tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 83.29 83.33 82.24 1.16%
Dầu Tây Texas 79.18 79.2 78.14 1.18%
Khi tự nhiên 2.54 2.59 2.48 2.58%
Vàng (usd) 2352.75 2358.56 2334.52 0.8%
Bạc (usd) 31.6799 31.817 30.4245 4.34%
bạch kim (usd) 1054.12 1059.21 1029.79 2.72%
Đồng (usd) 4.7945 4.8173 4.7207 1.39%

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 2353 0.81%
Bạc (usd) 31.6799 4.34%
bạch kim (usd) 1053.83 2.69%
Đồng (usd) 4.7945 1.39%
Dầu Thô Brent 83.3 1.16%
Dầu Tây Texas 79.18 1.18%
Khi tự nhiên 2.54 2.58%
Lúa mì 6.88 -0.22%
.
  Đăng nhập