Forex tương quan

Các bảng sau đây đại diện cho mối tương quan giữa parities khác nhau của thị trường ngoại hối. Các hệ số tương quan điểm nổi bật sự giống nhau của các phong trào giữa hai parities.

  • Nếu tương quan cao và tích cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cùng một cách.
  • Nếu tương quan là cao và tiêu cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cách đối diện.
  • Nếu tương quan thấp các loại tiền tệ không chuyển động trong cùng một cách.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 98,6 -95,4 -92,8 -25,8 -84,6 90,8 -12,6 -86,6 -42,8
GBPUSD 98,6 100 -95,3 -93,5 -31,4 -85,6 90,9 -16,5 -87,9 -31,4
USDCHF -95,4 -95,3 100 98,1 49,3 91,1 -83,4 4,8 92,3 41,2
USDJPY -92,8 -93,5 98,1 100 59,7 93,7 -78,7 -1,2 94,5 36,3
EURJPY -25,8 -31,4 49,3 59,7 100 58,6 -10,2 -32,8 59,2 43,8
USDCAD -84,6 -85,6 91,1 93,7 58,6 100 -67,6 -5,9 98,3 26,4
AUDUSD 90,8 90,9 -83,4 -78,7 -10,2 -67,6 100 -55,9 -68,2 -15,6
EURAUD -12,6 -16,5 4,8 -1,2 -32,8 -5,9 -55,9 100 -12,6 -23,9
USDZAR -86,6 -87,9 92,3 94,5 59,2 98,3 -68,2 -12,6 100 32,4
USDHKD -42,8 -31,4 41,2 36,3 43,8 26,4 -15,6 -23,9 32,4 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 21,6 -75,4 -38,6 65,6 -17,1 -38,3 75,3 42,8 4
GBPUSD 21,6 100 -66,1 -30,6 -7,3 -90 62,6 -35,5 -71 -87,7
USDCHF -75,4 -66,1 100 62 -18,9 57,9 4,7 -37,8 18,4 48,2
USDJPY -38,6 -30,6 62 100 44,3 28,9 10,3 -25,8 22,7 25,2
EURJPY 65,6 -7,3 -18,9 44,3 100 15,1 -29,3 53,4 55,1 23,2
USDCAD -17,1 -90 57,9 28,9 15,1 100 -76,5 49,2 79,7 82,4
AUDUSD -38,3 62,6 4,7 10,3 -29,3 -76,5 100 -89,6 -85,4 -64,6
EURAUD 75,3 -35,5 -37,8 -25,8 53,4 49,2 -89,6 100 78,4 47
USDZAR 42,8 -71 18,4 22,7 55,1 79,7 -85,4 78,4 100 72,6
USDHKD 4 -87,7 48,2 25,2 23,2 82,4 -64,6 47 72,6 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 91,7 -90,7 6,7 95,5 -85,2 90,2 -44,3 46,4 33,6
GBPUSD 91,7 100 -86,3 -1,4 85,3 -88,4 90,2 -56,4 31,6 14,4
USDCHF -90,7 -86,3 100 5,7 -83,1 92 -87,4 51,7 -33,2 -46,4
USDJPY 6,7 -1,4 5,7 100 36 0,2 19,3 -30,5 30,3 38,1
EURJPY 95,5 85,3 -83,1 36 100 -79,6 90 -50,4 52,3 42,7
USDCAD -85,2 -88,4 92 0,2 -79,6 100 -90,4 65,8 -11,5 -38,1
AUDUSD 90,2 90,2 -87,4 19,3 90 -90,4 100 -78,6 35 47,1
EURAUD -44,3 -56,4 51,7 -30,5 -50,4 65,8 -78,6 100 -6,1 -49,4
USDZAR 46,4 31,6 -33,2 30,3 52,3 -11,5 35 -6,1 100 29,9
USDHKD 33,6 14,4 -46,4 38,1 42,7 -38,1 47,1 -49,4 29,9 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 13,2 -56,5 -15,7 21,6 -87,4 42,1 -5,5 1,9 -42,2
GBPUSD 13,2 100 66,9 77,5 81,6 1,2 76 -78,4 -68,8 34,9
USDCHF -56,5 66,9 100 80,3 58,7 54,2 35,4 -61,9 -58 53
USDJPY -15,7 77,5 80,3 100 93,2 13,2 73,8 -87,2 -74,3 39,8
EURJPY 21,6 81,6 58,7 93,2 100 -19,1 88,3 -88,2 -73,2 23,5
USDCAD -87,4 1,2 54,2 13,2 -19,1 100 -28,1 -4,9 -7,8 48,8
AUDUSD 42,1 76 35,4 73,8 88,3 -28,1 100 -92,9 -63 12,2
EURAUD -5,5 -78,4 -61,9 -87,2 -88,2 -4,9 -92,9 100 69,8 -30,4
USDZAR 1,9 -68,8 -58 -74,3 -73,2 -7,8 -63 69,8 100 -40,7
USDHKD -42,2 34,9 53 39,8 23,5 48,8 12,2 -30,4 -40,7 100

Công cụ kinh doanh