Forex Korelasyon

Aşağıdaki tablolarda piyasa döviz çeşitli paritesi temsil ilişki arasında. Korelasyon katsayısı paritesi arasında iki hareketlerinin benzerlik vurgulamaktadır.

  • yol varsa aynı ilişki ve yüksek pozitif sonra hareket para vardır.
  • Daha sonra ise negatif korelasyon yüksek ve döviz şekilde karşısında olan hareketli.
  • yol varsa aynı korelasyon içinde hareket etmiyor düşük para.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 85,4 -72,4 -51 66,3 -70,5 35,9 43,1 21,5 -40,6
GBPUSD 85,4 100 -56,8 -48 52,1 -76 15,8 51,1 35,4 -42,5
USDCHF -72,4 -56,8 100 82,7 -8,1 49,9 15,7 -71,5 -57 62,3
USDJPY -51 -48 82,7 100 30,5 51,1 51,2 -88,2 -84,6 79
EURJPY 66,3 52,1 -8,1 30,5 100 -32,5 83,6 -29,4 -50 24,1
USDCAD -70,5 -76 49,9 51,1 -32,5 100 -9,4 -45,8 -46 70,8
AUDUSD 35,9 15,8 15,7 51,2 83,6 -9,4 100 -68,7 -75,1 42,4
EURAUD 43,1 51,1 -71,5 -88,2 -29,4 -45,8 -68,7 100 89,3 -72,7
USDZAR 21,5 35,4 -57 -84,6 -50 -46 -75,1 89,3 100 -74,4
USDHKD -40,6 -42,5 62,3 79 24,1 70,8 42,4 -72,7 -74,4 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 76,5 -80,1 -4,6 68,1 -61,7 26,6 -2,4 -43,1 -7,5
GBPUSD 76,5 100 -57,2 -19,6 40,3 -41,1 9 10,3 -64,1 -25,4
USDCHF -80,1 -57,2 100 6,2 -52,5 68,5 -41,1 22,9 32,4 -18,6
USDJPY -4,6 -19,6 6,2 100 70,3 -43,7 8,5 -9,3 0,6 27,1
EURJPY 68,1 40,3 -52,5 70,3 100 -76,1 25 -8,2 -30,3 14,6
USDCAD -61,7 -41,1 68,5 -43,7 -76,1 100 -17,3 1,8 49,7 6,4
AUDUSD 26,6 9 -41,1 8,5 25 -17,3 100 -97 30,7 73,3
EURAUD -2,4 10,3 22,9 -9,3 -8,2 1,8 -97 100 -42,8 -77,8
USDZAR -43,1 -64,1 32,4 0,6 -30,3 49,7 30,7 -42,8 100 54,8
USDHKD -7,5 -25,4 -18,6 27,1 14,6 6,4 73,3 -77,8 54,8 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 87,1 -79,9 11,4 84,7 -85,2 69 -13,7 -12,8 29,3
GBPUSD 87,1 100 -84,8 27 83 -86,4 69,2 -24,5 -4,1 39,8
USDCHF -79,9 -84,8 100 6,4 -59,4 62,7 -58,9 16 -4,2 -18,6
USDJPY 11,4 27 6,4 100 62,4 -48,2 29 -30,7 10,9 25,8
EURJPY 84,7 83 -59,4 62,4 100 -92,8 69,7 -27,1 -4,4 37,1
USDCAD -85,2 -86,4 62,7 -48,2 -92,8 100 -75 34,1 8,4 -37,9
AUDUSD 69 69,2 -58,9 29 69,7 -75 100 -81,2 35,1 42,9
EURAUD -13,7 -24,5 16 -30,7 -27,1 34,1 -81,2 100 -58,6 -34,8
USDZAR -12,8 -4,1 -4,2 10,9 -4,4 8,4 35,1 -58,6 100 -5
USDHKD 29,3 39,8 -18,6 25,8 37,1 -37,9 42,9 -34,8 -5 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -2,8 -81,1 -42,2 11,7 -0,3 36,8 20,2 -14,3 -26,2
GBPUSD -2,8 100 40,5 -19,7 -23,7 -74,7 58,3 -63,2 -80,8 78,9
USDCHF -81,1 40,5 100 44,3 1,3 -39,1 3,6 -51,8 -26,4 53,9
USDJPY -42,2 -19,7 44,3 100 85,1 22,8 -9,2 -15,5 39,6 -35,5
EURJPY 11,7 -23,7 1,3 85,1 100 25,5 10,6 -4,6 35,5 -54,5
USDCAD -0,3 -74,7 -39,1 22,8 25,5 100 -78,2 82,4 87,7 -72,1
AUDUSD 36,8 58,3 3,6 -9,2 10,6 -78,2 100 -83,6 -72,5 30,6
EURAUD 20,2 -63,2 -51,8 -15,5 -4,6 82,4 -83,6 100 68 -47,9
USDZAR -14,3 -80,8 -26,4 39,6 35,5 87,7 -72,5 68 100 -70,9
USDHKD -26,2 78,9 53,9 -35,5 -54,5 -72,1 30,6 -47,9 -70,9 100

Ticaret araçları

Partner hizmetlerimizi ve yatırım platformumuzu ücretsiz bir deneme hesabı ile 30 gün test edin

Dünya genelinde 200000'den fazla müşteri