Forex Koreliacinė

Toliau pateikiamose lentelėse yra rinkos koreliacijos tarp įvairių paritetai ir užsienio valiutos. Koreliacijos koeficientas renginiai paritetus panašumo dviejų judėjimų tarp.

  • Jei koreliacija yra didelė, o teigiamų tada valiutų juda tuo pačiu būdu.
  • Jei koreliacija yra didelė ir neigiama, tada valiutų juda priešinga kryptimi.
  • Jei koreliacija yra nedidelė valiutų juda ne tuo pačiu būdu.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 85,2 -29,5 -53,1 25,9 -86,1 69,5 30 -45,4 -70,5
GBPUSD 85,2 100 -55,5 -64,6 -77,5 68,4 15,5 -46 -50,1
USDCHF -29,5 -55,5 100 91,3 77,1 26,9 -69,1 47,6 69,2 -29,7
USDJPY -53,1 -64,6 91,3 100 66,5 50,3 -81,6 40,7 77,8 -7,3
EURJPY 25,9 77,1 66,5 100 -17,2 -35,9 72,6 51 -73,6
USDCAD -86,1 -77,5 26,9 50,3 -17,2 100 -81,7 1,4 29,9 71
AUDUSD 69,5 68,4 -69,1 -81,6 -35,9 -81,7 100 -44,5 -57,4 -30,7
EURAUD 30 15,5 47,6 40,7 72,6 1,4 -44,5 100 19,3 -51,2
USDZAR -45,4 -46 69,2 77,8 51 29,9 -57,4 19,3 100 -14,4
USDHKD -70,5 -50,1 -29,7 -7,3 -73,6 71 -30,7 -51,2 -14,4 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 65,4 -85,2 -59,7 37,1 -66,2 79,8 -8,8 20,6 -34,1
GBPUSD 65,4 100 -35,4 -38,1 25,2 -37,6 47,2 2,4 -11 -19,5
USDCHF -85,2 -35,4 100 61,8 -19 51,9 -69,9 10,6 -46,3 48,7
USDJPY -59,7 -38,1 61,8 100 52,4 71,3 -67,4 37,9 16 60,7
EURJPY 37,1 25,2 -19 52,4 100 11,8 7,1 34 40 34,1
USDCAD -66,2 -37,6 51,9 71,3 11,8 100 -86,9 62,2 33,4 36,7
AUDUSD 79,8 47,2 -69,9 -67,4 7,1 -86,9 100 -67,1 -8,2 -41,7
EURAUD -8,8 2,4 10,6 37,9 34 62,2 -67,1 100 39 27,4
USDZAR 20,6 -11 -46,3 16 40 33,4 -8,2 39 100 -24,9
USDHKD -34,1 -19,5 48,7 60,7 34,1 36,7 -41,7 27,4 -24,9 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 90,2 -96,8 -89,9 56 -87,5 92,8 45,6 -61,8 -86,2
GBPUSD 90,2 100 -90,1 -86,6 40,3 -92,3 92,5 20,6 -67,5 -90
USDCHF -96,8 -90,1 100 95,8 -37,6 93 -92,4 -38 74 92,8
USDJPY -89,9 -86,6 95,8 100 -14 95,1 -87,9 -30,4 81,1 94,4
EURJPY 56 40,3 -37,6 -14 100 -18 43,5 45,5 13,9 -16,4
USDCAD -87,5 -92,3 93 95,1 -18 100 -89,9 -19,3 84,6 94,9
AUDUSD 92,8 92,5 -92,4 -87,9 43,5 -89,9 100 9,2 -67,3 -88,4
EURAUD 45,6 20,6 -38 -30,4 45,5 -19,3 9,2 100 -4,5 -19,2
USDZAR -61,8 -67,5 74 81,1 13,9 84,6 -67,3 -4,5 100 81,1
USDHKD -86,2 -90 92,8 94,4 -16,4 94,9 -88,4 -19,2 81,1 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -12,1 -77,5 -59,1 -20 -89,7 10,7 41,7 11 -72,5
GBPUSD -12,1 100 64,9 69,9 78,6 21,5 71,8 -72,1 -56,7 34,5
USDCHF -77,5 64,9 100 91,7 71,3 76,4 41,4 -77,8 -38,9 76,2
USDJPY -59,1 69,9 91,7 100 90,8 54,7 61,9 -86,9 -48,1 62,8
EURJPY -20 78,6 71,3 90,8 100 20,1 80,8 -84,1 -52,5 38,6
USDCAD -89,7 21,5 76,4 54,7 20,1 100 -0,4 -45,9 -4,9 79,8
AUDUSD 10,7 71,8 41,4 61,9 80,8 -0,4 100 -85,9 -42,8 16,3
EURAUD 41,7 -72,1 -77,8 -86,9 -84,1 -45,9 -85,9 100 44,6 -52,4
USDZAR 11 -56,7 -38,9 -48,1 -52,5 -4,9 -42,8 44,6 100 -12,5
USDHKD -72,5 34,5 76,2 62,8 38,6 79,8 16,3 -52,4 -12,5 100

Prekybos įrankiai