Bộ phận được yêu cầu nhiều nhất

tiền tệ ISO 4217
1 USD = 23224.8650 VND
1 CNY = 3310.0959 VND
1 TWD = 767.9692 VND
1 KRW = 19.3601 VND
1 JPY = 208.5939 VND
1 THB = 741.9349 VND
1 EUR = 25065.9000 VND
1 KHR = 5.6809 VND
1 AUD = 15411.5123 VND
1 MYR = 5554.0808 VND
1 GBP = 29972.4142 VND
1 SGD = 16578.8534 VND
1 CAD = 17543.5686 VND
1 CNH = 3304.9285 VND
1 USD = 1199.6257 KRW
1 INR = 323.3096 VND
1 USD = 30.2419 TWD
1 LAK = 2.6110 VND
1 IDR = 1.6861 VND
1 PHP = 458.2850 VND
1 HKD = 2987.4606 VND
1 RUB = 364.6167 VND
1 USD = 63.6967 RUB
1 USD = 4.1816 MYR
1 KPW = 25.8055 VND
1 USD = 7.0164 CNY
1 USD = 111.3401 JPY
1 JPY = 0.0090 USD
1 AED = 6322.8112 VND
1 BTC = 222315940.7179 VND
1 XAU = 48665.2512 TWD
1 NZD = 14763.4053 VND
1 MMK = 16.0208 VND
1 EUR = 24.9557 CZK
1 MOP = 2903.9254 VND
1 EUR = 1.0793 USD
1 CZK = 1004.4158 VND
1 CHF = 23619.4452 VND
1 MNT = 8.4314 VND
1 VND = 0.0000 USD
1 XAU = 1609.1983 USD
1 SAR = 6192.6738 VND
1 USD = 31.3031 THB
1 SGD = 2.9850 MYR
1 USD = 23.1228 CZK
1 USD = 493.9552 AOA
1 AOA = 47.0182 VND
1 PLN = 5873.5768 VND
1 SEK = 2368.5732 VND
1 VEF = 0.0935 VND
1 BRL = 5321.0902 VND
1 HUF = 74.3784 VND
1 EGP = 1488.2706 VND
1 VND = 0.1760 KHR
1 GBP = 1.1957 EUR
1 KWD = 75926.4420 VND
1 NOK = 2495.9324 VND
1 KRW = 0.0008 USD
1 UZS = 2.4392 VND
1 USD = 1.4009 SGD
1 USD = 1.5070 AUD
1 GBP = 1.2905 USD
1 ZAR = 1544.8651 VND
1 RON = 5245.8546 VND
1 USD = 71.8348 INR
1 TRY = 3817.8146 VND
1 CNY = 0.1425 USD
1 XAU = 37373413.5693 VND
1 USD = 3.9541 PLN
1 USD = 7.7741 HKD
1 USD = 50.6778 PHP
1 PKR = 150.7052 VND
1 BTN = 325.5587 VND
1 USD = 8894.8641 LAK
1 USD = 4088.2170 KHR
1 USD = 1.3238 CAD
1 VND = 0.0388 KPW
1 BDT = 273.6312 VND
1 JPY = 0.0630 CNY
1 LKR = 127.7269 VND
1 THB = 284.1528 LAK
1 UAH = 947.8610 VND
1 USD = 0.9266 EUR
1 NGN = 63.5951 VND
1 BTC = 9572.3244 USD
1 DKK = 3356.0588 VND
1 VND = 0.0002 AED
1 CDF = 13.7187 VND
1 USD = 1449.6651 MMK
1 NRB = 3.5515 VND
1 VND = 0.4100 UZS
1 VND = 0.0002 MYR
1 QAR = 6378.7246 VND
1 NPR = 203.4983 VND
1 BND = 16693.1279 VND
1 VND = 0.1186 MNT
1 XXC = 15331.2945 VND
1 DOP = 435.4834 VND
1 VND = 0.0031 BTN
1 VND = 10.6992 VEF