Forex korelacji

Poniższe tabele przedstawiają korelacji między różnymi parytetów na rynku walutowym. Współczynnika korelacji wskazuje na podobieństwa między dwoma ruchami parytetów.

  • Jeśli korelacja jest wysoka, a następnie pozytywne walut poruszają się w ten sam sposób.
  • Jeśli korelacja jest wysoka, a ujemna walut idą w przeciwną stronę.
  • Jeśli korelacja jest niska walut nie poruszają się w ten sam sposób.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 35,4 -28 14,6 17,8 -39,8 20,6 -2,7 -16 -40,3
GBPUSD 35,4 100 -15,8 8 34,4 -25,4 -4 24,7 9,4 -13,2
USDCHF -28 -15,8 100 -48,5 38,5 -3,3 -5,2 8,6 45,8 21
USDJPY 14,6 8 -48,5 100 -6,9 -17,3 36,7 -45,2 -51,1 -65,1
EURJPY 17,8 34,4 38,5 -6,9 100 -22 35,1 4,8 37,3 -13,5
USDCAD -39,8 -25,4 -3,3 -17,3 -22 100 -28 3 6,4 58,5
AUDUSD 20,6 -4 -5,2 36,7 35,1 -28 100 -51 -20,2 -59,1
EURAUD -2,7 24,7 8,6 -45,2 4,8 3 -51 100 27,1 57
USDZAR -16 9,4 45,8 -51,1 37,3 6,4 -20,2 27,1 100 29,4
USDHKD -40,3 -13,2 21 -65,1 -13,5 58,5 -59,1 57 29,4 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 97,4 -91,2 11,4 98,3 -84,9 96 72,8 -82,7 11,6
GBPUSD 97,4 100 -94,2 93,7 -82,1 96,4 63,8 -76 14,8
USDCHF -91,2 -94,2 100 8,9 -86 76,2 -93,5 -51,7 58 -13,7
USDJPY 11,4 8,9 100 29,2 -19,8 1 33,4 -39,5 30,3
EURJPY 98,3 93,7 -86 29,2 100 -85,2 92,5 76,3 -86,9 15,9
USDCAD -84,9 -82,1 76,2 -19,8 -85,2 100 -84,5 -54,5 80,6 -16,8
AUDUSD 96 96,4 -93,5 1 92,5 -84,5 100 50,8 -75,6 13,3
EURAUD 72,8 63,8 -51,7 33,4 76,3 -54,5 50,8 100 -69,7 3,2
USDZAR -82,7 -76 58 -39,5 -86,9 80,6 -75,6 -69,7 100 -28,4
USDHKD 11,6 14,8 -13,7 30,3 15,9 -16,8 13,3 3,2 -28,4 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 71,6 -53,5 26 70,9 -41,6 59,9 33 -43,1 -21,2
GBPUSD 71,6 100 -89,3 -35,8 11,6 -50,4 21,8 48,4 -60,9 -62,5
USDCHF -53,5 -89,3 100 51,7 9,3 55,6 8,1 -64,9 50,2 66,7
USDJPY 26 -35,8 51,7 100 86,5 38,8 37,6 -17,4 35 55,9
EURJPY 70,9 11,6 9,3 86,5 100 7,1 57,9 5,3 3,4 29,2
USDCAD -41,6 -50,4 55,6 38,8 7,1 100 -39 2,9 67,3 42,5
AUDUSD 59,9 21,8 8,1 37,6 57,9 -39 100 -55,8 -35,3 9,8
EURAUD 33 48,4 -64,9 -17,4 5,3 2,9 -55,8 100 -3,1 -33,5
USDZAR -43,1 -60,9 50,2 35 3,4 67,3 -35,3 -3,1 100 23,1
USDHKD -21,2 -62,5 66,7 55,9 29,2 42,5 9,8 -33,5 23,1 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 38,8 -28,8 -25,4 59,5 -60,6 30,6 51,1 -26,9 8,6
GBPUSD 38,8 100 -41,1 9,9 39,9 4,2 -15 44,2 36,2 27,2
USDCHF -28,8 -41,1 100 49,8 17,8 8,1 0,1 -22,5 -25,4 -21,6
USDJPY -25,4 9,9 49,8 100 62,6 29,1 -5 -15,3 -7,8 -19
EURJPY 59,5 39,9 17,8 62,6 100 -24,4 20 29 -27,5 -8,5
USDCAD -60,6 4,2 8,1 29,1 -24,4 100 -48,3 -4,1 61,2 -7,8
AUDUSD 30,6 -15 0,1 -5 20 -48,3 100 -66,2 -69,4 -54,8
EURAUD 51,1 44,2 -22,5 -15,3 29 -4,1 -66,2 100 41,4 56,1
USDZAR -26,9 36,2 -25,4 -7,8 -27,5 61,2 -69,4 41,4 100 46,2
USDHKD 8,6 27,2 -21,6 -19 -8,5 -7,8 -54,8 56,1 46,2 100

Narzędzia handlowe