Форекс Корелација

У следећим табелама представљају повезаност између различитих паритиес на девизном тржишту. Коефицијент корелације указује на сличности између два покрета паритиес.

  • Ако корелације је висок и позитиван онда валуте креће на исти начин.
  • Ако корелације је висок и негативна онда валуте се креће у супротном смеру.
  • Ако је корелација ниска валуте не крећу на исти начин.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 72 -12,3 -33,1 30,5 -3,6 36,9 56,3 -22,6 -21,6
GBPUSD 72 100 29,2 -12,6 32,6 21,7 24,2 44,7 -11,8 -2,6
USDCHF -12,3 29,2 100 61,4 53,3 75 -24,2 10,3 -6,9 30,5
USDJPY -33,1 -12,6 61,4 100 79,6 46,6 -23,3 -8,1 -39,5 32,1
EURJPY 30,5 32,6 53,3 79,6 100 44,6 0,6 27,6 -55,4 17,6
USDCAD -3,6 21,7 75 46,6 44,6 100 -27,5 21,3 -7,2 33,4
AUDUSD 36,9 24,2 -24,2 -23,3 0,6 -27,5 100 -55 0,2 -24,1
EURAUD 56,3 44,7 10,3 -8,1 27,6 21,3 -55 100 -22,9 4,6
USDZAR -22,6 -11,8 -6,9 -39,5 -55,4 -7,2 0,2 -22,9 100 3,2
USDHKD -21,6 -2,6 30,5 32,1 17,6 33,4 -24,1 4,6 3,2 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 89,8 -95 -9,9 95 -81,7 86,7 -19,1 -93,6 -28,2
GBPUSD 89,8 100 -89,6 8,3 90,7 -72,6 83,1 -27,5 -81,8 -25,2
USDCHF -95 -89,6 100 -0,6 -93,4 74,3 -84,1 21,5 90,7 22,6
USDJPY -9,9 8,3 -0,6 100 21,8 6,7 -2 -11 8 19,5
EURJPY 95 90,7 -93,4 21,8 100 -78,8 84,5 -22,4 -89,2 -21,5
USDCAD -81,7 -72,6 74,3 6,7 -78,8 100 -87,8 48,8 84,8 13,1
AUDUSD 86,7 83,1 -84,1 -2 84,5 -87,8 100 -65,5 -91,5 -22,5
EURAUD -19,1 -27,5 21,5 -11 -22,4 48,8 -65,5 100 38,3 2,1
USDZAR -93,6 -81,8 90,7 8 -89,2 84,8 -91,5 38,3 100 17,1
USDHKD -28,2 -25,2 22,6 19,5 -21,5 13,1 -22,5 2,1 17,1 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 49,1 -72,3 -57,2 40 -30,7 8,6 44,8 -12,4 6,6
GBPUSD 49,1 100 15 -71,1 -28,4 -32 49,4 -18,7 -75 -38,1
USDCHF -72,3 15 100 22,5 -50 -7,4 38,7 -72,7 -50,7 -46,3
USDJPY -57,2 -71,1 22,5 100 52,2 24,9 -26,9 -6 38,9 12,4
EURJPY 40 -28,4 -50 52,2 100 -4,5 -21,2 39,9 30,6 20,9
USDCAD -30,7 -32 -7,4 24,9 -4,5 100 -58,1 35,5 45,6 41
AUDUSD 8,6 49,4 38,7 -26,9 -21,2 -58,1 100 -85,2 -85 -52,6
EURAUD 44,8 -18,7 -72,7 -6 39,9 35,5 -85,2 100 69,9 50,5
USDZAR -12,4 -75 -50,7 38,9 30,6 45,6 -85 69,9 100 48,7
USDHKD 6,6 -38,1 -46,3 12,4 20,9 41 -52,6 50,5 48,7 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 73,1 -61,5 -68 71 -72,8 -41 75,2 22,3 40,5
GBPUSD 73,1 100 -5,4 -33,1 67,6 -81,5 -33,8 57,5 27,6 56,6
USDCHF -61,5 -5,4 100 52,7 -33,5 3,9 14,3 -38,5 9,7 18,6
USDJPY -68 -33,1 52,7 100 3,4 54,4 62,1 -76 -44,6 -44,6
EURJPY 71 67,6 -33,5 3,4 100 -46,5 4,1 29,1 -13 12
USDCAD -72,8 -81,5 3,9 54,4 -46,5 100 54,7 -72,7 -44,9 -75,2
AUDUSD -41 -33,8 14,3 62,1 4,1 54,7 100 -91 -84,5 -65,6
EURAUD 75,2 57,5 -38,5 -76 29,1 -72,7 -91 100 71,2 65,9
USDZAR 22,3 27,6 9,7 -44,6 -13 -44,9 -84,5 71,2 100 56,6
USDHKD 40,5 56,6 18,6 -44,6 12 -75,2 -65,6 65,9 56,6 100

Традинг алати

Тестирај услуге наших партнера и платформу берзе са бесплатним пробним профилом током 30 дана

Више од 200000 муштерија у целом свету