Bộ phận được yêu cầu nhiều nhất

tiền tệ ISO 4217
1 USD = 23250.2622 VND
1 CNY = 3304.8121 VND
1 KRW = 19.6005 VND
1 TWD = 763.8854 VND
1 JPY = 214.1293 VND
1 THB = 766.0087 VND
1 EUR = 25712.0000 VND
1 AUD = 15904.1004 VND
1 GBP = 30541.6777 VND
1 SGD = 17094.2671 VND
1 MYR = 5576.2912 VND
1 HKD = 2969.3720 VND
1 USD = 1186.2047 KRW
1 CAD = 17539.7188 VND
1 CNH = 3310.1815 VND
1 KHR = 5.7126 VND
1 IDR = 1.6579 VND
1 USD = 63.6725 RUB
1 RUB = 365.1541 VND
1 USD = 7.0353 CNY
1 LAK = 2.6212 VND
1 INR = 326.1057 VND
1 PHP = 457.6799 VND
1 USD = 30.4368 TWD
1 USD = 108.5805 JPY
1 AED = 6330.0738 VND
1 JPY = 0.0092 USD
1 MOP = 2883.2999 VND
1 BND = 17097.7910 VND
1 BTC = 176143369.9614 VND
1 CHF = 23475.2757 VND
1 VND = 0.0000 USD
1 USD = 30.3525 THB
1 CZK = 1007.3893 VND
1 GBP = 1.3136 USD
1 PLN = 6013.3635 VND
1 MMK = 15.4768 VND
1 GBP = 1.1878 EUR
1 NZD = 15266.3235 VND
1 SEK = 2448.6919 VND
1 BRL = 5614.1332 VND
1 EUR = 1.1059 USD
1 CNY = 0.1421 USD
1 XAU = 1460.1158 USD
1 USD = 1.3601 SGD
1 KPW = 25.8337 VND
1 USD = 23.0797 CZK
1 USD = 7.8300 HKD
1 SAR = 6200.5035 VND
1 VND = 0.1751 KHR
1 USD = 4.1695 MYR
1 HUF = 77.6659 VND
1 RON = 5380.6554 VND
1 USD = 50.8003 PHP
1 ZAR = 1590.0855 VND
1 XAU = 44441.3197 TWD
1 KWD = 76581.4736 VND
1 TRY = 4024.9209 VND
1 JPY = 0.0648 CNY
1 USD = 3.8664 PLN
1 USD = 1.4619 AUD
1 USD = 1.3256 CAD
1 KRW = 0.0008 USD
1 USD = 483.8473 AOA
1 NOK = 2547.1549 VND
1 XDG = 51.4636 VND
1 EUR = 25.5234 CZK
1 BTC = 7575.9735 USD
1 USD = 4069.9805 KHR
1 USD = 71.2967 INR
1 USD = 8869.9678 LAK
1 AOA = 48.0529 VND
1 SGD = 3.0655 MYR
1 EGP = 1440.2868 VND
1 USD = 0.9043 EUR
1 THB = 292.2321 LAK
1 XAU = 33948074.4449 VND
1 MNT = 8.6424 VND
1 OMR = 60382.0376 VND
1 PKR = 150.2159 VND
1 DKK = 3441.5925 VND
1 UAH = 976.1394 VND
1 CNY = 15.4337 JPY
1 VND = 0.0002 AED
1 EUR = 535.0770 AOA
1 VEF = 0.0936 VND
1 USD = 14023.8543 IDR
1 BDT = 274.1739 VND
1 QAR = 6386.1389 VND
1 MXN = 1205.7097 VND
1 VND = 0.0013 THB
1 NGN = 64.1389 VND
1 BTN = 326.4340 VND
1 USD = 1502.2697 MMK
1 USD = 299.3625 HUF
1 VND = 0.0646 MMK
1 NRB = 3.6430 VND
1 IRR = 0.5522 VND
1 VND = 0.0002 MYR
1 KRW = 0.0915 JPY