Bộ phận được yêu cầu nhiều nhất

tiền tệ ISO 4217
1 USD = 23199.0992 VND
1 KRW = 19.4143 VND
1 CNY = 3305.5156 VND
1 TWD = 787.8085 VND
1 JPY = 215.5462 VND
1 EUR = 26165.8000 VND
1 USD = 1194.9498 KRW
1 AUD = 16110.7554 VND
1 THB = 742.1869 VND
1 GBP = 29138.7380 VND
1 CAD = 17059.3489 VND
1 MYR = 5422.2445 VND
1 USD = 71.4672 RUB
1 LAK = 2.5660 VND
1 SGD = 16629.7833 VND
1 USD = 29.4476 TWD
1 KHR = 5.6589 VND
1 INR = 309.8789 VND
1 CNH = 3305.2191 VND
1 IDR = 1.6086 VND
1 PHP = 468.2624 VND
1 HKD = 2993.3808 VND
1 USD = 107.6294 JPY
1 BTC = 215667010.0968 VND
1 USD = 7.0183 CNY
1 RUB = 324.6119 VND
1 EUR = 1.1279 USD
1 USD = 23.6944 CZK
1 USD = 3.9670 PLN
1 USD = 1.4400 AUD
1 AED = 6315.7717 VND
1 XAU = 52806.6878 TWD
1 PLN = 5847.9948 VND
1 USD = 31.2578 THB
1 SEK = 2508.7778 VND
1 RON = 5406.9614 VND
1 MOP = 2903.8749 VND
1 TRY = 3382.4079 VND
1 XAU = 1793.2403 USD
1 USD = 4.2785 MYR
1 EUR = 26.7244 CZK
1 NOK = 2448.9953 VND
1 KRW = 0.0008 USD
1 NZD = 15181.7813 VND
1 JPY = 0.0093 USD
1 GBP = 1.2560 USD
1 USD = 575.5559 AOA
1 VND = 0.0000 USD
1 KPW = 25.7768 VND
1 MMK = 16.9761 VND
1 CNY = 0.1425 USD
1 USD = 9041.0327 LAK
1 BTC = 9296.3528 USD
1 KWD = 75364.2808 VND
1 SAR = 6184.6864 VND
1 CZK = 979.0978 VND
1 XAU = 41601559.3947 VND
1 CHF = 24611.8103 VND
1 GBP = 1.1136 EUR
1 BRL = 4312.0962 VND
1 USD = 1.3950 SGD
1 USD = 0.8866 EUR
1 USD = 74.8651 INR
1 EGP = 1447.3035 VND
1 USD = 1.3599 CAD
1 USD = 314.0990 HUF
1 THB = 289.2412 LAK
1 XDG = 76.6689 VND
1 USD = 9.4729 NOK
1 VEF = 0.0934 VND
1 JPY = 0.0652 CNY
1 USD = 4099.5496 KHR
1 HUF = 73.8592 VND
1 SGD = 3.0670 MYR
1 ZAR = 1353.7699 VND
1 BND = 16608.4611 VND
1 LTC = 1003836.4447 VND
1 AOA = 40.3073 VND
1 MNT = 8.2037 VND
1 NGN = 59.7838 VND
1 KRW = 0.0059 CNY
1 DKK = 3511.6082 VND
1 BTN = 309.5936 VND
1 CNY = 4.1958 TWD
1 KES = 217.3023 VND
1 LKR = 124.7166 VND
1 BDT = 273.3731 VND
1 VND = 0.1767 KHR
1 PKR = 138.6209 VND
1 UAH = 861.2214 VND
1 CNY = 15.3355 JPY
1 ILS = 6737.9280 VND
1 RUB = 0.0140 USD
1 VND = 0.0002 MYR
1 USD = 14421.4810 IDR
1 USD = 49.5429 PHP
1 AUD = 0.6945 USD
1 OMR = 60255.2913 VND
1 XDG = 0.0033 USD
1 USD = 26.9374 UAH