Forex Korelacija

Sljedeće tablice predstavljaju korelaciju između različitih pariteta deviznom tržištu. Koeficijent korelacije naglašava sličnost između dva pokreta paritetima.

  • Ako je korelacija je visoka i pozitivna onda valutama kreću na jednak način.
  • Ako korelacije je visok i negativne zatim valuta kreću se u suprotnom smjeru.
  • Ako je korelacija je niska valute se ne kreću na jednak način.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 98,6 -95,4 -92,8 -25,8 -84,6 91,4 -12,6 -86,6 -42,8
GBPUSD 98,6 100 -95,3 -93,5 -31,4 -85,6 91,2 -16,5 -87,9 -31,4
USDCHF -95,4 -95,3 100 98,1 49,3 91,1 -84,7 4,8 92,3 41,2
USDJPY -92,8 -93,5 98,1 100 59,7 93,7 -80,8 -1,2 94,5 36,3
EURJPY -25,8 -31,4 49,3 59,7 100 58,6 -10,4 -32,8 59,2 43,8
USDCAD -84,6 -85,6 91,1 93,7 58,6 100 -70 -5,9 98,3 26,4
AUDUSD 91,4 91,2 -84,7 -80,8 -10,4 -70 100 -52,8 -73 -22,9
EURAUD -12,6 -16,5 4,8 -1,2 -32,8 -5,9 -52,8 100 -12,6 -23,9
USDZAR -86,6 -87,9 92,3 94,5 59,2 98,3 -73 -12,6 100 32,4
USDHKD -42,8 -31,4 41,2 36,3 43,8 26,4 -22,9 -23,9 32,4 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 21,6 -75,4 -38,6 65,6 -17,1 -38,3 75,3 42,8 4
GBPUSD 21,6 100 -66,1 -30,6 -7,3 -90 62,6 -35,5 -71 -87,7
USDCHF -75,4 -66,1 100 62 -18,9 57,9 4,7 -37,8 11,2 48,2
USDJPY -38,6 -30,6 62 100 44,3 28,9 10,3 -25 18,5 24,3
EURJPY 65,6 -7,3 -18,9 44,3 100 15,1 -29,3 53,4 56,2 23,6
USDCAD -17,1 -90 57,9 28,9 15,1 100 -76,5 49,2 79,7 82,4
AUDUSD -38,3 62,6 4,7 10,3 -29,3 -76,5 100 -89,9 -85,4 -64,6
EURAUD 75,3 -35,5 -37,8 -25 53,4 49,2 -89,9 100 78,4 47
USDZAR 42,8 -71 11,2 18,5 56,2 79,7 -85,4 78,4 100 72,6
USDHKD 4 -87,7 48,2 24,3 23,6 82,4 -64,6 47 72,6 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 91,7 -90,7 6,7 95,5 -85,2 90,2 -44,3 46,4 33,6
GBPUSD 91,7 100 -86,3 -1,4 85,3 -88,4 90,2 -56,4 31,6 14,4
USDCHF -90,7 -86,3 100 5,7 -83,1 92 -87,4 51,7 -33,2 -46,4
USDJPY 6,7 -1,4 5,7 100 36 0,2 19,3 -30,5 30,3 38,1
EURJPY 95,5 85,3 -83,1 36 100 -79,6 90 -50,4 52,3 42,7
USDCAD -85,2 -88,4 92 0,2 -79,6 100 -90,4 65,8 -11,5 -38,1
AUDUSD 90,2 90,2 -87,4 19,3 90 -90,4 100 -78,6 35 47,1
EURAUD -44,3 -56,4 51,7 -30,5 -50,4 65,8 -78,6 100 -6,1 -49,4
USDZAR 46,4 31,6 -33,2 30,3 52,3 -11,5 35 -6,1 100 29,9
USDHKD 33,6 14,4 -46,4 38,1 42,7 -38,1 47,1 -49,4 29,9 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 13,2 -56,5 -15,7 21,6 -87,4 42,1 -5,5 1,9 -42,2
GBPUSD 13,2 100 66,9 77,5 81,6 1,2 76 -78,4 -68,8 34,9
USDCHF -56,5 66,9 100 80,3 58,7 54,2 35,4 -61,9 -58 53
USDJPY -15,7 77,5 80,3 100 93,2 13,2 73,8 -87,2 -74,3 39,8
EURJPY 21,6 81,6 58,7 93,2 100 -19,1 88,3 -88,2 -73,2 23,5
USDCAD -87,4 1,2 54,2 13,2 -19,1 100 -28,1 -4,9 -7,8 48,8
AUDUSD 42,1 76 35,4 73,8 88,3 -28,1 100 -92,9 -63 12,2
EURAUD -5,5 -78,4 -61,9 -87,2 -88,2 -4,9 -92,9 100 69,8 -30,4
USDZAR 1,9 -68,8 -58 -74,3 -73,2 -7,8 -63 69,8 100 -40,7
USDHKD -42,2 34,9 53 39,8 23,5 48,8 12,2 -30,4 -40,7 100

Trgovanje alati