Euro Đô la Australia (EUR/AUD) EUR/AUD

1,6331 -0,0034 -0,21%
Thông tin
khai mạc 1,6365
phạm vi hàng ngày 1,6316 1,64
phạm vi hàng tuần 1,6316 1,6401
phạm vi hàng năm 1,5685 1,6689
tuần -0,49%
tháng 1,43%
năm 0,43%