Sự phát triển của Real Braxin / Đồng Việt Nam

BRL

Sự phát triển của VND / BRL

Ngày tốt nhất để đổi từ Real Braxin sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Real Braxin = 1 340 097.5776 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Real Braxin sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Real Braxin = 389 767.2006 Đồng Việt Nam