Forex Koreliacinė

Toliau pateikiamose lentelėse yra rinkos koreliacijos tarp įvairių paritetai ir užsienio valiutos. Koreliacijos koeficientas renginiai paritetus panašumo dviejų judėjimų tarp.

  • Jei koreliacija yra didelė, o teigiamų tada valiutų juda tuo pačiu būdu.
  • Jei koreliacija yra didelė ir neigiama, tada valiutų juda priešinga kryptimi.
  • Jei koreliacija yra nedidelė valiutų juda ne tuo pačiu būdu.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 85.6 -50.5 -87.4 -44.7 -39.8 52.9 25.1 -59.1 59.2
GBPUSD 85.6 100 -73.1 -72.1 -26.9 -39.8 32.6 41.4 -41.1 50.7
USDCHF -50.5 -73.1 100 74.4 64.2 18.8 -13.9 -21.7 17.1 -13.9
USDJPY -87.4 -72.1 74.4 100 54.9 -0.2 -28.6 -53.6 29 -38.4
EURJPY -44.7 -26.9 64.2 54.9 100 -30.7 5.3 -59.2 -36.8 -2.4
USDCAD -39.8 -39.8 18.8 -0.2 -30.7 100 -79.6 67.7 77.2 -61.9
AUDUSD 52.9 32.6 -13.9 -28.6 5.3 -79.6 100 -57.3 -68.8 62.2
EURAUD 25.1 41.4 -21.7 -53.6 -59.2 67.7 -57.3 100 31.3 -16.9
USDZAR -59.1 -41.1 17.1 29 -36.8 77.2 -68.8 31.3 100 -38.2
USDHKD 59.2 50.7 -13.9 -38.4 -2.4 -61.9 62.2 -16.9 -38.2 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 48.3 0.8 -0.8 45.5 -54.8 53.8 30 -58.3 -70.5
GBPUSD 48.3 100 -3.8 18.5 38.9 -2.9 34.5 4.8 -16.5 -44.1
USDCHF 0.8 -3.8 100 71.5 64.1 -37.2 52.1 -58.3 -54 -11.6
USDJPY -0.8 18.5 71.5 100 88.7 7.5 29.7 -34.4 -31.3 -18.4
EURJPY 45.5 38.9 64.1 88.7 100 -18.6 51.2 -16.8 -53.7 -48.9
USDCAD -54.8 -2.9 -37.2 7.5 -18.6 100 -81.1 41.9 80.1 29.3
AUDUSD 53.8 34.5 52.1 29.7 51.2 -81.1 100 -64.3 -85.9 -47.4
EURAUD 30 4.8 -58.3 -34.4 -16.8 41.9 -64.3 100 44.3 -10.5
USDZAR -58.3 -16.5 -54 -31.3 -53.7 80.1 -85.9 44.3 100 38.2
USDHKD -70.5 -44.1 -11.6 -18.4 -48.9 29.3 -47.4 -10.5 38.2 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 56.8 -26.1 -44.5 9.5 -6.7 11.4 44.9 31.8 -20.1
GBPUSD 56.8 100 -34.7 -36.3 -6.1 30.5 -12 41.9 81.6 -75.7
USDCHF -26.1 -34.7 100 79.3 72.5 44.4 -55.9 36 -23.4 31.2
USDJPY -44.5 -36.3 79.3 100 84.9 36.8 -39.4 11 -20.3 17.2
EURJPY 9.5 -6.1 72.5 84.9 100 37.1 -37 38.8 -3.2 6.7
USDCAD -6.7 30.5 44.4 36.8 37.1 100 -92.3 79.1 63.2 -35.2
AUDUSD 11.4 -12 -55.9 -39.4 -37 -92.3 100 -83.6 -50.1 11.6
EURAUD 44.9 41.9 36 11 38.8 79.1 -83.6 100 62.3 -21.3
USDZAR 31.8 81.6 -23.4 -20.3 -3.2 63.2 -50.1 62.3 100 -72.8
USDHKD -20.1 -75.7 31.2 17.2 6.7 -35.2 11.6 -21.3 -72.8 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 75.7 -26.2 -46.7 81.4 -89.4 91.2 17.3 47.5 83.8
GBPUSD 75.7 100 -40.6 -7.7 83.1 -84.7 78.8 -3.1 27.1 46.8
USDCHF -26.2 -40.6 100 -21.3 -43.6 46.7 -35.3 21.7 9.6 -2.1
USDJPY -46.7 -7.7 -21.3 100 13.4 20.4 -46.2 1.5 8.2 -36.3
EURJPY 81.4 83.1 -43.6 13.4 100 -87 72.1 20.1 58.2 69.9
USDCAD -89.4 -84.7 46.7 20.4 -87 100 -93.3 12.3 -31.4 -66.1
AUDUSD 91.2 78.8 -35.3 -46.2 72.1 -93.3 100 -24.5 17.8 63.6
EURAUD 17.3 -3.1 21.7 1.5 20.1 12.3 -24.5 100 69.9 45.4
USDZAR 47.5 27.1 9.6 8.2 58.2 -31.4 17.8 69.9 100 71.2
USDHKD 83.8 46.8 -2.1 -36.3 69.9 -66.1 63.6 45.4 71.2 100

Prekybos įrankiai

Išbandykite mūsų partnerių paslaugas ir prekybos platformą nemokamoje parodomojoje paskyroje per 30 dienų