Forex korelacji

Poniższe tabele przedstawiają korelacji między różnymi parytetów na rynku walutowym. Współczynnika korelacji wskazuje na podobieństwa między dwoma ruchami parytetów.

  • Jeśli korelacja jest wysoka, a następnie pozytywne walut poruszają się w ten sam sposób.
  • Jeśli korelacja jest wysoka, a ujemna walut idą w przeciwną stronę.
  • Jeśli korelacja jest niska walut nie poruszają się w ten sam sposób.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 69,4 -95,7 -61,9 99,4 -77,2 -59,5 98,8 91,2 -38,2
GBPUSD 69,4 100 -72,9 -63,9 66,3 -42,4 -35,4 67,6 66,9 -42
USDCHF -95,7 -72,9 100 71,9 -93,5 69,4 73,4 -97,7 -92,9 44,3
USDJPY -61,9 -63,9 71,9 100 -53,3 32,2 55,7 -64,7 -69,9 44,3
EURJPY 99,4 66,3 -93,5 -53,3 100 -78,7 -56,4 97,8 88,9 -30,8
USDCAD -77,2 -42,4 69,4 32,2 -78,7 100 41,9 -75,4 -72,8 -9,4
AUDUSD -59,5 -35,4 73,4 55,7 -56,4 41,9 100 -71,1 -78,5 31
EURAUD 98,8 67,6 -97,7 -64,7 97,8 -75,4 -71,1 100 94,8 -35,6
USDZAR 91,2 66,9 -92,9 -69,9 88,9 -72,8 -78,5 94,8 100 -38,1
USDHKD -38,2 -42 44,3 44,3 -30,8 -9,4 31 -35,6 -38,1 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 59,3 -92,8 -59,4 66,8 -83,2 51,6 18,8 42,2 -34,4
GBPUSD 59,3 100 -56,6 -20,9 52,8 -77,3 95,5 -63 30,9 -88,9
USDCHF -92,8 -56,6 100 74,8 -43,9 81,2 -47,1 -18,3 -29,5 38,1
USDJPY -59,4 -20,9 74,8 100 20,2 60,2 -10,1 -34,7 22,9 14,3
EURJPY 66,8 52,8 -43,9 20,2 100 -45,9 53,3 -8,8 72,3 -28,4
USDCAD -83,2 -77,3 81,2 60,2 -45,9 100 -72,2 17,9 -29,5 61,9
AUDUSD 51,6 95,5 -47,1 -10,1 53,3 -72,2 100 -74,4 33,2 -83,8
EURAUD 18,8 -63 -18,3 -34,7 -8,8 17,9 -74,4 100 -4,5 69
USDZAR 42,2 30,9 -29,5 22,9 72,3 -29,5 33,2 -4,5 100 -29,9
USDHKD -34,4 -88,9 38,1 14,3 -28,4 61,9 -83,8 69 -29,9 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 87,7 -87,3 -14,4 92,6 -91,7 80 -41,8 -1,2 24,2
GBPUSD 87,7 100 -83,8 -18,9 78,8 -77 91,6 -69,2 25 25,3
USDCHF -87,3 -83,8 100 25,1 -76,2 80,4 -90,4 67,4 -28,7 -57,4
USDJPY -14,4 -18,9 25,1 100 23,2 -6,2 -13,3 7,4 -16,8 6,6
EURJPY 92,6 78,8 -76,2 23,2 100 -92,6 73,6 -38,3 -8,1 26,4
USDCAD -91,7 -77 80,4 -6,2 -92,6 100 -72 36,3 6,2 -29,5
AUDUSD 80 91,6 -90,4 -13,3 73,6 -72 100 -87,9 38,9 57,4
EURAUD -41,8 -69,2 67,4 7,4 -38,3 36,3 -87,9 100 -59,8 -67,4
USDZAR -1,2 25 -28,7 -16,8 -8,1 6,2 38,9 -59,8 100 39,9
USDHKD 24,2 25,3 -57,4 6,6 26,4 -29,5 57,4 -67,4 39,9 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 13,6 -57,7 -14,3 22,5 -89,3 41,8 -5,9 0,3 -46,5
GBPUSD 13,6 100 64,3 77,8 81,6 -4,7 76,8 -79,3 -72,8 31,2
USDCHF -57,7 64,3 100 77,5 55,2 52,1 32,3 -58,7 -57 51,1
USDJPY -14,3 77,8 77,5 100 93,2 7 74,2 -87,1 -78,2 35
EURJPY 22,5 81,6 55,2 93,2 100 -25,8 88,4 -87,9 -76,7 17,1
USDCAD -89,3 -4,7 52,1 7 -25,8 100 -33,9 1,4 -5,6 44,3
AUDUSD 41,8 76,8 32,3 74,2 88,4 -33,9 100 -93,1 -67,3 6,4
EURAUD -5,9 -79,3 -58,7 -87,1 -87,9 1,4 -93,1 100 73,9 -26
USDZAR 0,3 -72,8 -57 -78,2 -76,7 -5,6 -67,3 73,9 100 -46,4
USDHKD -46,5 31,2 51,1 35 17,1 44,3 6,4 -26 -46,4 100

Narzędzia handlowe