Forex tương quan

Các bảng sau đây đại diện cho mối tương quan giữa parities khác nhau của thị trường ngoại hối. Các hệ số tương quan điểm nổi bật sự giống nhau của các phong trào giữa hai parities.

  • Nếu tương quan cao và tích cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cùng một cách.
  • Nếu tương quan là cao và tiêu cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cách đối diện.
  • Nếu tương quan thấp các loại tiền tệ không chuyển động trong cùng một cách.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -2.6 -58.7 -66.7 -9.9 -17.4 61.5 -12.9 31.5 26.6
GBPUSD -2.6 100 -5.6 27.6 33.7 -14.5 46 -60.3 -37.9 -35.5
USDCHF -58.7 -5.6 100 30.8 -4.8 -34.3 -50.7 26.6 -50.2 29.6
USDJPY -66.7 27.6 30.8 100 80.6 46.1 -48.8 17.3 -2.1 -49.4
EURJPY -9.9 33.7 -4.8 80.6 100 48 -17.2 14.1 22.2 -43.9
USDCAD -17.4 -14.5 -34.3 46.1 48 100 -30.5 25.9 47.1 -53
AUDUSD 61.5 46 -50.7 -48.8 -17.2 -30.5 100 -85.2 -13.8 -0.9
EURAUD -12.9 -60.3 26.6 17.3 14.1 25.9 -85.2 100 35.9 19.9
USDZAR 31.5 -37.9 -50.2 -2.1 22.2 47.1 -13.8 35.9 100 4
USDHKD 26.6 -35.5 29.6 -49.4 -43.9 -53 -0.9 19.9 4 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 73.8 -68.2 -73.8 61.3 -73.5 -49.2 80.5 -90.8 74
GBPUSD 73.8 100 -55.6 -37 65.7 -50.8 -62.8 77.4 -59.2 41.5
USDCHF -68.2 -55.6 100 86.3 0.3 70.7 5.5 -35.9 67.5 -46.6
USDJPY -73.8 -37 86.3 100 8 66.5 11 -42.3 75.2 -67.7
EURJPY 61.3 65.7 0.3 8 100 -30.7 -60 69.5 -46.1 30.2
USDCAD -73.5 -50.8 70.7 66.5 -30.7 100 -4.4 -31.4 77 -46.2
AUDUSD -49.2 -62.8 5.5 11 -60 -4.4 100 -91.3 21.9 -43
EURAUD 80.5 77.4 -35.9 -42.3 69.5 -31.4 -91.3 100 -57.5 64
USDZAR -90.8 -59.2 67.5 75.2 -46.1 77 21.9 -57.5 100 -68.1
USDHKD 74 41.5 -46.6 -67.7 30.2 -46.2 -43 64 -68.1 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 43.1 -46.5 2.5 44.8 9.8 27.3 48.2 7.7 -15.5
GBPUSD 43.1 100 11.7 67.2 78.5 54.5 -19.6 49.7 57.9 -17.9
USDCHF -46.5 11.7 100 70 42.9 68.2 -61.5 22.1 44.8 -45.5
USDJPY 2.5 67.2 70 100 90.5 91.6 -48.2 45.9 83.1 -55.7
EURJPY 44.8 78.5 42.9 90.5 100 86.1 -31.6 61.6 77.6 -56.4
USDCAD 9.8 54.5 68.2 91.6 86.1 100 -48.8 51.8 82.8 -67.3
AUDUSD 27.3 -19.6 -61.5 -48.2 -31.6 -48.8 100 -71.1 -32.1 -2.6
EURAUD 48.2 49.7 22.1 45.9 61.6 51.8 -71.1 100 34.9 -9
USDZAR 7.7 57.9 44.8 83.1 77.6 82.8 -32.1 34.9 100 -56
USDHKD -15.5 -17.9 -45.5 -55.7 -56.4 -67.3 -2.6 -9 -56 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 43.4 0.6 -38.6 56.3 -67.1 51.3 78.8 -1.8 18.7
GBPUSD 43.4 100 10.3 48.7 83.1 -62.2 55.9 10.1 16.3 -61.5
USDCHF 0.6 10.3 100 18.7 18.1 33.2 -35.8 26.7 69.5 19.4
USDJPY -38.6 48.7 18.7 100 54.6 4.7 -2.7 -42.7 11.5 -65.8
EURJPY 56.3 83.1 18.1 54.6 100 -56.3 43.7 33.7 9.4 -41.6
USDCAD -67.1 -62.2 33.2 4.7 -56.3 100 -84.3 -16.9 42.8 30
AUDUSD 51.3 55.9 -35.8 -2.7 43.7 -84.3 100 -12.4 -49.2 -38.8
EURAUD 78.8 10.1 26.7 -42.7 33.7 -16.9 -12.4 100 33.3 49.6
USDZAR -1.8 16.3 69.5 11.5 9.4 42.8 -49.2 33.3 100 6.1
USDHKD 18.7 -61.5 19.4 -65.8 -41.6 30 -38.8 49.6 6.1 100

Công cụ kinh doanh