Форекс Корелација

У следећим табелама представљају повезаност између различитих паритиес на девизном тржишту. Коефицијент корелације указује на сличности између два покрета паритиес.

  • Ако корелације је висок и позитиван онда валуте креће на исти начин.
  • Ако корелације је висок и негативна онда валуте се креће у супротном смеру.
  • Ако је корелација ниска валуте не крећу на исти начин.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 37,4 -27,8 39,7 86,1 -29,5 62,5 37,1 -34,6 -55
GBPUSD 37,4 100 -19,3 -1,3 46,2 16 6,2 26,2 -21,3 -13,8
USDCHF -27,8 -19,3 100 12,3 -4,9 11,7 17,8 -64,5 -37,7 41,7
USDJPY 39,7 -1,3 12,3 100 55,5 -39,5 55,1 -21,3 15,7 -11,1
EURJPY 86,1 46,2 -4,9 55,5 100 -37,2 78,9 12,7 -45,7 -49,2
USDCAD -29,5 16 11,7 -39,5 -37,2 100 -40,2 -11,8 24,6 19,3
AUDUSD 62,5 6,2 17,8 55,1 78,9 -40,2 100 -40,4 -51,9 -37,2
EURAUD 37,1 26,2 -64,5 -21,3 12,7 -11,8 -40,4 100 26,5 -29
USDZAR -34,6 -21,3 -37,7 15,7 -45,7 24,6 -51,9 26,5 100 23,6
USDHKD -55 -13,8 41,7 -11,1 -49,2 19,3 -37,2 -29 23,6 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 95,1 -88,2 35,9 98,4 -88,3 90 36,6 -85,5 -43,9
GBPUSD 95,1 100 -93 26,1 91,8 -77,5 86,9 32,1 -73,5 -59,3
USDCHF -88,2 -93 100 -25,8 -85 75 -84,6 -20,9 60,3 66,9
USDJPY 35,9 26,1 -25,8 100 51,8 -37,7 18,2 43,6 -43,5 -19,1
EURJPY 98,4 91,8 -85 51,8 100 -87,7 85,8 42 -86,7 -42,8
USDCAD -88,3 -77,5 75 -37,7 -87,7 100 -88 -14 89,7 27
AUDUSD 90 86,9 -84,6 18,2 85,8 -88 100 -7,6 -81,1 -41,4
EURAUD 36,6 32,1 -20,9 43,6 42 -14 -7,6 100 -22,4 -12,1
USDZAR -85,5 -73,5 60,3 -43,5 -86,7 89,7 -81,1 -22,4 100 16,8
USDHKD -43,9 -59,3 66,9 -19,1 -42,8 27 -41,4 -12,1 16,8 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 56 -16,1 47,7 76,9 -7,6 64 6,9 -37 -13,7
GBPUSD 56 100 -73 -25,6 6 -27,9 15,5 30,3 -44,3 -56,7
USDCHF -16,1 -73 100 58,7 34,9 55,9 37,6 -63,4 8,8 49,5
USDJPY 47,7 -25,6 58,7 100 92,8 46,5 51,4 -23,9 8,5 43,2
EURJPY 76,9 6 34,9 92,8 100 30,8 63,8 -13,6 -9,3 25,1
USDCAD -7,6 -27,9 55,9 46,5 30,8 100 -4,1 -1,7 21,4 20,6
AUDUSD 64 15,5 37,6 51,4 63,8 -4,1 100 -72,2 -45,8 4,3
EURAUD 6,9 30,3 -63,4 -23,9 -13,6 -1,7 -72,2 100 26,3 -17,9
USDZAR -37 -44,3 8,8 8,5 -9,3 21,4 -45,8 26,3 100 23
USDHKD -13,7 -56,7 49,5 43,2 25,1 20,6 4,3 -17,9 23 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 37,6 -26,6 -22 60,7 -59,8 33,3 49 -25,8 6,2
GBPUSD 37,6 100 -39,7 17,7 44,4 6,3 -7,7 37,2 40,2 24,9
USDCHF -26,6 -39,7 100 44,1 14,6 4,4 -6,3 -15,2 -25,3 -16,2
USDJPY -22 17,7 44,1 100 64,2 27,6 -4,3 -13,4 -0,9 -14,8
EURJPY 60,7 44,4 14,6 64,2 100 -24,4 22,2 28,1 -20,5 -6,9
USDCAD -59,8 6,3 4,4 27,6 -24,4 100 -49,5 -1,9 61,1 -5,5
AUDUSD 33,3 -7,7 -6,3 -4,3 22,2 -49,5 100 -65,9 -61,3 -52,3
EURAUD 49 37,2 -15,2 -13,4 28,1 -1,9 -65,9 100 36 53,2
USDZAR -25,8 40,2 -25,3 -0,9 -20,5 61,1 -61,3 36 100 44,6
USDHKD 6,2 24,9 -16,2 -14,8 -6,9 -5,5 -52,3 53,2 44,6 100

Традинг алати