Forex Koreliacinė

Toliau pateikiamose lentelėse yra rinkos koreliacijos tarp įvairių paritetai ir užsienio valiutos. Koreliacijos koeficientas renginiai paritetus panašumo dviejų judėjimų tarp.

  • Jei koreliacija yra didelė, o teigiamų tada valiutų juda tuo pačiu būdu.
  • Jei koreliacija yra didelė ir neigiama, tada valiutų juda priešinga kryptimi.
  • Jei koreliacija yra nedidelė valiutų juda ne tuo pačiu būdu.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 17.9 -83.8 -47.2 69.1 -70.7 64.2 68.9 50.5 -31.6
GBPUSD 17.9 100 -50.9 -17.4 -2.3 -2.7 18.7 4.2 -31.6 23.4
USDCHF -83.8 -50.9 100 58.2 -40.5 53.2 -53.9 -56.1 -26.9 25.6
USDJPY -47.2 -17.4 58.2 100 32 17.6 -6.7 -57.2 -34 24.8
EURJPY 69.1 -2.3 -40.5 32 100 -62.7 63.9 25.2 25.7 -18
USDCAD -70.7 -2.7 53.2 17.6 -62.7 100 -77.4 -19.6 -44.3 58.2
AUDUSD 64.2 18.7 -53.9 -6.7 63.9 -77.4 100 -9.4 7.2 -59.4
EURAUD 68.9 4.2 -56.1 -57.2 25.2 -19.6 -9.4 100 64.5 12.4
USDZAR 50.5 -31.6 -26.9 -34 25.7 -44.3 7.2 64.5 100 -1.1
USDHKD -31.6 23.4 25.6 24.8 -18 58.2 -59.4 12.4 -1.1 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 73.3 -90.6 -49.6 49 56.5 -66 89.1 -35.4 -20
GBPUSD 73.3 100 -64 3.2 75.9 42.9 -59.7 72.1 -43.1 2
USDCHF -90.6 -64 100 51.5 -38.1 -34 69.8 -86.8 43.8 30.3
USDJPY -49.6 3.2 51.5 100 51.3 -21.9 23.6 -38.6 15.9 60.3
EURJPY 49 75.9 -38.1 51.3 100 33.9 -41.9 49.7 -19.2 40.5
USDCAD 56.5 42.9 -34 -21.9 33.9 100 -26.9 44 28.9 17.2
AUDUSD -66 -59.7 69.8 23.6 -41.9 -26.9 100 -92.9 52.3 25.3
EURAUD 89.1 72.1 -86.8 -38.6 49.7 44 -92.9 100 -49.1 -25
USDZAR -35.4 -43.1 43.8 15.9 -19.2 28.9 52.3 -49.1 100 41.9
USDHKD -20 2 30.3 60.3 40.5 17.2 25.3 -25 41.9 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 53.1 -84.8 -82.4 -55.1 -33.4 11.6 55.9 -86.8 -60.1
GBPUSD 53.1 100 -16.9 -33.5 -14.1 -60.6 53.5 -10 -65.5 -16.3
USDCHF -84.8 -16.9 100 77.4 57.7 8 34.3 -84.2 65.4 62.6
USDJPY -82.4 -33.5 77.4 100 92.7 12.5 6.4 -59.3 86.9 44.6
EURJPY -55.1 -14.1 57.7 92.7 100 -3.4 16.9 -50.1 70.5 25.7
USDCAD -33.4 -60.6 8 12.5 -3.4 100 -54.3 23.3 44 31.2
AUDUSD 11.6 53.5 34.3 6.4 16.9 -54.3 100 -75.8 -21.2 13.5
EURAUD 55.9 -10 -84.2 -59.3 -50.1 23.3 -75.8 100 -39.2 -50.2
USDZAR -86.8 -65.5 65.4 86.9 70.5 44 -21.2 -39.2 100 47.7
USDHKD -60.1 -16.3 62.6 44.6 25.7 31.2 13.5 -50.2 47.7 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 8.7 -92.6 -3.6 78.9 -40.2 5.3 86.1 -65.6 78.5
GBPUSD 8.7 100 8.8 44.9 34.7 66.9 -63.8 40.1 36.4 -32.5
USDCHF -92.6 8.8 100 36.5 -52.7 56.8 -28.9 -67.6 76.4 -69
USDJPY -3.6 44.9 36.5 100 58.6 59.8 -68.6 31.6 53.8 7.1
EURJPY 78.9 34.7 -52.7 58.6 100 4.2 -37.9 89.3 -20.1 67.8
USDCAD -40.2 66.9 56.8 59.8 4.2 100 -74.1 1.9 73 -54.2
AUDUSD 5.3 -63.8 -28.9 -68.6 -37.9 -74.1 100 -46.2 -52.2 19.2
EURAUD 86.1 40.1 -67.6 31.6 89.3 1.9 -46.2 100 -31.8 59.8
USDZAR -65.6 36.4 76.4 53.8 -20.1 73 -52.2 -31.8 100 -62.6
USDHKD 78.5 -32.5 -69 7.1 67.8 -54.2 19.2 59.8 -62.6 100

Prekybos įrankiai

Išbandykite mūsų partnerių paslaugas ir prekybos platformą nemokamoje parodomojoje paskyroje per 30 dienų