Tỷ giá hối đoái Dinar Tunisia (TND) Litas Lít-va (LTL)

د.ت
Lt
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi TND/LTL được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Dinar Tunisia sang litas Lít-va là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dinar Tunisia = 97.4972 litas Lít-va

Ngày xấu nhất để đổi từ Dinar Tunisia sang litas Lít-va là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dinar Tunisia = 97.4972 litas Lít-va

Lịch sử Dinar Tunisia / Litas Lít-va

Lịch sử của giá hàng ngày TND /LTL kể từ Wednesday, 31 May 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Dinar Tunisia = 3.0098984273893 Litas Lít-va

tối thiểu trên

  • 1 Dinar Tunisia = 0.97497229670374 Litas Lít-va
Date TND/LTL
1.0483
1.0534
1.0524
1.0502
1.0549
1.0550
1.0550
1.0651
1.0647
1.0605
1.0635
1.0504
1.0441
1.0444
1.0575
1.0561
1.0646
1.0672
1.0585
1.0511
1.0512
1.0659
1.0593
1.0575
1.0584
1.0552
1.0652
1.0654
1.0641
1.0705
1.0747
1.0703
1.0600
1.0695
1.0694
1.0611
1.0644
1.0643
1.0708
1.0593
1.0615
1.0614
1.0640
1.0643
1.0638
1.0648
1.0725
1.0718
1.0718
1.0743
chuyển đổi trong Kết quả -
1 TND LTL 1 Dinar Tunisia TND = 1.05 Litas Lít-va LTL
2 TND LTL 2 Dinar Tunisia TND = 2.11 litas Lít-va LTL
15 TND LTL 15 Dinar Tunisia TND = 15.80 litas Lít-va LTL
50 TND LTL 50 Dinar Tunisia TND = 52.67 litas Lít-va LTL

bảng chuyển đổi

Dinar Tunisia (TND)/Litas Lít-va (LTL)
1 Dinar Tunisia = 1.05 Litas Lít-va
2 Dinar Tunisia = 2.11 litas Lít-va
3 Dinar Tunisia = 3.16 litas Lít-va
4 Dinar Tunisia = 4.21 litas Lít-va
5 Dinar Tunisia = 5.27 litas Lít-va
6 Dinar Tunisia = 6.32 litas Lít-va
7 Dinar Tunisia = 7.37 litas Lít-va
8 Dinar Tunisia = 8.43 litas Lít-va
9 Dinar Tunisia = 9.48 litas Lít-va
10 Dinar Tunisia = 10.53 litas Lít-va
15 Dinar Tunisia = 15.80 litas Lít-va
20 Dinar Tunisia = 21.07 litas Lít-va
25 Dinar Tunisia = 26.33 litas Lít-va
30 Dinar Tunisia = 31.60 litas Lít-va
40 Dinar Tunisia = 42.13 litas Lít-va
50 Dinar Tunisia = 52.67 litas Lít-va
60 Dinar Tunisia = 63.20 litas Lít-va
70 Dinar Tunisia = 73.73 litas Lít-va
80 Dinar Tunisia = 84.26 litas Lít-va
90 Dinar Tunisia = 94.80 litas Lít-va
100 Dinar Tunisia = 105.33 litas Lít-va
150 Dinar Tunisia = 158.00 litas Lít-va
200 Dinar Tunisia = 210.66 litas Lít-va
500 Dinar Tunisia = 526.65 litas Lít-va
1 000 Dinar Tunisia = 1 053.30 Litas Lít-va
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());