СТОЙНОСТ, ИЗЛОЖЕНА НА РИСК (VAR)

  • Стойност, изложена на риск, за
  • Изчисленията се базират на данни от последните дни
  • Вероятността от движения през следващите периода, започващи в .

A personalized analysis of your trading account

  • A quick detailed analysis
  • Tips to limit your losses
  • A summary of your strengths and weaknesses

Confidentiality and security of your data

  • Your account is private and anonymous by default
  • Your data belongs to you and can be completely deleted on request
  • The security of your is our priority

Изчисляването на VaR показва вероятността даден актив (валутна двойка, акция, портфейл и др.) да надхвърли определено ниво на загуба за даден период от време. Нашият инструмент изчислява тази вероятност на базата на минали движения. Например, ако установим, че при всеки 3 случая от 10 валутната двойка Евро/Долар спада с 40 пипса за 10 часа или повече през последните 100 дни, ние можем да кажем, че вероятността през следващите 10 часа да бъде достигнат стоп при -40 пипса е 30%.

Този начин на изчисление имаше ограничения. За да бъде напълно обоснована, разпределението на измененията би трябвало да следва нормалното разпределение, като обаче на практика ситуацията е друга. Следователно е препоръчително резултатите да бъдат тълкувани внимателно и инструментът да се използва единствено като спомагателен.

В инструмента по-долу трябва да въведете валутната двойка, която да бъде проучена, времевия интервал, количеството исторически данни, които да се използват, както и продължителността на търговията във времеви единици. Ние ще Ви предоставим разпределението на измененията.

Изчисленията се извършват в реално време.

Инструменти за търговия

  Влизане