Форекс Корелација

У следећим табелама представљају повезаност између различитих паритиес на девизном тржишту. Коефицијент корелације указује на сличности између два покрета паритиес.

  • Ако корелације је висок и позитиван онда валуте креће на исти начин.
  • Ако корелације је висок и негативна онда валуте се креће у супротном смеру.
  • Ако је корелација ниска валуте не крећу на исти начин.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 14,9 -74,1 -56,1 78,8 18,9 4,6 12 -26,2 -4
GBPUSD 14,9 100 2,2 -27,3 -2 -69,9 -60,4 66,3 46,7 -61,1
USDCHF -74,1 2,2 100 57,5 -47 -10,1 -34,7 27,7 52,7 -42,6
USDJPY -56,1 -27,3 57,5 100 6,2 19,6 9,2 -6,8 -4,7 -10,6
EURJPY 78,8 -2 -47 6,2 100 37,7 13 8,9 -35,6 -12,4
USDCAD 18,9 -69,9 -10,1 19,6 37,7 100 56,3 -45,6 -34,3 33
AUDUSD 4,6 -60,4 -34,7 9,2 13 56,3 100 -92,1 -64 76,6
EURAUD 12 66,3 27,7 -6,8 8,9 -45,6 -92,1 100 59,5 -85,7
USDZAR -26,2 46,7 52,7 -4,7 -35,6 -34,3 -64 59,5 100 -47,6
USDHKD -4 -61,1 -42,6 -10,6 -12,4 33 76,6 -85,7 -47,6 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 95,8 -86 -43,1 92,1 -90,3 89,4 11,4 68,7 -24,9
GBPUSD 95,8 100 -84,8 -31,8 92,3 -89,6 92,6 -4,4 78 -16,9
USDCHF -86 -84,8 100 46,5 -75,2 87,9 -71,2 -22,5 -53,7 -16
USDJPY -43,1 -31,8 46,5 100 -4,5 38,1 -18,4 -49,2 -3 0,7
EURJPY 92,1 92,3 -75,2 -4,5 100 -83,5 91 -8,7 74,8 -27,1
USDCAD -90,3 -89,6 87,9 38,1 -83,5 100 -82,7 -6 -55,7 -0,2
AUDUSD 89,4 92,6 -71,2 -18,4 91 -82,7 100 -34,3 64,9 -26
EURAUD 11,4 -4,4 -22,5 -49,2 -8,7 -6 -34,3 100 0,4 5,4
USDZAR 68,7 78 -53,7 -3 74,8 -55,7 64,9 0,4 100 -16,7
USDHKD -24,9 -16,9 -16 0,7 -27,1 -0,2 -26 5,4 -16,7 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 65,7 -70,1 12,7 92 -90,4 28,5 32,8 -14,2 -0,6
GBPUSD 65,7 100 -72,8 -26,1 46,8 -38,6 75,8 -34,7 2,1 33,9
USDCHF -70,1 -72,8 100 16,8 -54,3 57 -73,9 30,1 -11,8 -59,5
USDJPY 12,7 -26,1 16,8 100 50,6 -38,8 -26,9 33,9 -3,1 -3,5
EURJPY 92 46,8 -54,3 50,6 100 -94 14,2 41,9 -13,8 -1,9
USDCAD -90,4 -38,6 57 -38,8 -94 100 -8,8 -46,3 12,4 0,2
AUDUSD 28,5 75,8 -73,9 -26,9 14,2 -8,8 100 -81,2 11,7 79
EURAUD 32,8 -34,7 30,1 33,9 41,9 -46,3 -81,2 100 -19,9 -78,3
USDZAR -14,2 2,1 -11,8 -3,1 -13,8 12,4 11,7 -19,9 100 24,8
USDHKD -0,6 33,9 -59,5 -3,5 -1,9 0,2 79 -78,3 24,8 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 20,1 -59 -10,9 26,9 -89,3 48,5 -13,2 -6,7 -48,9
GBPUSD 20,1 100 56,4 76,3 81,5 -12,7 76 -77,9 -72,4 16,5
USDCHF -59 56,4 100 73,3 48,8 54 21,8 -49,5 -47,4 48,6
USDJPY -10,9 76,3 73,3 100 92,8 2,8 71,7 -85,7 -76 26,4
EURJPY 26,9 81,5 48,8 92,8 100 -30,8 87,8 -88,1 -76,1 7
USDCAD -89,3 -12,7 54 2,8 -30,8 100 -42,2 10,4 4 48,5
AUDUSD 48,5 76 21,8 71,7 87,8 -42,2 100 -93,1 -68,1 -9,1
EURAUD -13,2 -77,9 -49,5 -85,7 -88,1 10,4 -93,1 100 74,1 -10,2
USDZAR -6,7 -72,4 -47,4 -76 -76,1 4 -68,1 74,1 100 -32,4
USDHKD -48,9 16,5 48,6 26,4 7 48,5 -9,1 -10,2 -32,4 100

Традинг алати