tiền của Việt Nam : Đồng Việt Nam ₫

Việt Nam

Đồng Việt Nam là đồng tiền của của Việt Nam. Mã của của Đồng Việt Nam là VND. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Đồng Việt Nam. Đồng Việt Nam được chia thành 10 hàos. VND được quy định bởi State Bank of Vietnam.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đồng Việt Nam , tiền của Việt Nam

50 ดองเวียดนาม
500000 ดองเวียดนาม
5000 ดองเวียดนาม
100000 ดองเวียดนาม
ดองเวียดนาม
500 ดองเวียดนาม
100 ดองเวียดนาม
200 ดองเวียดนาม
200000 ดองเวียดนาม
50000 ดองเวียดนาม
10000 ดองเวียดนาม

Tiền Của Việt Nam