tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 61,34 61,53 59,1 2,51 %
Dầu Tây Texas 55,77 56 53,56 3,02 %
Khi tự nhiên 2,28 2,3 2,25 -0,11 %
Vàng (usd) 1493,53 1496,07 1487,81 0,31 %
Bạc (usd) 17,5647 17,6208 17,5086 0,07 %
bạch kim (usd) 917,41 919,84 890,45 2,71 %
Đồng (usd) 2,6655 2,6704 2,611 1,35 %

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1493,51 0,31%
Bạc (usd) 17,5645 0,07%
bạch kim (usd) 917,3 2,7%
Đồng (usd) 2,6659 1,37%
Dầu Thô Brent 61,32 2,49%
Dầu Tây Texas 55,77 3,01%
Khi tự nhiên 2,28 -0,11%
Lúa mì 5,19 0,66%