Bạc (usd) XAGUSD

17,8844 -0,1221 -0,68%
Thông tin
khai mạc 18,0085
phạm vi hàng ngày 17,8045 18,0446
phạm vi hàng tuần 17,717 18,0925
phạm vi hàng năm 14,2972 19,6505
tuần 2,54%
tháng -2,66%
năm 15,42%