Форекс Корелација

У следећим табелама представљају повезаност између различитих паритиес на девизном тржишту. Коефицијент корелације указује на сличности између два покрета паритиес.

  • Ако корелације је висок и позитиван онда валуте креће на исти начин.
  • Ако корелације је висок и негативна онда валуте се креће у супротном смеру.
  • Ако је корелација ниска валуте не крећу на исти начин.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 56.2 -60.1 -20.7 46.8 -67.5 53.6 -21.7 -7.4 -34.3
GBPUSD 56.2 100 -23 -37.4 0.9 -36.3 -0.7 18 35.7 22.7
USDCHF -60.1 -23 100 1.4 -34.6 48.4 -27.1 11.2 -8.3 22.6
USDJPY -20.7 -37.4 1.4 100 76 5.3 -24.8 4.3 -69.2 -21.7
EURJPY 46.8 0.9 -34.6 76 100 -38.5 14 -11 -69.3 -46.3
USDCAD -67.5 -36.3 48.4 5.3 -38.5 100 -59.5 45.4 2.3 41.7
AUDUSD 53.6 -0.7 -27.1 -24.8 14 -59.5 100 -84 -8.8 -58.3
EURAUD -21.7 18 11.2 4.3 -11 45.4 -84 100 10.3 55.9
USDZAR -7.4 35.7 -8.3 -69.2 -69.3 2.3 -8.8 10.3 100 39.1
USDHKD -34.3 22.7 22.6 -21.7 -46.3 41.7 -58.3 55.9 39.1 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 67.3 -75.9 -13.1 81.1 21 85.9 -1.2 -38.9 23.2
GBPUSD 67.3 100 -85.9 23.2 73.6 -40.3 83.6 -51.1 -75.4 -27.9
USDCHF -75.9 -85.9 100 -21.7 -80.4 37.1 -78.3 25.9 70.3 28.1
USDJPY -13.1 23.2 -21.7 100 47.4 -48.1 -7.5 -6.4 -30 -4
EURJPY 81.1 73.6 -80.4 47.4 100 -10.2 71.9 -4.9 -52.7 17.8
USDCAD 21 -40.3 37.1 -48.1 -10.2 100 -6.8 47.8 64.3 68.4
AUDUSD 85.9 83.6 -78.3 -7.5 71.9 -6.8 100 -52.1 -54.7 -0.3
EURAUD -1.2 -51.1 25.9 -6.4 -4.9 47.8 -52.1 100 41.8 38.9
USDZAR -38.9 -75.4 70.3 -30 -52.7 64.3 -54.7 41.8 100 39.1
USDHKD 23.2 -27.9 28.1 -4 17.8 68.4 -0.3 38.9 39.1 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 64.2 -79.8 -75.4 -39.9 -42.2 33 45.4 -83.4 -49.2
GBPUSD 64.2 100 -29.1 -46.6 -23.2 -53.4 57.5 -5.3 -76.4 -18.2
USDCHF -79.8 -29.1 100 54.2 23.5 26.6 16.2 -76.3 50.5 53.8
USDJPY -75.4 -46.6 54.2 100 90.4 24.9 -20.6 -38.2 86.2 28
EURJPY -39.9 -23.2 23.5 90.4 100 7.2 -7.3 -23.7 65.9 6.9
USDCAD -42.2 -53.4 26.6 24.9 7.2 100 -48.5 13.5 52.7 45
AUDUSD 33 57.5 16.2 -20.6 -7.3 -48.5 100 -69.1 -44.1 3.7
EURAUD 45.4 -5.3 -76.3 -38.2 -23.7 13.5 -69.1 100 -22.2 -40.7
USDZAR -83.4 -76.4 50.5 86.2 65.9 52.7 -44.1 -22.2 100 35.9
USDHKD -49.2 -18.2 53.8 28 6.9 45 3.7 -40.7 35.9 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -7.1 -92.6 -11.7 76.1 -50 15.2 83.8 -66.7 76.7
GBPUSD -7.1 100 22.9 39.5 20 68.6 -62.9 28.2 46.1 -51.3
USDCHF -92.6 22.9 100 43.1 -49.5 64.4 -37.5 -64.6 76.9 -68.2
USDJPY -11.7 39.5 43.1 100 55.5 55.9 -65.8 25.4 57.4 1.2
EURJPY 76.1 20 -49.5 55.5 100 -5.4 -30.3 86.8 -18.4 64.7
USDCAD -50 68.6 64.4 55.9 -5.4 100 -73.9 -5.3 76.1 -64.2
AUDUSD 15.2 -62.9 -37.5 -65.8 -30.3 -73.9 100 -41.2 -57 29.5
EURAUD 83.8 28.2 -64.6 25.4 86.8 -5.3 -41.2 100 -30.1 54.3
USDZAR -66.7 46.1 76.9 57.4 -18.4 76.1 -57 -30.1 100 -63.4
USDHKD 76.7 -51.3 -68.2 1.2 64.7 -64.2 29.5 54.3 -63.4 100

Традинг алати

Тестирај услуге наших партнера и платформу берзе са бесплатним пробним профилом током 30 дана