Forex tương quan

Các bảng sau đây đại diện cho mối tương quan giữa parities khác nhau của thị trường ngoại hối. Các hệ số tương quan điểm nổi bật sự giống nhau của các phong trào giữa hai parities.

  • Nếu tương quan cao và tích cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cùng một cách.
  • Nếu tương quan là cao và tiêu cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cách đối diện.
  • Nếu tương quan thấp các loại tiền tệ không chuyển động trong cùng một cách.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 35,5 24,3 35,6 93 -86,9 37,8 69,5 62,3 29,8
GBPUSD 35,5 100 -36,1 -32,4 21,8 -19,7 62,8 -12,2 -19,5 -27,3
USDCHF 24,3 -36,1 100 46,7 33,5 -44,3 -14,4 35,3 81,9 44,2
USDJPY 35,6 -32,4 46,7 100 51,1 -34,8 -29,3 44,4 50,6 25,5
EURJPY 93 21,8 33,5 51,1 100 -86,4 35,8 67,7 64,5 25,6
USDCAD -86,9 -19,7 -44,3 -34,8 -86,4 100 -29,9 -62,8 -73 -31,8
AUDUSD 37,8 62,8 -14,4 -29,3 35,8 -29,9 100 -31,1 -16,4 -30,5
EURAUD 69,5 -12,2 35,3 44,4 67,7 -62,8 -31,1 100 71,4 45,6
USDZAR 62,3 -19,5 81,9 50,6 64,5 -73 -16,4 71,4 100 50,5
USDHKD 29,8 -27,3 44,2 25,5 25,6 -31,8 -30,5 45,6 50,5 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 6,3 -24,7 -47,6 92,9 -45,6 -25,8 66,6 67,5 -54
GBPUSD 6,3 100 -78,5 -50 -16,2 34,7 71,3 -52 -50,7 -26,8
USDCHF -24,7 -78,5 100 52 -3,8 -19,8 -59,9 34,9 31,7 38,8
USDJPY -47,6 -50 52 100 -12,3 16,8 -7,6 -16,3 -18,5 42,5
EURJPY 92,9 -16,2 -3,8 -12,3 100 -49,2 -37,5 72,2 71,7 -43,3
USDCAD -45,6 34,7 -19,8 16,8 -49,2 100 61 -68,3 -67 13,3
AUDUSD -25,8 71,3 -59,9 -7,6 -37,5 61 100 -89,2 -79,9 -5,1
EURAUD 66,6 -52 34,9 -16,3 72,2 -68,3 -89,2 100 93,2 -21,3
USDZAR 67,5 -50,7 31,7 -18,5 71,7 -67 -79,9 93,2 100 -16,3
USDHKD -54 -26,8 38,8 42,5 -43,3 13,3 -5,1 -21,3 -16,3 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 79 -71,2 14,3 73,9 -51,6 64,8 33 -53,6 -47,4
GBPUSD 79 100 -95 -35,1 27,4 -42,9 41,6 37,9 -72,8 -73,7
USDCHF -71,2 -95 100 39,6 -19,5 42,3 -24,6 -50 72,7 66,9
USDJPY 14,3 -35,1 39,6 100 77,1 18,6 18,5 -6,6 45,4 37,4
EURJPY 73,9 27,4 -19,5 77,1 100 -20,2 53,2 17,9 -3,3 -5,9
USDCAD -51,6 -42,9 42,3 18,6 -20,2 100 -55,6 10,5 63,8 28,7
AUDUSD 64,8 41,6 -24,6 18,5 53,2 -55,6 100 -50,5 -47,9 -20,8
EURAUD 33 37,9 -50 -6,6 17,9 10,5 -50,5 100 -1,5 -27,7
USDZAR -53,6 -72,8 72,7 45,4 -3,3 63,8 -47,9 -1,5 100 41,6
USDHKD -47,4 -73,7 66,9 37,4 -5,9 28,7 -20,8 -27,7 41,6 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 44,2 -32,4 -25,9 59,4 -60,3 29,6 51,6 -24,3 10,1
GBPUSD 44,2 100 -42,2 2,5 38,2 -1 -17,7 50,5 31,6 30,6
USDCHF -32,4 -42,2 100 55,2 19,4 11,8 3,3 -28,1 -24 -25,6
USDJPY -25,9 2,5 55,2 100 62,4 27,9 -3,9 -16,5 -14,5 -21,2
EURJPY 59,4 38,2 19,4 62,4 100 -25,4 20,2 28,5 -31,1 -9,1
USDCAD -60,3 -1 11,8 27,9 -25,4 100 -48,4 -3,7 59,1 -8,5
AUDUSD 29,6 -17,7 3,3 -3,9 20,2 -48,4 100 -66,5 -73,7 -55,2
EURAUD 51,6 50,5 -28,1 -16,5 28,5 -3,7 -66,5 100 47,1 57,3
USDZAR -24,3 31,6 -24 -14,5 -31,1 59,1 -73,7 47,1 100 49,3
USDHKD 10,1 30,6 -25,6 -21,2 -9,1 -8,5 -55,2 57,3 49,3 100

Công cụ kinh doanh