Bạc (usd) XAGUSD

25.4311 0.0671 0.26%
Thông tin
khai mạc 25.3539
phạm vi hàng ngày 25.211 25.53
phạm vi hàng tuần 24.7088 25.53
phạm vi hàng năm 23.8015 30.1365
tuần 0.64%
tháng 4.08%
năm -3.67%
  Đăng nhập