70 100 -74 76 67.6 72.5
AUDUSD 59.5 -15.3 -71.7 52.1 77.5 -74 100 -91.8 -96.4 -51.6
EURAUD -22.6 33.4 39.2 -61.8 -59 76 -91.8 100 86.1 37.6
USDZAR -62.1 13.7 73.4 -48.5 -76.7 67.6 -96.4 86.1 100 51.4
USDHKD -51 40.9 52 -42.4 -64.8 72.5 -51.6 37.6 51.4 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 83.1 -79.9 -42.9 6.7 -8 27.9 35.4 -59.3 3.8
GBPUSD 83.1 100 -65.3 -14.5 29.9 -31.7 51 2.4 -47.8 -17.3
USDCHF -79.9 -65.3 100 54 15.2 4.1 -1.7 -48.8 74.2 11
USDJPY -42.9 -14.5 54 100 86.8 -74.7 58.2 -84.3 76.1 -67.3
EURJPY 6.7 29.9 15.2 86.8 100 -87.8 80.3 -74.1 51.6 -72.6
USDCAD -8 -31.7 4.1 -74.7 -87.8 100 -85.1 77.7 -30.1 89
AUDUSD 27.9 51 -1.7 58.2 80.3 -85.1 100 -79.8 16.6 -62
EURAUD 35.4 2.4 -48.8 -84.3 -74.1 77.7 -79.8 100 -53 63
USDZAR -59.3 -47.8 74.2 76.1 51.6 -30.1 16.6 -53 100 -21.6
USDHKD 3.8 -17.3 11 -67.3 -72.6 89 -62 63 -21.6 100

เครื่องมือการค้า

ทดสอบการบริการหุ้นส่วนของเราและแพลตฟอร์มการเทรดด้วยบัญชีทดลองใช้งานฟรีในระหว่าง 30 วัน

ลูกค้ามากกว่า 200000 รายทั่วโลก