Forex tương quan

Các bảng sau đây đại diện cho mối tương quan giữa parities khác nhau của thị trường ngoại hối. Các hệ số tương quan điểm nổi bật sự giống nhau của các phong trào giữa hai parities.

  • Nếu tương quan cao và tích cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cùng một cách.
  • Nếu tương quan là cao và tiêu cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cách đối diện.
  • Nếu tương quan thấp các loại tiền tệ không chuyển động trong cùng một cách.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 74.3 -28.9 -64.3 79.5 -83.6 83.4 -64.8 35.6 -64.6
GBPUSD 74.3 100 8.5 -23.6 70.4 -62.7 85.7 -66.4 41.5 -70.6
USDCHF -28.9 8.5 100 77.7 9.5 3.5 -4.7 -26 13.6 26.1
USDJPY -64.3 -23.6 77.7 100 36.1 17.6 -13.6 -0.4 -12.5 26.2
EURJPY 79.5 70.4 9.5 36.1 100 -85.3 73.2 -67.5 39.1 -30.3
USDCAD -83.6 -62.7 3.5 17.6 -85.3 100 -93.3 85.3 -52.4 65.1
AUDUSD 83.4 85.7 -4.7 -13.6 73.2 -93.3 100 -97 44.5 -47.2
EURAUD -64.8 -66.4 -26 -0.4 -67.5 85.3 -97 100 -44.8 39.1
USDZAR 35.6 41.5 13.6 -12.5 39.1 -52.4 44.5 -44.8 100 -62.5
USDHKD -64.6 -70.6 26.1 26.2 -30.3 65.1 -47.2 39.1 -62.5 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 60 -98.3 -95.4 -44.2 -94.5 84.6 75.2 -93.3 -86.8
GBPUSD 60 100 -55.7 -61.7 -40.1 -56.6 45.4 51.7 -64.1 -26.3
USDCHF -98.3 -55.7 100 96.4 51.1 95.6 -83.2 -73.9 93.8 88.8
USDJPY -95.4 -61.7 96.4 100 69.1 93.1 -77.9 -75.3 94 85.3
EURJPY -44.2 -40.1 51.1 69.1 100 50.6 -28.9 -43.9 56.4 45.5
USDCAD -94.5 -56.6 95.6 93.1 50.6 100 -87.3 -62.1 86.7 83.5
AUDUSD 84.6 45.4 -83.2 -77.9 -28.9 -87.3 100 28.6 -72.5 -70.7
EURAUD 75.2 51.7 -73.9 -75.3 -43.9 -62.1 28.6 100 -77.9 -68.8
USDZAR -93.3 -64.1 93.8 94 56.4 86.7 -72.5 -77.9 100 82.7
USDHKD -86.8 -26.3 88.8 85.3 45.5 83.5 -70.7 -68.8 82.7 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 88 -96.7 -92.4 -45.3 -84.2 93.1 31.9 -87 29.1
GBPUSD 88 100 -90.2 -85.2 -49 -69.9 82.3 27.2 -82.9 27.8
USDCHF -96.7 -90.2 100 92.4 51 83.6 -88.3 -35.6 84.5 -18.6
USDJPY -92.4 -85.2 92.4 100 75.9 64.8 -93.1 -11.3 92.9 -45
EURJPY -45.3 -49 51 75.9 100 7.8 -58.6 27.9 68.6 -55.1
USDCAD -84.2 -69.9 83.6 64.8 7.8 100 -72.7 -41.9 61.5 9.7
AUDUSD 93.1 82.3 -88.3 -93.1 -58.6 -72.7 100 -4.8 -93.6 45.5
EURAUD 31.9 27.2 -35.6 -11.3 27.9 -41.9 -4.8 100 5 -38.7
USDZAR -87 -82.9 84.5 92.9 68.6 61.5 -93.6 5 100 -43.5
USDHKD 29.1 27.8 -18.6 -45 -55.1 9.7 45.5 -38.7 -43.5 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 96.8 -95.7 -87.9 17.6 -73 82.9 54.1 -89.4 50.7
GBPUSD 96.8 100 -92.5 -83.8 19.6 -74.5 85.9 43.8 -83.7 42.7
USDCHF -95.7 -92.5 100 93.7 3 57.8 -67.9 -68.8 86.6 -45.9
USDJPY -87.9 -83.8 93.7 100 31.6 41.4 -58.1 -69.5 81.5 -47.6
EURJPY 17.6 19.6 3 31.6 100 -59.9 45 -36.1 -9.5 2.8
USDCAD -73 -74.5 57.8 41.4 -59.9 100 -91.8 7.7 66.8 -39.4
AUDUSD 82.9 85.9 -67.9 -58.1 45 -91.8 100 -2.3 -74.2 40.5
EURAUD 54.1 43.8 -68.8 -69.5 -36.1 7.7 -2.3 100 -48.2 29.7
USDZAR -89.4 -83.7 86.6 81.5 -9.5 66.8 -74.2 -48.2 100 -51.7
USDHKD 50.7 42.7 -45.9 -47.6 2.8 -39.4 40.5 29.7 -51.7 100

Công cụ kinh doanh

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới