tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 60.82 62.69 60.46 -2.37 %
Dầu Tây Texas 54.16 55.95 53.87 -2.7 %
Khi tự nhiên 1.88 1.93 1.87 -2.52 %
Vàng (usd) 1571.72 1575.83 1556.65 0.69 %
Bạc (usd) 18.1099 18.1478 17.7512 1.9 %
bạch kim (usd) 1006.86 1018.4 1001.19 0.09 %
Đồng (usd) 2.6716 2.7228 2.6669 -1.86 %

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1571.72 0.69%
Bạc (usd) 18.1099 1.9%
bạch kim (usd) 1006.86 0.09%
Đồng (usd) 2.6716 -1.86%
Dầu Thô Brent 60.82 -2.37%
Dầu Tây Texas 54.16 -2.7%
Khi tự nhiên 1.88 -2.52%
Lúa mì 5.72 -1.11%