chuyển đổi Krona Thụy Điển (SEK) Zloty Ba Lan (PLN)

kr
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi SEK/PLN được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Krona Thụy Điển sang Zloty Ba Lan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Krona Thụy Điển = 39.3387 Zloty Ba Lan

Ngày xấu nhất để đổi từ Krona Thụy Điển sang Zloty Ba Lan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Krona Thụy Điển = 39.3387 Zloty Ba Lan

Lịch sử Krona Thụy Điển / Zloty Ba Lan

Lịch sử của giá hàng ngày SEK /PLN kể từ Monday, 4 January 1999.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Krona Thụy Điển = 0.53692140954704 Zloty Ba Lan

tối thiểu trên

  • 1 Krona Thụy Điển = 0.33755994825937 Zloty Ba Lan
Date SEK/PLN
0.4183
0.4182
0.4140
0.4136
0.4173
0.4169
0.4165
0.4165
0.4165
0.4184
0.4175
0.4100
0.4102
0.4117
0.4117
0.4114
0.4154
0.4212
0.4157
0.4045
0.4087
0.4087
0.4115
0.4016
0.4102
0.4067
0.4044
0.4032
0.4032
0.4019
0.4030
0.4000
0.4012
0.4041
0.4051
0.4049
0.4064
0.4072
0.4076
0.4061
0.4068
0.4089
0.4089
0.4068
0.4073
0.4071
0.4079
0.4065
0.4067
0.4067
chuyển đổi trong Kết quả -
1 SEK PLN 1 Krona Thụy Điển SEK = 0.42 Zloty Ba Lan PLN
2 SEK PLN 2 Krona Thụy Điển SEK = 0.84 Zloty Ba Lan PLN
15 SEK PLN 15 Krona Thụy Điển SEK = 6.27 Zloty Ba Lan PLN
50 SEK PLN 50 Krona Thụy Điển SEK = 20.92 Zloty Ba Lan PLN

bảng chuyển đổi

Krona Thụy Điển (SEK)/Zloty Ba Lan (PLN)
1 Krona Thụy Điển = 0.42 Zloty Ba Lan
2 Krona Thụy Điển = 0.84 Zloty Ba Lan
3 Krona Thụy Điển = 1.25 Zloty Ba Lan
4 Krona Thụy Điển = 1.67 Zloty Ba Lan
5 Krona Thụy Điển = 2.09 Zloty Ba Lan
6 Krona Thụy Điển = 2.51 Zloty Ba Lan
7 Krona Thụy Điển = 2.93 Zloty Ba Lan
8 Krona Thụy Điển = 3.35 Zloty Ba Lan
9 Krona Thụy Điển = 3.76 Zloty Ba Lan
10 Krona Thụy Điển = 4.18 Zloty Ba Lan
15 Krona Thụy Điển = 6.27 Zloty Ba Lan
20 Krona Thụy Điển = 8.37 Zloty Ba Lan
25 Krona Thụy Điển = 10.46 Zloty Ba Lan
30 Krona Thụy Điển = 12.55 Zloty Ba Lan
40 Krona Thụy Điển = 16.73 Zloty Ba Lan
50 Krona Thụy Điển = 20.92 Zloty Ba Lan
60 Krona Thụy Điển = 25.10 Zloty Ba Lan
70 Krona Thụy Điển = 29.28 Zloty Ba Lan
80 Krona Thụy Điển = 33.46 Zloty Ba Lan
90 Krona Thụy Điển = 37.65 Zloty Ba Lan
100 Krona Thụy Điển = 41.83 Zloty Ba Lan
150 Krona Thụy Điển = 62.75 Zloty Ba Lan
200 Krona Thụy Điển = 83.66 Zloty Ba Lan
500 Krona Thụy Điển = 209.15 Zloty Ba Lan
1 000 Krona Thụy Điển = 418.30 Zloty Ba Lan
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());