tất cả giá

price high low   %
EUR/USD 1.0918 1.0922 1.0897 0.15 %
USD/JPY 107.84 107.92 107.68 0.14 %
EUR/JPY 117.74 117.79 117.39 0.28 %
GBP/USD 1.2219 1.2224 1.2198 0.14 %
AUD/USD 0.6572 0.6576 0.6543 0.34 %
USD/CAD 1.3946 1.3977 1.394 -0.18 %
USD/CHF 0.9706 0.9718 0.9703 -0.08 %

Giá ngoại hối trực tiếp

EUR/USD 1.0918 0.15%
USD/CHF 0.9706 -0.08%
EUR/CHF 1.0597 0.06%
GBP/USD 1.2217 0.12%
EUR/GBP 0.8937 0.02%
NZD/USD 0.613 0.36%
USD/JPY 107.84 0.13%
EUR/JPY 117.73 0.28%
USD/CAD 1.3946 -0.18%
EUR/CAD 1.5226 -0.04%
AUD/USD 0.6572 0.34%
EUR/AUD 1.6612 -0.2%

Công cụ kinh doanh

  Đăng nhập