Euro Đô la Australia (EUR/AUD) EUR/AUD

1,615 0,002 0,13%
Thông tin
khai mạc 1,6129
phạm vi hàng ngày 1,6128 1,6183
phạm vi hàng tuần 1,6018 1,6183
phạm vi hàng năm 1,5685 1,6787
tuần 0,34%
tháng -0,99%
năm -0,68%