Forex съответствието

Таблиците по-долу представлява съотношение между различните паритети на валутния пазар. Коефициентът на корелация подчертава сходството на движението между две паритета.

  • Ако връзката е висока и положителна тогава валути се движат по същия начин.
  • Ако връзката е високо и отрицателна, валути се движат в противоположни начина.
  • Ако връзката е ниско на валутите не се движат по същия начин.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 93 -96.9 -69.5 61.6 -15.1 49.1 80.8 10.2 3.8
GBPUSD 93 100 -86.8 -72.3 48.5 -11 49.5 72.6 16.2 -8.7
USDCHF -96.9 -86.8 100 72.4 -54.1 21.1 -52.9 -74.8 -12.7 -2.1
USDJPY -69.5 -72.3 72.4 100 13.9 51.8 -67.3 -33.8 -30 38.8
EURJPY 61.6 48.5 -54.1 13.9 100 35.3 -6.8 74.7 -19.2 47.6
USDCAD -15.1 -11 21.1 51.8 35.3 100 -53.8 18.8 -0.9 11.5
AUDUSD 49.1 49.5 -52.9 -67.3 -6.8 -53.8 100 -11.5 9.2 -15.4
EURAUD 80.8 72.6 -74.8 -33.8 74.7 18.8 -11.5 100 6 14.9
USDZAR 10.2 16.2 -12.7 -30 -19.2 -0.9 9.2 6 100 5.2
USDHKD 3.8 -8.7 -2.1 38.8 47.6 11.5 -15.4 14.9 5.2 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 75.2 -98.5 -92.9 63.9 0.3 85.8 12.1 -90.1 -49.2
GBPUSD 75.2 100 -77.5 -82.6 21.9 -2 89.8 -39.9 -84.8 -73.6
USDCHF -98.5 -77.5 100 95.4 -55 -4.9 -84.5 -12 88.2 48.3
USDJPY -92.9 -82.6 95.4 100 -31 -14.1 -83.6 -3.7 87.6 54.8
EURJPY 63.9 21.9 -55 -31 100 -28.9 46.9 23 -49.8 -12.7
USDCAD 0.3 -2 -4.9 -14.1 -28.9 100 -20.4 40.1 7.2 7
AUDUSD 85.8 89.8 -84.5 -83.6 46.9 -20.4 100 -40.6 -91.3 -64
EURAUD 12.1 -39.9 -12 -3.7 23 40.1 -40.6 100 16.2 36.2
USDZAR -90.1 -84.8 88.2 87.6 -49.8 7.2 -91.3 16.2 100 56.6
USDHKD -49.2 -73.6 48.3 54.8 -12.7 7 -64 36.2 56.6 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 47.7 -96.7 -41.5 35.9 -70.1 73.2 6.7 -44 -26.3
GBPUSD 47.7 100 -65 -96.8 -61.9 -63.8 79.7 -62.5 51.1 -35.6
USDCHF -96.7 -65 100 58.8 -15.5 72.8 -82.5 10.8 23.5 28.5
USDJPY -41.5 -96.8 58.8 100 70 58.3 -72.1 58.4 -55.8 34
EURJPY 35.9 -61.9 -15.5 70 100 4.6 -16.7 65.4 -91.9 14.3
USDCAD -70.1 -63.8 72.8 58.3 4.6 100 -53.8 -0.7 -4.2 49
AUDUSD 73.2 79.7 -82.5 -72.1 -16.7 -53.8 100 -63.1 5.2 -21.2
EURAUD 6.7 -62.5 10.8 58.4 65.4 -0.7 -63.1 100 -57.7 1.7
USDZAR -44 51.1 23.5 -55.8 -91.9 -4.2 5.2 -57.7 100 4.2
USDHKD -26.3 -35.6 28.5 34 14.3 49 -21.2 1.7 4.2 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 33.9 -95.4 -86.9 -9.3 -13.9 23.3 4.4 -11.6 9.2
GBPUSD 33.9 100 -14.3 -13.5 29.2 -93.5 96.5 -89.8 -80.7 52.9
USDCHF -95.4 -14.3 100 93.3 30.1 -8.8 -0.7 -26.1 -11.3 -0.3
USDJPY -86.9 -13.5 93.3 100 57.3 -13.5 2 -26.5 -18.2 8.2
EURJPY -9.3 29.2 30.1 57.3 100 -50.4 42.6 -46.1 -55.9 31.5
USDCAD -13.9 -93.5 -8.8 -13.5 -50.4 100 -97.5 96.2 92.7 -62
AUDUSD 23.3 96.5 -0.7 2 42.6 -97.5 100 -96.1 -90.9 54.6
EURAUD 4.4 -89.8 -26.1 -26.5 -46.1 96.2 -96.1 100 89.5 -53.9
USDZAR -11.6 -80.7 -11.3 -18.2 -55.9 92.7 -90.9 89.5 100 -62.9
USDHKD 9.2 52.9 -0.3 8.2 31.5 -62 54.6 -53.9 -62.9 100

Инструменти за търговия