Forex tương quan

Các bảng sau đây đại diện cho mối tương quan giữa parities khác nhau của thị trường ngoại hối. Các hệ số tương quan điểm nổi bật sự giống nhau của các phong trào giữa hai parities.

  • Nếu tương quan cao và tích cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cùng một cách.
  • Nếu tương quan là cao và tiêu cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cách đối diện.
  • Nếu tương quan thấp các loại tiền tệ không chuyển động trong cùng một cách.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -8.4 -54.2 -63 58.4 -16.1 19.1 45.9 -77 -14.4
GBPUSD -8.4 100 -57 42.1 34.7 9.5 27.4 -29.1 44.5 72.9
USDCHF -54.2 -57 100 23.5 -44 -4 -27 -10.1 20.8 -38.6
USDJPY -63 42.1 23.5 100 25.4 -27.5 35.1 -71.9 49.7 66.2
EURJPY 58.4 34.7 -44 25.4 100 -43.6 58.1 -15.2 -41.3 49.5
USDCAD -16.1 9.5 -4 -27.5 -43.6 100 -80.2 64.6 48.4 -39.5
AUDUSD 19.1 27.4 -27 35.1 58.1 -80.2 100 -77.9 -31.3 61.8
EURAUD 45.9 -29.1 -10.1 -71.9 -15.2 64.6 -77.9 100 -18.7 -65.1
USDZAR -77 44.5 20.8 49.7 -41.3 48.4 -31.3 -18.7 100 16.8
USDHKD -14.4 72.9 -38.6 66.2 49.5 -39.5 61.8 -65.1 16.8 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 80.8 -9.6 50.1 76.9 -74.5 80.1 -11.3 -61.5 -14.8
GBPUSD 80.8 100 9.5 69.9 83.8 -47.1 59.3 -0.4 -74.6 -35.4
USDCHF -9.6 9.5 100 55.5 37.1 27.1 35.4 -70.5 -44.4 2.2
USDJPY 50.1 69.9 55.5 100 93.8 -4.6 66.5 -49.5 -96.9 -51.9
EURJPY 76.9 83.8 37.1 93.8 100 -33.1 81.1 -41.1 -96.1 -44.2
USDCAD -74.5 -47.1 27.1 -4.6 -33.1 100 -54.6 0.5 15.1 -21.4
AUDUSD 80.1 59.3 35.4 66.5 81.1 -54.6 100 -68.6 -71.7 0.5
EURAUD -11.3 -0.4 -70.5 -49.5 -41.1 0.5 -68.6 100 44.2 -18.7
USDZAR -61.5 -74.6 -44.4 -96.9 -96.1 15.1 -71.7 44.2 100 51.4
USDHKD -14.8 -35.4 2.2 -51.9 -44.2 -21.4 0.5 -18.7 51.4 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 79.1 -77.7 68.2 91.9 -74.9 84.3 -35.5 -50.7 -81.1
GBPUSD 79.1 100 -53.3 72.7 82.8 -63.2 70.1 -34.2 -54.8 -72.7
USDCHF -77.7 -53.3 100 -38 -63.2 50.6 -52.1 4.4 4 77.1
USDJPY 68.2 72.7 -38 100 91.5 -52.7 72.4 -50.1 -72.8 -68.2
EURJPY 91.9 82.8 -63.2 91.5 100 -69.6 85.5 -46.6 -67.2 -81.4
USDCAD -74.9 -63.2 50.6 -52.7 -69.6 100 -65.1 30.1 35.6 56.8
AUDUSD 84.3 70.1 -52.1 72.4 85.5 -65.1 100 -80.2 -72.7 -81.7
EURAUD -35.5 -34.2 4.4 -50.1 -46.6 30.1 -80.2 100 70.3 52
USDZAR -50.7 -54.8 4 -72.8 -67.2 35.6 -72.7 70.3 100 46.2
USDHKD -81.1 -72.7 77.1 -68.2 -81.4 56.8 -81.7 52 46.2 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 62.8 -73.1 14 78 -71 76.1 -12.8 -39.7 -14.8
GBPUSD 62.8 100 -55.4 63.3 83.4 -28.8 60.5 -27.7 -73.2 -67.5
USDCHF -73.1 -55.4 100 15.1 -41.2 32.5 -61 17.5 16.4 30.9
USDJPY 14 63.3 15.1 100 72.8 -15.3 34.4 -38.3 -67 -54.4
EURJPY 78 83.4 -41.2 72.8 100 -58.9 74.5 -33.1 -69.8 -44.7
USDCAD -71 -28.8 32.5 -15.3 -58.9 100 -59.7 17.8 32.9 -19.7
AUDUSD 76.1 60.5 -61 34.4 74.5 -59.7 100 -74.1 -35.8 -34.9
EURAUD -12.8 -27.7 17.5 -38.3 -33.1 17.8 -74.1 100 14.1 38.1
USDZAR -39.7 -73.2 16.4 -67 -69.8 32.9 -35.8 14.1 100 51.9
USDHKD -14.8 -67.5 30.9 -54.4 -44.7 -19.7 -34.9 38.1 51.9 100

Công cụ kinh doanh