Forex съответствието

Таблиците по-долу представлява съотношение между различните паритети на валутния пазар. Коефициентът на корелация подчертава сходството на движението между две паритета.

  • Ако връзката е висока и положителна тогава валути се движат по същия начин.
  • Ако връзката е високо и отрицателна, валути се движат в противоположни начина.
  • Ако връзката е ниско на валутите не се движат по същия начин.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 58.4 -18.8 -52.2 84 -77.3 52.7 49.5 -69.5 47
GBPUSD 58.4 100 30.2 -64 26.6 -44.3 9.7 50.9 -6.6 21.8
USDCHF -18.8 30.2 100 -9.1 -36 15.4 -31.5 8.1 57.5 -10.9
USDJPY -52.2 -64 -9.1 100 9.1 19.5 20.5 -72.1 11.2 -10.3
EURJPY 84 26.6 -36 9.1 100 -80.1 72.8 11.9 -75.6 33.8
USDCAD -77.3 -44.3 15.4 19.5 -80.1 100 -71.3 -5.6 54.4 -28.1
AUDUSD 52.7 9.7 -31.5 20.5 72.8 -71.3 100 -47.6 -42.2 26.9
EURAUD 49.5 50.9 8.1 -72.1 11.9 -5.6 -47.6 100 -27.4 12.1
USDZAR -69.5 -6.6 57.5 11.2 -75.6 54.4 -42.2 -27.4 100 -47.8
USDHKD 47 21.8 -10.9 -10.3 33.8 -28.1 26.9 12.1 -47.8 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 83.5 -31.2 55.9 84.2 -87.3 89.8 -47.5 -80.2 -72.3
GBPUSD 83.5 100 2.2 69.2 84.7 -55.7 72.3 -33.5 -72.8 -40.2
USDCHF -31.2 2.2 100 62.9 28.4 41.8 3.3 -38.8 -28.2 16.9
USDJPY 55.9 69.2 62.9 100 91.1 -29.8 72.4 -73 -88.9 -44.4
EURJPY 84.2 84.7 28.4 91.1 100 -62.2 90.6 -70.4 -96.6 -64
USDCAD -87.3 -55.7 41.8 -29.8 -62.2 100 -84 52.5 66 81.1
AUDUSD 89.8 72.3 3.3 72.4 90.6 -84 100 -81.8 -93.7 -85.1
EURAUD -47.5 -33.5 -38.8 -73 -70.4 52.5 -81.8 100 81.5 74.7
USDZAR -80.2 -72.8 -28.2 -88.9 -96.6 66 -93.7 81.5 100 70.8
USDHKD -72.3 -40.2 16.9 -44.4 -64 81.1 -85.1 74.7 70.8 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 73.3 -69 58.2 90.1 -70.7 81.5 -30.8 -35.4 -80.6
GBPUSD 73.3 100 -37.3 53.5 71.9 -70.1 61.1 -24.7 -32 -62.5
USDCHF -69 -37.3 100 -5 -44 45.1 -38.2 -8.7 -29.2 69.1
USDJPY 58.2 53.5 -5 100 87.6 -40.1 67.3 -50.5 -61.5 -49.8
EURJPY 90.1 71.9 -44 87.6 100 -63.2 84.1 -45.2 -53.5 -74.2
USDCAD -70.7 -70.1 45.1 -40.1 -63.2 100 -55.9 19 20.7 56.6
AUDUSD 81.5 61.1 -38.2 67.3 84.1 -55.9 100 -80.3 -66.3 -82.6
EURAUD -30.8 -24.7 -8.7 -50.5 -45.2 19 -80.3 100 72.6 52.6
USDZAR -35.4 -32 -29.2 -61.5 -53.5 20.7 -66.3 72.6 100 22.2
USDHKD -80.6 -62.5 69.1 -49.8 -74.2 56.6 -82.6 52.6 22.2 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 63.4 -72.4 12.8 78.3 -71.4 76.4 -13.7 -39.3 -12
GBPUSD 63.4 100 -54 62.2 83.6 -29.5 61.4 -28.8 -73 -68.5
USDCHF -72.4 -54 100 19 -39 33 -60.4 17.6 13.5 26.1
USDJPY 12.8 62.2 19 100 71.8 -15.6 33.8 -38.7 -65.8 -52.2
EURJPY 78.3 83.6 -39 71.8 100 -60 74.9 -34 -69 -41.5
USDCAD -71.4 -29.5 33 -15.6 -60 100 -60 18.2 33.6 -21.3
AUDUSD 76.4 61.4 -60.4 33.8 74.9 -60 100 -74.4 -35.9 -34.3
EURAUD -13.7 -28.8 17.6 -38.7 -34 18.2 -74.4 100 14.6 40.5
USDZAR -39.3 -73 13.5 -65.8 -69 33.6 -35.9 14.6 100 49.4
USDHKD -12 -68.5 26.1 -52.2 -41.5 -21.3 -34.3 40.5 49.4 100

Инструменти за търговия