Bạc (usd) XAGUSD

23.497 0.0219 0.09%
Thông tin
khai mạc 23.4791
phạm vi hàng ngày 23.3453 23.6063
phạm vi hàng tuần 22.9745 24.6371
phạm vi hàng năm 22.7598 24.6371
tuần -0.44%
tháng -0.77%
năm -1.96%
.
  Đăng nhập