Bộ phận được yêu cầu nhiều nhất

tiền tệ ISO 4217
1 USD = 23104.7323 VND
1 CNY = 3378.0465 VND
1 JPY = 210.0410 VND
1 KRW = 20.6709 VND
1 TWD = 752.5834 VND
1 USD = 30.7006 TWD
1 EUR = 26618.5000 VND
1 USD = 1117.7436 KRW
1 MYR = 5638.7362 VND
1 AUD = 16983.0160 VND
1 THB = 704.7972 VND
1 GBP = 29636.0418 VND
1 USD = 6.8397 CNY
1 SGD = 16901.8154 VND
1 KHR = 5.7392 VND
1 USD = 66.9441 RUB
1 CAD = 17728.5291 VND
1 CNH = 3381.4753 VND
1 VND = 0.0000 USD
1 IDR = 1.6113 VND
1 RUB = 345.1345 VND
1 LAK = 2.7305 VND
1 PHP = 433.5042 VND
1 HKD = 2943.3848 VND
1 USD = 22.3135 CZK
1 INR = 331.7042 VND
1 USD = 110.0010 JPY
1 JPY = 0.0091 USD
1 USD = 32.7821 THB
1 EUR = 1.1521 USD
1 CHF = 23380.3250 VND
1 VND = 0.0003 CNY
1 MMK = 15.2091 VND
1 AED = 6290.1427 VND
1 TRY = 3790.6158 VND
1 CNY = 0.1462 USD
1 VND = 0.0003 TRY
1 CZK = 1035.4613 VND
1 USD = 1.3670 SGD
1 USD = 1.3033 CAD
1 BTC = 145740597.7782 VND
1 SEK = 2528.5451 VND
1 XAU = 36671.9787 TWD
1 GBP = 1.2827 USD
1 KWD = 76159.9162 VND
1 USD = 4.0975 MYR
1 NZD = 15380.6373 VND
1 USD = 6.0952 TRY
1 MOP = 2858.9212 VND
1 SGD = 2.9974 MYR
1 KPW = 25.6720 VND
1 JPY = 0.0622 CNY
1 ZAR = 1593.5023 VND
1 USD = 0.8680 EUR
1 VND = 0.1742 KHR
1 VND = 0.0002 MYR
1 USD = 1.3605 AUD
1 SAR = 6160.7201 VND
1 KRW = 0.0009 USD
1 PLN = 6181.1059 VND
1 USD = 3.7380 PLN
1 NOK = 2743.0243 VND
1 BTC = 6307.8246 USD
1 XAU = 1194.5052 USD
1 USD = 53.2976 PHP
1 EUR = 25.7069 CZK
1 USD = 4025.7795 KHR
1 EUR = 7.0222 TRY
1 VND = 0.0048 JPY
1 BRL = 5822.9606 VND
1 VND = 0.0658 MMK
1 RON = 5726.5268 VND
1 TWD = 0.0326 USD
1 XDG = 55.3184 VND
1 USD = 8461.5825 LAK
1 USD = 7.8497 HKD
1 HUF = 82.1982 VND
1 USD = 69.6546 INR
1 RUB = 0.0149 USD
1 VND = 0.0014 THB
1 VND = 0.0000 GBP
1 PKR = 189.8514 VND
1 DKK = 3568.9625 VND
1 VND = 0.0000 EUR
1 THB = 258.1160 LAK
1 KRW = 0.0061 CNY
1 GBP = 1.1134 EUR
1 VND = 0.3662 LAK
1 VND = 0.0013 TWD
1 USD = 0.7796 GBP
1 XDG = 0.0024 USD
1 VND = 0.0002 AED
1 NPR = 206.9433 VND
1 USD = 281.0855 HUF
1 HKD = 0.1274 USD
1 OMR = 60001.4426 VND
1 QAR = 6345.7458 VND
1 VND = 0.0010 CZK
1 HKD = 0.8713 CNY
1 USD = 9.1376 SEK