Bạc (usd) XAGUSD

15,2943 -0,023 -0,15%
Thông tin
khai mạc 15,3151
phạm vi hàng ngày 15,1824 15,3526
phạm vi hàng tuần 15,1824 15,5153
phạm vi hàng năm 14,2972 16,2526
tuần -0,34%
tháng 4,82%
năm -1,3%