Bạc (usd) XAGUSD

15,0215 0,0155 0,1%
Thông tin
khai mạc 15,0282
phạm vi hàng ngày 14,9972 15,0818
phạm vi hàng tuần 14,9972 15,0818
phạm vi hàng năm 14,8562 16,2526
tuần 0,1%
tháng -0,69%
năm -3,06%