Μετατροπέας μάρκο Φινλανδίας (FIM) κίνα Παπούας Νέας Γουινέας (PGK)

FIM
K
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Ο μετατροπέας του FIM/PGK παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

Transferwise
Μην υπερφορτώνεστε όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό. TransferWise χρησιμοποιεί την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, κάτι που τους κάνει έως και 8 φορές φθηνότερους από την τράπεζά σας. Μάθε περισσότερα

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε το συνάλλαγμά σας;

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε μάρκα Φινλανδίας σε κίνα Παπούας Νέας Γουινέας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 μάρκα Φινλανδίας = 52.2770 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε μάρκα Φινλανδίας σε κίνα Παπούας Νέας Γουινέας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 μάρκα Φινλανδίας = 52.2770 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας

Ιστορικά μάρκο Φινλανδίας / κίνα Παπούας Νέας Γουινέας

Ιστορία των ημερήσιων τιμών FIM /PGK από Sunday, 15 November 2015.

Η μέγιστη επιτεύχθηκε στο

  • 1 μάρκο Φινλανδίας = 0.6782009946634 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας

το ελάχιστο για

  • 1 μάρκο Φινλανδίας = 0.52277012242399 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
Date FIM/PGK
0.6365
0.6312
0.6261
0.6302
0.6268
0.6211
0.6210
0.6262
0.6352
0.6402
0.6395
0.6425
0.6425
0.6424
0.6417
0.6317
0.6270
0.6159
0.6188
0.6173
0.6173
0.6102
0.6333
0.6413
0.6456
0.6412
0.6396
0.6395
0.6428
0.6600
0.6506
0.6605
0.6531
0.6468
0.6468
0.6443
0.6379
0.6451
0.6431
0.6329
0.6315
0.6315
0.6306
0.6237
0.6240
0.6212
0.6211
0.6205
0.6205
0.6176
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 FIM PGK 1 μάρκο Φινλανδίας FIM = 0.64 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας PGK
2 FIM PGK 2 μάρκα Φινλανδίας FIM = 1.27 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας PGK
15 FIM PGK 15 μάρκα Φινλανδίας FIM = 9.54 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας PGK
50 FIM PGK 50 μάρκα Φινλανδίας FIM = 31.80 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας PGK

πίνακα μετατροπής

μάρκο Φινλανδίας (FIM)/κίνα Παπούας Νέας Γουινέας (PGK)
1 μάρκο Φινλανδίας = 0.64 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
2 μάρκα Φινλανδίας = 1.27 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
3 μάρκα Φινλανδίας = 1.91 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
4 μάρκα Φινλανδίας = 2.54 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
5 μάρκα Φινλανδίας = 3.18 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
6 μάρκα Φινλανδίας = 3.82 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
7 μάρκα Φινλανδίας = 4.45 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
8 μάρκα Φινλανδίας = 5.09 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
9 μάρκα Φινλανδίας = 5.72 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
10 μάρκα Φινλανδίας = 6.36 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
15 μάρκα Φινλανδίας = 9.54 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
20 μάρκα Φινλανδίας = 12.72 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
25 μάρκα Φινλανδίας = 15.90 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
30 μάρκα Φινλανδίας = 19.08 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
40 μάρκα Φινλανδίας = 25.44 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
50 μάρκα Φινλανδίας = 31.80 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
60 μάρκα Φινλανδίας = 38.16 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
70 μάρκα Φινλανδίας = 44.52 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
80 μάρκα Φινλανδίας = 50.88 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
90 μάρκα Φινλανδίας = 57.24 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
100 μάρκα Φινλανδίας = 63.60 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
150 μάρκα Φινλανδίας = 95.40 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
200 μάρκα Φινλανδίας = 127.20 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
500 μάρκα Φινλανδίας = 318.00 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας
1 000 μάρκο Φινλανδίας = 636.00 κίνα Παπούας Νέας Γουινέας

συνάλλαγμα της Παπούα Νέας Γουινέας

tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());