Bộ phận được yêu cầu nhiều nhất

tiền tệ ISO 4217
1 CNY = 3350,6179 VND
1 USD = 23229,0580 VND
1 KRW = 20,5223 VND
1 JPY = 206,2766 VND
1 EUR = 26732,0000 VND
1 USD = 30,9353 TWD
1 TWD = 750,8925 VND
1 USD = 1131,8909 KRW
1 MYR = 5586,6015 VND
1 USD = 65,5849 RUB
1 THB = 712,3974 VND
1 AUD = 16514,5890 VND
1 KHR = 5,6458 VND
1 GBP = 30351,5429 VND
1 SGD = 16867,6371 VND
1 CAD = 17728,5539 VND
1 CNH = 3349,0647 VND
1 IDR = 1,5290 VND
1 INR = 316,5408 VND
1 RUB = 354,1830 VND
1 LAK = 2,7341 VND
1 HKD = 2962,6182 VND
1 USD = 6,9328 CNY
1 VND = 0,0000 USD
1 JPY = 0,0089 USD
1 PHP = 432,1664 VND
1 USD = 22,4761 CZK
1 AED = 6323,9872 VND
1 EUR = 1,1508 USD
1 MMK = 14,6573 VND
1 USD = 112,6112 JPY
1 GBP = 1,3066 USD
1 CHF = 23301,7495 VND
1 MOP = 2889,0620 VND
1 KWD = 76580,4091 VND
1 PLN = 6221,3451 VND
1 KRW = 0,0009 USD
1 CNY = 0,1442 USD
1 CZK = 1033,5002 VND
1 SAR = 6191,1302 VND
1 JPY = 0,0616 CNY
1 USD = 3,7338 PLN
1 USD = 4,1580 MYR
1 USD = 32,6069 THB
1 NZD = 15308,4949 VND
1 SEK = 2583,2013 VND
1 RON = 5728,2693 VND
1 USD = 0,8690 EUR
1 ZAR = 1615,8221 VND
1 BTC = 149450991,7928 VND
1 XAU = 37986,4168 TWD
1 USD = 4114,4247 KHR
1 VND = 0,1771 KHR
1 USD = 1,3771 SGD
1 TRY = 4109,5869 VND
1 NOK = 2823,6646 VND
1 USD = 1,4066 AUD
1 USD = 73,3841 INR
1 SGD = 3,0193 MYR
1 VND = 0,0003 CNY
1 VND = 0,0002 MYR
1 USD = 53,7503 PHP
1 BRL = 6257,3442 VND
1 RUB = 0,0152 USD
1 XAU = 1227,9326 USD
1 VND = 0,3657 LAK
1 PKR = 176,0201 VND
1 HUF = 82,7598 VND
1 EUR = 25,8655 CZK
1 USD = 1,3103 CAD
1 KPW = 25,8101 VND
1 OMR = 60326,5015 VND
1 USD = 8495,9941 LAK
1 USD = 1584,8106 MMK
1 USD = 3,6732 AED
1 USD = 15192,6486 IDR
1 AUD = 0,7109 USD
1 EGP = 1295,7640 VND
1 VND = 0,6540 IDR
1 VND = 0,0487 KRW
1 DKK = 3583,1763 VND
1 BND = 16926,5936 VND
1 THB = 260,5583 LAK
1 LKR = 136,0248 VND
1 VEF = 0,0935 VND
1 CNY = 7,7531 PHP
1 USD = 7,8407 HKD
1 BDT = 274,0549 VND
1 MNT = 9,3295 VND
1 VND = 0,0048 JPY
1 VND = 0,0013 TWD
1 INR = 0,0136 USD
1 USD = 8,9924 SEK
1 MXN = 1206,0891 VND
1 VND = 0,0682 MMK
1 VND = 0,0002 TRY
1 NGN = 64,4424 VND
1 UAH = 827,5008 VND
1 EUR = 6,5048 TRY
1 XDG = 105,9150 VND