Forex korelacji

Poniższe tabele przedstawiają korelacji między różnymi parytetów na rynku walutowym. Współczynnika korelacji wskazuje na podobieństwa między dwoma ruchami parytetów.

  • Jeśli korelacja jest wysoka, a następnie pozytywne walut poruszają się w ten sam sposób.
  • Jeśli korelacja jest wysoka, a ujemna walut idą w przeciwną stronę.
  • Jeśli korelacja jest niska walut nie poruszają się w ten sam sposób.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 73,8 -88,2 -82,5 11 -28,9 52,2 76,4 31,1 -36,1
GBPUSD 73,8 100 -55,6 -40,7 42,9 -71,2 64,2 41,7 -3,9 -28
USDCHF -88,2 -55,6 100 84,5 10 16,4 -52,1 -77,1 -50,4 50
USDJPY -82,5 -40,7 84,5 100 45,9 1,7 -49,8 -71,9 -52,6 31,2
EURJPY 11 42,9 10 45,9 100 -44,7 -2 -8 -40,7 0,3
USDCAD -28,9 -71,2 16,4 1,7 -44,7 100 -39,7 0,2 31,7 27,9
AUDUSD 52,2 64,2 -52,1 -49,8 -2 -39,7 100 26,7 20,6 -22,1
EURAUD 76,4 41,7 -77,1 -71,9 -8 0,2 26,7 100 29,5 -14,8
USDZAR 31,1 -3,9 -50,4 -52,6 -40,7 31,7 20,6 29,5 100 -7,9
USDHKD -36,1 -28 50 31,2 0,3 27,9 -22,1 -14,8 -7,9 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 30,2 -96,5 -93,2 -71,6 -26,8 -8,2 83,4 49,2 49,2
GBPUSD 30,2 100 -23,5 -45,3 -56,4 17 -68 61,4 34,7 -25,5
USDCHF -96,5 -23,5 100 94,2 77,3 22,2 11,4 -82,4 -58,6 -55,1
USDJPY -93,2 -45,3 94,2 100 92,1 1,7 38,2 -93,9 -58,2 -48
EURJPY -71,6 -56,4 77,3 92,1 100 -19,7 62,3 -91 -60,7 -35,4
USDCAD -26,8 17 22,2 1,7 -19,7 100 -59,9 12 22,6 -3
AUDUSD -8,2 -68 11,4 38,2 62,3 -59,9 100 -61,8 -47,8 13,5
EURAUD 83,4 61,4 -82,4 -93,9 -91 12 -61,8 100 65 31,4
USDZAR 49,2 34,7 -58,6 -58,2 -60,7 22,6 -47,8 65 100 12,6
USDHKD 49,2 -25,5 -55,1 -48 -35,4 -3 13,5 31,4 12,6 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -37,3 -84,8 -57 38,9 -45,8 -3,2 81,6 -4,9 42,7
GBPUSD -37,3 100 43,5 -14,2 -54,3 15,9 -39,3 -7 -20,1 -40,2
USDCHF -84,8 43,5 100 73,2 -5,1 16,1 1,7 -68,6 -27,8 -42,7
USDJPY -57 -14,2 73,2 100 53,5 -13,3 40,9 -69,3 -17,8 -12,3
EURJPY 38,9 -54,3 -5,1 53,5 100 -62,1 42,5 6,2 -25 30,1
USDCAD -45,8 15,9 16,1 -13,3 -62,1 100 -42,7 -11,9 48,8 -24
AUDUSD -3,2 -39,3 1,7 40,9 42,5 -42,7 100 -60,4 -31,3 -3,9
EURAUD 81,6 -7 -68,6 -69,3 6,2 -11,9 -60,4 100 14,2 36,3
USDZAR -4,9 -20,1 -27,8 -17,8 -25 48,8 -31,3 14,2 100 41,2
USDHKD 42,7 -40,2 -42,7 -12,3 30,1 -24 -3,9 36,3 41,2 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 79 -23,2 19,3 71,8 -50,5 61,4 -12 -49,4 -55,3
GBPUSD 79 100 24,6 57,9 87 -57,2 82 -51,9 -75 -78,3
USDCHF -23,2 24,6 100 83,7 46 -27,9 36,7 -61,7 -53,7 -43,4
USDJPY 19,3 57,9 83,7 100 82,2 -60,2 71,9 -78,3 -84,4 -72,2
EURJPY 71,8 87 46 82,2 100 -72,1 86,7 -62,6 -88,6 -83,4
USDCAD -50,5 -57,2 -27,9 -60,2 -72,1 100 -87,7 77,2 84,8 76,1
AUDUSD 61,4 82 36,7 71,9 86,7 -87,7 100 -85,8 -93,6 -86
EURAUD -12 -51,9 -61,7 -78,3 -62,6 77,2 -85,8 100 85,6 72,3
USDZAR -49,4 -75 -53,7 -84,4 -88,6 84,8 -93,6 85,6 100 84,3
USDHKD -55,3 -78,3 -43,4 -72,2 -83,4 76,1 -86 72,3 84,3 100

Narzędzia handlowe