Forex tương quan

Các bảng sau đây đại diện cho mối tương quan giữa parities khác nhau của thị trường ngoại hối. Các hệ số tương quan điểm nổi bật sự giống nhau của các phong trào giữa hai parities.

  • Nếu tương quan cao và tích cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cùng một cách.
  • Nếu tương quan là cao và tiêu cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cách đối diện.
  • Nếu tương quan thấp các loại tiền tệ không chuyển động trong cùng một cách.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 9.8 -90 -12.5 81.1 -80.6 69.1 82 81.4 15.1
GBPUSD 9.8 100 -24.1 23 23 -22.1 5.8 1.5 7.7 -16.6
USDCHF -90 -24.1 100 0.6 -79.6 82 -63.9 -74.9 -75.7 3.1
USDJPY -12.5 23 0.6 100 47.8 -31.6 -10.5 -10.9 11 21.1
EURJPY 81.1 23 -79.6 47.8 100 -90.4 54.6 66.4 78.8 26.4
USDCAD -80.6 -22.1 82 -31.6 -90.4 100 -62.7 -61 -77.5 -29.1
AUDUSD 69.1 5.8 -63.9 -10.5 54.6 -62.7 100 29.8 50.6 -3.8
EURAUD 82 1.5 -74.9 -10.9 66.4 -61 29.8 100 72 23.7
USDZAR 81.4 7.7 -75.7 11 78.8 -77.5 50.6 72 100 19.7
USDHKD 15.1 -16.6 3.1 21.1 26.4 -29.1 -3.8 23.7 19.7 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 90.4 -93.3 -76.8 74.9 -54.8 90.5 6.8 -92.9 27.9
GBPUSD 90.4 100 -91.8 -82.4 54.3 -43.1 76.1 19.6 -82.3 9.8
USDCHF -93.3 -91.8 100 89.4 -51.6 48.7 -85.6 -3.8 89.8 -28
USDJPY -76.8 -82.4 89.4 100 -15.2 23.9 -59.4 -29.2 73 -16.6
EURJPY 74.9 54.3 -51.6 -15.2 100 -60 78.2 -19.4 -67.8 25.7
USDCAD -54.8 -43.1 48.7 23.9 -60 100 -54.3 7.5 43.6 -10.1
AUDUSD 90.5 76.1 -85.6 -59.4 78.2 -54.3 100 -36.2 -94.3 39.8
EURAUD 6.8 19.6 -3.8 -29.2 -19.4 7.5 -36.2 100 17.8 -32.5
USDZAR -92.9 -82.3 89.8 73 -67.8 43.6 -94.3 17.8 100 -36.1
USDHKD 27.9 9.8 -28 -16.6 25.7 -10.1 39.8 -32.5 -36.1 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 88.8 -91.2 -2.8 93.5 -79.2 86.8 -36.6 -73.1 -2.1
GBPUSD 88.8 100 -75.7 16.5 89.8 -86.5 91.1 -58.8 -87.2 9.8
USDCHF -91.2 -75.7 100 32 -75 55.1 -67.3 11.1 56.2 25.8
USDJPY -2.8 16.5 32 100 32.7 -35.2 33.5 -66.2 -38 24.8
EURJPY 93.5 89.8 -75 32.7 100 -87.4 94 -58.1 -82.5 6.8
USDCAD -79.2 -86.5 55.1 -35.2 -87.4 100 -95.8 79.7 81 -40.7
AUDUSD 86.8 91.1 -67.3 33.5 94 -95.8 100 -78 -88.6 24
EURAUD -36.6 -58.8 11.1 -66.2 -58.1 79.7 -78 100 74 -47.7
USDZAR -73.1 -87.2 56.2 -38 -82.5 81 -88.6 74 100 -6.1
USDHKD -2.1 9.8 25.8 24.8 6.8 -40.7 24 -47.7 -6.1 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 97.8 -51.7 -67.2 90.9 -75.4 62.1 78.4 -72.3 10.1
GBPUSD 97.8 100 -56 -68.7 87.1 -75 63.5 74.4 -72.9 8.5
USDCHF -51.7 -56 100 63.2 -30.6 28 -75.8 -5.7 28.1 47.3
USDJPY -67.2 -68.7 63.2 100 -30.1 51.1 -57.6 -39.8 63.9 17.8
EURJPY 90.9 87.1 -30.6 -30.1 100 -68.5 47.2 78.7 -57.4 22.9
USDCAD -75.4 -75 28 51.1 -68.5 100 -73.1 -38.4 90.5 -26.3
AUDUSD 62.1 63.5 -75.8 -57.6 47.2 -73.1 100 0.1 -66 -17
EURAUD 78.4 74.4 -5.7 -39.8 78.7 -38.4 0.1 100 -40.1 26.5
USDZAR -72.3 -72.9 28.1 63.9 -57.4 90.5 -66 -40.1 100 -3.8
USDHKD 10.1 8.5 47.3 17.8 22.9 -26.3 -17 26.5 -3.8 100

Công cụ kinh doanh

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới