Forex съответствието

Таблиците по-долу представлява съотношение между различните паритети на валутния пазар. Коефициентът на корелация подчертава сходството на движението между две паритета.

  • Ако връзката е висока и положителна тогава валути се движат по същия начин.
  • Ако връзката е високо и отрицателна, валути се движат в противоположни начина.
  • Ако връзката е ниско на валутите не се движат по същия начин.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 98,6 -95,3 -92,4 -26,8 -82,2 90,8 -16 -85,4 -29
GBPUSD 98,6 100 -95,3 -93,3 -32,2 -84,9 90,9 -18,9 -87,2 -26,3
USDCHF -95,3 -95,3 100 97,9 50,4 90,1 -83,4 7,7 91,5 38,1
USDJPY -92,4 -93,3 97,9 100 61,4 93,3 -78,7 2,2 94,1 32
EURJPY -26,8 -32,2 50,4 61,4 100 65,9 -10,2 -29,9 61,6 21,2
USDCAD -82,2 -84,9 90,1 93,3 65,9 100 -67,6 -4 98,4 20,8
AUDUSD 90,8 90,9 -83,4 -78,7 -10,2 -67,6 100 -55,9 -68,2 -15,6
EURAUD -16 -18,9 7,7 2,2 -29,9 -4 -55,9 100 -8,7 -19,7
USDZAR -85,4 -87,2 91,5 94,1 61,6 98,4 -68,2 -8,7 100 26,4
USDHKD -29 -26,3 38,1 32 21,2 20,8 -15,6 -19,7 26,4 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 21,6 -75,4 -38,6 65,6 -17,1 -38,3 75,3 36,8 1,9
GBPUSD 21,6 100 -69,1 -36,2 -9,3 -90,2 61,9 -33,8 -73,6 -86,9
USDCHF -75,4 -69,1 100 62 -18,9 57,9 4,7 -37,8 18,4 48,2
USDJPY -38,6 -36,2 62 100 44,3 28,9 10,3 -25,8 22,7 25,2
EURJPY 65,6 -9,3 -18,9 44,3 100 15,1 -29,3 52,4 55,1 23,2
USDCAD -17,1 -90,2 57,9 28,9 15,1 100 -71,5 42,8 79,7 82,4
AUDUSD -38,3 61,9 4,7 10,3 -29,3 -71,5 100 -89,6 -85,4 -64,6
EURAUD 75,3 -33,8 -37,8 -25,8 52,4 42,8 -89,6 100 78,4 47
USDZAR 36,8 -73,6 18,4 22,7 55,1 79,7 -85,4 78,4 100 72,7
USDHKD 1,9 -86,9 48,2 25,2 23,2 82,4 -64,6 47 72,7 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 91,7 -90,7 6,7 95,5 -85,2 90,2 -44,3 46,4 33,6
GBPUSD 91,7 100 -86,3 -1,4 85,3 -88,4 90,2 -56,4 31,6 14,4
USDCHF -90,7 -86,3 100 5,7 -83,1 92 -87,4 51,7 -33,2 -46,4
USDJPY 6,7 -1,4 5,7 100 36 0,2 19,3 -30,5 30,3 38,1
EURJPY 95,5 85,3 -83,1 36 100 -79,6 90 -50,4 52,3 42,7
USDCAD -85,2 -88,4 92 0,2 -79,6 100 -90,4 65,8 -11,5 -38,1
AUDUSD 90,2 90,2 -87,4 19,3 90 -90,4 100 -78,6 35 47,1
EURAUD -44,3 -56,4 51,7 -30,5 -50,4 65,8 -78,6 100 -6,1 -49,4
USDZAR 46,4 31,6 -33,2 30,3 52,3 -11,5 35 -6,1 100 29,9
USDHKD 33,6 14,4 -46,4 38,1 42,7 -38,1 47,1 -49,4 29,9 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 13,2 -56,5 -15,7 21,6 -87,4 42,1 -5,5 1,9 -42,2
GBPUSD 13,2 100 66,9 77,5 81,6 1,2 76 -78,4 -68,8 34,9
USDCHF -56,5 66,9 100 80,3 58,7 54,2 35,4 -61,9 -58 53
USDJPY -15,7 77,5 80,3 100 93,2 13,2 73,8 -87,2 -74,3 39,8
EURJPY 21,6 81,6 58,7 93,2 100 -19,1 88,3 -88,2 -73,2 23,5
USDCAD -87,4 1,2 54,2 13,2 -19,1 100 -28,1 -4,9 -7,8 48,8
AUDUSD 42,1 76 35,4 73,8 88,3 -28,1 100 -92,9 -63 12,2
EURAUD -5,5 -78,4 -61,9 -87,2 -88,2 -4,9 -92,9 100 69,8 -30,4
USDZAR 1,9 -68,8 -58 -74,3 -73,2 -7,8 -63 69,8 100 -40,7
USDHKD -42,2 34,9 53 39,8 23,5 48,8 12,2 -30,4 -40,7 100

Инструменти за търговия