Forex Korelacija

Sljedeće tablice predstavljaju korelaciju između različitih pariteta deviznom tržištu. Koeficijent korelacije naglašava sličnost između dva pokreta paritetima.

  • Ako je korelacija je visoka i pozitivna onda valutama kreću na jednak način.
  • Ako korelacije je visok i negativne zatim valuta kreću se u suprotnom smjeru.
  • Ako je korelacija je niska valute se ne kreću na jednak način.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 73,9 -38,8 -16,9 93,4 -74,4 52 -4,1 -76,6 12,2
GBPUSD 73,9 100 -48,6 -8,8 70,4 -75,1 58,6 -10,8 -72,8 9,4
USDCHF -38,8 -48,6 100 26,1 -33,9 35,5 -57,8 24,4 73,1 -27,2
USDJPY -16,9 -8,8 26,1 100 18,9 22,1 -25,9 35,7 21,1 31
EURJPY 93,4 70,4 -33,9 18,9 100 -69,9 42,8 9,2 -68,9 19,4
USDCAD -74,4 -75,1 35,5 22,1 -69,9 100 -77,9 39,1 84,2 30,2
AUDUSD 52 58,6 -57,8 -25,9 42,8 -77,9 100 -64,8 -80,1 -35,6
EURAUD -4,1 -10,8 24,4 35,7 9,2 39,1 -64,8 100 44,9 57,2
USDZAR -76,6 -72,8 73,1 21,1 -68,9 84,2 -80,1 44,9 100 32,9
USDHKD 12,2 9,4 -27,2 31 19,4 30,2 -35,6 57,2 32,9 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -11,5 -7,8 -45,7 96 -61,6 -38,8 75,6 75 -57,2
GBPUSD -11,5 100 -73,7 -30,7 -23,2 38,8 69,8 -54,7 -57,2 -41,3
USDCHF -7,8 -73,7 100 37,3 4,1 -25 -56,9 36,5 36,9 49,8
USDJPY -45,7 -30,7 37,3 100 -18,6 25,5 8,4 -27,5 -27,3 59,9
EURJPY 96 -23,2 4,1 -18,6 100 -63,2 -44,1 77,4 76,6 -43,6
USDCAD -61,6 38,8 -25 25,5 -63,2 100 62,5 -73,8 -74,3 14,1
AUDUSD -38,8 69,8 -56,9 8,4 -44,1 62,5 100 -89,6 -82,2 -9,5
EURAUD 75,6 -54,7 36,5 -27,5 77,4 -73,8 -89,6 100 94,4 -20,9
USDZAR 75 -57,2 36,9 -27,3 76,6 -74,3 -82,2 94,4 100 -17,5
USDHKD -57,2 -41,3 49,8 59,9 -43,6 14,1 -9,5 -20,9 -17,5 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 78,9 -71,1 14,5 74 -50,8 64,8 33,4 -53,7 -47,3
GBPUSD 78,9 100 -95 -34,9 27,5 -41,4 41,1 38,7 -72,6 -73,8
USDCHF -71,1 -95 100 39,4 -19,6 40,7 -24,1 -50,8 72,7 66,9
USDJPY 14,5 -34,9 39,4 100 77,2 18,3 19 -6,9 45,4 37,3
EURJPY 74 27,5 -19,6 77,2 100 -19,9 53,4 17,9 -3,2 -5,9
USDCAD -50,8 -41,4 40,7 18,3 -19,9 100 -54,3 9,7 62,4 27,9
AUDUSD 64,8 41,1 -24,1 19 53,4 -54,3 100 -50,2 -47,2 -20,6
EURAUD 33,4 38,7 -50,8 -6,9 17,9 9,7 -50,2 100 -2,6 -28
USDZAR -53,7 -72,6 72,7 45,4 -3,2 62,4 -47,2 -2,6 100 41,8
USDHKD -47,3 -73,8 66,9 37,3 -5,9 27,9 -20,6 -28 41,8 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 44,2 -32,4 -25,9 59,4 -60,3 29,6 51,6 -24,3 10,1
GBPUSD 44,2 100 -42,2 2,5 38,2 -1 -17,7 50,5 31,6 30,6
USDCHF -32,4 -42,2 100 55,2 19,4 11,8 3,3 -28,1 -24 -25,6
USDJPY -25,9 2,5 55,2 100 62,4 27,9 -3,9 -16,5 -14,5 -21,2
EURJPY 59,4 38,2 19,4 62,4 100 -25,4 20,2 28,5 -31,1 -9,1
USDCAD -60,3 -1 11,8 27,9 -25,4 100 -48,4 -3,7 59,1 -8,5
AUDUSD 29,6 -17,7 3,3 -3,9 20,2 -48,4 100 -66,5 -73,7 -55,2
EURAUD 51,6 50,5 -28,1 -16,5 28,5 -3,7 -66,5 100 47,1 57,3
USDZAR -24,3 31,6 -24 -14,5 -31,1 59,1 -73,7 47,1 100 49,3
USDHKD 10,1 30,6 -25,6 -21,2 -9,1 -8,5 -55,2 57,3 49,3 100

Trgovanje alati