Μετατροπέας DogeCoin (XDG) ευρώ (EUR)

XDG
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Ο μετατροπέας του XDG/EUR παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

Transferwise
Μην υπερφορτώνεστε όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό. TransferWise χρησιμοποιεί την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, κάτι που τους κάνει έως και 8 φορές φθηνότερους από την τράπεζά σας. Μάθε περισσότερα

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε το συνάλλαγμά σας;

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε DogeCoin σε ευρώ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 DogeCoin = 142.5919219 ευρώ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε DogeCoin σε ευρώ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 DogeCoin = 142.5919219 ευρώ

Ιστορικά DogeCoin / ευρώ

Ιστορία των ημερήσιων τιμών XDG /EUR από Sunday, 15 November 2015.

Η μέγιστη επιτεύχθηκε στο

  • 1 DogeCoin = 0.014277698377911 ευρώ

το ελάχιστο για

  • 1 DogeCoin = 0.00011604333986657 ευρώ
Date XDG/EUR
0.0018469
0.0018419
0.0018432
0.0018450
0.0018258
0.0017293
0.0017354
0.0017530
0.0017716
0.0016282
0.0016508
0.0016427
0.0015696
0.0016222
0.0016772
0.0017002
0.0016884
0.0017402
0.0016515
0.0016234
0.0016760
0.0016864
0.0016657
0.0014259
0.0014545
0.0014425
0.0015133
0.0015653
0.0015539
0.0015463
0.0019049
0.0019423
0.0018746
0.0019830
0.0021372
0.0021795
0.0022279
0.0021802
0.0021947
0.0021292
0.0020380
0.0020773
0.0020424
0.0021827
0.0020861
0.0022774
0.0023652
0.0024614
0.0023976
0.0024621
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 000 XDG EUR 1 000 DogeCoin XDG = 1.85 ευρώ EUR
2 000 XDG EUR 2 000 DogeCoin XDG = 3.69 ευρώ EUR
15 000 XDG EUR 15 000 DogeCoin XDG = 27.70 ευρώ EUR
50 000 XDG EUR 50 000 DogeCoin XDG = 92.35 ευρώ EUR

πίνακα μετατροπής

DogeCoin (XDG)/ευρώ (EUR)
1 000 DogeCoin = 1.85 ευρώ
2 000 DogeCoin = 3.69 ευρώ
3 000 DogeCoin = 5.54 ευρώ
4 000 DogeCoin = 7.39 ευρώ
5 000 DogeCoin = 9.23 ευρώ
6 000 DogeCoin = 11.08 ευρώ
7 000 DogeCoin = 12.93 ευρώ
8 000 DogeCoin = 14.78 ευρώ
9 000 DogeCoin = 16.62 ευρώ
10 000 DogeCoin = 18.47 ευρώ
15 000 DogeCoin = 27.70 ευρώ
20 000 DogeCoin = 36.94 ευρώ
25 000 DogeCoin = 46.17 ευρώ
30 000 DogeCoin = 55.41 ευρώ
40 000 DogeCoin = 73.88 ευρώ
50 000 DogeCoin = 92.35 ευρώ
60 000 DogeCoin = 110.81 ευρώ
70 000 DogeCoin = 129.28 ευρώ
80 000 DogeCoin = 147.75 ευρώ
90 000 DogeCoin = 166.22 ευρώ
100 000 DogeCoin = 184.69 ευρώ
150 000 DogeCoin = 277.04 ευρώ
200 000 DogeCoin = 369.38 ευρώ
500 000 DogeCoin = 923.45 ευρώ
1 000 000 DogeCoin = 1 846.90 ευρώ

συνάλλαγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());