tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 68,6 68,81 68,05 0,68 %
Dầu Tây Texas 58,43 58,6 58,02 0,66 %
Khi tự nhiên 2,57 2,58 2,57 -0,21 %
Vàng (usd) 1281,39 1285,28 1281,23 -0,22 %
Bạc (usd) 14,5507 14,6134 14,5385 -0,37 %
bạch kim (usd) 807,4 809,4 799,78 0,77 %
Đồng (usd) 2,6889 2,6984 2,6774 0,39 %

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1281,38 -0,22%
Bạc (usd) 14,5507 -0,37%
bạch kim (usd) 807,49 0,78%
Đồng (usd) 2,6889 0,39%