Forex tương quan

Các bảng sau đây đại diện cho mối tương quan giữa parities khác nhau của thị trường ngoại hối. Các hệ số tương quan điểm nổi bật sự giống nhau của các phong trào giữa hai parities.

  • Nếu tương quan cao và tích cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cùng một cách.
  • Nếu tương quan là cao và tiêu cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cách đối diện.
  • Nếu tương quan thấp các loại tiền tệ không chuyển động trong cùng một cách.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -10.1 -24.2 23.2 50.5 4.9 27.3 53.6 11.4 -6.7
GBPUSD -10.1 100 -75.5 -72.2 -69 -45.3 12.1 -11.4 -59.1 65.2
USDCHF -24.2 -75.5 100 76.5 61.5 67.9 -48.7 20.5 64.6 -48.5
USDJPY 23.2 -72.2 76.5 100 93.1 64.5 -39.2 57.4 80.1 -62.3
EURJPY 50.5 -69 61.5 93.1 100 50.1 -24.9 61.2 72.1 -56.1
USDCAD 4.9 -45.3 67.9 64.5 50.1 100 -81.9 68 45.9 -19.1
AUDUSD 27.3 12.1 -48.7 -39.2 -24.9 -81.9 100 -65.3 -29.7 -17.3
EURAUD 53.6 -11.4 20.5 57.4 61.2 68 -65.3 100 38.5 12.5
USDZAR 11.4 -59.1 64.6 80.1 72.1 45.9 -29.7 38.5 100 -56.6
USDHKD -6.7 65.2 -48.5 -62.3 -56.1 -19.1 -17.3 12.5 -56.6 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 79.3 -92.6 -90.6 28.7 -79 96.7 33.7 -39.8 -41.3
GBPUSD 79.3 100 -90.3 -93 -25.3 -86.9 82.1 6.5 -69.9 -36.2
USDCHF -92.6 -90.3 100 96.5 2 90.7 -94.3 -13.4 63.9 39.8
USDJPY -90.6 -93 96.5 100 14.4 90.5 -93.2 -9.9 65.1 32.1
EURJPY 28.7 -25.3 2 14.4 100 20.4 15 56.6 54.1 -23.7
USDCAD -79 -86.9 90.7 90.5 20.4 100 -86.1 9.5 67.8 49.9
AUDUSD 96.7 82.1 -94.3 -93.2 15 -86.1 100 8.5 -45.6 -40.5
EURAUD 33.7 6.5 -13.4 -9.9 56.6 9.5 8.5 100 12.6 -13.4
USDZAR -39.8 -69.9 63.9 65.1 54.1 67.8 -45.6 12.6 100 21.9
USDHKD -41.3 -36.2 39.8 32.1 -23.7 49.9 -40.5 -13.4 21.9 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 44.1 -84.2 -57.1 -4.3 -70.3 48.8 46.3 -27.2 -4.9
GBPUSD 44.1 100 -64.5 -92.9 -84.2 -30 2.5 39.6 -91.3 65.7
USDCHF -84.2 -64.5 100 79.6 41.9 70.6 -50.9 -29.1 51.2 -7.3
USDJPY -57.1 -92.9 79.6 100 84.5 41.4 -12.6 -41.9 89.5 -58.8
EURJPY -4.3 -84.2 41.9 84.5 100 4.6 16.1 -20.4 91.2 -74.7
USDCAD -70.3 -30 70.6 41.4 4.6 100 -77.3 11 21.2 35.5
AUDUSD 48.8 2.5 -50.9 -12.6 16.1 -77.3 100 -54.7 6.7 -61
EURAUD 46.3 39.6 -29.1 -41.9 -20.4 11 -54.7 100 -32.8 57.3
USDZAR -27.2 -91.3 51.2 89.5 91.2 21.2 6.7 -32.8 100 -73.5
USDHKD -4.9 65.7 -7.3 -58.8 -74.7 35.5 -61 57.3 -73.5 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 69.6 -80.8 -76.1 51.8 -70 57.1 -5.9 -69.9 45.9
GBPUSD 69.6 100 -68.5 -57.7 29.6 -63.1 58.4 -26.5 -62.9 41.7
USDCHF -80.8 -68.5 100 73.1 -26.6 92.1 -80.1 46 87.9 -55
USDJPY -76.1 -57.7 73.1 100 16.2 54.3 -31 -10.8 59.7 -69
EURJPY 51.8 29.6 -26.6 16.2 100 -34.6 45.6 -22.8 -27.4 -20.8
USDCAD -70 -63.1 92.1 54.3 -34.6 100 -90.4 65.4 87.7 -35.1
AUDUSD 57.1 58.4 -80.1 -31 45.6 -90.4 100 -85.3 -88.1 10.5
EURAUD -5.9 -26.5 46 -10.8 -22.8 65.4 -85.3 100 62.8 16.7
USDZAR -69.9 -62.9 87.9 59.7 -27.4 87.7 -88.1 62.8 100 -42.6
USDHKD 45.9 41.7 -55 -69 -20.8 -35.1 10.5 16.7 -42.6 100

Công cụ kinh doanh

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới