Forex korelacji

Poniższe tabele przedstawiają korelacji między różnymi parytetów na rynku walutowym. Współczynnika korelacji wskazuje na podobieństwa między dwoma ruchami parytetów.

  • Jeśli korelacja jest wysoka, a następnie pozytywne walut poruszają się w ten sam sposób.
  • Jeśli korelacja jest wysoka, a ujemna walut idą w przeciwną stronę.
  • Jeśli korelacja jest niska walut nie poruszają się w ten sam sposób.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 72 -75.6 -56.1 -25.8 -70.2 57.8 -20.2 -40 -25.9
GBPUSD 72 100 -88.1 -85.8 -74 -56 83.4 -66.6 -40.2 -35.3
USDCHF -75.6 -88.1 100 89.3 76.6 61.1 -87.7 70.2 28.3 52.7
USDJPY -56.1 -85.8 89.3 100 96.3 50.2 -92.6 86.8 44.4 47.1
EURJPY -25.8 -74 76.6 96.3 100 31.2 -85.6 90.9 58.6 40.7
USDCAD -70.2 -56 61.1 50.2 31.2 100 -58.3 36.1 -30.9 27.8
AUDUSD 57.8 83.4 -87.7 -92.6 -85.6 -58.3 100 -91.3 -44.7 -40
EURAUD -20.2 -66.6 70.2 86.8 90.9 36.1 -91.3 100 38.7 44.7
USDZAR -40 -40.2 28.3 44.4 58.6 -30.9 -44.7 38.7 100 -17.9
USDHKD -25.9 -35.3 52.7 47.1 40.7 27.8 -40 44.7 -17.9 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -22.5 -76.1 -7.5 77.2 -57.9 93.2 74.2 39.3 -81.1
GBPUSD -22.5 100 43 36.4 5 -37.8 -18.6 -20.2 15.2 31.7
USDCHF -76.1 43 100 66.3 -20 11.9 -82.6 -34.1 15.6 72
USDJPY -7.5 36.4 66.3 100 57.6 -39.5 -29.9 37.8 76.7 15.3
EURJPY 77.2 5 -20 57.6 100 -72.9 57.4 84.8 81.2 -56.6
USDCAD -57.9 -37.8 11.9 -39.5 -72.9 100 -54.2 -43.4 -65.4 32.8
AUDUSD 93.2 -18.6 -82.6 -29.9 57.4 -54.2 100 44.9 15.7 -77.3
EURAUD 74.2 -20.2 -34.1 37.8 84.8 -43.4 44.9 100 68.5 -56.7
USDZAR 39.3 15.2 15.6 76.7 81.2 -65.4 15.7 68.5 100 -24.4
USDHKD -81.1 31.7 72 15.3 -56.6 32.8 -77.3 -56.7 -24.4 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 17.1 -75.7 -8.2 68 -68.9 -1.1 55.5 5.9 -31.3
GBPUSD 17.1 100 -42.9 -71.3 -39.6 -11.7 29.7 -15.2 -63.5 45
USDCHF -75.7 -42.9 100 60.5 -11.5 25.7 10.4 -49.9 15.5 9.3
USDJPY -8.2 -71.3 60.5 100 67.3 -22.8 -23.4 14.9 66.5 -44.2
EURJPY 68 -39.6 -11.5 67.3 100 -67.8 -18.3 52.3 53.4 -55.5
USDCAD -68.9 -11.7 25.7 -22.8 -67.8 100 -14.7 -25.4 -9.2 16.7
AUDUSD -1.1 29.7 10.4 -23.4 -18.3 -14.7 100 -83.8 -73.4 6.7
EURAUD 55.5 -15.2 -49.9 14.9 52.3 -25.4 -83.8 100 64.3 -22.6
USDZAR 5.9 -63.5 15.5 66.5 53.4 -9.2 -73.4 64.3 100 -55.2
USDHKD -31.3 45 9.3 -44.2 -55.5 16.7 6.7 -22.6 -55.2 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 21.4 -74.1 -47.1 7.1 -73.9 80.6 -6.4 -68.6 9.2
GBPUSD 21.4 100 22.9 59.7 80.3 -52.7 6.7 16.7 34.8 -71
USDCHF -74.1 22.9 100 86.8 53.5 48.8 -81.3 41.2 85.7 -56.2
USDJPY -47.1 59.7 86.8 100 84.7 19.8 -66.3 51 85.5 -76.5
EURJPY 7.1 80.3 53.5 84.7 100 -22.1 -26.2 53.6 54.2 -80.2
USDCAD -73.9 -52.7 48.8 19.8 -22.1 100 -71.6 24.7 40.5 24.2
AUDUSD 80.6 6.7 -81.3 -66.3 -26.2 -71.6 100 -64.2 -83.9 31.5
EURAUD -6.4 16.7 41.2 51 53.6 24.7 -64.2 100 53.2 -41.9
USDZAR -68.6 34.8 85.7 85.5 54.2 40.5 -83.9 53.2 100 -65.7
USDHKD 9.2 -71 -56.2 -76.5 -80.2 24.2 31.5 -41.9 -65.7 100

Narzędzia handlowe

Wypróbuj usługi naszego partnera i platformę handlową z darmowym kontem demo przez 30 dni

Ponad 200 tysięcy klientów z całego świata