Forex съответствието

Таблиците по-долу представлява съотношение между различните паритети на валутния пазар. Коефициентът на корелация подчертава сходството на движението между две паритета.

  • Ако връзката е висока и положителна тогава валути се движат по същия начин.
  • Ако връзката е високо и отрицателна, валути се движат в противоположни начина.
  • Ако връзката е ниско на валутите не се движат по същия начин.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 35,5 24,3 35,6 93 -86,9 37,8 69,5 62,3 29,8
GBPUSD 35,5 100 -36,1 -32,4 21,8 -19,7 62,8 -12,2 -19,5 -27,3
USDCHF 24,3 -36,1 100 46,7 33,5 -44,3 -14,4 35,3 81,9 44,2
USDJPY 35,6 -32,4 46,7 100 51,1 -34,8 -29,3 44,4 50,6 25,5
EURJPY 93 21,8 33,5 51,1 100 -86,4 35,8 67,7 64,5 25,6
USDCAD -86,9 -19,7 -44,3 -34,8 -86,4 100 -29,9 -62,8 -73 -31,8
AUDUSD 37,8 62,8 -14,4 -29,3 35,8 -29,9 100 -31,1 -16,4 -30,5
EURAUD 69,5 -12,2 35,3 44,4 67,7 -62,8 -31,1 100 71,4 45,6
USDZAR 62,3 -19,5 81,9 50,6 64,5 -73 -16,4 71,4 100 50,5
USDHKD 29,8 -27,3 44,2 25,5 25,6 -31,8 -30,5 45,6 50,5 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 6,3 -24,7 -47,6 92,9 -45,6 -25,8 66,6 67,5 -54
GBPUSD 6,3 100 -78,5 -50 -16,2 34,7 71,3 -52 -50,7 -26,8
USDCHF -24,7 -78,5 100 52 -3,8 -19,8 -59,9 34,9 31,7 38,8
USDJPY -47,6 -50 52 100 -12,3 16,8 -7,6 -16,3 -18,5 42,5
EURJPY 92,9 -16,2 -3,8 -12,3 100 -49,2 -37,5 72,2 71,7 -43,3
USDCAD -45,6 34,7 -19,8 16,8 -49,2 100 61 -68,3 -67 13,3
AUDUSD -25,8 71,3 -59,9 -7,6 -37,5 61 100 -89,2 -79,9 -5,1
EURAUD 66,6 -52 34,9 -16,3 72,2 -68,3 -89,2 100 93,2 -21,3
USDZAR 67,5 -50,7 31,7 -18,5 71,7 -67 -79,9 93,2 100 -16,3
USDHKD -54 -26,8 38,8 42,5 -43,3 13,3 -5,1 -21,3 -16,3 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 79 -71,2 14,3 73,9 -51,6 64,8 33 -53,6 -47,4
GBPUSD 79 100 -95 -35,1 27,4 -42,9 41,6 37,9 -72,8 -73,7
USDCHF -71,2 -95 100 39,6 -19,5 42,3 -24,6 -50 72,7 66,9
USDJPY 14,3 -35,1 39,6 100 77,1 18,6 18,5 -6,6 45,4 37,4
EURJPY 73,9 27,4 -19,5 77,1 100 -20,2 53,2 17,9 -3,3 -5,9
USDCAD -51,6 -42,9 42,3 18,6 -20,2 100 -55,6 10,5 63,8 28,7
AUDUSD 64,8 41,6 -24,6 18,5 53,2 -55,6 100 -50,5 -47,9 -20,8
EURAUD 33 37,9 -50 -6,6 17,9 10,5 -50,5 100 -1,5 -27,7
USDZAR -53,6 -72,8 72,7 45,4 -3,3 63,8 -47,9 -1,5 100 41,6
USDHKD -47,4 -73,7 66,9 37,4 -5,9 28,7 -20,8 -27,7 41,6 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 44,2 -32,4 -25,9 59,4 -60,3 29,6 51,6 -24,3 10,1
GBPUSD 44,2 100 -42,2 2,5 38,2 -1 -17,7 50,5 31,6 30,6
USDCHF -32,4 -42,2 100 55,2 19,4 11,8 3,3 -28,1 -24 -25,6
USDJPY -25,9 2,5 55,2 100 62,4 27,9 -3,9 -16,5 -14,5 -21,2
EURJPY 59,4 38,2 19,4 62,4 100 -25,4 20,2 28,5 -31,1 -9,1
USDCAD -60,3 -1 11,8 27,9 -25,4 100 -48,4 -3,7 59,1 -8,5
AUDUSD 29,6 -17,7 3,3 -3,9 20,2 -48,4 100 -66,5 -73,7 -55,2
EURAUD 51,6 50,5 -28,1 -16,5 28,5 -3,7 -66,5 100 47,1 57,3
USDZAR -24,3 31,6 -24 -14,5 -31,1 59,1 -73,7 47,1 100 49,3
USDHKD 10,1 30,6 -25,6 -21,2 -9,1 -8,5 -55,2 57,3 49,3 100

Инструменти за търговия