Bộ phận được yêu cầu nhiều nhất

tiền tệ ISO 4217
1 USD = 23182.8923 VND
1 KRW = 18.3347 VND
1 EUR = 24722.7000 VND
1 TWD = 783.1421 VND
1 CNY = 3478.4744 VND
1 LAK = 1.7454 VND
1 PHP = 443.1846 VND
1 JPY = 181.4270 VND
1 THB = 676.8762 VND
1 USD = 59.0997 RUB
1 MYR = 5276.6525 VND
1 BTC = 678322925.4695 VND
1 IDR = 1.5828 VND
1 GBP = 29117.8674 VND
1 AUD = 16406.6575 VND
1 AED = 6311.5610 VND
1 INR = 298.9137 VND
1 KHR = 5.7068 VND
1 USD = 1264.4268 KRW
1 USD = 29.6024 TWD
1 RON = 4998.9182 VND
1 THB = 387.8143 LAK
1 SEK = 2354.0945 VND
1 CNH = 3474.4560 VND
1 SGD = 16849.4551 VND
1 USD = 6.6647 CNY
1 AOA = 55.6843 VND
1 JPY = 0.0078 USD
1 VEF = 0.0902 VND
1 CAD = 18107.3579 VND
1 USD = 23.1036 CZK
1 USD = 13282.5716 LAK
1 RUB = 392.2675 VND
1 XAU = 54788.0492 TWD
1 TRY = 1453.7377 VND
1 EUR = 24.6381 CZK
1 XAU = 42906828.4175 VND
1 SAR = 6180.2733 VND
1 HUF = 64.6808 VND
1 PLN = 5359.9698 VND
1 MOP = 2865.8916 VND
1 USD = 34.2498 THB
1 USD = 127.7808 JPY
1 KPW = 25.7589 VND
1 HKD = 2953.5265 VND
1 BRL = 4814.6410 VND
1 NOK = 2406.1724 VND
1 CNY = 0.1500 USD
1 USD = 4.3252 PLN
1 AED = 0.2723 USD
1 BTC = 29259.6332 USD
1 NZD = 14919.5266 VND
1 DKK = 3323.3724 VND
1 EUR = 1.0664 USD
1 XDG = 1950.5550 VND
1 CZK = 1003.4337 VND
1 ILS = 6938.8677 VND
1 KRW = 0.0008 USD
1 KWD = 75722.6868 VND
1 USD = 4062.3207 KHR
1 MNT = 7.4727 VND
1 USD = 358.4198 HUF
1 USD = 416.3275 AOA
1 PKR = 115.5585 VND
1 GBP = 1.1778 EUR
1 USD = 4.3935 MYR
1 JPY = 0.2317 TWD
1 BDT = 263.4399 VND
1 CAD = 0.7811 USD
1 USD = 0.9377 EUR
1 CNY = 8.8676 RUB
1 USD = 52.3098 PHP
1 ZAR = 1465.8915 VND
1 CHF = 23977.9450 VND
1 XAG = 503580.9002 VND
1 SGD = 0.7268 USD
1 GBP = 1.2560 USD
1 VND = 0.0010 CZK
1 VND = 0.0025 RUB
1 EGP = 1259.4217 VND
1 UAH = 784.2451 VND
1 UZS = 2.0882 VND
1 XAF = 37.6895 VND
1 THB = 0.0292 USD
1 USD = 29.5608 UAH
1 EUR = 4.6125 PLN
1 USD = 1.2803 CAD
1 XAU = 1850.7970 USD
1 USD = 3.6731 AED
1 EUR = 443.9800 AOA
1 LAK = 0.0026 THB
1 VND = 0.0015 THB
1 VND = 0.1752 KHR
1 MYR = 0.2276 USD
1 BND = 16874.1810 VND
1 PLN = 0.2168 EUR
1 NPR = 186.7781 VND
1 BTN = 298.8374 VND
1 QAR = 6367.2022 VND
1 AUD = 0.7077 USD