Forex tương quan

Các bảng sau đây đại diện cho mối tương quan giữa parities khác nhau của thị trường ngoại hối. Các hệ số tương quan điểm nổi bật sự giống nhau của các phong trào giữa hai parities.

  • Nếu tương quan cao và tích cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cùng một cách.
  • Nếu tương quan là cao và tiêu cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cách đối diện.
  • Nếu tương quan thấp các loại tiền tệ không chuyển động trong cùng một cách.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 82 -94,7 -79,7 87,8 -90,5 91,4 10,4 -72,4 47,2
GBPUSD 82 100 -90,3 -94,9 48,8 -90,6 70,9 23,9 -81,1 46,1
USDCHF -94,7 -90,3 100 88,1 -73,2 94,8 -90,7 -6,8 82,2 -46,8
USDJPY -79,7 -94,9 88,1 100 -41,1 87,2 -69,1 -15,8 76,9 -37,8
EURJPY 87,8 48,8 -73,2 -41,1 100 -67,9 83,3 3,1 -48,6 41,7
USDCAD -90,5 -90,6 94,8 87,2 -67,9 100 -88,3 -6,2 90,4 -58,3
AUDUSD 91,4 70,9 -90,7 -69,1 83,3 -88,3 100 -7,5 -76,7 43,6
EURAUD 10,4 23,9 -6,8 -15,8 3,1 -6,2 -7,5 100 11,2 26
USDZAR -72,4 -81,1 82,2 76,9 -48,6 90,4 -76,7 11,2 100 -52
USDHKD 47,2 46,1 -46,8 -37,8 41,7 -58,3 43,6 26 -52 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -12,4 -80,9 -48,7 -1,1 27,6 20,8 33,4 20,8 -40,9
GBPUSD -12,4 100 29,9 39,2 38,1 -85,6 73 -76,9 -69,9 47,5
USDCHF -80,9 29,9 100 87 55,2 -51,6 -14 -29,8 -44,2 34,3
USDJPY -48,7 39,2 87 100 87,8 -65,7 6,4 -32,3 -47,2 14,8
EURJPY -1,1 38,1 55,2 87,8 100 -60,2 18,6 -18,6 -42,8 -5
USDCAD 27,6 -85,6 -51,6 -65,7 -60,2 100 -62,4 74,8 79 -42,8
AUDUSD 20,8 73 -14 6,4 18,6 -62,4 100 -85,2 -36,3 28,1
EURAUD 33,4 -76,9 -29,8 -32,3 -18,6 74,8 -85,2 100 46,1 -49,2
USDZAR 20,8 -69,9 -44,2 -47,2 -42,8 79 -36,3 46,1 100 -50,3
USDHKD -40,9 47,5 34,3 14,8 -5 -42,8 28,1 -49,2 -50,3 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 80,5 -75,3 -74,3 20,1 -60 51,7 35 -84,8 -71,9
GBPUSD 80,5 100 -74,2 -71,2 -0,2 -38,3 25,4 46 -87,1 -49,6
USDCHF -75,3 -74,2 100 92 37,6 14 -15,4 -52,3 79,4 69,4
USDJPY -74,3 -71,2 92 100 50,7 4,4 -5,5 -62,1 75,7 72,6
EURJPY 20,1 -0,2 37,6 50,7 100 -70,5 58,2 -45,4 1,5 13,6
USDCAD -60 -38,3 14 4,4 -70,5 100 -80,4 33,2 43,5 23,7
AUDUSD 51,7 25,4 -15,4 -5,5 58,2 -80,4 100 -62 -21,1 -27,9
EURAUD 35 46 -52,3 -62,1 -45,4 33,2 -62 100 -54,7 -35,5
USDZAR -84,8 -87,1 79,4 75,7 1,5 43,5 -21,1 -54,7 100 62
USDHKD -71,9 -49,6 69,4 72,6 13,6 23,7 -27,9 -35,5 62 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 14,6 -78,4 -44,7 -4,4 -8,2 30,2 24 -18,9 1,7
GBPUSD 14,6 100 29,3 -45,3 -44,1 -67,8 40,4 -33,5 -84,9 79,1
USDCHF -78,4 29,3 100 35,1 3,5 -33,4 3,6 -46,8 -26,8 32,2
USDJPY -44,7 -45,3 35,1 100 91,4 24,6 11,3 -35,9 43,2 -68,5
EURJPY -4,4 -44,1 3,5 91,4 100 24,3 25,8 -28,7 39,9 -75,8
USDCAD -8,2 -67,8 -33,4 24,6 24,3 100 -75,6 72,7 90,5 -54,8
AUDUSD 30,2 40,4 3,6 11,3 25,8 -75,6 100 -85,3 -63 3,2
EURAUD 24 -33,5 -46,8 -35,9 -28,7 72,7 -85,3 100 54 -2,8
USDZAR -18,9 -84,9 -26,8 43,2 39,9 90,5 -63 54 100 -69,4
USDHKD 1,7 79,1 32,2 -68,5 -75,8 -54,8 3,2 -2,8 -69,4 100

Công cụ kinh doanh

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới