Forex Koreliacinė

Toliau pateikiamose lentelėse yra rinkos koreliacijos tarp įvairių paritetai ir užsienio valiutos. Koreliacijos koeficientas renginiai paritetus panašumo dviejų judėjimų tarp.

  • Jei koreliacija yra didelė, o teigiamų tada valiutų juda tuo pačiu būdu.
  • Jei koreliacija yra didelė ir neigiama, tada valiutų juda priešinga kryptimi.
  • Jei koreliacija yra nedidelė valiutų juda ne tuo pačiu būdu.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -3 -65.3 -75.2 50.7 -27.1 3.2 54 -74.3 72.4
GBPUSD -3 100 -12 -3.6 -10.1 2 -14.1 5.8 10.6 -17.9
USDCHF -65.3 -12 100 89 19.9 -10.9 42 -68.9 61.6 -9.8
USDJPY -75.2 -3.6 89 100 18.4 -0.2 42.7 -77.9 77.3 -33.9
EURJPY 50.7 -10.1 19.9 18.4 100 -40.5 61.2 -22.4 -9.2 65.1
USDCAD -27.1 2 -10.9 -0.2 -40.5 100 -71.3 22.5 -16.4 -49.1
AUDUSD 3.2 -14.1 42 42.7 61.2 -71.3 100 -62 46.5 34.4
EURAUD 54 5.8 -68.9 -77.9 -22.4 22.5 -62 100 -80.7 12.7
USDZAR -74.3 10.6 61.6 77.3 -9.2 -16.4 46.5 -80.7 100 -43.1
USDHKD 72.4 -17.9 -9.8 -33.9 65.1 -49.1 34.4 12.7 -43.1 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 59.3 -88.3 8.4 84.5 -88.4 -7.6 85.9 30.1 8.8
GBPUSD 59.3 100 -43.7 -34.8 28.5 -28.6 -32.1 64.8 61.3 23.5
USDCHF -88.3 -43.7 100 -4.4 -73.1 81.7 -4.1 -70.3 -2.5 -5.4
USDJPY 8.4 -34.8 -4.4 100 60.3 -31.8 -32.5 23.9 -20.1 -19.6
EURJPY 84.5 28.5 -73.1 60.3 100 -87.8 -23.2 81.4 12.9 -3.5
USDCAD -88.4 -28.6 81.7 -31.8 -87.8 100 5 -75.1 -14.4 12
AUDUSD -7.6 -32.1 -4.1 -32.5 -23.2 5 100 -57.5 -57.7 12.2
EURAUD 85.9 64.8 -70.3 23.9 81.4 -75.1 -57.5 100 54.2 0.7
USDZAR 30.1 61.3 -2.5 -20.1 12.9 -14.4 -57.7 54.2 100 -2.2
USDHKD 8.8 23.5 -5.4 -19.6 -3.5 12 12.2 0.7 -2.2 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 80.2 -95.3 -84.6 23.9 -57.2 91.5 -48.3 -69 54.5
GBPUSD 80.2 100 -80 -73.4 9.1 -80.9 76.9 -46.4 -51.8 39.5
USDCHF -95.3 -80 100 93.6 0.6 51.2 -94.3 61.4 61.4 -52
USDJPY -84.6 -73.4 93.6 100 31.4 44.2 -87.5 62.7 46.5 -53.3
EURJPY 23.9 9.1 0.6 31.4 100 -21.3 3.9 27.8 -38.1 -0.3
USDCAD -57.2 -80.9 51.2 44.2 -21.3 100 -48.1 18.5 19.3 -17.8
AUDUSD 91.5 76.9 -94.3 -87.5 3.9 -48.1 100 -79.4 -69.6 59.4
EURAUD -48.3 -46.4 61.4 62.7 27.8 18.5 -79.4 100 47.2 -47
USDZAR -69 -51.8 61.4 46.5 -38.1 19.3 -69.6 47.2 100 -40.7
USDHKD 54.5 39.5 -52 -53.3 -0.3 -17.8 59.4 -47 -40.7 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 70.7 -69 36 80.2 -74.4 79.6 -19.6 -51.8 3.1
GBPUSD 70.7 100 -43.6 79.4 91.2 -45.8 68.4 -33.8 -79.7 -56.2
USDCHF -69 -43.6 100 3.5 -37.2 41.9 -59.2 20.5 11.7 1.2
USDJPY 36 79.4 3.5 100 84.6 -34.4 48.7 -40 -74.4 -57.6
EURJPY 80.2 91.2 -37.2 84.6 100 -64.7 76.7 -37 -77.3 -35
USDCAD -74.4 -45.8 41.9 -34.4 -64.7 100 -64.4 23 43.8 -25
AUDUSD 79.6 68.4 -59.2 48.7 76.7 -64.4 100 -75 -47.9 -26.1
EURAUD -19.6 -33.8 20.5 -40 -37 23 -75 100 21.5 46
USDZAR -51.8 -79.7 11.7 -74.4 -77.3 43.8 -47.9 21.5 100 45.3
USDHKD 3.1 -56.2 1.2 -57.6 -35 -25 -26.1 46 45.3 100

Prekybos įrankiai