Bộ phận được yêu cầu nhiều nhất

tiền tệ ISO 4217
1 USD = 23234,6534 VND
1 CNY = 3470,6790 VND
1 KRW = 20,4399 VND
1 JPY = 207,5374 VND
1 TWD = 753,5462 VND
1 THB = 730,1926 VND
1 EUR = 26237,5000 VND
1 USD = 30,8337 TWD
1 MYR = 5617,5385 VND
1 GBP = 30299,5134 VND
1 AUD = 16684,6841 VND
1 USD = 1136,7291 KRW
1 SGD = 17165,6341 VND
1 KHR = 5,6865 VND
1 USD = 63,9175 RUB
1 CAD = 17402,4501 VND
1 USD = 6,6946 CNY
1 CNH = 3471,3035 VND
1 INR = 334,4137 VND
1 USD = 111,9541 JPY
1 IDR = 1,6571 VND
1 LAK = 2,6827 VND
1 PHP = 449,3715 VND
1 HKD = 2961,3264 VND
1 JPY = 0,0089 USD
1 VND = 0,0000 USD
1 RUB = 363,5100 VND
1 KRW = 0,0009 USD
1 USD = 22,7278 CZK
1 AED = 6325,5205 VND
1 EUR = 1,1292 USD
1 CZK = 1022,3027 VND
1 CHF = 22997,1952 VND
1 KPW = 25,8164 VND
1 GBP = 1,3041 USD
1 MOP = 2872,1477 VND
1 MMK = 15,2985 VND
1 SAR = 6195,9222 VND
1 USD = 31,8199 THB
1 JPY = 0,0598 CNY
1 BTC = 122426077,7461 VND
1 VND = 0,0003 CNY
1 USD = 4,1361 MYR
1 NZD = 15615,5146 VND
1 USD = 51,7048 PHP
1 TRY = 4032,6175 VND
1 SEK = 2511,4385 VND
1 ZAR = 1660,0339 VND
1 USD = 1,3926 AUD
1 USD = 3,7821 PLN
1 VND = 0,0014 THB
1 KWD = 76405,7345 VND
1 XAU = 1272,4304 USD
1 USD = 1,3536 SGD
1 RON = 5508,9087 VND
1 SGD = 3,0557 MYR
1 USD = 1,3351 CAD
1 USD = 7,8460 HKD
1 VND = 0,0489 KRW
1 USD = 4085,9428 KHR
1 CNY = 0,1494 USD
1 PLN = 6143,3907 VND
1 XAU = 39233,7969 TWD
1 USD = 8661,0464 LAK
1 VND = 0,1759 KHR
1 NOK = 2734,1694 VND
1 HKD = 0,8532 CNY
1 GBP = 1,1548 EUR
1 DKK = 3514,2976 VND
1 BRL = 5899,2358 VND
1 VND = 0,0654 MMK
1 HUF = 82,1483 VND
1 USD = 0,8856 EUR
1 NGN = 64,4210 VND
1 VEF = 0,0935 VND
1 USD = 69,4788 INR
1 MNT = 9,2438 VND
1 VND = 0,3728 LAK
1 BTC = 5269,1157 USD
1 TWD = 0,0324 USD
1 THB = 272,1896 LAK
1 USD = 3,6732 AED
1 VND = 0,0048 JPY
1 OMR = 60350,0822 VND
1 XAU = 29564479,5806 VND
1 EUR = 25,6651 CZK
1 VND = 0,0000 EUR
1 PKR = 164,0295 VND
1 EGP = 1346,5486 VND
1 VND = 0,0013 TWD
1 UAH = 869,5169 VND
1 XXC = 16047,8914 VND
1 USD = 1518,7560 MMK
1 VND = 0,0002 MYR
1 THB = 0,1300 MYR
1 BND = 17201,3086 VND
1 VND = 0,0002 AED
1 EUR = 7,5598 CNY
1 VND = 0,0002 TRY
1 RUB = 0,0156 USD