Forex tương quan

Các bảng sau đây đại diện cho mối tương quan giữa parities khác nhau của thị trường ngoại hối. Các hệ số tương quan điểm nổi bật sự giống nhau của các phong trào giữa hai parities.

  • Nếu tương quan cao và tích cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cùng một cách.
  • Nếu tương quan là cao và tiêu cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cách đối diện.
  • Nếu tương quan thấp các loại tiền tệ không chuyển động trong cùng một cách.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 88.8 -92.2 -66.7 12.5 53.7 71 10.3 -9.7 19.3
GBPUSD 88.8 100 -85.8 -83.3 -20.6 56.3 51.6 13.4 9.7 20.9
USDCHF -92.2 -85.8 100 66.4 -5.6 -64.3 -61.1 -18.6 -5.1 -23
USDJPY -66.7 -83.3 66.4 100 65.3 -72.4 -15.9 -61.9 -45.1 -50.9
EURJPY 12.5 -20.6 -5.6 65.3 100 -40.9 53.7 -66 -70 -45.1
USDCAD 53.7 56.3 -64.3 -72.4 -40.9 100 1.1 52.5 46.9 45.9
AUDUSD 71 51.6 -61.1 -15.9 53.7 1.1 100 -62.2 -56.6 -29.2
EURAUD 10.3 13.4 -18.6 -61.9 -66 52.5 -62.2 100 50 65.2
USDZAR -9.7 9.7 -5.1 -45.1 -70 46.9 -56.6 50 100 20.2
USDHKD 19.3 20.9 -23 -50.9 -45.1 45.9 -29.2 65.2 20.2 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 72 -94.2 -35.1 90.8 -92.6 63.6 -23.5 -85.2 -0.8
GBPUSD 72 100 -82 -55.1 51.7 -67.8 89.4 -71.8 -84.9 -21
USDCHF -94.2 -82 100 52.2 -76.7 84.7 -66.7 30.6 91.6 15.9
USDJPY -35.1 -55.1 52.2 100 7.2 26.5 -34.7 24 35 -22.6
EURJPY 90.8 51.7 -76.7 7.2 100 -86.7 52 -14.1 -74.5 -10
USDCAD -92.6 -67.8 84.7 26.5 -86.7 100 -66.7 31.6 81.7 -1
AUDUSD 63.6 89.4 -66.7 -34.7 52 -66.7 100 -89.9 -74.8 -14.5
EURAUD -23.5 -71.8 30.6 24 -14.1 31.6 -89.9 100 45.8 17.5
USDZAR -85.2 -84.9 91.6 35 -74.5 81.7 -74.8 45.8 100 32.3
USDHKD -0.8 -21 15.9 -22.6 -10 -1 -14.5 17.5 32.3 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 68.5 -99.2 -59.3 74.6 -0.3 42.5 43.4 -88 21.9
GBPUSD 68.5 100 -69.6 -67.6 28.7 -6.9 40.6 18.2 -74.6 -17.3
USDCHF -99.2 -69.6 100 58.4 -74.3 2.1 -43.9 -41.1 88.4 -21.8
USDJPY -59.3 -67.6 58.4 100 9.3 -42.7 16.5 -67.2 47.7 -0.8
EURJPY 74.6 28.7 -74.3 9.3 100 -34.9 66.4 -2.4 -69.4 26.9
USDCAD -0.3 -6.9 2.1 -42.7 -34.9 100 -62.9 62.6 13.2 28.6
AUDUSD 42.5 40.6 -43.9 16.5 66.4 -62.9 100 -63.3 -64.9 -10.5
EURAUD 43.4 18.2 -41.1 -67.2 -2.4 62.6 -63.3 100 -10.5 29.3
USDZAR -88 -74.6 88.4 47.7 -69.4 13.2 -64.9 -10.5 100 1.3
USDHKD 21.9 -17.3 -21.8 -0.8 26.9 28.6 -10.5 29.3 1.3 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 35.7 -96.1 -86.4 -5.7 -16.3 25.3 3.3 -17.2 14
GBPUSD 35.7 100 -17.9 -14.7 30 -93.4 96.5 -89.5 -78 54.8
USDCHF -96.1 -17.9 100 93.1 25.7 -4.6 -4.8 -23.2 -3.8 -4.3
USDJPY -86.4 -14.7 93.1 100 55.2 -12.3 0.7 -25.9 -15.2 6.9
EURJPY -5.7 30 25.7 55.2 100 -51.5 43.3 -45.8 -58.4 36.4
USDCAD -16.3 -93.4 -4.6 -12.3 -51.5 100 -97.5 95.8 90.3 -64.5
AUDUSD 25.3 96.5 -4.8 0.7 43.3 -97.5 100 -95.8 -88.3 57
EURAUD 3.3 -89.5 -23.2 -25.9 -45.8 95.8 -95.8 100 85.1 -54.9
USDZAR -17.2 -78 -3.8 -15.2 -58.4 90.3 -88.3 85.1 100 -68
USDHKD 14 54.8 -4.3 6.9 36.4 -64.5 57 -54.9 -68 100

Công cụ kinh doanh