Bạc (usd) XAGUSD

22.6925 0.2715 1.21%
Thông tin
khai mạc 22.4186
phạm vi hàng ngày 22.4186 22.8515
phạm vi hàng tuần 22.4186 22.8515
phạm vi hàng năm 22.039 30.1365
tuần 1.21%
tháng -5.09%
năm -14.04%
  Đăng nhập