Bộ phận được yêu cầu nhiều nhất

tiền tệ ISO 4217
1 TWD = 826.8710 VND
1 KRW = 20.9644 VND
1 CNY = 3572.1111 VND
1 EUR = 27964.2000 VND
1 USD = 23150.1304 VND
1 MYR = 5735.1991 VND
1 AUD = 17831.8093 VND
1 USD = 27.9973 TWD
1 JPY = 222.8436 VND
1 THB = 769.4522 VND
1 GBP = 31457.5623 VND
1 BTC = 836315024.4935 VND
1 USD = 1104.2593 KRW
1 USD = 73.5024 RUB
1 PHP = 481.7759 VND
1 INR = 316.4252 VND
1 IDR = 1.6355 VND
1 CAD = 18175.0942 VND
1 LAK = 2.4839 VND
1 SGD = 17402.1432 VND
1 CNH = 3571.7233 VND
1 XDG = 211.7698 VND
1 HKD = 2985.8227 VND
1 USD = 6.4808 CNY
1 USD = 21.6705 CZK
1 AED = 6302.7858 VND
1 NOK = 2701.4114 VND
1 USD = 3.7553 PLN
1 BTC = 36125.7155 USD
1 PLN = 6164.6753 VND
1 USD = 103.8851 JPY
1 EUR = 26.1769 CZK
1 XAU = 51168.3325 TWD
1 SEK = 2752.4090 VND
1 EUR = 1.2080 USD
1 BRL = 4373.6432 VND
1 RUB = 314.9576 VND
1 RON = 5735.0580 VND
1 KHR = 5.7090 VND
1 USD = 1.2737 CAD
1 USD = 4.0365 MYR
1 CHF = 25970.6898 VND
1 USD = 9320.0050 LAK
1 MOP = 2898.1479 VND
1 USD = 1.2982 AUD
1 NZD = 16505.8435 VND
1 VND = 0.0000 USD
1 GBP = 1.3589 USD
1 TRY = 3099.5360 VND
1 MMK = 17.4092 VND
1 SAR = 6171.4097 VND
1 KRW = 0.0009 USD
1 EGP = 1478.2577 VND
1 KPW = 25.7225 VND
1 XRP = 6514.1947 VND
1 KWD = 76332.5481 VND
1 HUF = 77.6029 VND
1 USD = 30.0865 THB
1 USD = 4055.0023 KHR
1 MNT = 8.1021 VND
1 XAU = 1827.6188 USD
1 GBP = 1.1249 EUR
1 VEF = 0.0957 VND
1 JPY = 0.0096 USD
1 USD = 1.3303 SGD
1 AOA = 35.2092 VND
1 CZK = 1068.2778 VND
1 USD = 657.5016 AOA
1 JPY = 0.0624 CNY
1 DKK = 3757.8057 VND
1 CNY = 0.1543 USD
1 ZAR = 1520.2727 VND
1 SGD = 3.0343 MYR
1 THB = 309.7735 LAK
1 BND = 17423.6118 VND
1 MXN = 1169.1990 VND
1 NGN = 60.7297 VND
1 USD = 298.3153 HUF
1 TMT = 6604.8948 VND
1 BDT = 273.2533 VND
1 AUD = 0.7703 USD
1 INR = 0.0137 USD
1 THB = 0.0332 USD
1 USD = 7.7534 HKD
1 EUR = 9.0221 TRY
1 UZS = 2.2081 VND
1 NPR = 198.1759 VND
1 PEN = 6412.7778 VND
1 ARS = 270.0081 VND
1 USD = 4.0366 RON
1 USD = 0.8278 EUR
1 AUD = 80.0194 JPY
1 XAU = 42309612.6438 VND
1 CDF = 11.7513 VND
1 LTC = 3333770.4574 VND
1 BTN = 317.0832 VND
1 CNY = 170.3894 KRW
1 SEK = 0.1189 USD
1 OMR = 60126.4271 VND
1 EUR = 125.4880 JPY