Forex korelacji

Poniższe tabele przedstawiają korelacji między różnymi parytetów na rynku walutowym. Współczynnika korelacji wskazuje na podobieństwa między dwoma ruchami parytetów.

  • Jeśli korelacja jest wysoka, a następnie pozytywne walut poruszają się w ten sam sposób.
  • Jeśli korelacja jest wysoka, a ujemna walut idą w przeciwną stronę.
  • Jeśli korelacja jest niska walut nie poruszają się w ten sam sposób.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -48.8 -94.9 -81.1 30 75.6 -38.5 94.2 78 81.6
GBPUSD -48.8 100 46.3 30.5 -28.5 -84.4 35.2 -52.6 -83.9 -78.6
USDCHF -94.9 46.3 100 79.7 -24.1 -77.2 55.2 -96.1 -75.4 -80.1
USDJPY -81.1 30.5 79.7 100 31.5 -65.2 36 -78.4 -68.2 -65.7
EURJPY 30 -28.5 -24.1 31.5 100 16.5 -3.9 25.2 14.9 24.9
USDCAD 75.6 -84.4 -77.2 -65.2 16.5 100 -54.5 81 91.9 87.9
AUDUSD -38.5 35.2 55.2 36 -3.9 -54.5 100 -67.3 -46.2 -45
EURAUD 94.2 -52.6 -96.1 -78.4 25.2 81 -67.3 100 79.6 81.9
USDZAR 78 -83.9 -75.4 -68.2 14.9 91.9 -46.2 79.6 100 92.4
USDHKD 81.6 -78.6 -80.1 -65.7 24.9 87.9 -45 81.9 92.4 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 64 -84.5 -80.7 -36.2 -16 -18.8 76.9 58.1 -33.9
GBPUSD 64 100 -71.6 -85 -75.8 -17.4 -31.3 61.6 68.1 -48.6
USDCHF -84.5 -71.6 100 85.7 58.4 14 49.5 -87 -82.1 16.3
USDJPY -80.7 -85 85.7 100 84.2 18.7 30.8 -72.1 -73.4 26.3
EURJPY -36.2 -75.8 58.4 84.2 100 14.3 31.7 -43.7 -63.3 10.8
USDCAD -16 -17.4 14 18.7 14.3 100 -40.1 15.9 14.6 6
AUDUSD -18.8 -31.3 49.5 30.8 31.7 -40.1 100 -77.2 -74.2 -10.3
EURAUD 76.9 61.6 -87 -72.1 -43.7 15.9 -77.2 100 86.1 -14.9
USDZAR 58.1 68.1 -82.1 -73.4 -63.3 14.6 -74.2 86.1 100 -7.3
USDHKD -33.9 -48.6 16.3 26.3 10.8 6 -10.3 -14.9 -7.3 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 40 -91.1 -38.8 -4 40.6 -22.3 51.4 29.6 37.1
GBPUSD 40 100 -19.2 -88.5 -80.6 -14.3 64.7 -44.2 -45.5 -55.1
USDCHF -91.1 -19.2 100 18.4 -14.5 -53.9 50.6 -73.5 -57.9 -60.3
USDJPY -38.8 -88.5 18.4 100 93.7 -5.4 -63 43 33 55.5
EURJPY -4 -80.6 -14.5 93.7 100 9.2 -76.7 66.2 46.6 74.1
USDCAD 40.6 -14.3 -53.9 -5.4 9.2 100 -62.4 68 73.4 61.5
AUDUSD -22.3 64.7 50.6 -63 -76.7 -62.4 100 -95.1 -87.8 -94.3
EURAUD 51.4 -44.2 -73.5 43 66.2 68 -95.1 100 86.8 94.8
USDZAR 29.6 -45.5 -57.9 33 46.6 73.4 -87.8 86.8 100 79.7
USDHKD 37.1 -55.1 -60.3 55.5 74.1 61.5 -94.3 94.8 79.7 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 64.1 -67.8 -66.6 76.8 -82.2 87.8 -45.2 -87.3 19.4
GBPUSD 64.1 100 -64.3 -66.2 29.2 -64.3 54.6 -25.8 -55 10.8
USDCHF -67.8 -64.3 100 47.9 -49.6 49.3 -36.5 -12 34.4 24.1
USDJPY -66.6 -66.2 47.9 100 -3.4 44.2 -52.5 19 54 1.1
EURJPY 76.8 29.2 -49.6 -3.4 100 -72 72.7 -44.6 -70.8 27
USDCAD -82.2 -64.3 49.3 44.2 -72 100 -87.3 65.4 85.1 -26.7
AUDUSD 87.8 54.6 -36.5 -52.5 72.7 -87.3 100 -82.4 -96.8 31.4
EURAUD -45.2 -25.8 -12 19 -44.6 65.4 -82.4 100 77 -34.4
USDZAR -87.3 -55 34.4 54 -70.8 85.1 -96.8 77 100 -34.8
USDHKD 19.4 10.8 24.1 1.1 27 -26.7 31.4 -34.4 -34.8 100

Narzędzia handlowe