Bộ phận được yêu cầu nhiều nhất

tiền tệ ISO 4217
1 USD = 23107,6102 VND
1 CNY = 3411,5724 VND
1 KHR = 5,7807 VND
1 TWD = 749,7355 VND
1 EUR = 26152,5000 VND
1 AUD = 16529,3043 VND
1 KRW = 20,5530 VND
1 JPY = 209,0544 VND
1 MYR = 5666,4421 VND
1 GBP = 29844,6401 VND
1 THB = 740,6102 VND
1 USD = 30,8210 TWD
1 LAK = 2,6986 VND
1 SGD = 17047,8990 VND
1 USD = 1124,2920 KRW
1 CNH = 3416,0420 VND
1 CAD = 17466,4396 VND
1 USD = 66,2701 RUB
1 INR = 323,9305 VND
1 IDR = 1,6403 VND
1 PHP = 442,2216 VND
1 RUB = 348,6884 VND
1 MOP = 2866,1687 VND
1 HKD = 2944,5973 VND
1 MNT = 9,1984 VND
1 MMK = 15,1292 VND
1 KPW = 25,6752 VND
1 JPY = 0,0090 USD
1 XAU = 40828,4301 TWD
1 VEF = 0,0930 VND
1 USD = 110,5339 JPY
1 CHF = 23037,5878 VND
1 AED = 6290,8929 VND
1 BTN = 326,1012 VND
1 UZS = 2,7601 VND
1 VND = 0,0000 USD
1 USD = 22,6930 CZK
1 VND = 0,0001 PGK
1 RON = 5503,7618 VND
1 SAR = 6161,3725 VND
1 KWD = 76047,4793 VND
1 USD = 6,7733 CNY
1 EUR = 1,1318 USD
1 SEK = 2496,6110 VND
1 NOK = 2680,7597 VND
1 VND = 0,1730 KHR
1 CZK = 1018,2687 VND
1 USD = 31,2008 THB
1 NZD = 15919,2730 VND
1 USD = 52,2535 PHP
1 USD = 3,8270 PLN
1 JPY = 0,0613 CNY
1 EGP = 1320,2799 VND
1 XAU = 1324,6945 USD
1 PLN = 6037,9698 VND
1 VND = 0,1087 MNT
1 BRL = 6244,7915 VND
1 NGN = 64,1450 VND
1 HUF = 82,1692 VND
1 PEN = 6937,1315 VND
1 ZAR = 1643,9532 VND
1 TRY = 4379,2082 VND
1 UAH = 850,4795 VND
1 GBP = 1,2916 USD
1 CDF = 14,0804 VND
1 LKR = 129,6938 VND
1 USD = 3997,3404 KHR
1 KRW = 0,0009 USD
1 USD = 4,0780 MYR
1 SGD = 3,0086 MYR
1 PKR = 165,6154 VND
1 GBP = 1,1412 EUR
1 USD = 1,3980 AUD
1 VND = 10,7535 VEF
1 BTC = 85247830,7071 VND
1 DKK = 3504,6635 VND
1 CNY = 7,7146 PHP
1 VND = 0,0389 KPW
1 BDT = 276,0724 VND
1 CNY = 0,1476 USD
1 VND = 0,0001 PEN
1 NPR = 203,8164 VND
1 VND = 0,0031 BTN
1 USD = 1,3230 CAD
1 VND = 0,0661 MMK
1 USD = 71,3351 INR
1 VND = 0,3623 UZS
1 AOA = 73,5457 VND
1 MWK = 31,7468 VND
1 USD = 3,6732 AED
1 VND = 0,6097 IDR
1 TWD = 0,0324 USD
1 VND = 0,3706 LAK
1 QAR = 6363,4483 VND
1 USD = 1,3555 SGD
1 HRK = 3521,9092 VND
1 MVR = 1495,6422 VND
1 VND = 0,0002 MYR
1 BND = 17061,0224 VND
1 OMR = 60021,4817 VND