Συναλλαγματική ισοτιμία δηνάριο Τυνησίας (TND) λίτα Λιθουανίας (LTL)

د.ت
Lt
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Ο μετατροπέας του TND/LTL παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

Transferwise
Μην υπερφορτώνεστε όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό. TransferWise χρησιμοποιεί την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, κάτι που τους κάνει έως και 8 φορές φθηνότερους από την τράπεζά σας. Μάθε περισσότερα

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε το συνάλλαγμά σας;

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε λίτα Λιθουανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Τυνησίας = 97.4972 λίτα Λιθουανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε λίτα Λιθουανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Τυνησίας = 97.4972 λίτα Λιθουανίας

Ιστορικά δηνάριο Τυνησίας / λίτα Λιθουανίας

Ιστορία των ημερήσιων τιμών TND /LTL από Wednesday, 31 May 2000.

Η μέγιστη επιτεύχθηκε στο

  • 1 δηνάριο Τυνησίας = 3.0098984273893 λίτα Λιθουανίας

το ελάχιστο για

  • 1 δηνάριο Τυνησίας = 0.97497229670374 λίτα Λιθουανίας
Date TND/LTL
1.0483
1.0534
1.0524
1.0502
1.0549
1.0550
1.0550
1.0651
1.0647
1.0605
1.0635
1.0504
1.0441
1.0444
1.0575
1.0561
1.0646
1.0672
1.0585
1.0511
1.0512
1.0659
1.0593
1.0575
1.0584
1.0552
1.0652
1.0654
1.0641
1.0705
1.0747
1.0703
1.0600
1.0695
1.0694
1.0611
1.0644
1.0643
1.0708
1.0593
1.0615
1.0614
1.0640
1.0643
1.0638
1.0648
1.0725
1.0718
1.0718
1.0743
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 TND LTL 1 δηνάριο Τυνησίας TND = 1.05 λίτα Λιθουανίας LTL
2 TND LTL 2 δηνάρια Τυνησίας TND = 2.11 λίτα Λιθουανίας LTL
15 TND LTL 15 δηνάρια Τυνησίας TND = 15.80 λίτα Λιθουανίας LTL
50 TND LTL 50 δηνάρια Τυνησίας TND = 52.67 λίτα Λιθουανίας LTL

πίνακα μετατροπής

δηνάριο Τυνησίας (TND)/λίτα Λιθουανίας (LTL)
1 δηνάριο Τυνησίας = 1.05 λίτα Λιθουανίας
2 δηνάρια Τυνησίας = 2.11 λίτα Λιθουανίας
3 δηνάρια Τυνησίας = 3.16 λίτα Λιθουανίας
4 δηνάρια Τυνησίας = 4.21 λίτα Λιθουανίας
5 δηνάρια Τυνησίας = 5.27 λίτα Λιθουανίας
6 δηνάρια Τυνησίας = 6.32 λίτα Λιθουανίας
7 δηνάρια Τυνησίας = 7.37 λίτα Λιθουανίας
8 δηνάρια Τυνησίας = 8.43 λίτα Λιθουανίας
9 δηνάρια Τυνησίας = 9.48 λίτα Λιθουανίας
10 δηνάρια Τυνησίας = 10.53 λίτα Λιθουανίας
15 δηνάρια Τυνησίας = 15.80 λίτα Λιθουανίας
20 δηνάρια Τυνησίας = 21.07 λίτα Λιθουανίας
25 δηνάρια Τυνησίας = 26.33 λίτα Λιθουανίας
30 δηνάρια Τυνησίας = 31.60 λίτα Λιθουανίας
40 δηνάρια Τυνησίας = 42.13 λίτα Λιθουανίας
50 δηνάρια Τυνησίας = 52.67 λίτα Λιθουανίας
60 δηνάρια Τυνησίας = 63.20 λίτα Λιθουανίας
70 δηνάρια Τυνησίας = 73.73 λίτα Λιθουανίας
80 δηνάρια Τυνησίας = 84.26 λίτα Λιθουανίας
90 δηνάρια Τυνησίας = 94.80 λίτα Λιθουανίας
100 δηνάρια Τυνησίας = 105.33 λίτα Λιθουανίας
150 δηνάρια Τυνησίας = 158.00 λίτα Λιθουανίας
200 δηνάρια Τυνησίας = 210.66 λίτα Λιθουανίας
500 δηνάρια Τυνησίας = 526.65 λίτα Λιθουανίας
1 000 δηνάριο Τυνησίας = 1 053.30 λίτα Λιθουανίας
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());