Forex Koreliacinė

Toliau pateikiamose lentelėse yra rinkos koreliacijos tarp įvairių paritetai ir užsienio valiutos. Koreliacijos koeficientas renginiai paritetus panašumo dviejų judėjimų tarp.

  • Jei koreliacija yra didelė, o teigiamų tada valiutų juda tuo pačiu būdu.
  • Jei koreliacija yra didelė ir neigiama, tada valiutų juda priešinga kryptimi.
  • Jei koreliacija yra nedidelė valiutų juda ne tuo pačiu būdu.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 65.3 -88.3 -49.5 29.1 -80.5 88.2 87.2 29.4 -9.6
GBPUSD 65.3 100 -62.6 -40.7 16.9 -54.6 54.7 50.8 35.4 11.4
USDCHF -88.3 -62.6 100 61.7 -9.7 66 -76.3 -74 -40.1 16.7
USDJPY -49.5 -40.7 61.7 100 63.1 -5.2 -24.6 -33.1 -79.9 35.2
EURJPY 29.1 16.9 -9.7 63.1 100 -65.5 38.2 26.4 -60.8 36.5
USDCAD -80.5 -54.6 66 -5.2 -65.5 100 -76.1 -60.7 -1.9 6.8
AUDUSD 88.2 54.7 -76.3 -24.6 38.2 -76.1 100 58.9 26.1 -2.8
EURAUD 87.2 50.8 -74 -33.1 26.4 -60.7 58.9 100 34.7 2.3
USDZAR 29.4 35.4 -40.1 -79.9 -60.8 -1.9 26.1 34.7 100 -50.1
USDHKD -9.6 11.4 16.7 35.2 36.5 6.8 -2.8 2.3 -50.1 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 34.5 -92 -50.3 -25.3 24.9 26.5 59.8 47.9 -60.1
GBPUSD 34.5 100 -54.3 -90.6 -90.7 69.8 60.9 -22.5 34.9 -73.2
USDCHF -92 -54.3 100 72.7 52.9 -49.6 -28.8 -51.3 -60.9 82.1
USDJPY -50.3 -90.6 72.7 100 96.4 -78.1 -56.7 6 -50.8 89.7
EURJPY -25.3 -90.7 52.9 96.4 100 -79.8 -55.3 25.2 -42 81.8
USDCAD 24.9 69.8 -49.6 -78.1 -79.8 100 7.5 14.3 75.8 -72.9
AUDUSD 26.5 60.9 -28.8 -56.7 -55.3 7.5 100 -61.4 -28.2 -37.2
EURAUD 59.8 -22.5 -51.3 6 25.2 14.3 -61.4 100 62.9 -18.1
USDZAR 47.9 34.9 -60.9 -50.8 -42 75.8 -28.2 62.9 100 -59.8
USDHKD -60.1 -73.2 82.1 89.7 81.8 -72.9 -37.2 -18.1 -59.8 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -64.2 -88.8 -41.9 70.1 85.6 16.2 81.4 -21.7 -65.3
GBPUSD -64.2 100 42.4 -22.9 -84.8 -62.2 40.9 -83 -19.4 16.1
USDCHF -88.8 42.4 100 48.4 -53.1 -75.4 -38.9 -57.9 40.7 53.6
USDJPY -41.9 -22.9 48.4 100 35.6 -44.3 -36.7 -16.3 11.1 70.1
EURJPY 70.1 -84.8 -53.1 35.6 100 52.3 -12.2 70.9 -14.5 -11.8
USDCAD 85.6 -62.2 -75.4 -44.3 52.3 100 -10.8 84.2 0.6 -69.1
AUDUSD 16.2 40.9 -38.9 -36.7 -12.2 -10.8 100 -44.2 -78 -15.3
EURAUD 81.4 -83 -57.9 -16.3 70.9 84.2 -44.2 100 26.8 -49.4
USDZAR -21.7 -19.4 40.7 11.1 -14.5 0.6 -78 26.8 100 8.5
USDHKD -65.3 16.1 53.6 70.1 -11.8 -69.1 -15.3 -49.4 8.5 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 53.1 -47.4 -48.5 85.9 -78.2 83.3 -26.9 -83.2 54.2
GBPUSD 53.1 100 -21.9 -47.8 32.8 -47.7 42.3 -11.2 -40.4 44.7
USDCHF -47.4 -21.9 100 32 -35.4 41.1 -17.7 -25.5 16 33.4
USDJPY -48.5 -47.8 32 100 3.1 35 -28.2 -8.7 34 -28.3
EURJPY 85.9 32.8 -35.4 3.1 100 -68.8 78.8 -36 -75.3 45.4
USDCAD -78.2 -47.7 41.1 35 -68.8 100 -86.5 58.4 82.9 -41.7
AUDUSD 83.3 42.3 -17.7 -28.2 78.8 -86.5 100 -75.7 -95.2 69.3
EURAUD -26.9 -11.2 -25.5 -8.7 -36 58.4 -75.7 100 67.5 -56.6
USDZAR -83.2 -40.4 16 34 -75.3 82.9 -95.2 67.5 100 -70
USDHKD 54.2 44.7 33.4 -28.3 45.4 -41.7 69.3 -56.6 -70 100

Prekybos įrankiai