Forex Кореляція

У наведених нижче таблицях представляють собою співвідношення між різними співвідношеннями валютному ринку. Коефіцієнт кореляції свідчить про подібність між двома рухами паритетів.

  • Якщо кореляція висока і позитивна, то валюти рухаються в тому ж шляху.
  • Якщо кореляція висока і негативним, то валюти рухаються у зворотному напрямку.
  • Якщо кореляція низьким валюти не рухатися в тому ж шляху.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -8.1 -79.8 -45.7 78.2 -67.9 -25.6 84.4 -55.7 0.5
GBPUSD -8.1 100 -3 -31.3 -30.3 33.3 -28.3 -1.2 2.1 13
USDCHF -79.8 -3 100 49.2 -53.7 68.2 9.7 -72.5 49.7 -11.7
USDJPY -45.7 -31.3 49.2 100 19.2 19.3 26.3 -24.1 -9.1 15.1
EURJPY 78.2 -30.3 -53.7 19.2 100 -60.5 -9.7 75.9 -68 11.3
USDCAD -67.9 33.3 68.2 19.3 -60.5 100 -6.2 -49.7 57.2 -27.3
AUDUSD -25.6 -28.3 9.7 26.3 -9.7 -6.2 100 -47.5 3.4 1.2
EURAUD 84.4 -1.2 -72.5 -24.1 75.9 -49.7 -47.5 100 -51.5 0.5
USDZAR -55.7 2.1 49.7 -9.1 -68 57.2 3.4 -51.5 100 -34.8
USDHKD 0.5 13 -11.7 15.1 11.3 -27.3 1.2 0.5 -34.8 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 35.3 -87.3 42.4 94.7 -92.9 41.6 85.8 7 22.7
GBPUSD 35.3 100 -36.6 -8 25.4 -20.3 -37.3 59.5 11.3 -29
USDCHF -87.3 -36.6 100 -43.5 -85 90.7 -30.9 -78.1 -36.3 -18.9
USDJPY 42.4 -8 -43.5 100 69.3 -50.5 28.9 30.4 33.8 42.6
EURJPY 94.7 25.4 -85 69.3 100 -91.8 43.2 79.2 17.7 33.1
USDCAD -92.9 -20.3 90.7 -50.5 -91.8 100 -53.5 -71.4 -26.7 -28.3
AUDUSD 41.6 -37.3 -30.9 28.9 43.2 -53.5 100 -11 0.2 47.6
EURAUD 85.8 59.5 -78.1 30.4 79.2 -71.4 -11 100 8.1 -2.3
USDZAR 7 11.3 -36.3 33.8 17.7 -26.7 0.2 8.1 100 -13.2
USDHKD 22.7 -29 -18.9 42.6 33.1 -28.3 47.6 -2.3 -13.2 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 72.1 -93.8 -83.3 3.1 -57.6 90.6 -51 -62.5 54.7
GBPUSD 72.1 100 -76.7 -81.1 -35.9 -79.8 73.6 -53.6 -31.7 33.8
USDCHF -93.8 -76.7 100 94 25.8 51.8 -93.7 65.7 52 -49.1
USDJPY -83.3 -81.1 94 100 52.8 43.2 -87 66 44.5 -43.9
EURJPY 3.1 -35.9 25.8 52.8 100 -10.6 -18 40.8 -15.6 4.5
USDCAD -57.6 -79.8 51.8 43.2 -10.6 100 -47.8 20.3 13.5 -15.5
AUDUSD 90.6 73.6 -93.7 -87 -18 -47.8 100 -82.6 -66.2 58
EURAUD -51 -53.6 65.7 66 40.8 20.3 -82.6 100 51.3 -45
USDZAR -62.5 -31.7 52 44.5 -15.6 13.5 -66.2 51.3 100 -47.6
USDHKD 54.7 33.8 -49.1 -43.9 4.5 -15.5 58 -45 -47.6 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 64.7 -70.9 32.9 78.3 -77.6 77.2 -16.2 -44.6 9.1
GBPUSD 64.7 100 -46 77.8 87.8 -43.4 64.4 -33.3 -77.8 -55.3
USDCHF -70.9 -46 100 3.3 -38 39.9 -61.2 21.4 13 1.7
USDJPY 32.9 77.8 3.3 100 84.5 -34.7 46.6 -38.7 -73.9 -56.5
EURJPY 78.3 87.8 -38 84.5 100 -66.9 74.5 -34.8 -74 -32.1
USDCAD -77.6 -43.4 39.9 -34.7 -66.9 100 -65.8 21.7 44 -27
AUDUSD 77.2 64.4 -61.2 46.6 74.5 -65.8 100 -75.2 -42.1 -23.1
EURAUD -16.2 -33.3 21.4 -38.7 -34.8 21.7 -75.2 100 19.7 45.6
USDZAR -44.6 -77.8 13 -73.9 -74 44 -42.1 19.7 100 43.8
USDHKD 9.1 -55.3 1.7 -56.5 -32.1 -27 -23.1 45.6 43.8 100

Торгівельні інструменти