Bạc (usd) XAGUSD

25.9577 0.1122 0.43%
Thông tin
khai mạc 25.8479
phạm vi hàng ngày 25.6395 26.0547
phạm vi hàng tuần 24.2275 26.0547
phạm vi hàng năm 24.2275 27.9272
tuần 4.76%
tháng -1.67%
năm -1.67%
  Đăng nhập