Bộ phận được yêu cầu nhiều nhất

tiền tệ ISO 4217
1 KRW = 20.5754 VND
1 TWD = 810.5763 VND
1 USD = 23064.9525 VND
1 CNY = 3519.7571 VND
1 USD = 28.4550 TWD
1 EUR = 27449.6000 VND
1 MYR = 5577.9852 VND
1 BTC = 1394399967.4889 VND
1 JPY = 210.3321 VND
1 USD = 1120.9982 KRW
1 PHP = 475.0767 VND
1 IDR = 1.5782 VND
1 AUD = 17581.0212 VND
1 THB = 733.3269 VND
1 GBP = 31613.9836 VND
1 INR = 308.6451 VND
1 USD = 77.4100 RUB
1 LAK = 2.4567 VND
1 CNH = 3517.0738 VND
1 AED = 6279.6055 VND
1 XAU = 49622.4571 TWD
1 USD = 6.5530 CNY
1 CAD = 18408.3426 VND
1 USD = 4.1350 MYR
1 RON = 5577.3052 VND
1 USD = 3.8184 PLN
1 SGD = 17194.0418 VND
1 USD = 21.8582 CZK
1 XDG = 1532.0165 VND
1 SEK = 2700.9879 VND
1 EUR = 1.1901 USD
1 NOK = 2717.1903 VND
1 EUR = 26.0134 CZK
1 BRL = 4051.7450 VND
1 PLN = 6040.4064 VND
1 HKD = 2965.5238 VND
1 JPY = 0.0091 USD
1 BTC = 60455.3582 USD
1 RUB = 297.9584 VND
1 GBP = 1.3707 USD
1 XRP = 33849.2386 VND
1 TMT = 6589.9864 VND
1 USD = 1.3119 AUD
1 USD = 109.6597 JPY
1 AOA = 36.7191 VND
1 HUF = 76.7726 VND
1 KHR = 5.7089 VND
1 KRW = 0.0009 USD
1 TRY = 2825.8965 VND
1 USD = 1.2530 CAD
1 MMK = 16.3815 VND
1 SAR = 6148.9800 VND
1 CNY = 0.1526 USD
1 MOP = 2883.3462 VND
1 CZK = 1055.2100 VND
1 USD = 300.4319 HUF
1 USD = 9388.6228 LAK
1 ZAR = 1577.6176 VND
1 MNT = 8.0941 VND
1 USD = 628.1464 AOA
1 USD = 4.1355 RON
1 GBP = 1.1517 EUR
1 VEF = 0.0947 VND
1 NZD = 16222.4967 VND
1 USD = 4040.2067 KHR
1 SGD = 3.0825 MYR
1 KPW = 25.6277 VND
1 CHF = 24939.2183 VND
1 USD = 1.3415 SGD
1 JPY = 0.0598 CNY
1 XAU = 1743.8921 USD
1 XAU = 40222789.1431 VND
1 VND = 0.0000 USD
1 KRW = 0.0058 CNY
1 THB = 298.5018 LAK
1 EGP = 1468.4977 VND
1 KWD = 76455.1053 VND
1 USD = 1407.9909 MMK
1 PKR = 150.8750 VND
1 BDT = 272.7992 VND
1 GBP = 150.3051 JPY
1 CAD = 0.7981 USD
1 USD = 31.4525 THB
1 LTC = 5890307.7811 VND
1 XCP = 295566650.9818 VND
1 DKK = 3690.6876 VND
1 USD = 0.7296 GBP
1 USD = 8.1620 TRY
1 OMR = 59927.3439 VND
1 NGN = 60.5379 VND
1 INR = 0.0134 USD
1 UZS = 2.2015 VND
1 CNY = 4.3423 TWD
1 CNY = 16.7343 JPY
1 LKR = 115.2018 VND
1 CNY = 171.0665 KRW
1 USD = 74.7297 INR
1 MXN = 1143.9526 VND
1 QAR = 6334.7911 VND
1 USD = 48.5500 PHP