Bạc (usd) XAGUSD

22.6968 -0.7526 -3.21%
Thông tin
khai mạc 23.4472
phạm vi hàng ngày 22.5993 23.526
phạm vi hàng tuần 22.5993 24.6191
phạm vi hàng năm 11.6412 29.8588
tuần -7.78%
tháng -2.84%
năm 27.14%
  Đăng nhập