Bạc (usd) XAGUSD

28.0941 -1.6855 -5.66%
Thông tin
khai mạc 29.7823
phạm vi hàng ngày 27.8846 29.8315
phạm vi hàng tuần 24.0395 29.8588
phạm vi hàng năm 11.6412 29.8588
tuần 15.08%
tháng 15.08%
năm 57.37%
  Đăng nhập