Bộ phận được yêu cầu nhiều nhất

tiền tệ ISO 4217
1 CNY = 3363,8782 VND
1 USD = 23236,3267 VND
1 KRW = 20,5227 VND
1 TWD = 753,0572 VND
1 JPY = 204,8410 VND
1 EUR = 26276,8000 VND
1 USD = 30,8560 TWD
1 MYR = 5552,3203 VND
1 AUD = 16681,3524 VND
1 USD = 1132,2280 KRW
1 GBP = 29252,1861 VND
1 KHR = 5,7730 VND
1 SGD = 16874,6067 VND
1 THB = 707,9184 VND
1 USD = 66,8250 RUB
1 CAD = 17361,9563 VND
1 CNH = 3367,6159 VND
1 USD = 6,9076 CNY
1 IDR = 1,5932 VND
1 PHP = 437,9007 VND
1 INR = 322,8886 VND
1 HKD = 2974,1574 VND
1 USD = 22,8072 CZK
1 RUB = 347,7193 VND
1 VND = 0,0000 USD
1 USD = 113,4359 JPY
1 JPY = 0,0088 USD
1 LAK = 2,7225 VND
1 MOP = 2888,2365 VND
1 AED = 6326,2255 VND
1 EUR = 1,1308 USD
1 KRW = 0,0009 USD
1 JPY = 0,0609 CNY
1 MMK = 14,7841 VND
1 SAR = 6194,5388 VND
1 USD = 32,8235 THB
1 CHF = 23280,5883 VND
1 SEK = 2564,6912 VND
1 USD = 3,7939 PLN
1 PLN = 6124,6571 VND
1 USD = 1,3930 AUD
1 TRY = 4331,8667 VND
1 ZAR = 1614,7583 VND
1 VND = 0,0003 CNY
1 NOK = 2697,3665 VND
1 USD = 53,0630 PHP
1 GBP = 1,2589 USD
1 USD = 1,3770 SGD
1 CZK = 1018,8163 VND
1 CNY = 0,1448 USD
1 EUR = 25,7915 CZK
1 NZD = 15795,7128 VND
1 VND = 0,1732 KHR
1 USD = 1,3383 CAD
1 VND = 0,0002 MYR
1 BTC = 75012703,4696 VND
1 SGD = 3,0392 MYR
1 XAU = 38217,4639 TWD
1 AUD = 0,7179 USD
1 USD = 4,1850 MYR
1 BRL = 5932,1735 VND
1 USD = 0,8843 EUR
1 CNY = 7,6818 PHP
1 USD = 71,9639 INR
1 VND = 0,0676 MMK
1 HUF = 81,1523 VND
1 USD = 4024,9989 KHR
1 XAU = 1238,5751 USD
1 USD = 1571,7115 MMK
1 DKK = 3518,8970 VND
1 EGP = 1294,0348 VND
1 VND = 0,0002 AED
1 MXN = 1148,1303 VND
1 USD = 20,2384 MXN
1 RON = 5641,8977 VND
1 BTC = 3228,2514 USD
1 VND = 0,3673 LAK
1 VND = 0,0002 TRY
1 THB = 0,1275 MYR
1 LKR = 129,2342 VND
1 RUB = 0,0150 USD
1 PKR = 167,0479 VND
1 TWD = 0,0324 USD
1 KWD = 76356,9687 VND
1 VND = 0,0487 KRW
1 USD = 7,8127 HKD
1 BDT = 277,3031 VND
1 KPW = 25,8183 VND
1 XAU = 28779934,8320 VND
1 THB = 260,0274 LAK
1 OMR = 60319,2166 VND
1 UAH = 838,1300 VND
1 VND = 0,0049 JPY
1 SGD = 0,7262 USD
1 USD = 3,6730 AED
1 VEF = 0,0935 VND
1 GBP = 1,1132 EUR
1 VND = 0,0010 CZK
1 XDG = 48,4218 VND
1 ARS = 609,2055 VND