Bộ phận được yêu cầu nhiều nhất

tiền tệ ISO 4217
1 CNY = 3296,9271 VND
1 USD = 23244,6669 VND
1 TWD = 740,7422 VND
1 KRW = 19,2064 VND
1 JPY = 218,1161 VND
1 EUR = 25770,2000 VND
1 USD = 31,3802 TWD
1 USD = 1210,2557 KRW
1 THB = 754,2932 VND
1 GBP = 28210,5231 VND
1 USD = 7,0504 CNY
1 AUD = 15762,2651 VND
1 MYR = 5558,8463 VND
1 SGD = 16778,6756 VND
1 CNH = 3287,3508 VND
1 USD = 66,9688 RUB
1 CAD = 17450,1452 VND
1 KHR = 5,6924 VND
1 HKD = 2962,8957 VND
1 INR = 324,9411 VND
1 IDR = 1,6308 VND
1 LAK = 2,6682 VND
1 RUB = 347,0968 VND
1 PHP = 443,6132 VND
1 USD = 106,5702 JPY
1 VND = 0,0000 USD
1 JPY = 0,0094 USD
1 AED = 6328,5258 VND
1 CNY = 0,1418 USD
1 CHF = 23692,5962 VND
1 USD = 4,1816 MYR
1 BTC = 252931707,9874 VND
1 USD = 1,3854 SGD
1 EUR = 1,1086 USD
1 USD = 30,8165 THB
1 SAR = 6197,9182 VND
1 SEK = 2400,5105 VND
1 MOP = 2877,2430 VND
1 GBP = 1,2136 USD
1 MMK = 15,2545 VND
1 TRY = 4114,5749 VND
1 GBP = 1,0947 EUR
1 NZD = 14925,4890 VND
1 CZK = 998,8256 VND
1 KRW = 0,0008 USD
1 XAU = 1496,1316 USD
1 KPW = 25,8274 VND
1 XAU = 46948,9657 TWD
1 JPY = 0,0662 CNY
1 USD = 23,2720 CZK
1 EUR = 25,8005 CZK
1 PLN = 5903,4878 VND
1 EGP = 1400,4097 VND
1 KWD = 76435,8679 VND
1 BTC = 10881,2791 USD
1 ZAR = 1507,3466 VND
1 VND = 0,0013 THB
1 USD = 52,3985 PHP
1 VND = 0,0003 CNY
1 SGD = 3,0184 MYR
1 USD = 1,4747 AUD
1 RON = 5448,4295 VND
1 VND = 0,1757 KHR
1 VEF = 0,0935 VND
1 HUF = 78,9168 VND
1 NOK = 2589,7746 VND
1 USD = 7,8453 HKD
1 USD = 3,9374 PLN
1 BRL = 5705,8909 VND
1 USD = 8711,7395 LAK
1 USD = 1,3321 CAD
1 USD = 71,5350 INR
1 BDT = 275,1501 VND
1 NGN = 63,8993 VND
1 TWD = 0,0319 USD
1 USD = 4083,4528 KHR
1 USD = 1523,7902 MMK
1 XAU = 34777081,5818 VND
1 QAR = 6384,3882 VND
1 PKR = 146,8429 VND
1 VND = 0,0010 CZK
1 VND = 0,0002 MYR
1 INR = 0,0140 USD
1 USD = 0,9020 EUR
1 MNT = 8,7224 VND
1 EUR = 6,2632 TRY
1 THB = 282,6973 LAK
1 UAH = 922,2120 VND
1 XDG = 64,4490 VND
1 CNY = 15,1155 JPY
1 DKK = 3456,0533 VND
1 VND = 0,0521 KRW
1 VND = 0,0656 MMK
1 BND = 17209,2744 VND
1 VND = 0,0002 AED
1 HKD = 0,8987 CNY
1 VND = 0,0003 CNH
1 USD = 14253,7320 IDR
1 LKR = 131,1027 VND
1 OMR = 60383,0085 VND