Forex Кореляція

У наведених нижче таблицях представляють собою співвідношення між різними співвідношеннями валютному ринку. Коефіцієнт кореляції свідчить про подібність між двома рухами паритетів.

  • Якщо кореляція висока і позитивна, то валюти рухаються в тому ж шляху.
  • Якщо кореляція висока і негативним, то валюти рухаються у зворотному напрямку.
  • Якщо кореляція низьким валюти не рухатися в тому ж шляху.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 48,9 -55,2 -27,3 60,9 28,1 47,6 -5,8 -52,4 24,7
GBPUSD 48,9 100 -24,7 -12,2 29,4 63,1 7 3,1 -19,1 27,8
USDCHF -55,2 -24,7 100 2,7 -37,4 -3,3 -14 -5,3 42,9 -38,8
USDJPY -27,3 -12,2 2,7 100 51,5 -7,8 -12 -0,2 -29,7 22,5
EURJPY 60,9 29,4 -37,4 51,5 100 41,7 37,8 -33 -72,5 36,3
USDCAD 28,1 63,1 -3,3 -7,8 41,7 100 8,9 -1,2 -29,4 15,5
AUDUSD 47,6 7 -14 -12 37,8 8,9 100 -95,3 -17,7 12,9
EURAUD -5,8 3,1 -5,3 -0,2 -33 -1,2 -95,3 100 17,1 -7,2
USDZAR -52,4 -19,1 42,9 -29,7 -72,5 -29,4 -17,7 17,1 100 -23,3
USDHKD 24,7 27,8 -38,8 22,5 36,3 15,5 12,9 -7,2 -23,3 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 53 -47 -88,2 30,5 -84,5 46,6 64 -41,2 -29,9
GBPUSD 53 100 43,6 -76,6 -44,8 -54,4 82 -15,8 -95,7 -16,3
USDCHF -47 43,6 100 16,7 -65,5 27,7 34,5 -79,2 -51,4 21,7
USDJPY -88,2 -76,6 16,7 100 17,9 78,5 -60,5 -39,8 66 27,3
EURJPY 30,5 -44,8 -65,5 17,9 100 -18,4 -25,3 53,5 48,1 -6,7
USDCAD -84,5 -54,4 27,7 78,5 -18,4 100 -43 -51,1 49,2 13,9
AUDUSD 46,6 82 34,5 -60,5 -25,3 -43 100 -38,2 -85,7 -25
EURAUD 64 -15,8 -79,2 -39,8 53,5 -51,1 -38,2 100 31,4 -9,3
USDZAR -41,2 -95,7 -51,4 66 48,1 49,2 -85,7 31,4 100 19,9
USDHKD -29,9 -16,3 21,7 27,3 -6,7 13,9 -25 -9,3 19,9 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 16,5 -70,6 -44,2 35,5 -2 -23,5 47,2 19,9 3,1
GBPUSD 16,5 100 41,8 4,9 18,1 -38,3 47,4 -39 -68,2 20,9
USDCHF -70,6 41,8 100 58,1 2,7 -43,2 70 -81,9 -79,2 9,2
USDJPY -44,2 4,9 58,1 100 68,1 -44,5 60,3 -66,1 -55,5 63,4
EURJPY 35,5 18,1 2,7 68,1 100 -47,8 43,3 -30,1 -41,3 68,5
USDCAD -2 -38,3 -43,2 -44,5 -47,8 100 -88,8 79,8 73,5 -5,5
AUDUSD -23,5 47,4 70 60,3 43,3 -88,8 100 -96,8 -90,2 10,8
EURAUD 47,2 -39 -81,9 -66,1 -30,1 79,8 -96,8 100 87,2 -9
USDZAR 19,9 -68,2 -79,2 -55,5 -41,3 73,5 -90,2 87,2 100 -19
USDHKD 3,1 20,9 9,2 63,4 68,5 -5,5 10,8 -9 -19 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 74,6 -71,4 -44 70,6 -74,9 -48,9 78,1 35,9 36,2
GBPUSD 74,6 100 -22,3 -16,2 65,5 -73,6 -41,6 61,8 39,6 44
USDCHF -71,4 -22,3 100 39,9 -44 27 24,9 -48,8 -5,3 7,9
USDJPY -44 -16,2 39,9 100 32,5 16,7 38,3 -46,3 -20,3 -28
EURJPY 70,6 65,5 -44 32,5 100 -65,6 -21,2 45,7 21,7 15,8
USDCAD -74,9 -73,6 27 16,7 -65,6 100 65,8 -79,5 -62,6 -64
AUDUSD -48,9 -41,6 24,9 38,3 -21,2 65,8 100 -92,6 -86,7 -69,8
EURAUD 78,1 61,8 -48,8 -46,3 45,7 -79,5 -92,6 100 77,5 65,4
USDZAR 35,9 39,6 -5,3 -20,3 21,7 -62,6 -86,7 77,5 100 61,2
USDHKD 36,2 44 7,9 -28 15,8 -64 -69,8 65,4 61,2 100

Торгівельні інструменти

Випробуйте послуги наших партнерів та торговельну платформу у безкоштовному демонстраційному обліковому записі впродовж 30 днів

Більше ніж 200 000 клієнтів у всьому світі