Euro Đô la Australia (EUR/AUD) EUR/AUD

1,5714 -0,0035 -0,23%
Thông tin
khai mạc 1,5749
phạm vi hàng ngày 1,5697 1,5766
phạm vi hàng tuần 1,5685 1,5835
phạm vi hàng năm 1,5685 1,6689
tuần -0,24%
tháng -0,59%
năm -3,36%