Forex lịch

GMT     Sự kiện Biến động Thực tế Đồng thuận Trước đây
Thứ Hai, Thg6 01
13:45 US USD PMI Sản xuất từ Markit 2 39,8 39,8 39,8
14:00 US USD Giá chi trả - Viện nghiên cứu Quản trị Cung ứng ISM 2 40,8 36,0 35,3
14:00 US USD Chỉ số điều kiện kinh doanh sản xuất - Viện nghiên cứu Quản trị Cung ứng ISM 3 43,1 43,6 41,5
22:45 NZ NZD Chỉ số Điều kiện Thương Mại 1 -0,7% 1,3% 2,8% Hiệu chỉnh từ 2,6%
23:50 JP JPY Nền tảng Tiền tệ (năm trên năm) 1 3,9% 2,1% 2,3%
Thứ Ba, Thg6 02
01:30 AU AUD Cán cân Tài khoản Vãng lai 1 6,3B 1,0B
01:30 AU AUD Lợi nhuận gộp trên nghiệp vụ chính của công ty (quý trên quý) 1 0,0% -3,5%
04:30 AU AUD Quyết định Lãi suất Ngân hàng Dự trữ Úc 3 0,25% 0,25%
04:30 AU AUD Phát biểu Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Dự trữ Úc 3
06:30 CH CHF Doanh số Bán lẻ Thực tế (năm trên năm) 2 -5,6%
06:45 FR EUR Ngân sách 1 €-52,5B
07:30 CH CHF Chỉ số quản lý Thu mua Thuỵ sĩ của SVME 1 42,0 40,7
08:30 UK GBP Cho vay ròng cá nhân (tháng trên tháng) 1 £1B
08:30 UK GBP Tín dụng Tiêu dùng 1 £-4,500B £-3,841B
08:30 UK GBP Cung tiền M4 (tháng trên tháng) 1 0,6% 2,8%
08:30 UK GBP Cung tiền M4 (năm trên năm) 1 7,4%
12:55 US USD Chỉ số Redbook (Hàng năm) 1 -5,5%
12:55 US USD Chỉ số Redbook (Hàng tháng) 1 -1,5%
13:45 US USD Chỉ số New York từ ISM 1 4,3
n/a US USD Tổng doanh số bán xe 1 11,4M
23:01 UK GBP Theo dõi Chỉ số Giá bán lẻ Tập đoàn Bán lẻ Anh quốc (tháng trên tháng) 1 -1,7%
Thứ Tư, Thg6 03
00:30 JP JPY PMI Dịch vụ từ Markit 1 21,5
01:30 AU AUD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (quý trên quý) 3 -0,3% 0,5%
01:30 AU AUD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (năm trên năm) 2 1,4% 2,2%
05:45 CH CHF Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (năm trên năm) 2 0,9% 1,5%
05:45 CH CHF Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (quý trên quý) 2 -2,2% 0,3%
07:50 FR EUR Chỉ số Quản lý Thu mua Dịch vụ Markit 1 29,4 29,4
08:00 EMU EUR PMI Tổng hợp từ Markit 1 30,5 30,5
08:00 EMU EUR Chỉ số quản lý Thu mua Dịch Vụ 1 28,7 28,7
08:30 UK GBP Chỉ số quản lý Thu mua Dịch Vụ 2 28,0 27,8
09:00 EMU EUR Tỷ lệ Thất nghiệp 3 8,2% 7,4%
09:00 EMU EUR Chỉ số Giá Sản xuất (tháng trên tháng) 1 -1,7% -1,5%
09:00 EMU EUR Chỉ số Giá Sản xuất (năm trên năm) 1 -4,0% -2,8%
12:15 US USD Thay đổi Tuyển dụng ADP 3 -9.000K -20.236K
12:30 CA CAD Năng suất Lao động 1 1,2% -0,1%
13:45 US USD PMI Tổng hợp từ Markit 2 36,4 36,4
13:45 US USD PMI Dịch vụ từ Markit 2 36,9 36,9
14:00 US USD Chỉ số điều kiện kinh doanh phi sản xuất - Viện nghiên cứu Quản trị Cung ứng ISM 3 44,0 41,8
14:00 US USD Đơn đặt hàng từ Nhà máy 2 -12,5% -10,4% Hiệu chỉnh từ -10,3%
14:00 CA CAD Quyết định Lãi suất Ngân hàng Canada 3 0,25% 0,25%
14:00 CA CAD Tuyên bố Lãi suất của BoC 3
23:50 JP JPY Đầu tư nước ngoài vào chứng khoán Nhật Bản 1 ¥75,4B
23:50 JP JPY Đầu tư trái phiếu nước ngoài 1 ¥-432,9B
Thứ Năm, Thg6 04
01:00 NZ NZD Giá Hàng hoá ANZ 1 -1,1%
01:30 AU AUD Doanh số bán lẻ - dịch vụ bảo đảm - (tháng trên tháng) 2 -17,9% -17,9%
01:30 AU AUD Cán cân Thương mại 2 7.500M 10.602M
01:30 AU AUD Nhập khẩu 2 -3,6%
01:30 AU AUD Xuất khẩu 2 15,1%
06:30 CH CHF Chỉ số Giá Tiêu dùng (năm trên năm) 2 -1,3% -1,1%
06:30 CH CHF Chỉ số Giá Tiêu dùng (tháng trên tháng) 1 -0,1% -0,4%
08:30 UK GBP Chỉ số Quản lý Thu mua - Chỉ số Dịch vụ 1 29,7 8,2
09:00 EMU EUR Doanh số Bán lẻ (năm trên năm) 2 -22,3% -9,2%
09:00 EMU EUR Doanh số Bán lẻ (tháng trên tháng) 1 -15,0% -11,2%
11:30 US USD Cắt giảm Việc làm Challenger (Hàng năm) 1 671,129K
11:45 EMU EUR Quyết định Lãi suất Ngân hàng Trung Ương Châu Âu 3 0% 0%
11:45 EMU EUR ECB deposit rate decision 3 -0,5% -0,5%
12:30 US USD Cán cân Thương mại 2 $-44,3B $-44,4B
12:30 US USD Báo cáo Thất nghiệp Liên tục 1 21,052M
12:30 US USD Khai báo Thất nghiệp Ban đầu 3 1.800K 2.123K
12:30 US USD Chi phí Đơn vị Nhân công 2 4,8% 4,8%
12:30 US USD Năng suất phi nông nghiệp 2 -2,5% -2,5%
12:30 EMU EUR Tuyên bố chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và họp báo 3
12:30 CA CAD Nhập khẩu 1 $41,37B $47,67B
12:30 CA CAD Thương mại Hàng hoá Quốc tế 2 $-2,36B $-1,41B
12:30 CA CAD Xuất khẩu 1 $42,07B $46,26B
22:30 AU AUD Chỉ số Thành quả Dịch vụ AIG 1 27,1
23:01 UK GBP Niềm tin Tiêu dùng Gfk 2 -40 -34
23:30 JP JPY Chi tiêu Hộ gia đình Tổng quát (năm trên năm) 2 -15,4% -6,0%
n/a JP JPY Dự trữ Ngoại hối của Nhật Bản 1 $1.368,6B
Thứ Sáu, Thg6 05
05:00 JP JPY Chỉ số Kinh tế Chủ đạo 2 80,5 84,7
05:00 JP JPY Chỉ số Ngẫu nhiên 1 90,3 90,2
07:00 CH CHF Dự trữ Ngoại tệ 1 800B
12:30 US USD Báo cáo việc làm phi nông nghiệp 3 -8.000K -20.500K
12:30 US USD Thu nhập Trung bình theo giờ (năm trên năm) 3 7,9%
12:30 US USD Số giờ Trung bình hàng tuần 1 34,3 34,2
12:30 US USD Thu nhập Trung bình theo giờ (tháng trên tháng) 2 0,7% 4,7%
12:30 US USD Tỷ lệ Tham gia Lực lượng Lao động 2 60,2%
12:30 US USD Tỷ lệ Thất nghiệp 3 19,6% 14,7%
12:30 CA CAD Thay đổi ròng của Việc làm 3 -500,0K -1.993,8K
12:30 CA CAD Tỷ lệ Thất nghiệp 3 15% 13%
12:30 CA CAD Tỷ lệ tham gia 2 59,8%
15:00 CA CAD Chỉ số quản lý Thu mua Ivey Canada 2 23,6
15:00 CA CAD Chỉ số Quản lý Thu mua Ivey điều chỉnh theo mùa 2 22,8
19:00 US USD Thay đổi trên Tín dụng Tiêu dùng 1 $-12,04B
19:30 US USD Vị thế ròng CFTC S&P 500 1 $-276,7K

Phân tích cá nhân hóa về tài khoản giao dịch của bạn

  • Phân tích chi tiết nhanh
  • Mẹo để hạn chế lỗ
  • Tóm tắt những điểm mạnh và điểm yếu của bạn

Bảo mật và bảo vệ dữ liệu của bạn

  • Tài khoản của bạn là riêng tư và ẩn danh theo mặc định
  • Dữ liệu của bạn thuộc về bạn và có thể bị xóa hoàn toàn theo yêu cầu
  • Bảo mật của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

  Đăng nhập