tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 74.78 74.92 74.63 0.13%
Dầu Tây Texas 72.29 72.45 72.14 0.13%
Khi tự nhiên 3.93 3.95 3.92 -0.15%
Vàng (usd) 1805.46 1807.49 1798.15 0.3%
Bạc (usd) 24.829 24.8625 24.6581 0.37%
bạch kim (usd) 1061.2 1061.72 1054.25 0.36%
Đồng (usd) 4.5648 4.5779 4.538 0.17%

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1805.36 0.3%
Bạc (usd) 24.8225 0.35%
bạch kim (usd) 1061.1 0.35%
Đồng (usd) 4.5651 0.17%
Dầu Thô Brent 74.79 0.14%
Dầu Tây Texas 72.3 0.14%
Khi tự nhiên 3.93 -0.15%
Lúa mì 6.76 0.81%
  Đăng nhập