Sự phát triển của Lia xứ Man-tơ / Đồng Schiling Áo

MTL

Sự phát triển của ATS / MTL

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia xứ Man-tơ sang Đồng Schiling Áo là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia xứ Man-tơ = 3 205.2877 Đồng Schiling Áo

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia xứ Man-tơ sang Đồng Schiling Áo là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia xứ Man-tơ = 3 205.2877 Đồng Schiling Áo