Bộ phận được yêu cầu nhiều nhất

tiền tệ ISO 4217
1 USD = 23390,5339 VND
1 CNY = 3377,4941 VND
1 KRW = 19,7137 VND
1 JPY = 215,4502 VND
1 TWD = 742,3662 VND
1 USD = 1186,5087 KRW
1 THB = 751,0437 VND
1 EUR = 26266,4000 VND
1 USD = 31,5081 TWD
1 GBP = 29446,2736 VND
1 MYR = 5612,6585 VND
1 AUD = 16071,5641 VND
1 SGD = 17060,8676 VND
1 CNH = 3374,7169 VND
1 USD = 6,9254 CNY
1 CAD = 17416,5357 VND
1 KHR = 5,7264 VND
1 USD = 64,3827 RUB
1 HKD = 2987,9963 VND
1 IDR = 1,6346 VND
1 INR = 334,7283 VND
1 PHP = 449,2125 VND
1 USD = 108,5658 JPY
1 LAK = 2,6773 VND
1 RUB = 363,3049 VND
1 JPY = 0,0092 USD
1 VND = 0,0000 USD
1 USD = 22,7927 CZK
1 USD = 31,1440 THB
1 KPW = 25,9894 VND
1 GBP = 1,1211 EUR
1 EUR = 1,1229 USD
1 AED = 6367,9209 VND
1 BTC = 209867606,2865 VND
1 KRW = 0,0008 USD
1 USD = 4,1675 MYR
1 MMK = 15,2919 VND
1 CHF = 23407,2094 VND
1 MOP = 2894,2129 VND
1 JPY = 0,0638 CNY
1 USD = 1,3710 SGD
1 SAR = 6236,7981 VND
1 CNY = 0,1444 USD
1 NZD = 15188,5969 VND
1 GBP = 1,2589 USD
1 PLN = 6159,4453 VND
1 EUR = 25,5951 CZK
1 VND = 0,0003 CNY
1 CZK = 1026,2277 VND
1 SEK = 2465,0787 VND
1 BTC = 8972,3308 USD
1 USD = 3,7975 PLN
1 ZAR = 1578,4432 VND
1 VND = 0,1746 KHR
1 TRY = 3963,4055 VND
1 EGP = 1398,8678 VND
1 XAU = 42269,3714 TWD
1 XAU = 1341,5406 USD
1 VND = 0,0013 THB
1 SGD = 3,0397 MYR
1 USD = 52,0701 PHP
1 USD = 7,8282 HKD
1 BRL = 6002,8018 VND
1 USD = 0,8905 EUR
1 RON = 5550,0641 VND
1 USD = 26,5102 UAH
1 NOK = 2683,2266 VND
1 VND = 0,0507 KRW
1 USD = 8736,7202 LAK
1 HUF = 81,3299 VND
1 VND = 0,0654 MMK
1 USD = 1,4554 AUD
1 PKR = 152,3812 VND
1 USD = 4084,6877 KHR
1 KWD = 76931,6834 VND
1 VEF = 0,0941 VND
1 USD = 1,3430 CAD
1 MNT = 9,5326 VND
1 USD = 69,8792 INR
1 TWD = 0,0317 USD
1 HKD = 0,1277 USD
1 USD = 14309,2747 IDR
1 USD = 1529,6051 MMK
1 XDG = 74,1093 VND
1 VND = 0,0002 AED
1 VND = 0,0250 XAF
1 THB = 280,5262 LAK
1 USD = 3,6732 AED
1 DKK = 3510,9265 VND
1 NGN = 64,7287 VND
1 BND = 17316,6406 VND
1 AOA = 69,0019 VND
1 OMR = 60754,4577 VND
1 VND = 0,0002 MYR
1 XAU = 31379351,5399 VND
1 CNY = 4,4971 THB
1 CNY = 15,6764 JPY
1 VND = 0,0010 CZK
1 NPR = 209,3641 VND
1 UAH = 882,3229 VND