Bạc (usd) XAGUSD

15.0023 -0.2063 -1.36%
Thông tin
khai mạc 15.2061
phạm vi hàng ngày 14.8857 15.3839
phạm vi hàng tuần 14.3385 15.4754
phạm vi hàng năm 11.6412 18.9478
tuần 4.18%
tháng 7.45%
năm -15.96%