Οι περισσότεροι ζήτησαν Ανταλλακτικά

συνάλλαγμα ISO 4217
1 USD = 0,8903 EUR
1 GBP = 1,1149 EUR
1 EUR = 6,5961 TRY
1 TRY = 0,1516 EUR
1 EUR = 121,8750 ALL
1 EUR = 1,6413 AUD
1 RUB = 0,0138 EUR
1 AUD = 0,6093 EUR
1 SEK = 0,0940 EUR
1 EUR = 1,5056 CAD
1 EUR = 1,9574 BGN
1 CAD = 0,6642 EUR
1 EUR = 4,7239 RON
1 EUR = 1,1232 USD
1 EUR = 78,3622 INR
1 EUR = 1,1206 CHF
1 INR = 0,0128 EUR
1 PLN = 0,2347 EUR
1 EUR = 4,2607 PLN
1 EUR = 61,7151 MKD
1 USD = 5,8725 TRY
1 DKK = 0,1339 EUR
1 EUR = 25,5684 CZK
1 EUR = 117,9410 RSD
1 EUR = 322,3640 HUF
1 HUF = 0,0031 EUR
1 EUR = 4,0544 ILS
1 EUR = 0,8969 GBP
1 EUR = 3,0888 GEL
1 JPY = 0,0082 EUR
1 KRW = 0,0008 EUR
1 BRL = 0,2289 EUR
1 ZAR = 0,0601 EUR
1 CHF = 0,8924 EUR
1 USD = 0,7985 GBP
1 EUR = 10,6414 SEK
1 EUR = 7,7794 CNY
1 EUR = 18,8274 EGP
1 EUR = 7,4069 HRK
1 EUR = 176,4940 PKR
1 EUR = 21,5279 MXN
1 RSD = 0,0085 EUR
1 EUR = 72,2421 RUB
1 CZK = 0,0391 EUR
1 UAH = 0,0337 EUR
1 EUR = 0,0001 BTC
1 EUR = 35,1904 THB
1 HKD = 0,1137 EUR
1 EUR = 9,7999 NOK
1 EUR = 16092,3000 IDR
1 EUR = 10,8320 MAD
1 EUR = 29,6888 UAH
1 EUR = 4098,0600 MGA
1 EUR = 4,3681 BRL
1 TRY = 0,1703 USD
1 THB = 0,0284 EUR
1 EUR = 4,2127 SAR
1 EUR = 1,5392 SGD
1 EUR = 4,6968 MYR
1 EUR = 4,1258 AED
1 EUR = 536,2260 AMD
1 EUR = 0,7964 JOD
1 IRR = 0,0000 EUR
1 NOK = 0,1020 EUR
1 EUR = 0,3413 KWD
1 EUR = 49,4036 ARS
1 LBP = 0,0006 EUR
1 EUR = 1,1232 CUC
1 EUR = 3672,5200 COP
1 EUR = 16,6260 ZAR
1 MYR = 0,2129 EUR
1 EUR = 58,5701 PHP
1 EUR = 20,4341 MDL
1 EUR = 14,7081 ZMW
1 ISK = 0,0071 EUR