Bộ phận được yêu cầu nhiều nhất

tiền tệ ISO 4217
1 USD = 22794.4786 VND
1 CNY = 3531.4109 VND
1 KRW = 19.2904 VND
1 AOA = 37.9361 VND
1 GBP = 31238.1990 VND
1 JPY = 205.0255 VND
1 EUR = 26652.9000 VND
1 BTC = 966321994.9387 VND
1 TWD = 822.3386 VND
1 PHP = 447.4290 VND
1 THB = 677.7011 VND
1 MYR = 5449.3318 VND
1 IDR = 1.5998 VND
1 CNH = 3530.5736 VND
1 AUD = 16634.0471 VND
1 USD = 27.7191 TWD
1 USD = 1181.6518 KRW
1 INR = 308.8358 VND
1 CAD = 18076.3805 VND
1 SGD = 16832.3829 VND
1 LAK = 2.3017 VND
1 USD = 72.6065 RUB
1 AED = 6205.6369 VND
1 XDG = 4584.4750 VND
1 RON = 5385.2184 VND
1 EUR = 25.4207 CZK
1 XAU = 48584.1229 TWD
1 USD = 6.4548 CNY
1 RUB = 313.9454 VND
1 SEK = 2618.4203 VND
1 BRL = 4227.3982 VND
1 KHR = 5.5656 VND
1 GBP = 1.1720 EUR
1 PLN = 5797.4485 VND
1 GBP = 1.3704 USD
1 JPY = 0.0090 USD
1 HKD = 2929.4180 VND
1 EUR = 1.1693 USD
1 USD = 9903.5296 LAK
1 USD = 600.8655 AOA
1 SAR = 6076.8957 VND
1 KRW = 0.0008 USD
1 HUF = 74.4507 VND
1 CNY = 0.1549 USD
1 BTC = 42392.8098 USD
1 USD = 3.9318 PLN
1 KWD = 75698.2510 VND
1 ZAR = 1523.1273 VND
1 USD = 4.1830 MYR
1 TRY = 2583.5967 VND
1 NOK = 2649.2883 VND
1 EGP = 1451.4458 VND
1 USD = 21.7407 CZK
1 CZK = 1048.4723 VND
1 THB = 294.4412 LAK
1 XAU = 1752.7315 USD
1 USD = 111.1788 JPY
1 KPW = 25.3273 VND
1 INR = 0.0135 USD
1 DKK = 3584.4652 VND
1 USD = 1.2610 CAD
1 KRW = 0.0055 CNY
1 MOP = 2838.5675 VND
1 JPY = 0.0581 CNY
1 LTC = 3339133.8991 VND
1 USD = 4.2328 RON
1 NZD = 15994.6830 VND
1 MMK = 12.1698 VND
1 USD = 33.6350 THB
1 PKR = 134.1060 VND
1 VND = 0.0000 USD
1 USD = 306.1688 HUF
1 XRP = 21249.9003 VND
1 CNY = 17.2243 JPY
1 BTN = 308.8362 VND
1 SGD = 3.0889 MYR
1 USD = 1.3704 AUD
1 EUR = 702.5740 AOA
1 CHF = 24608.6587 VND
1 USD = 1873.0319 MMK
1 CUP = 885.2255 VND
1 VEF = 0.0930 VND
1 XCP = 301231467.5214 VND
1 THB = 0.0297 USD
1 BND = 16811.1490 VND
1 MNT = 8.0273 VND
1 UAH = 854.9419 VND
1 CAD = 0.7930 USD
1 COP = 5.9372 VND
1 USD = 8.6040 NOK
1 BGN = 13620.4474 VND
1 XOF = 40.6321 VND
1 AED = 0.2722 USD
1 RSD = 226.6056 VND
1 CNY = 4.2944 TWD
1 USD = 4095.6238 KHR
1 LTC = 146.4887 USD
1 USD = 8.8228 TRY
1 USD = 0.8552 EUR
1 USD = 3.6732 AED