อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ดีนาร์ตูนิเซีย (TND) ลีตัสลิทัวเนีย (LTL)

د.ت
Lt
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . แปลง

ตัวแปลงค่า TND/LTL เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร, โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน

อัปเดตล่าสุด:

Transferwise
ไม่มีการโก่งราคาเมื่อคุณส่งเงินไปต่างประเทศ TransferWise ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริง ทำให้ถูกกว่าธนาคารของคุณถึง 8 เท่า เรียนรู้เพิ่มเติม

มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ที่จะแลกเปลี่ยนสกุลเงินของคุณ?

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดีนาร์ตูนิเซีย เป็น ลีตัสลิทัวเนีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ดีนาร์ตูนิเซีย = 97.4972 ลีตัสลิทัวเนีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดีนาร์ตูนิเซีย เป็น ลีตัสลิทัวเนีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ดีนาร์ตูนิเซีย = 97.4972 ลีตัสลิทัวเนีย

ประวัติ ศาสตร์ ดีนาร์ตูนิเซีย / ลีตัสลิทัวเนีย

ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน TND /LTL ตั้งแต่ Wednesday, 31 May 2000.

สูงสุดก็มาถึงเมื่อ

  • 1 ดีนาร์ตูนิเซีย = 3.0098984273893 ลีตัสลิทัวเนีย

ขั้นต่ำใน

  • 1 ดีนาร์ตูนิเซีย = 0.97497229670374 ลีตัสลิทัวเนีย
Date TND/LTL
1.0483
1.0534
1.0524
1.0502
1.0549
1.0550
1.0550
1.0651
1.0647
1.0605
1.0635
1.0504
1.0441
1.0444
1.0575
1.0561
1.0646
1.0672
1.0585
1.0511
1.0512
1.0659
1.0593
1.0575
1.0584
1.0552
1.0652
1.0654
1.0641
1.0705
1.0747
1.0703
1.0600
1.0695
1.0694
1.0611
1.0644
1.0643
1.0708
1.0593
1.0615
1.0614
1.0640
1.0643
1.0638
1.0648
1.0725
1.0718
1.0718
1.0743
แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
1 TND LTL 1 ดีนาร์ตูนิเซีย TND = 1.05 ลีตัสลิทัวเนีย LTL
2 TND LTL 2 ดีนาร์ตูนิเซีย TND = 2.11 ลีตัสลิทัวเนีย LTL
15 TND LTL 15 ดีนาร์ตูนิเซีย TND = 15.80 ลีตัสลิทัวเนีย LTL
50 TND LTL 50 ดีนาร์ตูนิเซีย TND = 52.67 ลีตัสลิทัวเนีย LTL

ตารางการแปลง

ดีนาร์ตูนิเซีย (TND)/ลีตัสลิทัวเนีย (LTL)
1 ดีนาร์ตูนิเซีย = 1.05 ลีตัสลิทัวเนีย
2 ดีนาร์ตูนิเซีย = 2.11 ลีตัสลิทัวเนีย
3 ดีนาร์ตูนิเซีย = 3.16 ลีตัสลิทัวเนีย
4 ดีนาร์ตูนิเซีย = 4.21 ลีตัสลิทัวเนีย
5 ดีนาร์ตูนิเซีย = 5.27 ลีตัสลิทัวเนีย
6 ดีนาร์ตูนิเซีย = 6.32 ลีตัสลิทัวเนีย
7 ดีนาร์ตูนิเซีย = 7.37 ลีตัสลิทัวเนีย
8 ดีนาร์ตูนิเซีย = 8.43 ลีตัสลิทัวเนีย
9 ดีนาร์ตูนิเซีย = 9.48 ลีตัสลิทัวเนีย
10 ดีนาร์ตูนิเซีย = 10.53 ลีตัสลิทัวเนีย
15 ดีนาร์ตูนิเซีย = 15.80 ลีตัสลิทัวเนีย
20 ดีนาร์ตูนิเซีย = 21.07 ลีตัสลิทัวเนีย
25 ดีนาร์ตูนิเซีย = 26.33 ลีตัสลิทัวเนีย
30 ดีนาร์ตูนิเซีย = 31.60 ลีตัสลิทัวเนีย
40 ดีนาร์ตูนิเซีย = 42.13 ลีตัสลิทัวเนีย
50 ดีนาร์ตูนิเซีย = 52.67 ลีตัสลิทัวเนีย
60 ดีนาร์ตูนิเซีย = 63.20 ลีตัสลิทัวเนีย
70 ดีนาร์ตูนิเซีย = 73.73 ลีตัสลิทัวเนีย
80 ดีนาร์ตูนิเซีย = 84.26 ลีตัสลิทัวเนีย
90 ดีนาร์ตูนิเซีย = 94.80 ลีตัสลิทัวเนีย
100 ดีนาร์ตูนิเซีย = 105.33 ลีตัสลิทัวเนีย
150 ดีนาร์ตูนิเซีย = 158.00 ลีตัสลิทัวเนีย
200 ดีนาร์ตูนิเซีย = 210.66 ลีตัสลิทัวเนีย
500 ดีนาร์ตูนิเซีย = 526.65 ลีตัสลิทัวเนีย
1 000 ดีนาร์ตูนิเซีย = 1 053.30 ลีตัสลิทัวเนีย
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());