Forex tương quan

Các bảng sau đây đại diện cho mối tương quan giữa parities khác nhau của thị trường ngoại hối. Các hệ số tương quan điểm nổi bật sự giống nhau của các phong trào giữa hai parities.

  • Nếu tương quan cao và tích cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cùng một cách.
  • Nếu tương quan là cao và tiêu cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cách đối diện.
  • Nếu tương quan thấp các loại tiền tệ không chuyển động trong cùng một cách.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 56.2 -60.1 -20.7 46.8 -67.5 53.6 -21.7 -7.4 -34.3
GBPUSD 56.2 100 -23 -37.4 0.9 -36.3 -0.7 18 35.7 22.7
USDCHF -60.1 -23 100 1.4 -34.6 48.4 -27.1 11.2 -8.3 22.6
USDJPY -20.7 -37.4 1.4 100 76 5.3 -24.8 4.3 -69.2 -21.7
EURJPY 46.8 0.9 -34.6 76 100 -38.5 14 -11 -69.3 -46.3
USDCAD -67.5 -36.3 48.4 5.3 -38.5 100 -59.5 45.4 2.3 41.7
AUDUSD 53.6 -0.7 -27.1 -24.8 14 -59.5 100 -84 -8.8 -58.3
EURAUD -21.7 18 11.2 4.3 -11 45.4 -84 100 10.3 55.9
USDZAR -7.4 35.7 -8.3 -69.2 -69.3 2.3 -8.8 10.3 100 39.1
USDHKD -34.3 22.7 22.6 -21.7 -46.3 41.7 -58.3 55.9 39.1 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 67.3 -75.9 -13.1 81.1 21 85.9 -1.2 -38.9 23.2
GBPUSD 67.3 100 -85.9 23.2 73.6 -40.3 83.6 -51.1 -75.4 -27.9
USDCHF -75.9 -85.9 100 -21.7 -80.4 37.1 -78.3 25.9 70.3 28.1
USDJPY -13.1 23.2 -21.7 100 47.4 -48.1 -7.5 -6.4 -30 -4
EURJPY 81.1 73.6 -80.4 47.4 100 -10.2 71.9 -4.9 -52.7 17.8
USDCAD 21 -40.3 37.1 -48.1 -10.2 100 -6.8 47.8 64.3 68.4
AUDUSD 85.9 83.6 -78.3 -7.5 71.9 -6.8 100 -52.1 -54.7 -0.3
EURAUD -1.2 -51.1 25.9 -6.4 -4.9 47.8 -52.1 100 41.8 38.9
USDZAR -38.9 -75.4 70.3 -30 -52.7 64.3 -54.7 41.8 100 39.1
USDHKD 23.2 -27.9 28.1 -4 17.8 68.4 -0.3 38.9 39.1 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 64.2 -79.8 -75.4 -39.9 -42.2 33 45.4 -83.4 -49.2
GBPUSD 64.2 100 -29.1 -46.6 -23.2 -53.4 57.5 -5.3 -76.4 -18.2
USDCHF -79.8 -29.1 100 54.2 23.5 26.6 16.2 -76.3 50.5 53.8
USDJPY -75.4 -46.6 54.2 100 90.4 24.9 -20.6 -38.2 86.2 28
EURJPY -39.9 -23.2 23.5 90.4 100 7.2 -7.3 -23.7 65.9 6.9
USDCAD -42.2 -53.4 26.6 24.9 7.2 100 -48.5 13.5 52.7 45
AUDUSD 33 57.5 16.2 -20.6 -7.3 -48.5 100 -69.1 -44.1 3.7
EURAUD 45.4 -5.3 -76.3 -38.2 -23.7 13.5 -69.1 100 -22.2 -40.7
USDZAR -83.4 -76.4 50.5 86.2 65.9 52.7 -44.1 -22.2 100 35.9
USDHKD -49.2 -18.2 53.8 28 6.9 45 3.7 -40.7 35.9 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -7.1 -92.6 -11.7 76.1 -50 15.2 83.8 -66.7 76.7
GBPUSD -7.1 100 22.9 39.5 20 68.6 -62.9 28.2 46.1 -51.3
USDCHF -92.6 22.9 100 43.1 -49.5 64.4 -37.5 -64.6 76.9 -68.2
USDJPY -11.7 39.5 43.1 100 55.5 55.9 -65.8 25.4 57.4 1.2
EURJPY 76.1 20 -49.5 55.5 100 -5.4 -30.3 86.8 -18.4 64.7
USDCAD -50 68.6 64.4 55.9 -5.4 100 -73.9 -5.3 76.1 -64.2
AUDUSD 15.2 -62.9 -37.5 -65.8 -30.3 -73.9 100 -41.2 -57 29.5
EURAUD 83.8 28.2 -64.6 25.4 86.8 -5.3 -41.2 100 -30.1 54.3
USDZAR -66.7 46.1 76.9 57.4 -18.4 76.1 -57 -30.1 100 -63.4
USDHKD 76.7 -51.3 -68.2 1.2 64.7 -64.2 29.5 54.3 -63.4 100

Công cụ kinh doanh

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày