Forex Korelacija

Sljedeće tablice predstavljaju korelaciju između različitih pariteta deviznom tržištu. Koeficijent korelacije naglašava sličnost između dva pokreta paritetima.

  • Ako je korelacija je visoka i pozitivna onda valutama kreću na jednak način.
  • Ako korelacije je visok i negativne zatim valuta kreću se u suprotnom smjeru.
  • Ako je korelacija je niska valute se ne kreću na jednak način.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 89.7 -74.6 -95.3 -77.4 19.3 13.6 84.8 -59.6 63.9
GBPUSD 89.7 100 -80.8 -90.4 -79.3 7.4 -2.2 81.6 -38.6 60.9
USDCHF -74.6 -80.8 100 80.7 77.4 -22.1 12.6 -74.5 36.9 -37.8
USDJPY -95.3 -90.4 80.7 100 93 -30.3 -8.4 -87.3 46.4 -67.5
EURJPY -77.4 -79.3 77.4 93 100 -40.2 -0.9 -78.9 24.7 -63.2
USDCAD 19.3 7.4 -22.1 -30.3 -40.2 100 -22.9 48.5 -6.9 26
AUDUSD 13.6 -2.2 12.6 -8.4 -0.9 -22.9 100 -19.7 -29.7 -5.6
EURAUD 84.8 81.6 -74.5 -87.3 -78.9 48.5 -19.7 100 -36.9 62.2
USDZAR -59.6 -38.6 36.9 46.4 24.7 -6.9 -29.7 -36.9 100 -17.7
USDHKD 63.9 60.9 -37.8 -67.5 -63.2 26 -5.6 62.2 -17.7 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 49.9 2.5 3.3 48 -54.8 53.8 30.7 -58.7 -71.2
GBPUSD 49.9 100 -1.9 18.8 39.1 -5.4 35.5 5.5 -18.9 -45.6
USDCHF 2.5 -1.9 100 73.8 65.8 -37 52.1 -56.7 -54.6 -14
USDJPY 3.3 18.8 73.8 100 89.3 4 30.8 -32.1 -33.6 -23
EURJPY 48 39.1 65.8 89.3 100 -21.2 51.3 -14.3 -56 -52.4
USDCAD -54.8 -5.4 -37 4 -21.2 100 -81.7 42 80.6 29.5
AUDUSD 53.8 35.5 52.1 30.8 51.3 -81.7 100 -63.7 -86 -47.3
EURAUD 30.7 5.5 -56.7 -32.1 -14.3 42 -63.7 100 43.4 -11.7
USDZAR -58.7 -18.9 -54.6 -33.6 -56 80.6 -86 43.4 100 39.3
USDHKD -71.2 -45.6 -14 -23 -52.4 29.5 -47.3 -11.7 39.3 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 56.9 -25.6 -44.7 9.5 -7.1 11.5 45.6 32.3 -20.1
GBPUSD 56.9 100 -31.5 -37.2 -7 26.5 -8.6 39.3 80.9 -71.8
USDCHF -25.6 -31.5 100 79.3 73 43.6 -53.9 34.1 -22.7 34
USDJPY -44.7 -37.2 79.3 100 84.8 34.5 -37.2 8.6 -22.9 20.1
EURJPY 9.5 -7 73 84.8 100 34.2 -34.6 36.5 -5.8 10
USDCAD -7.1 26.5 43.6 34.5 34.2 100 -92.4 78.8 60.6 -33.5
AUDUSD 11.5 -8.6 -53.9 -37.2 -34.6 -92.4 100 -83.2 -47.6 10.2
EURAUD 45.6 39.3 34.1 8.6 36.5 78.8 -83.2 100 60.5 -20.2
USDZAR 32.3 80.9 -22.7 -22.9 -5.8 60.6 -47.6 60.5 100 -70.6
USDHKD -20.1 -71.8 34 20.1 10 -33.5 10.2 -20.2 -70.6 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 78.5 -26.2 -46.7 81.4 -89.4 91.2 17.3 47.5 83.8
GBPUSD 78.5 100 -40.6 -7.7 83.1 -84.7 78.8 -3.1 27.1 46.8
USDCHF -26.2 -40.6 100 -21.3 -43.6 46.7 -35.3 21.7 9.6 -2.1
USDJPY -46.7 -7.7 -21.3 100 13.4 20.4 -46.2 1.5 8.2 -36.3
EURJPY 81.4 83.1 -43.6 13.4 100 -87 72.1 20.1 58.2 69.9
USDCAD -89.4 -84.7 46.7 20.4 -87 100 -93.3 12.3 -31.4 -66.1
AUDUSD 91.2 78.8 -35.3 -46.2 72.1 -93.3 100 -24.5 17.8 63.6
EURAUD 17.3 -3.1 21.7 1.5 20.1 12.3 -24.5 100 69.9 45.4
USDZAR 47.5 27.1 9.6 8.2 58.2 -31.4 17.8 69.9 100 71.2
USDHKD 83.8 46.8 -2.1 -36.3 69.9 -66.1 63.6 45.4 71.2 100

Trgovanje alati

Besplatnim demo korisničkim računom u trajanju od 30 dana testirajte usluge i platformu za trgovanje našeg partnera