Форекс Корелација

У следећим табелама представљају повезаност између различитих паритиес на девизном тржишту. Коефицијент корелације указује на сличности између два покрета паритиес.

  • Ако корелације је висок и позитиван онда валуте креће на исти начин.
  • Ако корелације је висок и негативна онда валуте се креће у супротном смеру.
  • Ако је корелација ниска валуте не крећу на исти начин.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 49,3 -92,1 -84,9 -52,7 74,2 -39 74,3 30,9 -35,2
GBPUSD 49,3 100 -19,6 -10,6 15,6 15 25,4 12,4 -10,3 -1
USDCHF -92,1 -19,6 100 95,8 68,1 -83 26,6 -73,9 -45,2 42,8
USDJPY -84,9 -10,6 95,8 100 85,4 -82,4 46 -77,4 -44,8 41,9
EURJPY -52,7 15,6 68,1 85,4 100 -52 38,9 -54,3 -41,6 36,4
USDCAD 74,2 15 -83 -82,4 -52 100 -61,7 92,3 65,9 -63
AUDUSD -39 25,4 26,6 46 38,9 -61,7 100 -85,8 -79 72,9
EURAUD 74,3 12,4 -73,9 -77,4 -54,3 92,3 -85,8 100 70,9 -67,8
USDZAR 30,9 -10,3 -45,2 -44,8 -41,6 65,9 -79 70,9 100 -67
USDHKD -35,2 -1 42,8 41,9 36,4 -63 72,9 -67,8 -67 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 56,6 -60 -23 37,1 -62,4 22,8 51,4 -46,7 -25,7
GBPUSD 56,6 100 -49,3 -40,6 -5,5 -10,8 12,3 29,9 -32,8 -17,8
USDCHF -60 -49,3 100 79,6 40,4 20,1 -40,5 -6,9 63,3 68,4
USDJPY -23 -40,6 79,6 100 81,8 -7,7 -47,7 25,7 62,3 75
EURJPY 37,1 -5,5 40,4 81,8 100 -44,2 -32 54,9 31,9 56,4
USDCAD -62,4 -10,8 20,1 -7,7 -44,2 100 -30,1 -17,9 61,3 -7,4
AUDUSD 22,8 12,3 -40,5 -47,7 -32 -30,1 100 -71,8 -62,9 -30,6
EURAUD 51,4 29,9 -6,9 25,7 54,9 -17,9 -71,8 100 22,1 8,7
USDZAR -46,7 -32,8 63,3 62,3 31,9 61,3 -62,9 22,1 100 46,3
USDHKD -25,7 -17,8 68,4 75 56,4 -7,4 -30,6 8,7 46,3 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -68,8 -91,3 -71,8 43,6 -79,6 2,8 87,8 -39 26,6
GBPUSD -68,8 100 65 47,6 -32,3 48,1 12,9 -67,6 12,4 -25,3
USDCHF -91,3 65 100 84 -15,8 55,9 22,5 -92,2 19 -24,6
USDJPY -71,8 47,6 84 100 31,4 40,4 33,8 -80,3 -5,8 -9,1
EURJPY 43,6 -32,3 -15,8 31,4 100 -56,4 47,9 15,9 -60,9 24,4
USDCAD -79,6 48,1 55,9 40,4 -56,4 100 -37,3 -53,2 60 -20,1
AUDUSD 2,8 12,9 22,5 33,8 47,9 -37,3 100 -45,3 -72,4 -49,8
EURAUD 87,8 -67,6 -92,2 -80,3 15,9 -53,2 -45,3 100 -0,1 48
USDZAR -39 12,4 19 -5,8 -60,9 60 -72,4 -0,1 100 21,8
USDHKD 26,6 -25,3 -24,6 -9,1 24,4 -20,1 -49,8 48 21,8 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 78 -22,8 14,7 69,6 -42 58,5 -7,9 -45,6 -52,2
GBPUSD 78 100 29,7 59,3 89 -42,5 80 -48,7 -71,5 -75,3
USDCHF -22,8 29,7 100 84,8 49 -4,2 28,5 -49,5 -44,5 -35,7
USDJPY 14,7 59,3 84,8 100 81,3 -39,9 66,2 -72,7 -77,9 -66,4
EURJPY 69,6 89 49 81,3 100 -53,8 82,6 -57,4 -83,4 -79
USDCAD -42 -42,5 -4,2 -39,9 -53,8 100 -80,6 71,9 79,9 70,6
AUDUSD 58,5 80 28,5 66,2 82,6 -80,6 100 -85,4 -92,9 -85,1
EURAUD -7,9 -48,7 -49,5 -72,7 -57,4 71,9 -85,4 100 85,1 71,4
USDZAR -45,6 -71,5 -44,5 -77,9 -83,4 79,9 -92,9 85,1 100 83,3
USDHKD -52,2 -75,3 -35,7 -66,4 -79 70,6 -85,1 71,4 83,3 100

Традинг алати