Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam (VND) Dinar Bahrain (BHD)

.د.ب
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi VND/BHD được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Dinar Bahrain là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000000 Đồng Việt Nam = 158.719025587 Dinar Bahrain

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Dinar Bahrain là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000000 Đồng Việt Nam = 158.719025587 Dinar Bahrain

Lịch sử Đồng Việt Nam / Dinar Bahrain

Lịch sử của giá hàng ngày VND /BHD kể từ Wednesday, 31 May 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Việt Nam = 2.7048373852053E-5 Dinar Bahrain

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Việt Nam = 1.5871902558688E-5 Dinar Bahrain
Date VND/BHD
0.000016194
0.000016163
0.000016007
0.000016153
0.000016135
0.000016025
0.000016004
0.000016004
0.000015872
0.000015994
0.000016134
0.000015877
0.000016165
0.000016181
0.000016181
0.000016066
0.000016144
0.000015931
0.000016158
0.000016013
0.000016179
0.000016179
0.000015995
0.000016169
0.000016252
0.000016222
0.000016264
0.000016250
0.000016250
0.000016180
0.000016179
0.000016189
0.000016233
0.000016322
0.000016179
0.000016179
0.000016284
0.000016219
0.000016315
0.000016243
0.000016304
0.000016270
0.000016270
0.000016280
0.000016209
0.000016265
0.000016257
0.000016264
0.000016276
0.000016276
chuyển đổi trong Kết quả -
100 000 VND BHD 100 000 Đồng Việt Nam VND = 1.62 Dinar Bahrain BHD
200 000 VND BHD 200 000 Đồng Việt Nam VND = 3.24 Dinar Bahrain BHD
1 500 000 VND BHD 1 500 000 Đồng Việt Nam VND = 24.27 Dinar Bahrain BHD
5 000 000 VND BHD 5 000 000 Đồng Việt Nam VND = 80.90 Dinar Bahrain BHD

bảng chuyển đổi

Đồng Việt Nam (VND)/Dinar Bahrain (BHD)
100 000 Đồng Việt Nam = 1.62 Dinar Bahrain
200 000 Đồng Việt Nam = 3.24 Dinar Bahrain
300 000 Đồng Việt Nam = 4.85 Dinar Bahrain
400 000 Đồng Việt Nam = 6.47 Dinar Bahrain
500 000 Đồng Việt Nam = 8.09 Dinar Bahrain
600 000 Đồng Việt Nam = 9.71 Dinar Bahrain
700 000 Đồng Việt Nam = 11.33 Dinar Bahrain
800 000 Đồng Việt Nam = 12.94 Dinar Bahrain
900 000 Đồng Việt Nam = 14.56 Dinar Bahrain
1 000 000 Đồng Việt Nam = 16.18 Dinar Bahrain
1 500 000 Đồng Việt Nam = 24.27 Dinar Bahrain
2 000 000 Đồng Việt Nam = 32.36 Dinar Bahrain
2 500 000 Đồng Việt Nam = 40.45 Dinar Bahrain
3 000 000 Đồng Việt Nam = 48.54 Dinar Bahrain
4 000 000 Đồng Việt Nam = 64.72 Dinar Bahrain
5 000 000 Đồng Việt Nam = 80.90 Dinar Bahrain
6 000 000 Đồng Việt Nam = 97.08 Dinar Bahrain
7 000 000 Đồng Việt Nam = 113.26 Dinar Bahrain
8 000 000 Đồng Việt Nam = 129.44 Dinar Bahrain
9 000 000 Đồng Việt Nam = 145.62 Dinar Bahrain
10 000 000 Đồng Việt Nam = 161.80 Dinar Bahrain
15 000 000 Đồng Việt Nam = 242.70 Dinar Bahrain
20 000 000 Đồng Việt Nam = 323.60 Dinar Bahrain
50 000 000 Đồng Việt Nam = 809.00 Dinar Bahrain
100 000 000 Đồng Việt Nam = 1 618.00 Dinar Bahrain
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());