Forex tương quan

Các bảng sau đây đại diện cho mối tương quan giữa parities khác nhau của thị trường ngoại hối. Các hệ số tương quan điểm nổi bật sự giống nhau của các phong trào giữa hai parities.

  • Nếu tương quan cao và tích cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cùng một cách.
  • Nếu tương quan là cao và tiêu cực sau đó các loại tiền tệ đang di chuyển trong cách đối diện.
  • Nếu tương quan thấp các loại tiền tệ không chuyển động trong cùng một cách.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 72 -12,3 -33,1 30,5 -3,6 36,9 56,3 -22,6 -21,6
GBPUSD 72 100 29,2 -12,6 32,6 21,7 24,2 44,7 -11,8 -2,6
USDCHF -12,3 29,2 100 61,4 53,3 75 -24,2 10,3 -6,9 30,5
USDJPY -33,1 -12,6 61,4 100 79,6 46,6 -23,3 -8,1 -39,5 32,1
EURJPY 30,5 32,6 53,3 79,6 100 44,6 0,6 27,6 -55,4 17,6
USDCAD -3,6 21,7 75 46,6 44,6 100 -27,5 21,3 -7,2 33,4
AUDUSD 36,9 24,2 -24,2 -23,3 0,6 -27,5 100 -55 0,2 -24,1
EURAUD 56,3 44,7 10,3 -8,1 27,6 21,3 -55 100 -22,9 4,6
USDZAR -22,6 -11,8 -6,9 -39,5 -55,4 -7,2 0,2 -22,9 100 3,2
USDHKD -21,6 -2,6 30,5 32,1 17,6 33,4 -24,1 4,6 3,2 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 89,8 -95 -9,9 95 -81,7 86,7 -19,1 -93,6 -28,2
GBPUSD 89,8 100 -89,6 8,3 90,7 -72,6 83,1 -27,5 -81,8 -25,2
USDCHF -95 -89,6 100 -0,6 -93,4 74,3 -84,1 21,5 90,7 22,6
USDJPY -9,9 8,3 -0,6 100 21,8 6,7 -2 -11 8 19,5
EURJPY 95 90,7 -93,4 21,8 100 -78,8 84,5 -22,4 -89,2 -21,5
USDCAD -81,7 -72,6 74,3 6,7 -78,8 100 -87,8 48,8 84,8 13,1
AUDUSD 86,7 83,1 -84,1 -2 84,5 -87,8 100 -65,5 -91,5 -22,5
EURAUD -19,1 -27,5 21,5 -11 -22,4 48,8 -65,5 100 38,3 2,1
USDZAR -93,6 -81,8 90,7 8 -89,2 84,8 -91,5 38,3 100 17,1
USDHKD -28,2 -25,2 22,6 19,5 -21,5 13,1 -22,5 2,1 17,1 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 49,1 -72,3 -57,2 40 -30,7 8,6 44,8 -12,4 6,6
GBPUSD 49,1 100 15 -71,1 -28,4 -32 49,4 -18,7 -75 -38,1
USDCHF -72,3 15 100 22,5 -50 -7,4 38,7 -72,7 -50,7 -46,3
USDJPY -57,2 -71,1 22,5 100 52,2 24,9 -26,9 -6 38,9 12,4
EURJPY 40 -28,4 -50 52,2 100 -4,5 -21,2 39,9 30,6 20,9
USDCAD -30,7 -32 -7,4 24,9 -4,5 100 -58,1 35,5 45,6 41
AUDUSD 8,6 49,4 38,7 -26,9 -21,2 -58,1 100 -85,2 -85 -52,6
EURAUD 44,8 -18,7 -72,7 -6 39,9 35,5 -85,2 100 69,9 50,5
USDZAR -12,4 -75 -50,7 38,9 30,6 45,6 -85 69,9 100 48,7
USDHKD 6,6 -38,1 -46,3 12,4 20,9 41 -52,6 50,5 48,7 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 73,1 -61,5 -68 71 -72,8 -41 75,2 22,3 40,5
GBPUSD 73,1 100 -5,4 -33,1 67,6 -81,5 -33,8 57,5 27,6 56,6
USDCHF -61,5 -5,4 100 52,7 -33,5 3,9 14,3 -38,5 9,7 18,6
USDJPY -68 -33,1 52,7 100 3,4 54,4 62,1 -76 -44,6 -44,6
EURJPY 71 67,6 -33,5 3,4 100 -46,5 4,1 29,1 -13 12
USDCAD -72,8 -81,5 3,9 54,4 -46,5 100 54,7 -72,7 -44,9 -75,2
AUDUSD -41 -33,8 14,3 62,1 4,1 54,7 100 -91 -84,5 -65,6
EURAUD 75,2 57,5 -38,5 -76 29,1 -72,7 -91 100 71,2 65,9
USDZAR 22,3 27,6 9,7 -44,6 -13 -44,9 -84,5 71,2 100 56,6
USDHKD 40,5 56,6 18,6 -44,6 12 -75,2 -65,6 65,9 56,6 100

Công cụ kinh doanh

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới