Форекс Корелација

У следећим табелама представљају повезаност између различитих паритиес на девизном тржишту. Коефицијент корелације указује на сличности између два покрета паритиес.

  • Ако корелације је висок и позитиван онда валуте креће на исти начин.
  • Ако корелације је висок и негативна онда валуте се креће у супротном смеру.
  • Ако је корелација ниска валуте не крећу на исти начин.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 9,5 -62 -30 82,1 -11,5 45 -31,4 -25,6 -8,5
GBPUSD 9,5 100 -2,4 -15,3 -21,9 53,9 -32,9 43,1 -42,7 0,6
USDCHF -62 -2,4 100 -1,8 -48,4 12,3 -91,2 84,4 23,5 37,4
USDJPY -30 -15,3 -1,8 100 3,2 -8 7,2 -17,9 22,5 -30,2
EURJPY 82,1 -21,9 -48,4 3,2 100 -14 36,9 -23,8 -52,4 -18,2
USDCAD -11,5 53,9 12,3 -8 -14 100 -13,6 24,2 -17,9 80,9
AUDUSD 45 -32,9 -91,2 7,2 36,9 -13,6 100 -94 45,3 -31,3
EURAUD -31,4 43,1 84,4 -17,9 -23,8 24,2 -94 100 -48,4 42,1
USDZAR -25,6 -42,7 23,5 22,5 -52,4 -17,9 45,3 -48,4 100 -16,2
USDHKD -8,5 0,6 37,4 -30,2 -18,2 80,9 -31,3 42,1 -16,2 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 72,7 -96,7 27,6 90,8 -70,4 70,7 -32,5 -47 -17,6
GBPUSD 72,7 100 -76,4 39,6 74,4 -96,3 93,1 -81,3 -63,6 27,3
USDCHF -96,7 -76,4 100 -22,1 -85,8 74,9 -73,5 40,1 52,3 15,1
USDJPY 27,6 39,6 -22,1 100 65,3 -45 45,2 -43,3 8,1 0,6
EURJPY 90,8 74,4 -85,8 65,3 100 -75 75,3 -44,3 -33,6 -13,9
USDCAD -70,4 -96,3 74,9 -45 -75 100 -95,9 84,5 70,1 -31,6
AUDUSD 70,7 93,1 -73,5 45,2 75,3 -95,9 100 -89 -69,7 33,7
EURAUD -32,5 -81,3 40,1 -43,3 -44,3 84,5 -89 100 64 -56
USDZAR -47 -63,6 52,3 8,1 -33,6 70,1 -69,7 64 100 -51
USDHKD -17,6 27,3 15,1 0,6 -13,9 -31,6 33,7 -56 -51 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 79,4 -68,8 -69,7 2,7 -27,6 14,7 55,4 -71,4 -56,5
GBPUSD 79,4 100 -69,5 -60,9 -5,3 -24,4 14 42,2 -69,5 -36,4
USDCHF -68,8 -69,5 100 88,1 54 -21,4 14,4 -58,9 65,1 59,7
USDJPY -69,7 -60,9 88,1 100 69,7 -33,6 31,8 -74,1 72 68
EURJPY 2,7 -5,3 54 69,7 100 -74,4 59,1 -47,9 28,9 38,1
USDCAD -27,6 -24,4 -21,4 -33,6 -74,4 100 -68,6 39,1 0,6 -23,5
AUDUSD 14,7 14 14,4 31,8 59,1 -68,6 100 -74,2 41,1 19,9
EURAUD 55,4 42,2 -58,9 -74,1 -47,9 39,1 -74,2 100 -83 -55
USDZAR -71,4 -69,5 65,1 72 28,9 0,6 41,1 -83 100 47,3
USDHKD -56,5 -36,4 59,7 68 38,1 -23,5 19,9 -55 47,3 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 9,4 -79,7 -42,4 0,3 -6,3 33,1 22,4 -17,5 -5,1
GBPUSD 9,4 100 31,6 -39,5 -39,5 -69,9 46,5 -43,3 -84,7 77,5
USDCHF -79,7 31,6 100 36,9 3 -34,7 3,2 -49,1 -25,9 35,6
USDJPY -42,4 -39,5 36,9 100 90,4 24,3 6,9 -31,2 41,6 -64
EURJPY 0,3 -39,5 3 90,4 100 24,5 22,8 -23,3 38 -73,2
USDCAD -6,3 -69,9 -34,7 24,3 24,5 100 -76,3 75,9 90 -57
AUDUSD 33,1 46,5 3,2 6,9 22,8 -76,3 100 -84,6 -66,1 7,7
EURAUD 22,4 -43,3 -49,1 -31,2 -23,3 75,9 -84,6 100 58,3 -11,8
USDZAR -17,5 -84,7 -25,9 41,6 38 90 -66,1 58,3 100 -67,9
USDHKD -5,1 77,5 35,6 -64 -73,2 -57 7,7 -11,8 -67,9 100

Традинг алати

Тестирај услуге наших партнера и платформу берзе са бесплатним пробним профилом током 30 дана

Више од 200000 муштерија у целом свету