About

Mataf là một trang web tài chính nhằm mục đích cung cấp các công cụ trực tuyến cho nhà giao dịch mới vào nghề và nhà giao dịch chuyên nghiệp. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả các thông tin bạn cần để quản lý tài khoản của bạn về giao dịch ngoại hối, chứng khoán, chỉ số, mua bán hàng hóa.

Dù kinh nghiệm của bạn rao sao, bạn sẽ có quyền truy cập vào một hộp công cụ đầy đủ. Điều này sẽ giúp bạn tiến bộ trong hiểu biết về thị trường tài chính, kiểm soát rủi ro và cách quản lý danh mục đầu tư.

Mataf đã trở thành công ty độc lập từ năm 2003. Chúng tôi chỉ khuyến khích những nhà môi giới tuân thủ đầy đủ.

Mataf is registered in France with the Trade Registry of Grenoble under the number 817 464 506. Vat Id: FR51817464506

Who is behind Mataf

Photo of Arnaud Jeulin

Arnaud Jeulin Managing Director

After an engineering degree, Arnaud started a career as a developer. He worked with traders and back office to build prototypes and trading tools. Then he set up his own company, Mataf, in 2003.

For the last 21 years Arnaud has improved his knowledge of brokers and markets, he uses his expertise to enhance Mataf to help users to avoid unethical brokers and trading signal providers.

  Đăng nhập