Bạc (usd) XAGUSD

18.1099 0.3381 1.9%
Thông tin
khai mạc 17.774
phạm vi hàng ngày 17.7512 18.1478
phạm vi hàng tuần 17.6072 18.1558
phạm vi hàng năm 17.6072 18.8592
tuần 0.41%
tháng 1.44%
năm 1.44%