Forex Кореляція

У наведених нижче таблицях представляють собою співвідношення між різними співвідношеннями валютному ринку. Коефіцієнт кореляції свідчить про подібність між двома рухами паритетів.

  • Якщо кореляція висока і позитивна, то валюти рухаються в тому ж шляху.
  • Якщо кореляція висока і негативним, то валюти рухаються у зворотному напрямку.
  • Якщо кореляція низьким валюти не рухатися в тому ж шляху.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 75,1 -67,7 51,6 71,5 -70,3 -15,1 58,5 16,4 43,1
GBPUSD 75,1 100 -26,8 46,9 58,4 -5,7 -49,2 78,6 41,4 6,6
USDCHF -67,7 -26,8 100 -45,1 -36,5 61,8 -20,9 -6,2 19,7 -48,1
USDJPY 51,6 46,9 -45,1 100 96,6 -75 -59,3 68,5 15,5 0,1
EURJPY 71,5 58,4 -36,5 96,6 100 -80,8 -46,7 73,6 12,6 13,6
USDCAD -70,3 -5,7 61,8 -75 -80,8 100 18,8 -53,8 -3,9 -0,6
AUDUSD -15,1 -49,2 -20,9 -59,3 -46,7 18,8 100 -59,3 -35,1 20,3
EURAUD 58,5 78,6 -6,2 68,5 73,6 -53,8 -59,3 100 37,8 15,1
USDZAR 16,4 41,4 19,7 15,5 12,6 -3,9 -35,1 37,8 100 0,2
USDHKD 43,1 6,6 -48,1 0,1 13,6 -0,6 20,3 15,1 0,2 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -65,2 51,4 -3,1 81,6 -63,7 -53 76,6 76,7 -5,8
GBPUSD -65,2 100 -83 22,7 -43,7 73,7 80,9 -84,9 -82,9 -29,9
USDCHF 51,4 -83 100 -41,4 21,4 -63,6 -84,2 82,6 81,9 32,3
USDJPY -3,1 22,7 -41,4 100 54,8 11,8 47,3 -37,7 -45,9 -41
EURJPY 81,6 -43,7 21,4 54,8 100 -49,2 -20,8 45 39,7 -25,6
USDCAD -63,7 73,7 -63,6 11,8 -49,2 100 70 -76 -75,5 -24,8
AUDUSD -53 80,9 -84,2 47,3 -20,8 70 100 -95,1 -89,8 -38,4
EURAUD 76,6 -84,9 82,6 -37,7 45 -76 -95,1 100 96,3 27
USDZAR 76,7 -82,9 81,9 -45,9 39,7 -75,5 -89,8 96,3 100 29,8
USDHKD -5,8 -29,9 32,3 -41 -25,6 -24,8 -38,4 27 29,8 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 84,1 -75,8 18,2 85,8 -54,3 67,5 26 -62 -63,4
GBPUSD 84,1 100 -95,3 -18,6 55,1 -30,5 48,5 32,3 -73,5 -78,5
USDCHF -75,8 -95,3 100 29 -43,4 31,1 -33 -42,9 74,4 71,5
USDJPY 18,2 -18,6 29 100 65,9 -17,6 35,7 -25,6 17,5 -2,1
EURJPY 85,8 55,1 -43,4 65,9 100 -50,6 68,9 8,1 -37,5 -50,8
USDCAD -54,3 -30,5 31,1 -17,6 -50,6 100 -49,7 2,8 43,4 6,1
AUDUSD 67,5 48,5 -33 35,7 68,9 -49,7 100 -53,7 -58,3 -23,8
EURAUD 26 32,3 -42,9 -25,6 8,1 2,8 -53,7 100 5,8 -40,8
USDZAR -62 -73,5 74,4 17,5 -37,5 43,4 -58,3 5,8 100 32,7
USDHKD -63,4 -78,5 71,5 -2,1 -50,8 6,1 -23,8 -40,8 32,7 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 44,7 -31,4 -27,4 57,9 -61,7 28,8 52 -25,6 9,5
GBPUSD 44,7 100 -42,3 -3,2 34 -5,1 -22 54,3 29,2 30,6
USDCHF -31,4 -42,3 100 55,2 20,2 10,8 3,6 -27,6 -23,2 -25,6
USDJPY -27,4 -3,2 55,2 100 62,6 27,2 -3,4 -17,9 -15 -21
EURJPY 57,9 34 20,2 62,6 100 -26,8 19,9 27,5 -32,8 -9,4
USDCAD -61,7 -5,1 10,8 27,2 -26,8 100 -49,7 -3,5 58,9 -7,9
AUDUSD 28,8 -22 3,6 -3,4 19,9 -49,7 100 -66,8 -75,1 -55,3
EURAUD 52 54,3 -27,6 -17,9 27,5 -3,5 -66,8 100 47 57,1
USDZAR -25,6 29,2 -23,2 -15 -32,8 58,9 -75,1 47 100 49
USDHKD 9,5 30,6 -25,6 -21 -9,4 -7,9 -55,3 57,1 49 100

Торгівельні інструменти