Forex korelacji

Poniższe tabele przedstawiają korelacji między różnymi parytetów na rynku walutowym. Współczynnika korelacji wskazuje na podobieństwa między dwoma ruchami parytetów.

  • Jeśli korelacja jest wysoka, a następnie pozytywne walut poruszają się w ten sam sposób.
  • Jeśli korelacja jest wysoka, a ujemna walut idą w przeciwną stronę.
  • Jeśli korelacja jest niska walut nie poruszają się w ten sam sposób.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 75.2 -71.7 44.2 91.9 -62.6 81.8 -75.7 -75.4 -44.5
GBPUSD 75.2 100 -54.4 27.2 73.2 -52.5 67.2 -62.6 -52.6 -39.6
USDCHF -71.7 -54.4 100 -26.5 -56.9 50.1 -76.3 67.2 59.8 49.4
USDJPY 44.2 27.2 -26.5 100 75.2 -39.3 39.7 -45.3 -51.1 -43.8
EURJPY 91.9 73.2 -56.9 75.2 100 -71.5 78.6 -78.9 -83.2 -67.8
USDCAD -62.6 -52.5 50.1 -39.3 -71.5 100 -32.5 25.7 42.4 42.3
AUDUSD 81.8 67.2 -76.3 39.7 78.6 -32.5 100 -94.5 -78.2 -55.2
EURAUD -75.7 -62.6 67.2 -45.3 -78.9 25.7 -94.5 100 74.5 46
USDZAR -75.4 -52.6 59.8 -51.1 -83.2 42.4 -78.2 74.5 100 60.8
USDHKD -44.5 -39.6 49.4 -43.8 -67.8 42.3 -55.2 46 60.8 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 18.6 -69.3 17.5 93 -89.8 55.7 74.5 -11.6 16.2
GBPUSD 18.6 100 -23.7 -34.4 2.8 -0.2 -33.1 50.4 5.9 -41.1
USDCHF -69.3 -23.7 100 -16.8 -63 78.3 -15.5 -67.2 -48.8 20.1
USDJPY 17.5 -34.4 -16.8 100 52.4 -28.1 37.8 -10.4 21.8 23.2
EURJPY 93 2.8 -63 52.4 100 -88.1 62.9 60.7 -1.4 18.3
USDCAD -89.8 -0.2 78.3 -28.1 -88.1 100 -64.6 -51.3 -14.6 -12.7
AUDUSD 55.7 -33.1 -15.5 37.8 62.9 -64.6 100 -18.1 -22.5 49
EURAUD 74.5 50.4 -67.2 -10.4 60.7 -51.3 -18.1 100 5.9 -28.5
USDZAR -11.6 5.9 -48.8 21.8 -1.4 -14.6 -22.5 5.9 100 -37.3
USDHKD 16.2 -41.1 20.1 23.2 18.3 -12.7 49 -28.5 -37.3 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 70 -92.8 -81.9 -0.5 -56.8 89.7 -48.3 -56.6 51.7
GBPUSD 70 100 -76.4 -81 -41.7 -79 71.8 -51.7 -23.5 23.6
USDCHF -92.8 -76.4 100 93.9 31.6 50.8 -93 64.1 44.6 -41.4
USDJPY -81.9 -81 93.9 100 57.8 42.1 -86.1 64.6 37.6 -35.9
EURJPY -0.5 -41.7 31.6 57.8 100 -7.3 -22.4 43.6 -15 10.8
USDCAD -56.8 -79 50.8 42.1 -7.3 100 -46.4 18.3 7.8 -11.3
AUDUSD 89.7 71.8 -93 -86.1 -22.4 -46.4 100 -82 -61.1 53.9
EURAUD -48.3 -51.7 64.1 64.6 43.6 18.3 -82 100 47.7 -39.9
USDZAR -56.6 -23.5 44.6 37.6 -15 7.8 -61.1 47.7 100 -51.1
USDHKD 51.7 23.6 -41.4 -35.9 10.8 -11.3 53.9 -39.9 -51.1 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 60.9 -69.4 27.3 76.6 -76.5 75.5 -11.6 -39.2 13.8
GBPUSD 60.9 100 -46.1 73.7 84.8 -38.2 59.5 -28 -75.3 -54.1
USDCHF -69.4 -46.1 100 8.4 -34.9 36.6 -59.4 18.7 10.3 1.1
USDJPY 27.3 73.7 8.4 100 82.8 -30.7 41.2 -34.7 -70.3 -54.3
EURJPY 76.6 84.8 -34.9 82.8 100 -65.2 71.7 -30.1 -69.9 -28.3
USDCAD -76.5 -38.2 36.6 -30.7 -65.2 100 -63.9 18.3 39.6 -31.7
AUDUSD 75.5 59.5 -59.4 41.2 71.7 -63.9 100 -73.9 -35 -19.1
EURAUD -11.6 -28 18.7 -34.7 -30.1 18.3 -73.9 100 13.3 43.3
USDZAR -39.2 -75.3 10.3 -70.3 -69.9 39.6 -35 13.3 100 41.8
USDHKD 13.8 -54.1 1.1 -54.3 -28.3 -31.7 -19.1 43.3 41.8 100

Narzędzia handlowe