Forex Korelacija

Sljedeće tablice predstavljaju korelaciju između različitih pariteta deviznom tržištu. Koeficijent korelacije naglašava sličnost između dva pokreta paritetima.

  • Ako je korelacija je visoka i pozitivna onda valutama kreću na jednak način.
  • Ako korelacije je visok i negativne zatim valuta kreću se u suprotnom smjeru.
  • Ako je korelacija je niska valute se ne kreću na jednak način.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -45.6 -81.6 56.3 95.8 -74.5 -55.9 88 -87.4 -74.7
GBPUSD -45.6 100 67.8 -43.5 -48.9 22.5 57.9 -61.3 69.8 51.4
USDCHF -81.6 67.8 100 -33.5 -82.2 46.6 52.5 -77.6 87.5 51.3
USDJPY 56.3 -43.5 -33.5 100 77.6 -66.8 -50.1 61.3 -54.1 -82.2
EURJPY 95.8 -48.9 -82.2 77.6 100 -74.9 -59.8 88.4 -85.1 -86.3
USDCAD -74.5 22.5 46.6 -66.8 -74.9 100 25.1 -53 63 77.8
AUDUSD -55.9 57.9 52.5 -50.1 -59.8 25.1 100 -88.5 70.2 61.7
EURAUD 88 -61.3 -77.6 61.3 88.4 -53 -88.5 100 -89.6 -77.4
USDZAR -87.4 69.8 87.5 -54.1 -85.1 63 70.2 -89.6 100 72.6
USDHKD -74.7 51.4 51.3 -82.2 -86.3 77.8 61.7 -77.4 72.6 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 84.8 -36.6 60 85.3 -85.5 89.3 -32.2 -80.7 -74
GBPUSD 84.8 100 -4.2 71.1 85.5 -55.1 74.2 -24.1 -75.3 -42.9
USDCHF -36.6 -4.2 100 39.5 8.8 49.4 -5.8 -44.3 -11.7 27
USDJPY 60 71.1 39.5 100 93 -31 79.2 -73 -92.5 -55.1
EURJPY 85.3 85.5 8.8 93 100 -59.6 92.8 -62.5 -97.5 -69.9
USDCAD -85.5 -55.1 49.4 -31 -59.6 100 -78.6 32.4 60.7 75.4
AUDUSD 89.3 74.2 -5.8 79.2 92.8 -78.6 100 -71.4 -94.1 -81.7
EURAUD -32.2 -24.1 -44.3 -73 -62.5 32.4 -71.4 100 72.3 56.9
USDZAR -80.7 -75.3 -11.7 -92.5 -97.5 60.7 -94.1 72.3 100 74
USDHKD -74 -42.9 27 -55.1 -69.9 75.4 -81.7 56.9 74 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 77.2 -76.9 67.1 92.2 -71.3 83.5 -33 -46.9 -82.5
GBPUSD 77.2 100 -46.8 65.7 78.5 -69 65.8 -27.8 -45.8 -66.1
USDCHF -76.9 -46.8 100 -30.2 -59.7 46.1 -50.1 1.2 -5.3 75.4
USDJPY 67.1 65.7 -30.2 100 90.3 -49.2 72.6 -53.4 -67.9 -58
EURJPY 92.2 78.5 -59.7 90.3 100 -66.4 85.6 -45.2 -62.9 -77.5
USDCAD -71.3 -69 46.1 -49.2 -66.4 100 -58.5 21.8 29.4 57.8
AUDUSD 83.5 65.8 -50.1 72.6 85.6 -58.5 100 -79.5 -71.9 -84.3
EURAUD -33 -27.8 1.2 -53.4 -45.2 21.8 -79.5 100 71.4 53.8
USDZAR -46.9 -45.8 -5.3 -67.9 -62.9 29.4 -71.9 71.4 100 33.6
USDHKD -82.5 -66.1 75.4 -58 -77.5 57.8 -84.3 53.8 33.6 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 62.9 -72.4 13.3 78 -71.2 76.2 -13.7 -38.6 -11.4
GBPUSD 62.9 100 -54 63.1 83.6 -28.9 61.2 -29.1 -72.6 -68.5
USDCHF -72.4 -54 100 18.1 -39 32.6 -60.2 17.7 13.1 26.1
USDJPY 13.3 63.1 18.1 100 72.4 -15.4 34.4 -39 -66.3 -53.6
EURJPY 78 83.6 -39 72.4 100 -59.2 74.8 -34.3 -68.7 -41.8
USDCAD -71.2 -28.9 32.6 -15.4 -59.2 100 -59.5 18 33.2 -22.1
AUDUSD 76.2 61.2 -60.2 34.4 74.8 -59.5 100 -74.6 -35.3 -34.3
EURAUD -13.7 -29.1 17.7 -39 -34.3 18 -74.6 100 14.6 40.7
USDZAR -38.6 -72.6 13.1 -66.3 -68.7 33.2 -35.3 14.6 100 48.9
USDHKD -11.4 -68.5 26.1 -53.6 -41.8 -22.1 -34.3 40.7 48.9 100

Trgovanje alati