Forex korelacji

Poniższe tabele przedstawiają korelacji między różnymi parytetów na rynku walutowym. Współczynnika korelacji wskazuje na podobieństwa między dwoma ruchami parytetów.

  • Jeśli korelacja jest wysoka, a następnie pozytywne walut poruszają się w ten sam sposób.
  • Jeśli korelacja jest wysoka, a ujemna walut idą w przeciwną stronę.
  • Jeśli korelacja jest niska walut nie poruszają się w ten sam sposób.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 69,3 -43,6 21,8 51,2 -10 37,7 66,1 -34 -3,3
GBPUSD 69,3 100 11,3 59,2 74,5 -54,1 -9,6 70,3 -70,6 73,6
USDCHF -43,6 11,3 100 35,8 16,8 -63 -64,4 11,1 -28,7 38,6
USDJPY 21,8 59,2 35,8 100 95 -81,7 -51,7 59,8 -92,1 86,9
EURJPY 51,2 74,5 16,8 95 100 -75,3 -35,3 73,6 -92,1 90,6
USDCAD -10 -54,1 -63 -81,7 -75,3 100 46,2 -46,8 77,2 -74
AUDUSD 37,7 -9,6 -64,4 -51,7 -35,3 46,2 100 -44,4 48,5 -33,7
EURAUD 66,1 70,3 11,1 59,8 73,6 -46,8 -44,4 100 -68,7 69,9
USDZAR -34 -70,6 -28,7 -92,1 -92,1 77,2 48,5 -68,7 100 -88,5
USDHKD -3,3 73,6 38,6 86,9 90,6 -74 -33,7 69,9 -88,5 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 94,6 -87,5 2,8 87,3 -59 75,9 2,5 -82 -31
GBPUSD 94,6 100 -82,9 12,7 87,6 -62,5 83,4 -15,6 -87,1 -23,9
USDCHF -87,5 -82,9 100 12,4 -69,2 34,2 -63,4 -7,4 65,8 23,3
USDJPY 2,8 12,7 12,4 100 51,2 -57 33 -48,2 -48,6 -5,9
EURJPY 87,3 87,6 -69,2 51,2 100 -78,7 81,8 -21,7 -94,4 -29,7
USDCAD -59 -62,5 34,2 -57 -78,7 100 -83,7 58,6 83,2 34
AUDUSD 75,9 83,4 -63,4 33 81,8 -83,7 100 -63,2 -89,2 -28,6
EURAUD 2,5 -15,6 -7,4 -48,2 -21,7 58,6 -63,2 100 39,9 6,8
USDZAR -82 -87,1 65,8 -48,6 -94,4 83,2 -89,2 39,9 100 38,2
USDHKD -31 -23,9 23,3 -5,9 -29,7 34 -28,6 6,8 38,2 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 56,6 -75,3 -63 38,2 -53,2 39,6 45,6 -31,3 -8,8
GBPUSD 56,6 100 1 -70,8 -20,1 -23,9 52,8 -3,7 -75,9 -37,2
USDCHF -75,3 1 100 37,5 -40,5 29,4 -0,7 -62,6 -25,4 -25,1
USDJPY -63 -70,8 37,5 100 47,7 17,2 -23,1 -30,5 37,2 2,5
EURJPY 38,2 -20,1 -40,5 47,7 100 -40,3 17,4 15,3 8,7 -6,5
USDCAD -53,2 -23,9 29,4 17,2 -40,3 100 -22,5 -23,4 20,5 4,9
AUDUSD 39,6 52,8 -0,7 -23,1 17,4 -22,5 100 -63,6 -84,6 -12,4
EURAUD 45,6 -3,7 -62,6 -30,5 15,3 -23,4 -63,6 100 55,6 4,9
USDZAR -31,3 -75,9 -25,4 37,2 8,7 20,5 -84,6 55,6 100 29
USDHKD -8,8 -37,2 -25,1 2,5 -6,5 4,9 -12,4 4,9 29 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 71,9 -59,5 -69,8 69,5 -71,1 -39,1 74,1 19,2 40,3
GBPUSD 71,9 100 -0,7 -35 64,8 -81,3 -30,8 55,1 23,5 57,7
USDCHF -59,5 -0,7 100 52,5 -30,7 -2,4 12,6 -36,4 12,1 21
USDJPY -69,8 -35 52,5 100 3 57,3 62,3 -77,5 -44,7 -45,5
EURJPY 69,5 64,8 -30,7 3 100 -41,2 8,4 25,3 -18,7 10,2
USDCAD -71,1 -81,3 -2,4 57,3 -41,2 100 50,9 -69,6 -39,4 -77,7
AUDUSD -39,1 -30,8 12,6 62,3 8,4 50,9 100 -90,8 -84,1 -64,1
EURAUD 74,1 55,1 -36,4 -77,5 25,3 -69,6 -90,8 100 70 65,2
USDZAR 19,2 23,5 12,1 -44,7 -18,7 -39,4 -84,1 70 100 54,7
USDHKD 40,3 57,7 21 -45,5 10,2 -77,7 -64,1 65,2 54,7 100

Narzędzia handlowe

Wypróbuj usługi naszego partnera i platformę handlową z darmowym kontem demo przez 30 dni

Ponad 200 tysięcy klientów z całego świata