Forex Korelacija

Sljedeće tablice predstavljaju korelaciju između različitih pariteta deviznom tržištu. Koeficijent korelacije naglašava sličnost između dva pokreta paritetima.

  • Ako je korelacija je visoka i pozitivna onda valutama kreću na jednak način.
  • Ako korelacije je visok i negativne zatim valuta kreću se u suprotnom smjeru.
  • Ako je korelacija je niska valute se ne kreću na jednak način.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 51 -78.3 -45.1 -6.4 -40.5 -5.9 69 35.6 41.4
GBPUSD 51 100 -78.4 -75.1 -54.6 -66.7 1.2 36 -15 -5.2
USDCHF -78.3 -78.4 100 78.8 52.4 43.1 28.8 -73 -35.3 -38.1
USDJPY -45.1 -75.1 78.8 100 86.4 54.5 35.5 -59.6 -9.3 -22.5
EURJPY -6.4 -54.6 52.4 86.4 100 36.3 39 -32.2 2.8 -7.9
USDCAD -40.5 -66.7 43.1 54.5 36.3 100 -21 -12.4 45.1 14
AUDUSD -5.9 1.2 28.8 35.5 39 -21 100 -75.9 -69.3 -60.8
EURAUD 69 36 -73 -59.6 -32.2 -12.4 -75.9 100 74.4 71.9
USDZAR 35.6 -15 -35.3 -9.3 2.8 45.1 -69.3 74.4 100 72
USDHKD 41.4 -5.2 -38.1 -22.5 -7.9 14 -60.8 71.9 72 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 54.2 -91.6 -72 -29.5 0.3 72.3 53.9 -26.5 4.8
GBPUSD 54.2 100 -57.5 9.8 51.2 -60.1 78.1 -18.2 -79.5 -36.5
USDCHF -91.6 -57.5 100 60.4 19.4 13.2 -70.7 -43.9 32.3 -17.8
USDJPY -72 9.8 60.4 100 87.5 -61.9 -12.6 -87 -40.1 -48.9
EURJPY -29.5 51.2 19.4 87.5 100 -85.3 33.2 -82.4 -73.7 -64.3
USDCAD 0.3 -60.1 13.2 -61.9 -85.3 100 -58 71.1 80.8 59.4
AUDUSD 72.3 78.1 -70.7 -12.6 33.2 -58 100 -19.2 -77.3 -44.1
EURAUD 53.9 -18.2 -43.9 -87 -82.4 71.1 -19.2 100 56.9 60.6
USDZAR -26.5 -79.5 32.3 -40.1 -73.7 80.8 -77.3 56.9 100 55.4
USDHKD 4.8 -36.5 -17.8 -48.9 -64.3 59.4 -44.1 60.6 55.4 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 43.5 -88.8 -45.4 -18.6 18 28.3 3.2 -35.9 -1.7
GBPUSD 43.5 100 -26.2 -88.2 -83.5 -18 85.4 -74.7 -81.1 -74
USDCHF -88.8 -26.2 100 25.2 -0.2 -27.4 -5 -23.9 10.1 -20
USDJPY -45.4 -88.2 25.2 100 96 -2.3 -86.4 75.1 69.3 75.9
EURJPY -18.6 -83.5 -0.2 96 100 3.1 -86.4 83.9 65.1 83.1
USDCAD 18 -18 -27.4 -2.3 3.1 100 -33.6 41 43 39.7
AUDUSD 28.3 85.4 -5 -86.4 -86.4 -33.6 100 -94.9 -88.7 -93.5
EURAUD 3.2 -74.7 -23.9 75.1 83.9 41 -94.9 100 80.6 96.9
USDZAR -35.9 -81.1 10.1 69.3 65.1 43 -88.7 80.6 100 78.4
USDHKD -1.7 -74 -20 75.9 83.1 39.7 -93.5 96.9 78.4 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 65 -66.9 -66.7 76.1 -81.7 87.9 -42.7 -87.4 23.9
GBPUSD 65 100 -64.8 -67.1 28.9 -65.3 56.8 -27.2 -56.9 7.6
USDCHF -66.9 -64.8 100 48.1 -47.7 49.3 -36.5 -13.5 33.7 27.4
USDJPY -66.7 -67.1 48.1 100 -2.5 44.1 -52.6 17.2 54 0.3
EURJPY 76.1 28.9 -47.7 -2.5 100 -71.1 72.3 -42.7 -70.6 32.1
USDCAD -81.7 -65.3 49.3 44.1 -71.1 100 -87.2 64.2 84.7 -29.8
AUDUSD 87.9 56.8 -36.5 -52.6 72.3 -87.2 100 -80.7 -96.5 38.7
EURAUD -42.7 -27.2 -13.5 17.2 -42.7 64.2 -80.7 100 74.6 -42.9
USDZAR -87.4 -56.9 33.7 54 -70.6 84.7 -96.5 74.6 100 -43.8
USDHKD 23.9 7.6 27.4 0.3 32.1 -29.8 38.7 -42.9 -43.8 100

Trgovanje alati