Forex tương quan

Các bảng sau đây đại diện cho mối tương quan giữa parities khác nhau của thị trường ngoại hối. Các hệ số tương quan điểm nổi bật sự giống nhau của các phong trào giữa hai parities.

  • Nếu tương quan cao và tích cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cùng một cách.
  • Nếu tương quan là cao và tiêu cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cách đối diện.
  • Nếu tương quan thấp các loại tiền tệ không chuyển động trong cùng một cách.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 79,5 25,1 81,1 98,3 -67,8 52,1 83,5 -71,8 29,3
GBPUSD 79,5 100 51,1 58 75,8 -74,5 5,3 89,5 -50,1 -3,5
USDCHF 25,1 51,1 100 33,3 27,5 -54,7 -8,3 34,8 -35,4 -21,7
USDJPY 81,1 58 33,3 100 89,9 -79,4 69,4 49,9 -91,2 19,8
EURJPY 98,3 75,8 27,5 89,9 100 -74,2 59,6 76,7 -80,8 30
USDCAD -67,8 -74,5 -54,7 -79,4 -74,2 100 -36 -58,6 81,6 19,2
AUDUSD 52,1 5,3 -8,3 69,4 59,6 -36 100 -6,8 -71,6 61,9
EURAUD 83,5 89,5 34,8 49,9 76,7 -58,6 -6,8 100 -40 3,2
USDZAR -71,8 -50,1 -35,4 -91,2 -80,8 81,6 -71,6 -40 100 -19,4
USDHKD 29,3 -3,5 -21,7 19,8 30 19,2 61,9 3,2 -19,4 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 70,6 -41,5 -10 47,3 -33,1 44 5,2 1,5 -8,7
GBPUSD 70,6 100 -49,6 -24,3 18,1 0,3 5,4 35 34 -3,2
USDCHF -41,5 -49,6 100 60 21,1 -54,8 -18,8 -5 -79 15,7
USDJPY -10 -24,3 60 100 82,9 -61,8 29 -38 -71,2 29,3
EURJPY 47,3 18,1 21,1 82,9 100 -73,1 50,1 -26,9 -67,6 10,6
USDCAD -33,1 0,3 -54,8 -61,8 -73,1 100 -54,3 40 84,6 -2,3
AUDUSD 44 5,4 -18,8 29 50,1 -54,3 100 -84 -25,6 2
EURAUD 5,2 35 -5 -38 -26,9 40 -84 100 23,1 -18,5
USDZAR 1,5 34 -79 -71,2 -67,6 84,6 -25,6 23,1 100 -0,4
USDHKD -8,7 -3,2 15,7 29,3 10,6 -2,3 2 -18,5 -0,4 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -74,3 -90,2 -70,5 37,4 -71,1 -33,9 92,2 -11,7 60,5
GBPUSD -74,3 100 69,3 47,1 -34,9 43,3 28,9 -70,1 3,3 -48,6
USDCHF -90,2 69,3 100 83,4 -7,8 46,5 45,4 -89,3 -12,7 -47,4
USDJPY -70,5 47,1 83,4 100 39,4 26,6 65,9 -82,3 -28,3 -31,7
EURJPY 37,4 -34,9 -7,8 39,4 100 -57,3 42,3 11,9 -52,2 36,9
USDCAD -71,1 43,3 46,5 26,6 -57,3 100 -12,2 -50,8 46,4 -55,2
AUDUSD -33,9 28,9 45,4 65,9 42,3 -12,2 100 -67,6 -63,5 -39,6
EURAUD 92,2 -70,1 -89,3 -82,3 11,9 -50,8 -67,6 100 16,8 63,6
USDZAR -11,7 3,3 -12,7 -28,3 -52,2 46,4 -63,5 16,8 100 17,8
USDHKD 60,5 -48,6 -47,4 -31,7 36,9 -55,2 -39,6 63,6 17,8 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 79,6 -23,4 17,3 71,6 -46,3 60,2 -9,3 -48,1 -54,3
GBPUSD 79,6 100 25,4 59,5 89,4 -51,1 82 -50,2 -74,8 -77,5
USDCHF -23,4 25,4 100 83,7 45,4 -13 31,3 -55 -47,2 -37
USDJPY 17,3 59,5 83,7 100 81,1 -48,6 68,3 -74,4 -80,8 -68,5
EURJPY 71,6 89,4 45,4 81,1 100 -61,9 84,2 -58,3 -85,8 -80,8
USDCAD -46,3 -51,1 -13 -48,6 -61,9 100 -84,2 74,3 81,9 73,8
AUDUSD 60,2 82 31,3 68,3 84,2 -84,2 100 -85,1 -93,3 -85,6
EURAUD -9,3 -50,2 -55 -74,4 -58,3 74,3 -85,1 100 84,8 71,2
USDZAR -48,1 -74,8 -47,2 -80,8 -85,8 81,9 -93,3 84,8 100 84
USDHKD -54,3 -77,5 -37 -68,5 -80,8 73,8 -85,6 71,2 84 100

Công cụ kinh doanh