Форекс Корелација

У следећим табелама представљају повезаност између различитих паритиес на девизном тржишту. Коефицијент корелације указује на сличности између два покрета паритиес.

  • Ако корелације је висок и позитиван онда валуте креће на исти начин.
  • Ако корелације је висок и негативна онда валуте се креће у супротном смеру.
  • Ако је корелација ниска валуте не крећу на исти начин.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 99 -99 -96.9 -83.7 -98.4 97.9 -86.3 -98.9 -58.5
GBPUSD 99 100 -97.7 -95.6 -82 -98.3 96.2 -83.6 -98.4 -58.4
USDCHF -99 -97.7 100 97.9 84.1 97.3 -98.4 90.7 98.7 60.1
USDJPY -96.9 -95.6 97.9 100 94.6 96.5 -98.9 93.5 97.5 71.1
EURJPY -83.7 -82 84.1 94.6 100 84.8 -90.8 94.2 86.3 80.9
USDCAD -98.4 -98.3 97.3 96.5 84.8 100 -97.2 86.9 97.4 60.7
AUDUSD 97.9 96.2 -98.4 -98.9 -90.8 -97.2 100 -94.7 -97.2 -65
EURAUD -86.3 -83.6 90.7 93.5 94.2 86.9 -94.7 100 86 69.4
USDZAR -98.9 -98.4 98.7 97.5 86.3 97.4 -97.2 86 100 61.3
USDHKD -58.5 -58.4 60.1 71.1 80.9 60.7 -65 69.4 61.3 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -21.3 -72.6 -7.8 75.6 -53.7 90.2 67.5 39.2 -80.7
GBPUSD -21.3 100 24.8 15.3 -7 -45.4 -5.3 -37.1 9.2 33.3
USDCHF -72.6 24.8 100 70.1 -12.7 16.9 -83 -18.9 17.1 66.6
USDJPY -7.8 15.3 70.1 100 59.3 -25.5 -36.1 44.9 73.1 12.6
EURJPY 75.6 -7 -12.7 59.3 100 -60.6 49.1 84 79.7 -56.7
USDCAD -53.7 -45.4 16.9 -25.5 -60.6 100 -56.3 -23.8 -60.2 27
AUDUSD 90.2 -5.3 -83 -36.1 49.1 -56.3 100 29 13.5 -72.4
EURAUD 67.5 -37.1 -18.9 44.9 84 -23.8 29 100 64.1 -54.8
USDZAR 39.2 9.2 17.1 73.1 79.7 -60.2 13.5 64.1 100 -23.8
USDHKD -80.7 33.3 66.6 12.6 -56.7 27 -72.4 -54.8 -23.8 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 20.4 -75.7 -11.2 68 -68.9 -4.1 55.5 5.9 -31.3
GBPUSD 20.4 100 -42.9 -74.1 -39.6 -15.9 31.8 -15.2 -63.5 45
USDCHF -75.7 -42.9 100 60.5 -11.5 25.7 10.4 -49.9 15.5 9.3
USDJPY -11.2 -74.1 60.5 100 69.3 -16.5 -23.4 14.9 66.5 -44.2
EURJPY 68 -39.6 -11.5 69.3 100 -67.8 -22.4 52.3 53.4 -55.5
USDCAD -68.9 -15.9 25.7 -16.5 -67.8 100 -13.9 -25.4 -9.2 16.7
AUDUSD -4.1 31.8 10.4 -23.4 -22.4 -13.9 100 -83.8 -73.4 6.7
EURAUD 55.5 -15.2 -49.9 14.9 52.3 -25.4 -83.8 100 64.3 -22.6
USDZAR 5.9 -63.5 15.5 66.5 53.4 -9.2 -73.4 64.3 100 -55.2
USDHKD -31.3 45 9.3 -44.2 -55.5 16.7 6.7 -22.6 -55.2 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 21.4 -74.1 -47.1 7.1 -73.9 80.6 -6.4 -68.1 9.9
GBPUSD 21.4 100 22.9 59.7 80.3 -52.7 6.7 16.7 34.7 -67.3
USDCHF -74.1 22.9 100 86.8 53.5 48.8 -81.3 41.2 86.3 -60
USDJPY -47.1 59.7 86.8 100 84.7 19.8 -66.3 51 86.3 -76.9
EURJPY 7.1 80.3 53.5 84.7 100 -22.1 -26.2 53.6 56.5 -80.8
USDCAD -73.9 -52.7 48.8 19.8 -22.1 100 -71.6 24.7 42.1 19.3
AUDUSD 80.6 6.7 -81.3 -66.3 -26.2 -71.6 100 -64.2 -84.1 33.5
EURAUD -6.4 16.7 41.2 51 53.6 24.7 -64.2 100 54 -43.8
USDZAR -68.1 34.7 86.3 86.3 56.5 42.1 -84.1 54 100 -66.9
USDHKD 9.9 -67.3 -60 -76.9 -80.8 19.3 33.5 -43.8 -66.9 100

Традинг алати

Тестирај услуге наших партнера и платформу берзе са бесплатним пробним профилом током 30 дана

Више од 200000 муштерија у целом свету