tiền của Việt Nam : Đồng Việt Nam ₫

Việt Nam

Đồng Việt Nam là đồng tiền của của Việt Nam. Mã của của Đồng Việt Nam là VND. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Đồng Việt Nam. Đồng Việt Nam được chia thành 10 hàos. VND được quy định bởi State Bank of Vietnam.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đồng Việt Nam , tiền của Việt Nam

50 dôngs vietnamiens
500000 dôngs vietnamiens
5000 dôngs vietnamiens
100000 dôngs vietnamiens
dôngs vietnamiens
500 dôngs vietnamiens
100 dôngs vietnamiens
200 dôngs vietnamiens
200000 dôngs vietnamiens
50000 dôngs vietnamiens
10000 dôngs vietnamiens

Tiền Của Việt Nam

.