Euro Đô la Australia (EUR/AUD) EUR/AUD

1.6155 0.0011 0.07%
Thông tin
khai mạc 1.6145
phạm vi hàng ngày 1.6107 1.618
phạm vi hàng tuần 1.6107 1.6231
phạm vi hàng năm 1.5974 1.6294
tuần 0.13%
tháng 1.1%
năm 1.1%