Forex съответствието

Таблиците по-долу представлява съотношение между различните паритети на валутния пазар. Коефициентът на корелация подчертава сходството на движението между две паритета.

  • Ако връзката е висока и положителна тогава валути се движат по същия начин.
  • Ако връзката е високо и отрицателна, валути се движат в противоположни начина.
  • Ако връзката е ниско на валутите не се движат по същия начин.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 82 -94,7 -79,7 87,8 -90,5 91,4 10,4 -72,4 47,2
GBPUSD 82 100 -90,3 -94,9 48,8 -90,6 70,9 23,9 -81,1 46,1
USDCHF -94,7 -90,3 100 88,1 -73,2 94,8 -90,7 -6,8 82,2 -46,8
USDJPY -79,7 -94,9 88,1 100 -41,1 87,2 -69,1 -15,8 76,9 -37,8
EURJPY 87,8 48,8 -73,2 -41,1 100 -67,9 83,3 3,1 -48,6 41,7
USDCAD -90,5 -90,6 94,8 87,2 -67,9 100 -88,3 -6,2 90,4 -58,3
AUDUSD 91,4 70,9 -90,7 -69,1 83,3 -88,3 100 -7,5 -76,7 43,6
EURAUD 10,4 23,9 -6,8 -15,8 3,1 -6,2 -7,5 100 11,2 26
USDZAR -72,4 -81,1 82,2 76,9 -48,6 90,4 -76,7 11,2 100 -52
USDHKD 47,2 46,1 -46,8 -37,8 41,7 -58,3 43,6 26 -52 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -12,4 -80,9 -48,7 -1,1 27,6 20,8 33,4 20,8 -40,9
GBPUSD -12,4 100 29,9 39,2 38,1 -85,6 73 -76,9 -69,9 47,5
USDCHF -80,9 29,9 100 87 55,2 -51,6 -14 -29,8 -44,2 34,3
USDJPY -48,7 39,2 87 100 87,8 -65,7 6,4 -32,3 -47,2 14,8
EURJPY -1,1 38,1 55,2 87,8 100 -60,2 18,6 -18,6 -42,8 -5
USDCAD 27,6 -85,6 -51,6 -65,7 -60,2 100 -62,4 74,8 79 -42,8
AUDUSD 20,8 73 -14 6,4 18,6 -62,4 100 -85,2 -36,3 28,1
EURAUD 33,4 -76,9 -29,8 -32,3 -18,6 74,8 -85,2 100 46,1 -49,2
USDZAR 20,8 -69,9 -44,2 -47,2 -42,8 79 -36,3 46,1 100 -50,3
USDHKD -40,9 47,5 34,3 14,8 -5 -42,8 28,1 -49,2 -50,3 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 80,5 -75,3 -74,3 20,1 -60 51,7 35 -84,8 -71,9
GBPUSD 80,5 100 -74,2 -71,2 -0,2 -38,3 25,4 46 -87,1 -49,6
USDCHF -75,3 -74,2 100 92 37,6 14 -15,4 -52,3 79,4 69,4
USDJPY -74,3 -71,2 92 100 50,7 4,4 -5,5 -62,1 75,7 72,6
EURJPY 20,1 -0,2 37,6 50,7 100 -70,5 58,2 -45,4 1,5 13,6
USDCAD -60 -38,3 14 4,4 -70,5 100 -80,4 33,2 43,5 23,7
AUDUSD 51,7 25,4 -15,4 -5,5 58,2 -80,4 100 -62 -21,1 -27,9
EURAUD 35 46 -52,3 -62,1 -45,4 33,2 -62 100 -54,7 -35,5
USDZAR -84,8 -87,1 79,4 75,7 1,5 43,5 -21,1 -54,7 100 62
USDHKD -71,9 -49,6 69,4 72,6 13,6 23,7 -27,9 -35,5 62 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 14,6 -78,4 -44,7 -4,4 -8,2 30,2 24 -18,9 1,7
GBPUSD 14,6 100 29,3 -45,3 -44,1 -67,8 40,4 -33,5 -84,9 79,1
USDCHF -78,4 29,3 100 35,1 3,5 -33,4 3,6 -46,8 -26,8 32,2
USDJPY -44,7 -45,3 35,1 100 91,4 24,6 11,3 -35,9 43,2 -68,5
EURJPY -4,4 -44,1 3,5 91,4 100 24,3 25,8 -28,7 39,9 -75,8
USDCAD -8,2 -67,8 -33,4 24,6 24,3 100 -75,6 72,7 90,5 -54,8
AUDUSD 30,2 40,4 3,6 11,3 25,8 -75,6 100 -85,3 -63 3,2
EURAUD 24 -33,5 -46,8 -35,9 -28,7 72,7 -85,3 100 54 -2,8
USDZAR -18,9 -84,9 -26,8 43,2 39,9 90,5 -63 54 100 -69,4
USDHKD 1,7 79,1 32,2 -68,5 -75,8 -54,8 3,2 -2,8 -69,4 100

Инструменти за търговия

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света