Bộ phận được yêu cầu nhiều nhất

tiền tệ ISO 4217
1 CNY = 3447.1443 VND
1 USD = 24798.6179 VND
1 KRW = 18.5274 VND
1 TWD = 800.1395 VND
1 EUR = 25693.6000 VND
1 JPY = 179.0233 VND
1 THB = 691.8953 VND
1 LAK = 1.4228 VND
1 MYR = 5535.3857 VND
1 PHP = 437.0938 VND
1 AOA = 48.4463 VND
1 AED = 6751.3999 VND
1 IDR = 1.5791 VND
1 CUP = 963.0501 VND
1 AUD = 16592.5735 VND
1 KHR = 5.9728 VND
1 INR = 303.2606 VND
1 GBP = 29892.8244 VND
1 BTC = 399567053.7886 VND
1 SGD = 18003.9380 VND
1 USD = 60.0702 RUB
1 CNH = 3438.4071 VND
1 JPY = 0.0072 USD
1 VEF = 0.0938 VND
1 RON = 5232.6460 VND
1 USD = 1338.4841 KRW
1 CAD = 18454.5990 VND
1 USD = 30.9929 TWD
1 QAR = 6736.4601 VND
1 PLN = 5473.9327 VND
1 SEK = 2366.3944 VND
1 KPW = 27.5539 VND
1 HKD = 3173.3971 VND
1 SAR = 6599.0333 VND
1 COP = 5.0371 VND
1 TRY = 1331.9233 VND
1 USD = 23.4990 CZK
1 HUF = 62.7969 VND
1 RUB = 412.8275 VND
1 XAU = 43405677.2550 VND
1 USD = 4.5303 PLN
1 USD = 17429.7600 LAK
1 USD = 35.8416 THB
1 NOK = 2495.2753 VND
1 XAU = 54247.6362 TWD
1 CZK = 1055.3043 VND
1 MOP = 3068.2113 VND
1 EUR = 24.3471 CZK
1 NZD = 15396.6371 VND
1 BRL = 4583.4121 VND
1 DKK = 3454.9501 VND
1 AED = 0.2722 USD
1 MMK = 11.7605 VND
1 USD = 7.1940 CNY
1 MNT = 7.2788 VND
1 CNY = 0.1390 USD
1 THB = 486.3000 LAK
1 VND = 0.0023 PHP
1 EGP = 1005.6046 VND
1 CNY = 19.2553 JPY
1 GBP = 1.1634 EUR
1 EUR = 1.0361 USD
1 XAU = 1750.3265 USD
1 KWD = 80451.6434 VND
1 USD = 511.8783 AOA
1 BDT = 242.4862 VND
1 VND = 0.0012 TWD
1 USD = 4.4800 MYR
1 SGD = 0.7260 USD
1 GBP = 1.2054 USD
1 VND = 0.0014 THB
1 VND = 0.1674 KHR
1 ZAR = 1447.8449 VND
1 CDF = 12.0181 VND
1 ARS = 149.7340 VND
1 USD = 1.3438 CAD
1 MYR = 0.2232 USD
1 CAD = 0.7442 USD
1 ILS = 7246.5951 VND
1 SGD = 3.2525 MYR
1 INR = 0.0122 USD
1 NGN = 55.8145 VND
1 USD = 138.5218 JPY
1 VND = 0.0056 JPY
1 AUD = 0.6691 USD
1 KRW = 0.0007 USD
1 PKR = 110.0335 VND
1 BGN = 13183.3715 VND
1 KRW = 0.0074 NOK
1 USD = 81.7733 INR
1 VND = 0.6333 IDR
1 NPR = 189.1043 VND
1 OMR = 64400.1524 VND
1 BTC = 16112.4727 USD
1 USD = 4151.9077 KHR
1 XCP = 303717625.9205 VND
1 XOF = 39.1696 VND
1 GTQ = 3162.2270 VND
1 TMT = 7085.2901 VND
1 USD = 113.1880 RSD